Аналіз платоспроможності підприемства

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Июня 2013 в 15:48, курсовая работа

Описание работы

На сьогоднішній день розроблено та відпрацьовано достатньо методів проведення економічного аналізу стану підприємства. Цей розвиток проходив в основному в країнах з розвинутою ринковою економікою.
Водночас, вітчизняна наука вносить свій вклад в дану область, пристосовуючи інструменти фінансового аналізу до вітчизняних умов, що характеризуються досить високими темпами інфляції, нестабільністю податкового законодавства та інше.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємтва 5
1.1. Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємств 5
1.2. Мета та основні функції ліквідності та платоспроможності 14
РОЗДІЛ 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності на матеріалах підприємства ПАТ «Фармак» 26
2.1. Загальна характеристика ПАТ " Фармак" 26
2.2. Розрахунок та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 27
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства 37
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

Работа содержит 1 файл

Курсова Аналіз платоспроможності підприемства.docx

— 132.93 Кб (Скачать)

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємтва 5

1.1. Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємств 5

1.2. Мета та основні функції ліквідності та платоспроможності 14

РОЗДІЛ 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності на матеріалах підприємства ПАТ «Фармак» 26

2.1. Загальна характеристика ПАТ " Фармак" 26

2.2. Розрахунок та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 27

РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства  37

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ДОДАТКИ 47

 

ВСТУП

 

Метою даної курсової роботи є вивчення теоретичних основ  та практичних методик розрахунку ліквідності  та платоспроможності. В першому  розділі досліджується теоретичні аспекти: даються визначення ліквідності  та платоспроможності, обґрунтовується  важливість раціонального розбиття активів та пасивів на групи, наводяться методики розрахунку основних показників ліквідності та платоспроможності. В другому розділі дається  організаційно-економічна характеристика ПАТ “Фармак”, аналіз ліквідності та платоспроможності якого проведено у розділі шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства. Також, визначаються причини, що вплинули на зміну ліквідності та платоспроможності і наведено можливі шляхи покращення ситуації. Тобто, поряд з теоретичними розробками подається практичний матеріал, що дозволяє всебічно розглянути і дослідити тему роботи.

Об`єктом курсової роботи виступає фінансово-господарська діяльність ПАТ «Фармак».

Предметом даної роботи є  теоретичні та методологічні основи оцінки  платоспроможності ПАТ «Фармак».

Процес ринкової трансформації  започаткований в Україні зі здобуттям  незалежності, зумовив появу різних форм власності та суб’єктів господарювання. Незважаючи на суттєві труднощі та перешкоди поступово впроваджуються такі ринкові механізми як конкуренція, вільне підприємництво, ринкове ціноутворення.

В складних умовах жорсткої конкуренції економічний аналіз, дає можливість правильної, точної та оперативної оцінки реального  стану підприємства та орієнтують на прийняття оптимальних і ефективних рішень у сфері операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

На сьогоднішній день розроблено та відпрацьовано достатньо методів  проведення економічного аналізу стану  підприємства. Цей розвиток проходив в основному в країнах з  розвинутою ринковою економікою.  

Водночас, вітчизняна наука  вносить свій вклад в дану область, пристосовуючи інструменти фінансового  аналізу до вітчизняних умов, що характеризуються досить високими темпами  інфляції, нестабільністю податкового  законодавства та інше.

Все вище сказане визначає актуальність теми курсової роботи: «Аналіз платоспроможності підприємства». Дослідження кредитоспроможності проводиться на прикладі Публічного акціонерного товариства «Фармак».

Для досягнення поставленої  мети в роботі необхідно виконати наступні задачі:

  1. розглянути економічну сутність та значення оцінки платоспроможності суб’єкту господарювання;
  2. дослідити етапи проведення оцінки платоспроможності підприємства;
  3. провести характеристику методичного інструментарію оцінки платоспроможності підприємства;
  4. оцінити платоспроможність  ПАТ «Фармак»;
  5. дослідити напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом удосконалення методики оцінки платоспроможності позичальника

При написанні роботи використовувались  загальні та спеціальні наукові методи: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, логічні, графічні, тощо.

