Отчет по практике в "Фокстрот - Трейд"

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2015 в 20:55, отчет по практике

Описание работы

Мета проходження виробничої практики. Ознайомитись з фінансовою діяльністю підприємства, з його фінансовими документами та закріпити здобуті під час навчання знання. Завдання виробничої практики:
надати загальну характеристику ПП «Фокстрот – Трейд»;
охарактеризувати фінансово – господарську діяльність ПП «Фокстрот – Трейд»;
провести аналіз фінансового стану підприємства; описати формування капіталу підприємства; охарактеризувати особливості оподаткування підприємства; здійснити аналіз руху грошових коштів на підприємстві;
розкрити сутність охорони праці на ПП «Фокстрот – Трейд».

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………3
Загальна характеристика ПП «Фокстрот – Трейд»...……………………5
Фінансово – господарська діяльність ПП «Фокстрот – Трейд»…….......9
Аналіз фінансової діяльності ПП «Фокстрот – Трейд»………….....…..15
Формування капіталу підприємства……………………………………..21
Оподаткування ПП «Фокстрот – Трейд»…………………………...…...25
Аналіз руху грошових коштів на ПП «Фокстрот – Трейд»…………….28
Охорона праці на підприємстві……………..……………………….…...31
ВИСНОВКИ…......................................................................................................34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………35

Работа содержит 1 файл

1_pitannya (2).doc

— 357.50 Кб (Скачать)

*Побудовано автором за  додатками:Додаток А, Додаток Б, Додаток  В.

 

За таблицею 2.2 спостерігається, що підприємство має заборгованість це кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що: 2011 р. сума була 63 129 тис. грн., у 2012 р. – 59 090 тис. грн., що на 7 039 тис. грн.. менше за попередній рік; у 2013 р. – 55 621 тис. грн., що на 469 тис. грн. менше за 2012 р.

У процесі діяльності підприємства формуються доходи, витрати і фінансові результати. Витрати  -  зменшення  економічних  вигод  у  вигляді вибуття активів  або  збільшення  зобов'язань, які призводять до зменшення власного  капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення  або  розподілу  власниками)  за звітний період [11]. Доходи  -  збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів  або  зменшення  зобов'язань,  які призводять до зростання власного  капіталу  (крім  зростання  капіталу  за рахунок внесків власників)  за  звітний  період [11]. 

Розглянемо таблицю 2.3 в якій відображено доходи, витрати і фінансові результати ПП “Фокстрот - Трейд” за останні три роки.

Таблиця 2.3

Доходи, витрати і фінансові результати ПП “Фокстрот - Трейд” за 2011 – 2013 рр.

(тис. грн.)

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 – 2011 рр.

2013 р.

Відхилення 2013 – 2012 рр.

1. Чистий дохід від  реалізації

168 942

41 797

-127 145

21 167

-20 630

2. Собівартість реалізованої продукції

162 412

41 493

-120 919

21606

-19 887

3. Валовий прибуток

6 530

304

-6 226

-502

-198

4. Інші операційні доходи

1 119

797

-322

1420

623

5. Адміністративні витрати

642

473

-169

222

-251

6. Витрати на збут

15 204

6 933

-8 271

3 204

-3 729

7. Фінансові результати від операційної діяльності

-9 283

-

-6 339

-

-4 326

8.Фінансові результати  від звичайної діяльності до  оподаткування(прибуток)

-10 372

-

-6 529

-

-4 326


*Побудовано автором за  додатками: Додаток Д, Додаток Е, Додаток Ж.

 

Чистий дохід від реалізації продукції за три роки зменшився, у 2011 р. сума доходу становила – 168 942 тис. грн., у 2012 р. – 41 797тис. грн.,що на 127 145 тис. грн.. менше за попередній період.  Аналогічна ситуація  у 2013 р. спостерігається різкий спад чистого доходу (21 167 тис. грн.), порівняно з (20 630 тис. грн.) 2012 року.

