Аналіз та планування позикового капіталу

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2011 в 01:35, курсовая работа

Описание работы

Процес розвитку підприємств супроводжується залученням значних фінансових ресурсів, що пов'язано з використанням різноманітних видів капіталу - власного, позиченого, залученого та вимагає подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку їх формування і руху.

Содержание

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1.Позиковий капітал підприємства та форми його залучення 5
1.2. Формування оптимальної структури капіталу 21
1.3. Методичні підходи до обґрунтування потреби в позикових ресурсах підприємства. 39
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ВАТ «КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД». 49
2.1. Аналіз складу та структури позикового капіталу ВАТ «Київський радіозавод». 49
2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ «Київський радіозавод» 63
2.3. Оцінка ефективності використання позикового капіталу ВАТ «Київський радіозавод» 69
3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЛАНОВОГО ОБСЯГУ ТА ФОРМ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ НА ВАТ «КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД». 73
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83
ДОДАТКИ 87

Работа содержит 1 файл

КУРСОВАЯ!.doc

— 1.29 Мб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту

Київський національний торговельно-економічний  університет

Кафедра економіки підприємництва 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

з економіки  та фінансів підприємства

на тему: «Аналіз та планування позикового капіталу підприємства».

Роботу  виконано за матеріалами ВАТ «Київський радіозавод» 
 
 
 
 
 
 
 
 

студентка ІІІ курсу 22 групи ФЕМП

денної  форми навчання

Буришева  А.С.

Науковий  керівник:

Новікова  Н.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2011

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП 

      Процес  розвитку підприємств супроводжується  залученням значних фінансових ресурсів, що пов'язано з використанням  різноманітних видів капіталу - власного, позиченого, залученого та вимагає подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку їх формування і руху.

      Інфляційні  процеси, зростання фінансових ризиків, загострення конкурентної боротьби спонукає підприємців шукати ефективні  джерела фінансування та мінімізувати ризик його розміщення і виникнення. Економічним пріоритетом підприємницької діяльності стало підвищення ринкової вартості підприємства за рахунок не тільки власного, але й залученого капіталу. Це означає, що вартість та ефективність використання капіталу дедалі більше набуває пріоритетного значення серед показників фінансового стану підприємства. Капітал як джерело фінансування активів стає однією з стратегічних цілей управління та важливим об'єктом бухгалтерського обліку. Ефективне управління капіталом неможливе без подальшого вдосконалення методології і організації бухгалтерського обліку, оскільки його дані є не тільки інформаційним матеріалом, але й базою господарського контролю та аналізу. Вищезазначене набуває особливої актуальності у зв'язку з потребою значного залучення позикового капіталу для прискорення темпів розвитку підприємств та економіки в цілому.

      Бізнес  у будь-якій сфері діяльності починається  з певної суми готівки, за рахунок  якої придбавається необхідна кількість  ресурсів, організуються процеси виробництва і збуту продукції.

      Актуальність  теми курсової роботи обґрунтована тим, що правильно вибрана політика формування позикових коштів забезпечує бажаний  організаційно-технічний рівень виробництва  і відповідний масштабам цієї діяльності прибуток. Крім того, фінансова діяльність підприємства із формування позикових коштів жорстко обумовлюється загальною економічною ситуацією, галузевими особливостями і фінансовим станом підприємства.

      Метою курсової роботи є набуття та закріплення  теоретичних знань і практичних навичок з питань аналізу та планування позикового капіталу підприємством та фінансово-економічний аналіз роботи підприємства, який є передумовою отримання банківських та комерційних кредитів, бюджетних позичок тощо для ефективного функціонування підприємства.

      Завданням курсової роботи є виконання аналітичного дослідження з метою одержання  економічної інформації, а саме: дослідження стану підприємства; проведення аналітичної оцінки політики формування позикових ресурсів; оцінка ефективності формування позикового капіталу та прогнозування обсягів залучення капіталу.

      Об’єктом  дослідження курсової роботи є підприємство ВАТ «Київський радіозавод».

      Організаційно-правова  форма господарювання: відкрите акціонерне товариство.

