Отчет по практике в "Фокстрот - Трейд"

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2015 в 20:55, отчет по практике

Описание работы

Мета проходження виробничої практики. Ознайомитись з фінансовою діяльністю підприємства, з його фінансовими документами та закріпити здобуті під час навчання знання. Завдання виробничої практики:
надати загальну характеристику ПП «Фокстрот – Трейд»;
охарактеризувати фінансово – господарську діяльність ПП «Фокстрот – Трейд»;
провести аналіз фінансового стану підприємства; описати формування капіталу підприємства; охарактеризувати особливості оподаткування підприємства; здійснити аналіз руху грошових коштів на підприємстві;
розкрити сутність охорони праці на ПП «Фокстрот – Трейд».

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………3
Загальна характеристика ПП «Фокстрот – Трейд»...……………………5
Фінансово – господарська діяльність ПП «Фокстрот – Трейд»…….......9
Аналіз фінансової діяльності ПП «Фокстрот – Трейд»………….....…..15
Формування капіталу підприємства……………………………………..21
Оподаткування ПП «Фокстрот – Трейд»…………………………...…...25
Аналіз руху грошових коштів на ПП «Фокстрот – Трейд»…………….28
Охорона праці на підприємстві……………..……………………….…...31
ВИСНОВКИ…......................................................................................................34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………35

Работа содержит 1 файл

1_pitannya (2).doc

— 357.50 Кб (Скачать)

2. Обчислити податковий  кредит (сума придбаної продукції  помножена на 0,2 (20 %)).

3. Відняти від податкового зобов'язання податковий кредит.

 

Таблиця 5.1

Аналіз оподаткування ПП “Фокстрот - Трейд” 2011 – 2013 рр.

(тис. грн.)

показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 – 2011 рр.

2013 р.

Відхилення 2013 – 2012 рр.

Відрахування на соціальні заходи

1 495

550

945

267

283

Податок на прибуток

561

274

287

306

32

Податок на додану вартість

5

125

120

373

248

Податки і збори

950

539

411

752

213


*Побудовано автором за  додатками: Додаток Л, Додаток М, Додаток Н

 

Таким чином за даними таблиці 5.1 по відношенню 2012 р. до 2011 року сума сплачених податків та зборів зменшилася на 411 тис.грн. Зменшення  відбулося за рахунок зменшення сум по податку на додану вартість. У 2013 р. сума сплачених податків та зборів зменшилася на відміно від 2011 р. але збільшилась за 2012 р. на 213 тис. грн.

Отже, ПП “Фокстрот - Трейд” сплачує такі податки: загально державний податок на прибуток і непрямий податок на додану вартість. Також підприємство здійснює відрахування на соціальні заходи, але за 3 роки сума відрахувань зменшилась.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Аналіз  руху  грошових коштів на ПП “Фокстрот - Трейд”

 

Рух грошових коштів – це невід’ємна складова господарської діяльності кожного підприємства, а також надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів[12]. Рух грошових коштів являє собою вхідні та вихідні грошові потоки в процесі операційної (основної), інвестиційної та фінансової діяльності суб’єкта господарювання.

Підприємством складаються   звіти  про рух грошових коштів (форма №3) наводяться дані про рух грошових   коштів   протягом   звітного   періоду   в   результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності[12].

Розглянемо грошові кошти ПП “Фокстрот - Трейд”(див. табл.6.1).

Таблиця 6.1

Аналіз грошових коштів  на ПП “Фокстрот - Трейд” за 2011 – 2013 рр.

(тис. грн.)

Показники

2011р.

2012 р.

Відхилення 2012 – 2013 рр.

2013 р.

Відхилення

2013 – 2012 рр.

Рух коштів у: результаті операційної діяльності

11 547

2 585

-8 962

2 289

-296

результаті інвестиційної діяльності

731

41

-690

2007

1966

результаті фін. діяльності

-

-

-

-

-


    *Побудовано автором  за додатками: Додаток Л, Додаток  М, Додаток Н

 

За наведеною таблицею 6.1, що рух коштів у результаті фінансової діяльності підприємства не спостерігається. Найбільший рух коштів підприємства  від операційної діяльності у 2011 році чистий рух коштів становив у розмірі 11 547 тис. грн., у 2012 р. – 2 585 тис. грн., що на 8 962 тис. грн.. менше за попередній 2011 рік, а у 2013 р. сума від операційної діяльності становила у розмірі 2 289 тис. грн.

Розглянемо динаміку рух коштів від операційної діяльності ПП “Фокстрот - Трейд”(див. табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Аналіз витрат і надходжень рух коштів від операційної діяльності ПП “Фокстрот - Трейд”

(тис. грн.)

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 – 2013рр.

2013 р.

Відхилення 2013 – 2012рр.

1.Надходження:

1.1від реалізація продукції

179133

44958

-134175

32505

-12453

1.2від повернення авансів

663

546

-117

856

310

1.3інші надходження

8878

7079

-1799

219

-6860

2.Витрати на оплату: 2.1товарі

193965

35045

-158920

33324

-1721

2.2 праці

1074

655

-419

254

-401

2.2 інші витрати

3190

18026

14836

617

-17409


*Побудовано автором за  додатками: Додаток Л, Додаток М, Додаток Н

 Рух грошових коштів  від операційної діяльності, як  надходження спостерігаються так  і витрачання. Найбільші надходження це від реалізації продукції підприємства у 2011 р. – 179 133 тис. грн., у 2012 р. 44 958 тис. грн., що на 134 175 тис. грн.. менше за минулий рік. У 2013 р. спостерігається зменшення надходження від реалізації товарі і послуг 32 505 тис. грн.

