Перспективи вдосконалення фінансового планування в економіці України

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2015 в 19:38, курсовая работа

Описание работы

Метою даної курсової роботи є вивчення фінансового планування в господарському механізмі держави, проаналізувати його принципи та методи, а також визначити проблеми та перспективи його подальшого розвитку як на рівні держави, так і на рівні підприємства.
Відповідно до поставленої мети визначено такі головні завдання:
дослідити сутність, склад і структуру фінансового механізму;
проаналізувати основні принципи і методи фінансового планування;
розглянути бюджетування провідних країн, а також бюджетування в Україні;

Работа содержит 1 файл

курсова .docx

— 315.90 Кб (Скачать)

Фінансове планування сприяє запобіганню понаднормативних і понадпланових витрат товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів як за окремими видами заходів, так і по підприємству загалом.

До основних завдань фінансового планування належать: визначення джерел та обсягів фінансових ресурсів відповідно до потреб підприємства; виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів; раціональний розподіл отримуваних прибутків і накопичень за каналами їх використання; фінансовий контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів і коштів; посилення ролі фінансового планування в управлінні виробництвом і підвищенні його ефективності.

Основними етапами фінансового планування є: аналіз надходження витрат фінансових ресурсів за їх видами і за попередній звітний період; складання проекту фінансового плану на запланований рік; розгляд і затвердження фінансових планів; виконання фінансових планів.

 Методи фінансового  планування - це конкретні способи  планових розрахунків. Основними  методами фінансового планування  є: метод коефіцієнтів, нормативний  метод, балансовий метод, розрахунково-аналітичний  метод, метод економіко-математичного  моделювання.

Фінансовий план - це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обгрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю.

Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи: аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року, розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на підставі яких розраховуватимуться планові фінансові показники, розробка проекту фінансового плану.

Система фінансового планування діяльності підприємства повинна передбачати відповідну систему контролю виконання бюджету, яка має бути своєрідним моніторингом фінансового стану підприємства.

Однією з важливих проблем фінансового планування є забезпечення обґрунтованості фінансового плану, його реальності. Це залежить значною мірою від достовірності даних щодо збуту, дебіторської заборгованості та строків її погашення, потреб у фінансуванні, налагодженої роботи підрозділів, задіяних у складанні фінансового плану та оперативності його розробки.

Таким чином, планування як основа підвищення ефективності господарської діяльності підприємства є важливим засобом досягнення головних економічних і соціальних цілей його розвитку. Найважливішими напрямами підвищення якості фінансового планування є передусім удосконалення методології формування його нормативної бази, створення умов для зростання професіоналізму персоналу, застосування комп'ютерної техніки, стимулювання розробників і виконавців планів. Це вказує на інтеграцію наукових, методичних, виробничих та трудових чинників ефективного фінансового планування. Подальші наукові розвідки доцільно присвятити дослідженню та обґрунтуванню етапів фінансового планування підприємства, аналізу  шляхів підвищення обсягів виробництва та реалізації продукції, виручки від її реалізації та зростанню прибутку підприємства.

Список використаної літератури

 

 

1. Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств / О. Г. Біла //Фінанси України. – 2007. - № 4. – С. 112-118.

2. Білик М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2006. - № 4. – С. 133-141.

3. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — K.:НІОС, 2010. — 416с.

4. Гладких Д. Особливості планування доходів та витрат бюджету/ Д. Гладких // Вісник НБУ. – 2008. – № 1. – С. 6-8.

5. Гурвич Е. Циклические свойства бюджетной политики в нефте-добывающих странах / Е. Гурвич, Е. Вакуленко, П. Кривенко // Вопросы экономики.– 2009.– №2. – С. 51–70.

6. Жовновач Р.І. Планування діяльності підприємства / Р. І. Жовновач // Фінанси України. – 2004. - № 1. – С. 21-27.

7. Запатріна І.В. Програмно-цільовий метод бюджетування / І. В. Запатріна // Фінанси України.- 2006.- №10 – С. 156-178.

8. Засади формування бюджетної політики держави: Монографія / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, І. О. Плужніков та ін.; За ред. д. е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К.: НАУ, 2003. – 284 с.

9. Захарін С.В. Бюджетна політика інвестиційної активності / С. В. Захарін // Економіка і прогнозування.– 2008.– №1. – С. 50–62.

10. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

11. Кириленко О.П. Удосконалення практики розроблення бюджетних резолюцій / О. П. Кириленко // Фінанси України.– 2007.– №2. – С. 3–12.

12. Кириченко О.А. Сутність бюджетування. Українські реалії / О. А. Кириченко // Фінанси України. – 2007. – № 2. – С. 138-141.

13. Кислов Д. Заповіді та мудрощі фінансового планування / Д. Кислов // Менеджмент та менеджер. – 2007. - № 1. – С. 42-47.

14. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Посібник для вузів/ Г.Г. Кірейцев, Н.Г. Виговська, О.М. Петрук. - Житомир: ЖІТІ, 2001. –  432 с.

15. Ковальчук С. В., Форкун І.,В. Фінанси. Навч. Посібник. – Львів. «Новий Світ - 2000», 2006. – 568 с.

16. Литвин Ю. О. Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах / Ю. О. Литвин, В. І. Матвійчук // Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України. – 2009. – № 4. – С. 67-85.

17. Опарін В. М., Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.

18. Плотніков О.В., Іголкін І.В. Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фон¬ду: світовий досвід //О. В. Плотнік, І. В. Іголкін // Фінанси України.– 2006.– №7. – С. 3–11.

19. Равенков А. Фінансове планування на підприємстві / А. Равенко // Проблеми теорії та практики управління. – 2006. - № 4. – С. 72-78.

20. Рожкова Л. В. Програмно-цільове планування показників бюджету/ Л. В. Рожкова // Вісник податкової служби. – 2008. – № 41. – С. 48-50.

21. Селезньов Ю. Розробка стратегічних планів і фінансових планів / Ю. Селезньов // Банківська справа. – 2006. – № 1. – С. 28-35.

22. Сисоєв О. Проблеми бюджетування в Україні / О. Сисов / Вісник НБУ. – 2007. – № 1. – С. 52-53.

23. Слухай С.В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів / С. В. Слухай, О. В. Гончаренко // Фінанси України.– 2006.– №7. – С. 12–20.

24. Татьянич Л. С. Роль фінансового планування на підприємствах в умовах ринкового господарювання / Л. С. Татьянич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №1. – С. 78-83.

25. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с.

26. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько;  Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2013. — 375 с.

27. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. / За ред. чл.-кор. НАН Украї¬ни А. І. Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. – Т. 1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації. – 468 с.

28. Чугунов І.Я. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету / І. Я. Чугунов, І. В. Запатріна // Фінанси України.– 2008.– №5. – С. 3–14.

29. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн / В. О. Шевчук // Фінанси України.– 2002.– №2. – С. 3–12.


Информация о работе Перспективи вдосконалення фінансового планування в економіці України