      Предметом дослідження виступає фінансово-економічна діяльність підприємства, а саме аналіз та планування позикового капіталу.

      При аналізі ефективності політики формування позикових ресурсів підприємством  використані такі методи: статистичні  групування; методи побудови й аналізу рядів динаміки; вертикальний аналіз; горизонтальний аналіз; порівняльний аналіз; інші методи аналізу.

      У ході виконання даної роботи були використані наступні джерела інформації: фінансова звітність, установчі  документи ВАТ «Київський радіозавод»; нормативно-правові акти України; спеціалізовані видання; учбова література; Інтернет-ресурси.

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Позиковий  капітал підприємства та форми його залучення 

      Природа та сутність капіталу привертала увагу науковців протягом багатьох століть. Крім того, одним з беззаперечних тверджень сучасної підприємницької діяльності є визначення того, що капітал - це важлива складова успіху будь-якого бізнесу та діяльності, орієнтованої на довгострокове економічне зростання. Тому, на думку дослідників [34; с. 39], безпосередньої уваги керівників підприємств потребують питання розробки та реалізації ефективної стратегії фінансування підприємницької діяльності, в якій центральне місце посідає проблема ефективного управління формуванням і функціонуванням капіталу.

      Занадто велике залучення позикових коштів зменшує фінансову стійкість підприємства, а занадто малий об'єм позикових коштів не дозволяє підприємству розвиватися. Таким чином, підприємство, що використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку та можливості приросту фінансової рентабельності діяльності, однак більшою мірою генерує фінансовий ризик і загрозу банкрутства.

      Капітал підприємства можна розглядати з:

      1. економічної точки зору (сукупність всіх ресурсів, які є джерелом доходів);

      2. облікової (інтерес власників до чистих активів підприємства, які розраховуються як різниця між активами та зобов'язаннями);

      3. обліково-аналітичної точки зору. Вона визначає капітал як сукупність ресурсів, які характеризуються одночасно з двох сторін: з боку сфер використання (капітал приймає фізичну форму) та з боку джерел формування (звідки отримано капітал та чий він).

      Відповідно  виділяють два взаємопов'язані  різновиди капіталу: активний і пасивний капітал. Активний капітал - це виробничі потужності підприємства. Пасивний капітал - це джерела формування капіталу, з яких сформовано активи.

      Тому, на нашу думку сутність капіталу підприємства, з точки зору обліково-аналітичного аспекту, можна узагальнити на рис. 1.

      

      Рисунок 1: Сутність капіталу.

      Вивчення  суперечливого для бухгалтерського  обліку поняття, як "позиковий капітал", спричиняє значну кількість різних поглядів, що підкреслює складність і  багатогранність його суті як прояву суспільно-економічних відносин.

      Погляди науковців на визначення поняття "позиковий  капітал" наведено в таблиці 1.

   

 