Інформаційну базу курсової роботи склали наукові праці вітчизняних  та зарубіжних авторів, норми чинної законодавчої бази України, статистичні  збірники, звітність підприємства, посібники, підручники, періодичні видання, публікації в мережі Інтернет 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства

1.1 Теоретичні основи аналізу  платоспроможності підприємств 

 

Об'єктивними умовами забезпечення стабільної діяльності та фінансової стійкості підприємств є їх ліквідність  і платоспроможність, що визначає реальні  фінансові можливості підприємств, здатність фінансувати свою діяльність, своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання. Як свідчить практика, саме від ліквідності та платоспроможності залежить саме існування  підприємств, адже підприємства припиняють свою діяльність здебільшого внаслідок  нестачі грошових коштів, а не через  недостатню рентабельність.

Ліквідність і платоспроможність  підприємств є об'єктивними складними  та багатогранними економічними явищами. Вони підвласні дії багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, мають високу чутливість до різноманітних впливів і змін, що породжує високий рівень їх залежності від внутрішнього та зовнішнього середовища (будь-які негативні зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємств, в першу чергу, призводять до змін у їх ліквідності і платоспроможності, які неминуче відображаються на інших аспектах діяльності), непередбачуваності та випадковості. Все це надзвичайно ускладнює процес управління ними та пред'являє надзвичайно високі вимоги до його інформаційно- аналітичного забезпечення.

Ліквідність і платоспроможність  підприємств є одним із найбільш вживаними поняттями фінансової науки і найбільш популярними  об'єктами фінансового аналізу й  управління. Вони розглядаються переважною більшістю зарубіжних і вітчизняних  авторів підручників, навчально- методичних посібників і монографій присвячених проблемам фінансів підприємств, фінансового менеджменту, економічного та фінансового аналізу, а також широко представлені публікаціями у фахових періодичних виданнях, більшість з яких присвячені розкриттю сутності ліквідності і платоспроможності підприємств (Ю.Ю.Журавльова, Є.Є.Іонін, Н.О.Власова, О.А.Максута, Г.М.Дутчак, Л.А.Лахтіонова, Н.О.Власова та ін.), визначенню методики й організації їх аналізу (оцінки) (Д.Климов, А.В.Слуцький, М.Сорокін, М.П.Почекутов, Ю.Ю.Журавльова, А.В.Грачов, Н.О.Власова, В.В.Томчук, А.Р.Ванієва, Н.Б.Кащена, Г.Г.Лисак, Є.М.Івашевська, М.М.Гаркуша, Є.Є.Іонін, В.Громов, Б.Л.Дугінський, О.Б.Харченко, С.Ярощук та ін.), а також розкривають проблеми управління ними  (Л.Ремньова, Н.М.Давиденко, Н.М.Моцак, І.П.Зайцева, Ф.Е.Поклонський, Є.Є.Іонін, Г.М.Азаренкова, П.І.Кудь та інші). Проте, ще не сформувалось єдиного підходу щодо визначення поняття ліквідності та платоспроможності підприємств, а також організації і методики їх аналізу, який би відповідав об'єктивній економічній сутності даних явищ, забезпечував отримання об'єктивної, багатогранної, точної та достовірної інформацію про них та забезпечував розробку і прийняття оптимальних управлінських рішень.

У даній роботі на основі детального аналізу різних підходів до визначення сутності, методів і технологій аналізу ліквідності та платоспроможності підприємств визначені основні проблеми організації та методики їх аналізу, а також шляхи їх вирішення.

