Аналіз ринку похідних цінних паперів

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 22:30, реферат

Описание работы

Метою дослідження є визначення світових закономірностей розвитку ринків похідних фінансових інструментів та обґрунтувань необхідності стимулювання використання похідних фінансових інструментів в Україні та інших країнах з перехідною економікою.

Содержание

ВСТУП 3
1. Сутність похідних цінних паперів 5
2. Правові основи регулювання похідних цінних паперів 10
3. Статистичний аналіз 15
4. Проблеми недостатку похідних цінних паперів та світовий досвід 22
ВИСНОВОК 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

Работа содержит 1 файл

ринок похідних цінних паперів.doc

— 1.27 Мб (Скачать)

Похідні цінні папери - особлива група цінних паперів, які мають встановлені законодавством реквізити та засвідчують зобов'язання, внаслідок виконання яких відбувається перехід права власності на базовий актив та/або проводяться розрахунки на підставі ціни (величини) базового активу.

Законодавство про похідні цінні папери складається з цього Закону, Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та прийнятих відповідно до них актів законодавства України.

Завданням законодавства про похідні цінні папери є регулювання суспільних відносин, що виникають у зв'язку з випуском та обігом похідних цінних паперів, забезпечення захисту прав та законних інтересів учасників ринку похідних цінних паперів. [10, С.111-113]

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

базовий актив - майно (товари, кошти, валютні цінності), його ринкові характеристики, майнові права, на підставі ціни (величини) яких виконуються зобов'язання за похідними цінними паперами;

відкрита позиція за похідними цінними паперами - наявність у особи похідних цінних паперів, зобов`язання за якими ще не виконані;

випуск похідних цінних паперів - сукупність похідних цінних паперів певного класу, зареєстрованого в установленому законодавством порядку в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

клас похідних цінних паперів - сукупність похідних цінних паперів певного виду на купівлю (продаж) одного базового активу з однаковим строком дії та строком їх виконання;

організатор торгівлі - біржа або торгівельно-інформаційна система, зареєстровані в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

клірингова палата - підрозділ організатора торгівлі або юридична особа, що здійснює кліринг та облік прав власності за угодами з похідними цінними паперами, укладеними під час торгів, проведених організатором торгівлі;

котирувальна ціна - ціна (величина) базового активу, визначена на певний момент відповідно до правил торгівлі, за якою здійснюються клірингові розрахунки;

премія - кошти, що сплачуються покупцем опціону його продавцю;

розрахунковий банк - банк, з яким організатор торгівлі або клірингова палата уклали договір про грошові розрахунки за операціями з похідними цінними паперами, що здійснюються під час торгів, проведених організатором торгівлі;

специфікація похідних цінних паперів - встановлені стандартні умови виконання зобов'язань за похідними цінними паперами, що запроваджуються організатором торгівлі;

ціна виконання - ціна базового активу, за якою під час виконання зобов'язань за похідними цінними паперами здійснюються розрахунки;

фінансовий інструмент - оформлений відповідно до вимог законодавства документ (у тому числі цінний папір), який підтверджує право власності або є підставою виникнення зобов`язання щодо базового активу.

До похідних цінних паперів можуть бути віднесені фінансові інструменти, закріплені в документарній чи бездокументарній формі незалежно від їх найменування, умови виникнення і обігу яких відповідають критеріям, установленим цим Законом. [12, С.147-149]

Віднесення фінансових інструментів до похідних цінних паперів здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Похідні цінні папери вводяться в обіг юридичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності, які зобов'язуються виконувати всі умови, передбачені в інформації про випуск похідних цінних паперів.

Похідні цінні папери, що утворюються шляхом надання пропозиції щодо провадження певних дій, спрямованих на встановлення зобов'язань, умови виконання яких передбачені у специфікації похідних цінних паперів, можуть бути утворені лише організатором торгівлі.

Випуск від імені держави похідних цінних паперів, базовим активом яких є державні цінні папери, здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України Міністерство фінансів України. У рішенні Кабінету Міністрів України повинні визначатися основні умови випуску та обігу таких похідних цінних паперів. Випуск та інформація про випуск таких цінних паперів не підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. [12, С.147-149]

Для введення в обіг похідних цінних паперів емітент або організатор торгівлі повинен узгодити можливість використання базового активу з:

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку - якщо базовим активом є цінні папери (крім державних цінних паперів), фондові індекси чи ставки прибутковості за цінними паперами; Міністерством економіки України - якщо базовим активом є товарні ресурси; Національним банком України - якщо базовим активом є кошти, їх ринкові характеристики та банківські метали; Міністерством фінансів України - якщо базовим активом є державні цінні папери.

Міністерство економіки України та Національний банк України можуть встановлювати квоти на обсяги використання відповідного базового активу.

Випуск похідних цінних паперів здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

Введення в обіг похідних цінних паперів у порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону, здійснюється виключно в бездокументарній формі.

Випуск та інформація про випуск (або специфікація) похідних цінних паперів підлягає обов`язковій реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обіг похідних цінних паперів без реєстрації їх випуску та інформації про випуск (або специфікації) забороняється.

Специфікація похідних цінних паперів, введених в обіг організатором торгівлі, прирівнюється до інформації про випуск цінних паперів, крім випадків, передбачених актами законодавства України.

Порядок реєстрації випуску та інформації про випуск похідних цінних паперів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. [12, С.147-149]

Регулювання випуску та обігу опціонів

Опціон - похідний цінний папір, що засвідчує право однієї особи придбати в іншої особи чи продати іншій особі базовий актив у визначений строк з фіксацією ціни під час укладення угоди.

Продавець опціону несе безумовне зобов`язання щодо продажу (купівлі) базового активу, а покупець опціону має право на відмову від купівлі (продажу) базового активу.