Таблиця 1

Визначення  позикового капіталу з точки зору різних вчених

Джерело Визначення
Амуржуев  О.В. и др. [24, с. 187] Засоби позикові - грошові засоби, що не належать підприємству, але що тимчасово знаходяться  в його розпорядженні і використовувані  нарівні з його власними
Багрій  П.І,. Дорогунцов СЛ. [6, с. 422] Позичковий  капітал - грошовий капітал, який його власник надає на певний час іншим капіталістам за певну плату у вигляді процента
Велик Ю.А. та ін. [11, 79] Позиковий капітал - грошовий капітал (позики), отриманий  для тимчасового користування підприємством  або іншою первинною ланкою народного господарства в Державному банку або спеціалізованому банку
Благодатин A.A., Лазовский Л.Ш., Райзберг Б.А. [30, с. 241] Позиковий капітал - грошовий капітал, який надається  у вигляді позики на умовах поверненості з виплатою позикового відсотку
Бланк И .А. [2, с. 84] Позиковий капітал - залучені для фінансування розвитку підприємства на основі повернення грошові  кошти та інше майно
Економический словарь [34] Капітал позиковий - додаткові грошові кошти, отримані за рахунок банківського кредиту, емісії цінних паперів, переоцінки матеріальних довгострокових активів.
Заєць О.В., Житний П.Є., Кудрявцев В.І. [7, с. 119] Позиковий капітал - частина капіталу юридичної особи, яка не належить йому на правах власності, а залучена в обіг на основі позики - отриманого банківського чи комерційного кредиту або випуску цінних паперів
Козлов  Г..А., Первушин С.П. [10, с. 320] Позиковий капітал - грошовий каптал, що надається власниками в позику на певний час іншим власникам  за певну винагороду у формі відсотка
Матвеева  В.М. [18, с. 67] Позиковий капітал - капітал компанії, отриманий в  результаті випуску нею облігацій
Мочерний  С.В. [5, с. 256] Позичковий  капітал - грошовий капітал, власник  якого (кредитор) надає його іншим  особам на певний термін у користування за заздалегідь обумовлену плату у вигляді процента
Сигел Дж., Шим Дж. [23, с. 103] Позиковий капітал - отримання коштів за рахунок продажу  облігацій, векселів чи закладних або  прямих позик в фінансових установах
Словник законодавчих термінів [25] Капітал позиковий - грошовий капітал, що надається в  позику на умовах повернення і плати  у формі процентів.
Уолл  Н., Маркузе Я., Лайнс Д., Мартин Б. [28, с. 124] Позиковий капітал - засоби середньострокового та довгострокового  фінансування, які отримані за рахунок банківських кредитів чи від тримачів боргових зобов'язань
Бланк И.А. [1, с. 60] Позиковий капітал  характеризує кошти або інші майнові  цінності, що залучають для фінансування розвитку підприємства, на поворотній основ
Гиляровская Л.Т. [33] Позиковим капіталом є частина вартості майна організації, придбаного в рахунок зобов'язання повернути постачальникові, банку, іншому кредиторові грошей або цінності, еквівалентні вартості такого майна.
Крамаренко, Г. О. [9, с. 157] Позиковий капітал  як "... капітал банків і інших організацій, використовуваний підприємствами в грошовому обороті на умовах кредитного договору"
Крестин М.А. [12] Позиковий капітал - це частина капіталу організації, що є одним із джерел фінансування її діяльності й утворена на умовах зворотності, терміновості, платності.
Наумова Н.В, Герасимов Б.И, Пархоменко Л.В. [19, с. 8] ...позиковий  капітал являє собою вартість, інвестовану в грошові кошти  або інші цінності, що залучаються  на основі їх повернення з  метою фінансового розвитку підприємства
Пересада A.A. [20, с. 363] Позичковий  капітал - грошові кошти, що передаються  у борг на умовах поверненості та платності. Позичковий капітал надає підприємству кредитор у тимчасове користування з метою отримання позичкового  відсотку
Поддерьогін A.M. [29, с.229] Позичковий  капітал - кошти, які залучаються  для фінансування господарської  діяльності підприємства на принципах  строковості, платності, поверненості. (є. 229)
Сафронов H.A. [22] Позиковий капітал - це капітал, що залучається підприємством з боку у виді кредитів, фінансової допомоги, сум, отриманих під заставу, й інших зовнішніх джерел на конкретний термін, на визначених умовах під які-небудь гарантії.
Федоренко В.Г,. Захожай В.Б. [26] Позичковий  капітал - фінансовий капітал, що є вищою  формою розвитку капіталу
 

      Наведені  дані дозволяють визначити, що серед  науковців немає єдиного підходу  до визначення даного поняття. Визначення "позикового капіталу" носить досить загальний характер. Відсутність  чіткого визначення даного поняття  пов'язано з невизначеністю ними самого поняття "капітал".

      На  основі критичного аналізу різних підходів вчених до визначення природи капіталу можемо згрупувати основні підходи  до характеристики його сутності наступним  чином та виділити ознаки позикового капіталу (табл. 2).

