Отчет по практике в "Фокстрот - Трейд"

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2015 в 20:55, отчет по практике

Описание работы

Мета проходження виробничої практики. Ознайомитись з фінансовою діяльністю підприємства, з його фінансовими документами та закріпити здобуті під час навчання знання. Завдання виробничої практики:
надати загальну характеристику ПП «Фокстрот – Трейд»;
охарактеризувати фінансово – господарську діяльність ПП «Фокстрот – Трейд»;
провести аналіз фінансового стану підприємства; описати формування капіталу підприємства; охарактеризувати особливості оподаткування підприємства; здійснити аналіз руху грошових коштів на підприємстві;
розкрити сутність охорони праці на ПП «Фокстрот – Трейд».

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………3
Загальна характеристика ПП «Фокстрот – Трейд»...……………………5
Фінансово – господарська діяльність ПП «Фокстрот – Трейд»…….......9
Аналіз фінансової діяльності ПП «Фокстрот – Трейд»………….....…..15
Формування капіталу підприємства……………………………………..21
Оподаткування ПП «Фокстрот – Трейд»…………………………...…...25
Аналіз руху грошових коштів на ПП «Фокстрот – Трейд»…………….28
Охорона праці на підприємстві……………..……………………….…...31
ВИСНОВКИ…......................................................................................................34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………35

Работа содержит 1 файл

1_pitannya (2).doc

— 357.50 Кб (Скачать)

Уі – показник, який аналізується;

У0 – покази базисного періоду.

2011 р. – базисний період;

2012 р. – 6 636 тис. грн.  – 10 797 тис. грн. = - 4 161 тис. грн.;

2013 р. – 4 466 тис. грн.  – 10 797  тис. грн. = - 6 331 тис. грн.

 За вище на веденими  розрахунками до таблиці 3.2 спостерігається, що 2012 р. за 2011 р. сума чистого прибутку зменшилася на 4 161 тис. грн., а 2013 р. за 2011 р. зменшився на 6 331 тис. грн. За останні роки чистий прибуток зменшився.

Визначимо темп зростання чистого прибутку (див. табл. 3.2) він показує у скільки разів змінився показник чистого прибутку відносно базового періоду, розраховується за формулою[3; c. 45]:

                                                    Т = (Уі / У0) * 100%                             (3.2)

,де Т – темп зростання  показників, %;

Уі – показник, який аналізується;

У0 – покази базисного період.

2011р. – базисний період;

2012 р. – (6 636 тис. грн. / 10 797 тис. грн.) * 100% = 61,4 %;

2013 р. – (4 466 тис. грн. /10 797 тис. грн.) * 100% = 41,3 %.

 За розрахунками формули 3.2 до таблиці 3.2, спостерігається, що  темп зростання чистого прибутку у 2012 р. становив 61,4 %, а у 2013 р. – 41,3 %.

Наступне, що зробимо визначимо темп приросту, який показує на скільки % змінився поточний рівень показника чистого прибутку (див. табл. 3.2), порівняно базовим періодом, розраховується за формулою[3; c.45]:

                                                    Тп = Т – 100%                                       (3.3)  

,де Тп – темп приросту  показника, %;

Т – темп зростання показників, %.

2012 р. – 61,4 % - 100% = -38,6;

2013 р. – 41,3% - 100% = -58,7 % . 

Розрахунки за формулою 3.3 до таблиці 3.2 показують темп приросту чистого прибутку, який за останні 2 роки зменшився, у 2012 р. на 38,6% відміно від 2011р., а у 2013 р. зменшився за 2011 р. на 58,7 %, тобто ПП “Фокстрот - Трейд” за останні роки зазнало великих збитків.                                               

Здійснимо аналіз ліквідності ПП “Фокстрот - Трейд” за 2011 – 2013 рр.(див. табл.3.3).

Таблиця 3.3

Аналіз ліквідності підприємства ПП “Фокстрот - Трейд" за 2011 – 2013 рр.

(тис. грн.)

Показники

Алгоритм розрахунку

2011р.

2012р.

Відхи-лення 2012 –2011 рр.

2013р.

Відхи-лення

2013 – 2012 рр.

Коефіцієнт: загальна ліквідність

ф.1.II розділ 260р./ IVрозділ. 620

0,7841

0,6236

0,1605

0,2664

0,3572

Поточної ліквід.

ф.1(ряд.260-100-140)/ ф.1ряд.620

0,5

0,4

0,1

0,3

0,1

Абсолютної ліквід.

ф.1ряд.230/ ф.1ряд.620

0,002

0,007

0,005

0,008

0,001


*Побудовано автором за додатками: Додаток А, Додаток Б, Додаток В.