У науковій літературі найбільш поширеними є підходи, що зводять аналіз ліквідності  і платоспроможності до вирішення  певного набору послідовних задач. Наприклад, аналіз ліквідності та платоспроможності І.Ф.Прокопенко, В.І.Ганін, В.Москаленко [19] обмежують розрахунком та аналізом основних показників ліквідності; Н.П.Шморгун, І.В.Головко [32] - аналізом ліквідності балансу; З.Мошенький, О.В. Олійник [17], В.О.Подольська, О.В Яріш [18], Д.Климов [13], Н.М.Давиденко [5], Г.О.Швиданенко, А.І.Дмитренко, О.І.Олексюк [31] розглядають аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства через призму двох задач - це аналіз ліквідності балансу (побудова та аналіз балансу ліквідності) і розрахунок та оцінка коефіцієнтів (показників) ліквідності і платоспроможності. Останній підхід є настільки поширеним, що його можна назвати традиційним підходом аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств. Бочаров В.В. [1] крім двох традиційних задач, які він називає методами, виділяє аналіз чистого оборотного капіталу та грошових фінансових потоків. Тарасенко Н.В. [22] аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства пропонує розпочинати зі складання і аналізу платіжного календаря, після цього здійснювати аналіз ліквідності балансу, розрахунок та оцінку коефіцієнтів (традиційних) ліквідності і завершувати аналіз аналізом причин фінансових ускладнень та можливості відновлення (втрати) платоспроможності. Серед подібних підходів найбільш комплексним є підхід Л.С.Васильєвої [2], яка розглядає аналіз ліквідності і платоспроможності як: аналіз ліквідності активів; аналіз зобов'язань за ступенем терміновості оплати; оцінка ліквідності балансу з урахування фактора часу (за групами) (розраховуються абсолютні і відносні відхилення за кожною групою); аналіз ліквідності балансу за допомогою фінансових коефіцієнтів ліквідності; розрахунок показників неплатоспроможності (банкрутства) підприємства; поглиблений аналіз неплатоспроможності на основі аналізу платіжного календаря; прогнозування платіжних можливостей підприємства.

Поширеними є також підходи, в яких аналіз ліквідності і платоспроможності  розглядають як дві взаємопов'язані  задачі аналізу (В.О.Мец [16], Н.МДєєва, ОХДедіков [6], Г.В.Савицька [20], Ю.С.Цал-Цалко [29], М.Д.Поддєрьогін [27,7,25, 26]. Вони розрізняються за методикою вирішення. Наприклад, В.О.Мец [16] розглядає аналіз ліквідності за традиційною схемою, а аналіз  платоспроможності - як аналіз платіжного календаря, грошової, розрахункової та ліквідної платоспроможності; Н.М.Дєєва, О.І.Дедіков [6] при аналізі ліквідності, крім традиційних етапів пропонує здійснювати аналіз зміни в складі коштів та джерел коштів і їх розміщенні в порівнянні з початком періоду аналізу, а також індексу ліквідності, а при аналізі платоспроможності дотримуються попереднього підходу; Г.В.Савицька [20] розглядає аналіз ліквідності підприємства як аналіз ліквідності балансу, а аналіз платоспроможності визначає як аналіз платіжного календаря, а також визначення причин зміни показників платоспроможності (аналіз виконання плану з надходження і витрачання коштів); Ю.С.Цал-Цалко [29] аналіз ліквідності розглядає як аналіз ліквідності активів, при цьому, за методикою він мало відрізняється від традиційного аналізу ліквідності і включає групування активів за ступенем їх ліквідності, розрахунок інтегрального показника ліквідності активів, визначення швидкості та щоденної суми трансформації дебіторської заборгованості і товарних запасів у грошові кошти, визначення термінів погашення кредиторської заборгованості, а аналіз платоспроможності включає групування зобов'язань за терміном їх погашення, порівняння відповідних груп активів і пасивів за традиційними нерівностями, розрахунок абсолютного надлишку (нестачі) активів, відносних показників платоспроможності (які відповідають трьом основним показникам ліквідності), інтегрального показника платоспроможності за трьома попередніми, факторний аналіз платоспроможності (загального показника платоспроможності), оцінку можливості відновлення та збереження платоспроможності, визначення можливих термінів погашення зобов'язань та їх суми, визначення поточної платоспроможності; М.Д.Поддєрьогін [27] розглядає аналіз ліквідності як аналіз процесу надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та цільовими фондами, а також виплати дивідендів, аналіз структури кредиторської заборгованості, визначення чи є вона «стійкою», чи є простроченою, порівняння обсягу поточних зобов'язань з наявністю ліквідних коштів (розрахунок та аналіз основних показників ліквідності), аналіз платоспроможності як аналіз поточної та перспективної платоспроможності; автори [7] виділяють якісну оцінку ліквідності, що виконується як аналіз ліквідності балансу, та кількісну оцінку ліквідності за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, аналіз платоспроможності визначають здійснюють за допомогою відносних показників; автори [25] аналіз ліквідності розглядають за традиційною схемою, а аналіз платоспроможності обмежують аналізом платіжного календаря; автори [26] аналіз ліквідності також здійснюють за традиційної схемою, а аналіз платоспроможності розглядають як аналіз поточної платоспроможності на основі платіжного календаря, визначення причин фінансових ускладнень, аналіз перспективної платоспроможності.