Валовий прибуток протягом трьох років змінився, у 2011 р. спостерігається найбільший розмір 6 530 тис. грн., у 2012 р. надходження від валового прибутку зменшились за попередній рік на 6 226 тис. грн. У 2013 р. валовий прибуток збільшився на відміно від попереднього року на 198 тис. грн.., і сума становила 502 тис. грн.

Також великі зміни відбулись у витратах підприємства на збут у 2011 р. сума витрат – 15 204 тис. грн., у 2012 р. - 6 933 тис. грн.., що на 8 271 тис. грн. менше за 2011 р. У 2013 р. -  3 204 тис. грн. ,що зменшились майже 3,5 рази за минулі роки. Такі зміни пов’язані з оплатою праці продавців (від збуту), пакування, транспортування.

Витрати операційної діяльності та Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток) займають найбільшу частку у загальній сумі витрат.

В процесі проведення наступного аналізу необхідно охарактеризувати структуру доходів і витрат діяльності, що беруть участь в формуванні фінансових результатів.

Розглянемо структуру доходів досліджуваного підприємства за даними таблиці 2.4, складеної на основі інформації Звіту про фінансові результати.

Доходи підприємства формуються в процесі основної, операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та надзвичайних подій (див. табл.2.4).

 

 

 

 

Таблиця 2.4

Структура і динаміка доходів діяльності ПП “Фокстрот - Трейд”

2011 – 2013 рр.

   (тис. грн.)

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення

2012 – 2011 рр.

2013 р.

Відхилення 2013 – 2012 рр.

Дохід (виручка) від реалізації продукції

208 272

51 850

-156 422

21 167

-30 683

Інші операційні доходи

431

797

366

1 420

623

Інші доходи від операційної діяльності

8

687

679

-

-687

Разом

208 711

53 334

-155 377

22 587

32 747


    *Побудовано автором за додатками: Додаток Д, Додаток Е, Додаток Ж.

 

За даними таблиці 2.4 спостерігається що сума доходів протягом 3 років зменшувалася: у 2011 р. загальний дохід підприємства був у розмірі 208 711 тис. грн., 2012 р. сума доходу зменшилась від попереднього року на 155 377 тис. грн., і становила 53 334 тис. грн. У 2013 р. – 32 747 тис . грн. Найбільші надходження до підприємства є дохід від реалізації продукції.

Тепер аналогічно проаналізуємо структуру і динаміку витрат діяльності підприємства (див. табл. 2.5). В основному формування витрат підприємства припадає на сукупність господарських операцій, що реалізуються в межах його основної діяльності.

Таблиця 2.5

Структуру і динаміку витрат діяльності  ПП “Фокстрот - Трейд”

2011 – 2013 рр.

(тис. грн.)

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення

2012 – 2011 рр.

2013 р.

Відхилення 2013 – 2012 рр.

ПДВ

34 610

8 567

-26 043

-

-8 567

Собівартість реалізованої продукції

162 412

41 493

-120 919

21 606

-19 887

Адміністративні витрати

641

473

-168

222

-251

Витрати на збут

15 204

6 933

-8 271

3 204

-37 29

Інші операційні витрати

402

34

-368

1 881

1 847

Інші витрати

1 773

198

-1 575

-

-198

Податок на прибуток від звичайної діяльності

425

107

-318

140

33

Разом

215 467

57 805

-157 662

27 053

-30 752


*Побудовано автором за  додатками: Додаток Д, Додаток Е, Додаток Ж.

 

За даними таблиці 2.5, з-поміж витрат найбільшу частину займає собівартість реалізованої продукції: у 2011 р. був у розмірі 162 412 тис. грн., у 2012 р. спостерігається спад витрат за попередній рік на  120 919 тис. грн., і сума за цей період становила 41 493 тис. грн., у 2013 р. 21 606 тис. грн., що на (19 887 тис. грн.) менше за попередній рік.

Дані таблиці 2.5 показують, що серед відрахувань мав місце тільки податок на додану вартість, але у 2013 р. немає відрахування на ПДВ. Загалом витрати за 2011 – 2013 рр. зменшувалися протягом років. У 2013 р. сума витрат була у розмір 27 053 тис. грн., де за даною таблицею спостерігається, що у 2011 р. найбільші витрати були у розмірі 215 467 тис. грн.