Витрати перевищують надходження, найбільш витрати на товари. У 2011 р. 193 965 тис. грн., 2012 р. – 35 045 тис. грн.., що на 158 920 тис. грн. У 2013 р. витрачання на товари були у розмірі 33 324 тис. грн.

Отже, рух грошових коштів ПП фокстрот - Трейд” здійснюється від операційної діяльності та частково від інвестиційної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Охорона праці на підприємстві

 

Закон України “Про охорону праці” визначає: охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [6].

Система управління охороною праці (СУОП) на приватному підприємстві “Фокстрот - Трейд” є складовою частиною єдиної державної системи управління охороною праці. Управління охороною праці на приватному підприємстві “Фокстрот - Трейд” здійснює її директор, в дільницях - керівники відповідних підрозділів.

Об'єктами управління охороною праці є стан умов безпеки праці на робочих місцях та діяльність функціональних служб і структурних підрозділів ПП “Фокстрот - Трейд” щодо забезпечення виконання вимог нормативних актів про охорону праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. За своїми посадами та заробітною платою керівники та спеціалісти служби охорони праці прирівнюються до керівників та спеціалістів основних виробничо-технічних служб підприємства.

Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. Служба охорони праці формується зі спеціалістів, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше трьох років. Спеціалісти зі середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Навчання та перевірка знань з охорони праці працівників служби охорони праці відбуваються під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

 

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати лише роботодавець. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та Типовим положенням про службу охорони праці. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Служба охорони праці вирішує завдання:

- забезпечення фахової  підтримки рішень роботодавця  з питань охорони праці;

- забезпечення безпеки  виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

- забезпечення працівників  засобами індивідуального та  колективного захисту;

- професійної підготовки  і підвищення кваліфікації працівників  з питань охорони праці, пропаганди  безпечних методів праці;

- вибору оптимальних режимів праці й відпочинку працівників;

- інформування та надання  роз'яснень працівникам підприємства  з питань охорони праці.

Служба охорони праці виконує такі основні функції:

- опрацьовує ефективну  цілісну систему управління охороною  праці;

- здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;

- складає разом зі структурними  підрозділами підприємства комплексні  заходи щодо досягнення встановлених  нормативів безпеки, гігієни праці  та виробничого середовища, а  також розділ "Охорона праці" у колективному договорі;

- проводить з працівниками  вступний інструктаж з охорони  праці;

- готує проекти наказів  та розпоряджень з питань охорони  праці й подає їх на розгляд  роботодавцю;

- забезпечує належне оформлення  і зберігання документації з  питань охорони праці;

- розглядає факти наявності  виробничих ситуацій, небезпечних  для життя чи здоров'я працівників  або людей, які їх оточують, у  випадку відмови з цих причин  працівників від виконання дорученої  їм роботи;

- організовує забезпечення  працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; паспортизацію дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці; допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; підвищення кваліфікації й перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

 

ВИСНОВКИ

 

ПП “Фокстрот - Трейд” займається електронною технікою. Основною метою є отримання прибутку від свого товару і просування товару на ринок.

Майно підприємства складається активу,а саме: необоротних активів, оборотних активів і витрат майбутніх періодів. За 2011 – 2013 рр. необоротні активи підприємства значно перевищують оборотні активи підприємства. Джерелами формування майна є пасиви балансу, а саме: власний капітал підприємства та поточні зобов’язання. 

Капітал підприємства формується за рахунок власного та позикового капіталу, найбільша частина формування саме завдяки власному капіталу Власний капітал підприємства збільшився результат помітний у 2012 р. сума його становила 22 622 тис. грн. та 2013 р. – 27 088 тис. грн.

Найбільша частина доходів ПП “Фокстрот – Трейд ”є сами від реалізації продукці. Підприємство більшу частину свої коштів спрямовує на собівартість реалізованої продукції та на збут товару. За 2011 – 2013 рр. стан підприємства критичний, тому що сума витрати перевищують суму доходів, але це ще не все, прибуток підприємства за останні роки знизився, наприклад чистий дохід у 2011 р. становив 168 942 тис. грн.., а у 2013 р. – 21 167 тис. грн.

ПП “Фокстрот - Трейд” сплачує такі податки: загально державний податок на прибуток і непрямий податок на додану вартість. Також підприємство здійснює відрахування на соціальні заходи, але за 3 роки сума відрахувань зменшилась

Підприємство є не ліквідним, тобто не платоспроможним, тому є значні фінансові ризики, найближчим часом невзмозі погасити свою заборгованість

за поточні зобов’язання та короткострокові зобов’язання.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Aзаренкова Г.М.  Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Г. М. Aзаренкова. – К.: Кондор, 2009. – 187с.
 2. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник / Т.Б. Бердникова. -  М.: ИНФРА-М, 2008. - 674 с.
 3. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: [підруч.] / М. Д. Білик. - К.: КНЕУ, 2010. - 208 с.
 4. Господарський кодекс України від 1. 06. 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 5. Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент: Навчальний посібник / І. І. Дахно. – К.: Знання, 2012. – 187 с.
 6. Закон України “Про охорону праці”від 26. 04. 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
 7. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 01.01. 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 8. Іванілов О.С. Економіка підприємства: Навчальний посібник / О. С. Іванілов. – К.: Атіка,2009. – 167 с.
 9. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: Навчальний посібник / Т. Д. Косова. – К. Кондор,2012. – 170 с.
 10. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 18.03. 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” від 19.03. 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99
 12.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4  "Звіт про рух грошових коштів"№73  від 19.03.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 19. 03. 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Информация о работе Отчет по практике в "Фокстрот - Трейд"