 

За допомогою   коефіцієнта загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття) можна охарактеризувати здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів розраховується (див. табл. 3.3). Нормативним вважається значення цього коефіцієнта більше 2. за формулою[1; c. 74]:

 

                                                      Кзл = ОА/ПЗ                                           (3.4)

,де Кзл – коефіцієнт  загальної ліквідності;

ОА- оборотні активи;

ПЗ – поточні зобов’язання.

2011р. – 55 203 тис. грн. / 62 361 тис. грн. = 0, 7841 < 2;

2012 р. –22 603 тис. грн. / 60 476 тис. грн. = 0,6236 < 2;

2013 р. - 15 875 тис. грн. / 59 586 тис. грн. = 0,2664< 2.

 

При значенні коефіцієнта менше 2, платоспроможність підприємства незначна, а значить існує фінансовий ризик, як для самого підприємства, так і для його партнерів (див. табл. 3.3).

Коефіцієнт поточної ліквідності показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами(див. табл.3.3). Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6, розраховується за формулою[1; c. 74]:

                                                       Кпл = (ОК – З) / ПЗ                          (3.5)

,де Кпл - коефіцієнт поточної ліквідності;

ОК – оборотні активи;

З – запаси;

ПЗ – поточні зобов’язання.

2011 р. – (58 918 тис. грн. – 14 285 тис. грн.) / 75 134 тис. грн. = 0,5 < 0,6;

2012 р. – (37 713 тис. грн. – 9 946 тис. грн.) / 60 476 ти. грн. = 0,4 < 0,6;

2013 р. – (30 276 тис. грн. – 18 254 тис. грн.) / 59 586 тис. грн. = 0,3 < 0,6.

За розрахунками формули 3.5 до таблиці 3.3 спостерігається, що підприємство не в змозі погасити свої поточні зобов’язання, тому як: у 2011 р. коефіцієнт поточної ліквідності 0,5 < 0,6; 2012 р. – 0,4 < 0,6; 2013 р. найменший рівень за попередні роки 0,3 < 0,6.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов’язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою[1; c. 74]:

                                                 К.а.= ГА/ПЗ                                            (3.6)    

,де К.а. - коефіцієнт абсолютної  ліквідності;

ГА – грошові активи;

ПЗ – поточні зобов’язання.

2011 р . – 1 666 тис. грн. / 75 134 тис. грн. = 0,02 < 0,3;

2012 р. – 444 тис. грн. / 60 476 тис. грн. = 0,007 < 0,3;

2013 р. – 453 тис. грн. / 59 586 тис. грн. = 0,008 < 0,3.

 

 За розрахунками коефіцієнта абсолютної ліквідності за формулою 3.6 до таблиці 3.3 спостерігається, що ПП  “Фокстрот - Трейд” неможе погасити найближчим часом короткострокові зобов’язання, так, як теоретичне значення коефіцієнта не перевищує 0,3.   

 

 

 

 

 

 

 

4. Формування капіталу  підприємства

 

Капітал - це засоби, які є в розпорядженні суб'єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку. Формується капітал підприємства як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позичкових (зовнішніх) джерел. Основним джерелом фінансування є власний капітал [16, c. 18]. До його складу входять статутний капітал, накопичений капітал (резервний і додатковий капітали, нерозподілений прибуток) та інші надходження (цільове фінансування, благодійні пожертвування тощо). Позичковий капітал - це грошовий капітал, який передається підприємцем-власником підприємцю-позичальнику в тимчасове користування за відповідну плату з метою отримання прибутку [19, c. 32].

Позиковий капітал підприємства відповідно до терміновості погашення зобов’язань поділяють на довгострокові і короткострокові кредити та позики, поточні зобов'язання за розрахунками.

Товариство з обмеженою відповідальністю формує статутний капітал, розділений на частини, розмір якого визначається засновницькими документами, мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 625 мінімальних заробітних плат. Під час реєстрації засновники повинні внести не менше 30% суми, вказаної в засновницьких документах. Повністю внесок повинен бути сплаченим протягом року після реєстрації товариства.

Розглянемо таблиці 4.1, в якій відображення джерела формування капіталу підприємства за 2010 – 2013 рр. Протягом років спостерігається збільшення власного капіталу, це помітно 2013 р. сумі становила 27088 тис. грн.., на відміно від попередніх років, збільшився на 4465 тис. грн. У 2011 р. сума власного капітала була у розмірі 15 981 тис. грн. Позичковий капітал зменшився у 2013 р. порівняно з попередніми 2 роками. Розмір у 2011 р – 169 тис. грн.., у 2012 р. – 138 тис. грн., спостерігається відхилення зменшився на 30 тис. грн.

