Страхування домашнього майна

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2012 в 14:47, курсовая работа

Описание работы

Страхування домашнього майна громадян є однією з галузей страхування. Значення даного страхування зумовлене тим, що майно служить обов'язковим елементом господарської діяльності юридичних осіб і життєдіяльності людей, тому забезпечення страхового захисту майна є пріоритетним в системі страхових відносин. Економічне призначення майнового страхування полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення майна при настанні страхових випадків.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН
1.1 Економічна необхідність, сутність та значення страхування майна громадян
1.2 Умови страхування майна громадян
1.3 Особливості функціонування ринку майнового страхування
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА РОБОТИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН
2.1 Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії
2.2 Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування майна громадян
2.3 Страхування будівель населення
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН
3.1 Розвиток страхування майна громадян в Україні
3.2 Перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні
3.3 Зарубіжний досвід страхування майна громадян та оцінка можливостей його застосування в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

КУРСОВАЯ страхування.doc

— 421.50 Кб (Скачать)


7

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП                                                                                                                     4                                                     

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ МАЙНА

ГРОМАДЯН                                                                                                           6

1.1 Економічна необхідність, сутність та значення страхування майна громадян                                                                                                                              6

1.2 Умови страхування майна громадян                                                                    9

1.3 Особливості функціонування ринку майнового страхування                    15

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА РОБОТИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН                                                            21

2.1 Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії                    21

2.2 Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування майна громадян 31                                                                                                

2.3 Страхування будівель населення                                                                   38

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН                    43                                                                                  

3.1 Розвиток страхування майна громадян в Україні                                        43

3.2 Перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні                 50

3.3 Зарубіжний досвід страхування майна громадян та оцінка                    

можливостей його застосування в Україні                                                         53      

ВИСНОВКИ                                                                                                           57

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                       59

ДОДАТКИ                                                                                                              61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Послідовний перехід нашої країни до ринкової економіки об'єктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті усіх суб'єктів ринку. Саме наявність такої потреби та реальна можливість її задоволення характеризують ступінь розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про рівень захищеності майна її юридичних і фізичних осіб. Створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців, держави, підтримання соціальної стабільності суспільства неможливе без ефективного функціонування ринку страхових послуг.

Для населення давно стали звичними такі складні та цінні побутові предмети, як телевізори, холодильники, та інші предмети довгострокового користування. Тому природним є намагання власників домашнього майна захистити себе від будь-яких випадковостей. Вирішити ці проблеми можна за допомогою добровільного страхування домашнього майна.

Страхування домашнього майна громадян є однією з галузей страхування. Значення даного страхування зумовлене тим, що майно служить обов'язковим елементом господарської діяльності юридичних осіб і життєдіяльності людей, тому забезпечення страхового захисту майна є пріоритетним в системі страхових відносин.

Економічне призначення майнового страхування полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення майна при настанні страхових випадків.

Значний внесок в розробку теоретичних основ майнового страхування зробили такі західні вчені як:  А. Манес, Дж. Діксон, В. Гейльман, Д. Фарни. Питання страхування майна досліджувались у роботах вітчизняних науковців В. Базилевича, К. Воблого, О. Вовчак, Н. Внукової, В.Грушка, О.Заруби, В.Малько, С. Осадця, А. Таркуцяка, Я. Шумелди, однак  відповідне питання  в сучасних умовах потребує подальшого вивчення та дослідження.

Мета курсової роботи полягає у вивченні теоретичних та практичних основ страхування домашнього майна громадян, його економічної необхідності та сутності.

          Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання:

             дати загальну характеристику інституту майнового страхування;

             дослідити особливості та види страхування майна громадян;

             дати оцінку сучасного стану страхування домашнього майна громадян в Україні;

             здійснити аналіз фінансової діяльності Веселівського філіалу Запорізької області ВАТ «Оранта-Січ» при страхуванні майна громадян;

             обґрунтувати шляхи удосконалення страхування майна в Україні.

          Об’єктом дослідження є діяльність Веселівського філіалу Запорізької області ВАТ «СК «Оранта-Січ» зі страхування майна громадян.

Предметом курсової роботи є сукупність економічних відносин, що виникають між суб’єктами страхового ринку в процесі страхування майна.

          Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовувались такі методи дослідження, як економічний (при вивченні страхування домашнього майна громадян), теоретико-аналітичний метод (під час вивчення основних напрямків удосконалення діяльності страхових компаній у сфері страхування домашнього майна громадян).

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові акти України, які регламентують діяльність страховиків, звітні дані Веселівського філіалу Запорізької області ВАТ «Оранта-Січ» за 2008-2010 роки, а також підручники, монографічні дослідження і статті вітчизняних авторів.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел (17 найменувань) та 3 додатків .

         Матеріали дослідження викладені на 60 сторінках комп’ютерного тексту, містять 11 таблиць та 6 рисунків.

РОЗДІЛ 1

ТЕРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН

 

1.1 Економічна необхідність, сутність та значення страхування майна громадян

 

Будь-яка непередбачена подія може призвести до великих майнових втрат для громадян. Одним із ефективних методів, який забезпечує їм відшкодування збитків внаслідок нещасних випадків є страхування. Майно страхують громадяни, які проживають на території України. Страхувальниками майна можуть бути фізичні та юридичні особи – власники майна.