В Україні можуть випускатися опціони:

на купівлю - опціони, що засвідчують право власника на купівлю базового активу в продавця опціону;

на продаж - опціони, що засвідчують право власника на продаж базового активу продавцю опціону;

з поставкою базового активу;

без поставки базового активу.

Фондовий варант - це опціон на купівлю, базовим активом якого є акції або облігації. Фондовий варант надає його власнику право на купівлю базового активу за ціною виконання у будь-який час до закінчення строку дії варанту.

Опціон може бути:

з виконанням протягом строку його дії - опціон, який може бути виконаний у будь-який момент до завершення строку його обігу;

з виконанням в обумовлену дату - опціон, який виконується в день, визначений у ньому.

Опціони випускаються в обіг:

у порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону;

шляхом здійснення випуску опціонів емітентом.

Опціони, які випускаються в обіг в порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону, можуть існувати виключно в бездокументарній формі. Опціони, що випускаються емітентом, можуть існувати в документарній та бездокументарній формах. [12, С.147-149]

Покупець опціону для набуття права власності на опціон повинен сплатити його продавцю премію.

Обіг опціонів, які випускаються в обіг в порядку, передбаченому частиною третьою статті 6 цього Закону, здійснюється відповідно до правил, що розробляються організатором торгівлі та затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Правила торгівлі опціонами, базовим активом яких є кошти, їх ринкові характеристики та банківські метали, затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України. Контроль за діяльністю на ринку похідних цінних паперів здійснюють державні органи в межах, визначених цим Законом.

Національний банк України здійснює контроль за діяльністю комерційних банків на ринку похідних цінних паперів відповідно до законодавства України.

Національний банк України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку встановлює відповідні правові вимоги щодо участі нерезидентів в обігу похідних цінних паперів.

У разі порушення законодавства особами, які здійснюють діяльність на ринку похідних цінних паперів, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може застосовувати до них санкції, передбачені Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та іншими актами законодавства України. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги та порядок звітності учасників ринку похідних цінних паперів, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів відповідно до законодавства України.


3. Статистичний аналіз

 

Станом на 01.01.2010 загальний обсяг випусків цінних паперів, зареєстрованих державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР), становив 577,38 млрд грн, що в 1,36 раза більше, ніж аналогічний показник попереднього року (Мал. 2). [9, С.205-207]

 

 

 

Мал. 1. Динаміка обсягу випусків цінних паперів в Україні протягом 2006-2010 рр. [7]

 

У 2010 р. загальний обсяг зареєстрованих ДКЦПФР випусків цінних паперів становив 153,05 млрд грн, із них:

акцій – 46,14 млрд грн;

облігацій підприємств – 31,35 млрд грн;

облігацій місцевих позик – 974,00 млн грн;

опціонів – 0,27 млн грн;

інвестиційних сертифікатів компаній з управління активами (КУА) пайовими інвестиційними фондами – 65,37 млрд грн;

акцій корпоративними інвестиційними фондами – 8,89 млрд грн;

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю – 54,5 млн грн;

звичайних іпотечних облігацій – 270,00 млн грн.

Серед фінансових інструментів найбільшу частку становили інвестиційні сертифікати КУАП ІФ – 42,71 %, акції – 30,15 %, облігації підприємств – 20,48 % від загального обсягу зареєстрованих випусків цінних паперів у 2010 р. Станом на 01.01.2009 ДКЦПФР зареєструвала випусків акцій на суму 292,08 млрд грн. У 2010 р. ДКЦПФР було зареєстровано 1161 випусків акцій на загальну суму 46,14 млрд грн, що на 3,86 млрд грн менше ніж у 2009 р. Спостерігається тенденція щодо регулярного спаду випусків акцій кожні три роки, а потім їх зростання майже однаковими темпами (Мал. 2).

 

 

 

Мал. 2. Динаміка обсягу випусків акцій (наростаючим підсумком у 1998-2010 рр.) [7]

 

У 2010 р. найбільші обсяги випусків акцій зареєстровано комерційними банками (ВАТ) на суму 17,7 млрд грн, а також відкритими акціонерними товариствами на суму 9,86 млрд грн (Мал. 3).

 

Мал. 3. Обсяги зареєстрованих ДКЦПФР випусків акцій у 2010 р. (за видами учасників ринку цінних паперів) [7]

 

Досвід розвинених країн свідчить, що найкращим інструментом інвестування є звичайні акції. Якщо курс випуску швидко підніметься, то інвестиції в акції можуть бути способом "добре заробити", а також забезпечити певний рівень поточного доходу. Що стосується облігацій підприємств, то у 2010 р. ДКЦПФР було зареєстровано 912 їх випусків на суму 31,35 млрд грн, що на 13,13 млрд грн менше ніж у 2009 р. (Мал. 4).

 

 

 

Мал. 4. Динаміка обсягу випусків облігацій підприємств у 2006-2010 рр. [7]

 

У структурі обсягу зареєстрованих випусків облігацій підприємств значна частка належала банкам, а саме 22,7 % від загального обсягу випуску облігацій, що у 2,5 раза менше, ніж у 2009 р. (табл. 1).

 

Табл. 1. Обсяги зареєстрованих ДКЦПФР випусків облігацій підприємств за видами емітентів у 2006-2010 рр., млн грн [7]

Вид емітента

2006

2007

2008

2009

2010

Банки

217,93

2564,73

4994,0

18869,37

7115,94

Страхові компанії

112,0

41,9

85,0

50,64

97,5

Інші підприємства

3776,66

10141,65

16991,8

25560,5

24132,84

Разом

4106,59

12748,28

22070,8

44480,51

31346,28

Информация о работе Аналіз ринку похідних цінних паперів