Переважна більшість авторів розглядають  аналіз ліквідності і платоспроможності  як необхідну умову розробки і  прийняття оптимальних управлінських рішень щодо управління ними або можливостей кредитування й інвестування. В обох випадках важливим є не тільки ступінь ліквідності і платоспроможності, а й фактори, що його зумовлювали. Проте про необхідність факторного аналізу наголошують лише окремі автори, зокрема, Г.В.Савицька [20] та Р.О.Костирко [14], Ю.С.Цал-Цалко [29] при цьому зосереджуючи увагу на факторному аналізу тільки одного показника. Отже, за більшістю методик аналіз ліквідності та платоспроможності мало придатний для розробки і прийняття оптимальних управлінських рішень.

Отже, виділяється три основні проблеми аналізу ліквідності та платоспроможності підприємств - це обмеженість більшості технологій аналізу ліквідності і платоспроможності, особливо в частині факторного аналізу, відсутність загальновизнаного універсального підходу до організації аналізу та його методики.

Крім цих проблем достатньо  гострою є проблема методики вирішення окремих задач аналізу. Наприклад, найбільш часто аналіз ліквідності і платоспроможності здійснюють за допомогою відносних показників (коефіцієнтів). Проте, мабуть немає в практиці фінансового аналізу більш невизначено переліку показників, як ті, що пропонують використовувати для аналізу ліквідності і платоспроможності, не говорячи вже про критерії їх оцінки. Єдине, що об'єднує всі методики це використання трьох основних коефіцієнтів ліквідності, які часто називають по-різному, що ускладнює проведення аналізу особливо початківцями - це: коефіцієнта загальної ліквідності (загальний коефіцієнт ліквідності [14,25], загальний коефіцієнт покриття [14,17,33,8], коефіцієнт покриття [15,4,23], коефіцієнт поточної ліквідності [6,30,20,4,7,5], коефіцієнт загальної платоспроможності [29], середній коефіцієнт ліквідності [30]); коефіцієнта швидкої ліквідності (коефіцієнт термінової ліквідності

 [14, 18,7], проміжний коефіцієнт ліквідності [14,13], коефіцієнт проміжної ліквідності [33,15], коефіцієнт критичної ліквідності [14], коефіцієнт термінової платоспроможності, коефіцієнт «критичної оцінки», коефіцієнт критичної ліквідності [30], суворий [13], коефіцієнт проміжного покриття [23]); коефіцієнта абсолютної ліквідності (коефіцієнт платоспроможності [6, 32], коефіцієнт швидкої ліквідності [1], коефіцієнт грошової (готівкової) платоспроможності [30], миттєвий [15]). Проте майже «трагічним» є невизначеність критеріїв їх оцінки. Відомо принаймні одинадцять підходів до визначення рекомендованих (нормативних) значень коефіцієнта загальної ліквідності (> 1 [23, 8], > 2 [14, 12, 17, 30, 5, 32, 13, 18), десять - коефіцієнта швидкої ліквідності (=1 або 1:1 [6, 30], < 1 [14, 20, 8, 23, 32, 25], ~0,6-1,5 [13]), тринадцять - коефіцієнта абсолютної ліквідності (> 0 [23, 13], >0,2 [17,18, 12], 0,2:1 [6, 32, 1,  30, 25, 8, 5, 14]). Необ'єктивна оцінка однозначно призведе до прийняття неоптимального, а може і помилкового управлінського рішення.

Информация о работе Аналіз платоспроможності підприемства