Аналіз ліквідності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 21:15, курсовая работа

Описание работы

В умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів.
Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.

Содержание

Вступ
Розділ 1.Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства
1.1. Поняття ліквідності та платоспроможності підприємства.
1.2.Суть та завдання аналізу ліквідності підприємства
1.3. Фінансові ресурси підприємства: джерела формування та
ефективність їх використання
Розділ 2. Аналіз ліквідності підприємства
2.1.Загальна характеристика підприємства ВАТ "Укртелеком"
2.2.Результати діяльності підприємства ВАТ "Укртелеком" за 2008-
2010 роки.
2.3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства ВАТ
"Укртелеком"
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності ліквідності та платоспроможності підприємства
3.1 Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства.
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 285.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ 
 
 
 
 

    КУРСОВА РОБОТА

 з дисципліни „Фінанси підприємства” 

      на  тему: Аналіз ліквідності підприємства. 
 
 
 
 

Науковий  керівник:

______________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові) 

Результат рецензування:

«На доопрацювання»

«___»__________2011р.

___________  (підпис)

Допущено до захисту

«___»__________2011 р.

___________  (підпис)

  Виконав:

студентка___курсу  групи ________

__________________________________________

фінансово-економічного факультету

_________________ форми  навчання

№ залікової  книжки_______________

«___»______________2011 р. 

______________________(підпис  студента)

Робота доопрацьована 

«___»______________2011р. 

______________________(підпис студента)

 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черкаси 2011р

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни „Фінанси підприємства”

Студента

(прізвище, ім’я, по батькові)

Курс _____ група ______семестр _____

 

Тема______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Робота виконується на матеріалах________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Календарний план

№ п/п Етапи виконання  курсової роботи Терміни виконання Відмітки про  виконання
1 Опрацювання інформаційних  джерел, складання плану роботи та його затвердження    
2 Написання роботи    
3 Подання завершеної роботи на рецензування    
 

Дата видачі завдання ___________

Завдання  підготував ____________         __________________________

                        (підпис  керівника)    (ПІБ)

Завдання  отримав  ______________

                                                        (підпис студента)

 
 
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову  роботу з дисципліни  «Фінанси підприємства»

Студента _____________________________________________________________________________

Тема______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Обсяг роботи ____ стор., ____ табл., ____ рис., ____ додатків, ____ опрацьованих літ. джерел.

Актуальність  теми _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Позитивні моменти  роботи ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки роботи:  Вступ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ1_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Розділ2____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Розділ3____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Висновки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оформлення роботи _____________________________________________________________________________

Загальні висновки _____________________________________________________________________________

Попередня оцінка роботи_______________________________________________________________________

Рецензент ________________________________  

На доопрацювання ___________________ «___»_______________ 20__ р.

Недоліки роботи після доопрацювання:  Вступ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ2____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ3____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Оформлення роботи____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Загальні висновки _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Попередня оцінка роботи________________

Рецензент _____________________________

Допущений до захисту ___________________  «___»_______________ 20__ р.  

                                             (підпис рецензента)

 

Захист планується о ______ «___»_______________ 20 __ р.

                                      (час)

Місце роботи комісії __________________________________

Курсовий проект захищений «___»_______________  20__ р. з оцінкою ________________

 

Комісія:

1. ______________   ________________________        _____________________

        (підпис)                              (прізвище, ініціали)                                      (посада)

2. ______________   ________________________        _____________________

 

3. ______________   ________________________        _____________________

 

Зміст

      Вступ

Розділ 1.Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства

      1.1. Поняття ліквідності та платоспроможності підприємства.

      1.2.Суть та завдання аналізу ліквідності підприємства

           1.3. Фінансові ресурси підприємства: джерела формування та          

          ефективність їх використання

Розділ 2. Аналіз ліквідності підприємства

      2.1.Загальна характеристика підприємства  ВАТ "Укртелеком"

      2.2.Результати  діяльності підприємства ВАТ "Укртелеком" за 2008-

         2010 роки.

      2.3. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства ВАТ

      "Укртелеком"

Розділ  3. Шляхи підвищення ефективності ліквідності та платоспроможності підприємства

      3.1 Шляхи підвищення ліквідності  та платоспроможності підприємства.

      Висновки

      Список  використаної літератури

      Додатки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вступ

      У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись  у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

      Фінансовий  стан - це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

     В умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів.

     Оцінка  фінансової стійкості дозволяє зовнішнім  суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.

     Головною  метою аналізу фінансового стану  є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

     При цьому першочерговими завданнями аналізу  є:

     •    загальна оцінка фінансового стану  та чинників, що його зумовлюють;

     •    вивчення відповідності між коштами  та джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання;

     •    визначення причинно-наслідкових зв'язків  між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позицій зміцнення фінансового стану підприємства;

     •    дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;

     •    визначення ліквідності та фінансової стабільності підприємства;

     • прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;

     •  розробка конкретних заходів, спрямованих  на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

     Це  коло завдань визначається керівниками  підприємств і вирішується внутрішнім аналізом.

     Інформаційну  базу дослідження складає бухгалтерська  і статистична звітність  підприємства.

 
 
 
 
 
 
 

      Розділ  1.Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства

Информация о работе Аналіз ліквідності підприємства