 Таблиця 4.1

Джерела формування капіталу ПП “Фокстрот - Трейд”

(тис. грн.)

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 – 2011 рр.

2013 р.

Відхилення

2013 –2012 рр.

власного капіталу

15 981

22 623

6 642

27 088

4 465

Позиковий капітал

68

38

-30

80

42

всього

15 813

22 585

6 772

27 008

4 423


*Побудовано автором за  додатками: Додаток А, Додаток Б, додаток В, Додаток З, Додаток  И, Додаток К.

 

Розглянемо динаміку капіталу підприємства за діаграмою спостерігається, що капітал підприємства збільшився у 2013 р. на 4 423 тис. грн. і сума його становила 27 008 тис. грн.(рис.4.1)

 

Рис.4.1. Динаміка капіталу ПП “Фокстрот - Трейд”.

*Побудовано автором за  додатками: Додаток А, Додаток Б, Додаток В.

 

Власний капітал підприємства складається з статутного капіталу, внесків учасників підприємства, з іншого додаткового  капіталу, резервного капіталу, пайового капіталу і з нерозподіленого прибутку. Дане підприємство протягом 3 років формувало капітал свій за рахунок статутного капіталу та нерозподіленого прибутку підприємства.

Розглянемо динаміку власного капіталу 2011 – 2013 рр.табл.4.2.

 

Таблиця 4.2

Динаміка власного капіталу ПП “Фокстрот - Трейд” 2011 – 2013 рр.

(тис. грн.)

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 – 2011 рр.

2013 р.

Відхилення 2013 – 2012 рр.

Статутний капітал

19

19

-

19

-

Нерозподілений прибуток

-16 000

-22 641

21 041

27 107

4 466

Всього власного капіталу

-15 981

-22 623

6 642

-27 088

4 465

Базисні,

за темпом зростання,%

100%

141,5%

41,5%

169,5%

28%


*Побудовано автором за  додатками: Додаток З, Додаток И, Додаток К.

 

У дані таблиці 4.2 показано, що власний капітал підприємства формується більшість за рахунок нерозподіленого прибутку. 2011 р. сума власного капіталу склала 15 981 тис. грн., що у 2012 р. збільшився на 6 642 тис. грн. у розмірі – 22 623 тис. грн. за попередній період збільшився на 141, 5 %, а у 2013 р. власний капітал у розмірі 27 088 тис. грн., що зріс за аналогічні періоди на 169, 5%.

Визначимо у скільки разів збільшився власний капітал, за досліджуваний період. За допомогою формули базису, темпу зростання, % [8, c. 59]:

                                             Т= (уі/у0)* 100%                                         (4.1)

,де Т – темп зростання;

уі – значення;

у0 – база

2011 р. – 15 981 тис. грн., база 100%;

2012 р. – (22 623 тис. грн. / 15 981 тис. грн.)*100% = 141,5 %;

2013 р. – (27 088 тис. грн. / 15 981 тис. грн.) * 100 % = 169,5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оподаткування ПП “Фокстрот - Трейд”

 

Податки - це обов'язкові платежі, що встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, що забезпечують фінансування державних витрат [14].

ПП “Фокстрот - Трейд” сплачує такі податки податок на додану вартість і податок на прибуток. Згідно з Податковим кодексом України податок на прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною Кодексом, від оподатковуваного прибутку за такі податкові періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік. В 2014 році відбулося зниження ставки податку до 18 відсотків (замість запланованих спочатку в ПКУ 16 відсотків) [14].

Звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, крім виробників сільськогосподарської продукції, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року [14].

Податок на додану вартість (ПДВ) домінує серед непрямих податків. Особливість ПДВ полягає в тім, що саме він справляє значний вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання та на їхній фінансовий стан.  2014 ставка ПДВ складає 20 відсотків. Об'єктом оподаткування є операції з продажу товарів (робіт, послуг). Залежно від середньомісячної величини податку, ПДВ сплачують до бюджету щомісячно або щодекадно [14].

У бюджет суб'єкт підприємництва сплачує різницю між оборотом по податковому зобов'язанню ("Вихідному ПДВ") і оборотом ПО податковому кредиту ("Вхідному ПДВ"), і таким чином оподатковується саме додана вартість. Для обчислення цього податку необхідно:

1. обчислити податкове  зобов'язання (сума усієї реалізованої  продукції за місяць помножена  на 0,2 (20 %)).

Информация о работе Отчет по практике в "Фокстрот - Трейд"