Таблиця 2

Характеристика  капіталу підприємства

Характеристика  капіталу підприємства Обґрунтування характеристики капіталу підприємства Обґрунтування характеристики позикового капіталу підприємства
Теоретичний: основний фактор виробництва Капітал відноситься  до одного з чотирьох факторів виробництва. У системі факторів виробництва  капіталу належить важлива роль, оскільки він об'єднує всі фактори в  єдиний виробничий комплекс Позиковий капітал  виступає у якості фактору виробництва, оскільки він є частиною капіталу підприємства. Крім того, з його допомогою можна залучити додаткові активи для розширення виробничої діяльності.
Підприємницький аспект: фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід Капітал в результаті використання забезпечує формування доходів підприємства Використання  позикового капіталу призводить до розширення діяльності та збільшення виробничих потужностей Крім того, після сплати відсотків, частина капіталу залишається  у розпорядженні позичальника-підприємця у вигляді підприємницького доходу
Управлінський аспект: головне джерело формування добробуту його власників Капітал забезпечує необхідний рівень добробуту його власників  як у поточному, так і в майбутньому  періодах. Позиковий капітал  характеризується тим, що він застосовується у виробництві не тим підприємством, чию власність представляє та для кого є джерелом добробуту. Тому кредитор як власник капіталу отримує за це частину прибутку у вигляді позикового проценту.
Економічний аспект: головний вимір ринкової вартості підприємства Головним показником даної ознаки є власний капітал  підприємства, який визначає обсяг  його чистих активів. Обсяг власного капіталу використовуваного підприємством  характеризує потенціал залучення  підприємством позикового капіталу, який забезпечує отримання додаткового прибутку. У сукупності з іншими, факторами, формується база оцінки ринкової вартості підприємства
Фінансовий  аспект: гроші Гроші виступають не тільки як загальний еквівалент, а як форма суспільного багатства  та абсолютний ліквідний засіб. Саме ці характеристики сприяють перетворенню грошей у капітал Позиковий капітал - це капітал, що реалізує себе як товар (об'єкт купівлі-продажу). Об'єктом  купівлі-продажу є самі гроші, однак  не гроші як товар, а гроші як капітал. Кредитор передає позичальникові не просто гроші, а гроші як капітал; він передає вартість, що в процесі свого функціонального використання не лише зберігає себе, а й зростаючи у своїх розмірах приносить прибуток.
Аналітичний аспект: динаміка капіталу підприємства є показником рівня ефективності його господарської діяльності Результати  в будь-якій сфері бізнесу залежать від наявності та ефективності використання капіталу. Основними джерелами інформації для аналізу формування та використання капіталу підприємства є бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, інша звітність, дані первинного та аналітичного обліку, які деталізують та розшифровують окремі статті балансу Власний капітал  є основою самостійності та незалежності підприємства. Проте він обмежений в розмірах. Тому, підприємства залучають позиковий капітал. Якщо активи підприємства будуть сформовані в більшій мірі за рахунок позик, то його фінансовий стан буде нестійким. Буде залежність від позикового відсотку, кон'юнктури фінансового ринку та зростання при цьому ризику зниження платоспроможності підприємства. Від того, наскільки буде оптимальним співвідношення між власним та позиковим капіталом залежить фінансове становище підприємства.
Інвестиційний аспект: джерело формування інвестиційних  вкладень Капітал є джерелом інвестиційного розвитку та джерелом фінансування інвестиційних проектів В результаті недостатності  власного капіталу для фінансування інвестиційної діяльності, використовується позиковий капітал, як додаткове джерело інвестиційних ресурсів
Філософський  аспект: абсолютна форма багатства Капітал, як абсолютна  форма багатства визначає сукупність всіх благ, що знаходяться у розпорядженні  їх власника Гроші, як позиковий  капітал одержують додаткову корисність: здатність давати прибуток власнику у вигляді позикового відсотку, тобто зростати за вартістю.
Бухгалтерський  аспект: грошова вартість, відображена  на рахунках підприємства Класифікації  господарських засобів (за складом  і розміщенням господарських засобів та за джерелами їх формування) характеризують майновий стан підприємства Так як кожен  вид засобів має певне джерело  утворення, загальні підсумки класифікації господарських засобів за складом  розміщення та джерелами формування повинні бути рівні між собою. Ця рівність служить основою для складання бухгалтерського балансу. Крім того, класифікація господарських засобів та їх джерел визначає організацію системи поточного бухгалтерського обліку і характер одержуваної інформації про стан і рух капіталу підприємства та складання звітності

Информация о работе Аналіз та планування позикового капіталу