За наведеними таблицями 2.4 і 2.5, можна зробити висновок, що витрати підприємства перевищують його доходів.

Отже, фінансово – господарська діяльність підприємства залежить від витрат та доходів, а також фінансового результату підприємства. В даному ПП “Фокстрот - Трейд” спостерігається за 2011 – 2013 рр. перевищеня витрат над доходами, тобто збиток підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аналіз фінансової діяльності ПП “Фокстрот - Трейд”

 

Аналіз фінансової діяльності підприємства здійснюється за балансом  (форма №1,) за звітом фінансового результат (форма №2),звіт про власний капітал (форма №4). Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Розглянемо структуру прибутку ПП “Фокстрот - Трейд" за 2011-2013 рр.(див.табл.3.1).

Таблиця 3.1

Аналіз структури прибутку ПП “Фокстрот - Трейд" за 2011-2013 рр.

(тис. грн.)

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 – 2011 рр.

2013 р.

Відхилення

2013 -2012 рр.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт)

168 942

41 797

-127 145

21 167

-20 630

Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг, робіт)

162 412

41 493

-120 919

21 606

-19 887

Валовий прибуток (збиток) від торгівельної діяльності

6 530

304

-6 226

439

135

Фінансовий результат від операційної діяльності

9 283

6 339

-2 944

4 326

-2 013

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

10 372

6 529

-3 843

4 326

-2 203

Податок на прибуток від звичайної діяльності

425

107

-318

140

33

Чистий прибуток (збиток)

10 797

6 636

-4 161

4 466

-2 170


*Побудовано автором за  додатками: Додаток Д, Додаток Е, Додаток Ж

 

За наведеними даними в табл.3.1, спостерігається: 1) чистий дохід від реалізації товарів, робіт або ж послуг ПП  “Фокстрот - Трейд" у 2011-2013 рр. значно зменшився, а саме у 2,6 рази; 2) валовий прибуток зменшився на 1,8 рази, що зумовлено зростанням собівартості, валовий прибуток у 2013 році зазнав збитку; 3) собівартість продукції: у 2011 р. становила 162 412 тис. грн., у 2012 р. сума собівартості підприємства була у розмірі 41 493 тис. грн.., що на 120 919 тис. грн., менше за минулий рік; у 2013 р. спостерігається значне зменшення собівартості продукції у розмірі 21 606 тис. грн.., що на 19 887 тис. грн. менше за 2012 р.; 4) фінансовий результат від операційної діяльності знизився за останні два роки 2012 – 2013 рр. підприємство зазнало збитку, на відміно від 2011 р.; 5) чистий прибуток підприємства за останні три роки значно зменшився у 2011 р. – 10 797 тис. грн., а у 2012 р. 6636 тис. грн.., що на 4161 тис. грн. зменшився за минулий рік; у 2013 р. помітні значні зміни за попередній рік сумі зменшилася на 2170 тис. грн. За даною таблицею 3.1 данні дані за фінансовим результатом ПП “Фокстрот - Трейд”, що підприємство зазнало за останніх 2 роки значних збитків.

Розглянемо формування чистого прибутку підприємства ПП “Фокстрот - Трейд"(табл.3.2).

Таблиця 3.2

Аналіз динаміки формування чистого прибутку ПП “Фокстрот - Трейд" за 2011-2013 рр.

 

Рік

Чистий прибуток, тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту,%

Темп приросту,%

2011

10 797

х

х

х

2012

636

-4 161

61,4

-38,6

2013

466

-6 331

41,3

-58,7


*Побудовано автором за  додатками: Додаток Д, Додаток Е, Додаток Ж

 

За допомогою абсолютного приросту визначимо на скільки одиниць змінився рівень чистого прибутку (див.табл.3.2) , порівняно з рівнем базисного періоду і розраховується за форму [3; c. 45]:

                                               ∆б=Уі-У0                                                  (3.1)

,де ∆б – абсолютний  приріст за базисом, %;

Информация о работе Отчет по практике в "Фокстрот - Трейд"