Термін “страхування” дослівно перекладається як “створення безтурботності” чи “убезпечення”, то ж страхування має зробити безпечним життєдіяльність кожної людини і суспільства в цілому у просторі і часі [1].
          Страхування є тим засобом захисту, за допомогою якого можна мінімізувати негативну дію різноманітних явищ у суспільному житті і навіть попередити чи взагалі усунути небажані наслідки їх дії. Отже, об’єктивна необхідність існування та розвитку страхування в нашій державі викликана тим, що воно є ефективним, раціональним, економічним та доступним засобом захисту майнових інтересів як господарюючих суб’єктів: виробників товарів та послуг, так і громадян.

З позицій природних інтересів суспільства та окремих його громадян, страхування виникло як засіб збереження матеріального благополуччя за настання випадкових, непередбачуваних, а також передбачуваних, але небажаних і таких, яких не можна уникнути, випадків з метою розподілу заподіяних окремим громадянам збитків між багатьма іншими членами суспільства, щоб полегшити тягар потерпілих.

Економічна зумовленість страхування домашнього майна громадян пояснюється необхідністю створення такого різновиду людської діяльності, який ґрунтується на акумуляції фінансових засобів з метою відшкодування збитків, як фізичним, так і юридичним особам, що створює сприятливі умови для безперебійного процесу суспільного відтворення.

У соціальному плані страхування майна є формою (способом) участі держави, роботодавців та громадян у справі захисту особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов для забезпечення соціальної та політичної стабільності в суспільстві [1].

Міжнародний аспект страхування майна зводиться до усунення національних відмінностей у законодавствах різних країн і уніфікації способів захисту інтересів господарюючих суб'єктів, з одного боку, та розробки таких юридичних норм, які б забезпечили страховикам наявність достатніх фінансових гарантій, з іншого боку.

Згідно із Законом України «Про страхування» послуги щодо страхування майна громадян надаються в добровільній формі відповідно до правил страхування, розроблених страховиками [14]. Правила страхування можуть істотно відрізнятися у різних страховиків, але характерними для них є такі умови:

      договори страхування майна громадян мають короткостроковий характер;

      сплата страхових платежів може відбуватися в готівковій чи безготівковій формі, одноразово за весь строк страхування чи в кілька строків;

      підчас дії договору страхування страхувальник може укласти додатковий договір на термін, що залишився до кінця дії основного договору;

      для певних категорій страхувальників страховиками можуть надаватися пільги.

Об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані зі збитками, що виникли внаслідок страхового випадку з майном, що належить громадянам.

На страхування може прийматися все домашнє майно або окремі групи предметів. Особливо цінне майно (вироби з дорогоцінних металів, унікальні та антикварні речі тощо) у більшості випадків страхується за спеціальним договором [2].

При страхуванні майна страховий захист не поширюється на документи, цінні папери, грошові знаки, рукописи, слайди та фотознімки, вироби з дорогоцінних металів, колекції, картини, унікальні та антикварні речі, елементи оздоблення та обладнання квартири, запасні частини, деталі та приладдя до транспортних засобів, телевізори, супутникові антени та схожі до них системи.

Строк дії договору страхування становить здебільшого 1 рік, але можуть бути встановлені й інші строки страхування. Розмір страхового тарифу та страхової суми залежить від обсягу відповідальності страховика, виду домашнього майна, типу будівлі, в якій знаходиться майно, умов додержання безпеки житла та інших чинників (наприклад, охоронної сигналізації).

Страховою премією є плата за страхування, яку страхувальник повинен сплатити на користь страховика у відповідності до договору страхування.

Страхову премію встановлює страховик у відповідності до тарифів, чинних на дату укладення договору страхування.

Страховим випадком є будь-яка подія, передбачена договором страхування, внаслідок якої виникає зобов'язання страховика здійснити виплату страхового відшкодування [6].

Страхування майна (на вибір страхувальника) проводять на випадок знищення або пошкодження його внаслідок:

— вогневих ризиків пожежі, удару блискавки, вибуху газу, який використовується для побутових потреб;

— стихійних лих: землетрусу, зсуву, обвалу, бурі, урагану, паводку, граду, зливи, осідання ґрунту, виверження вулкану, дії підземного вогню, каменепаду, смерчу, цунамі, затоплення, незвичайних для даної місцевості довготривалих дощів і сильного снігопаду та інших стихійних лих;

— знищення або пошкодження внаслідок раптової аварії опалювальної, водопровідної та каналізаційної системи;

— крадіжки майна і знищення його або пошкодження, пов'язаного з крадіжкою або спробою крадіжки.

Страхова компанія виплачує страхове відшкодування на підставі отриманої заяви страхувальника про страховий випадок, переліку знищених, викрадених або пошкоджених предметів домашнього майна, акта про знищення (пошкодження) майна, довідки компетентних органів, яка підтверджує факт та обставини страхового випадку (якщо така є) [6].

Страхова компанія зменшить розмір страхового відшкодування або взагалі відмовить у його виплаті, якщо страхувальник вніс до переліку знищеного (пошкодженого, викраденого) майна предмети, які фактично не були знищені (пошкоджені або викрадені).

Якщо збиток повністю компенсовано особою, відповідальною за заподіяний збиток, то страхувальник втрачає право на отримання від страхової компанії відшкодування. Якщо збиток не відшкодований винною особою, страховик виплачує страхувальнику відшкодування, а винній особі на суму виплаченого відшкодування подається регресний позов.

 

 

1.2 Умови страхування майна громадян

 

У страхуванні майна громадян, як правило, розглядаються такі види майна: будівлі, тварини та домашнє майно. У страховій практиці застосовуються комплексні види страхування — це страхування будівель та тварин, що належать громадянам; тварин та домашнього майна. Сутністю цього є те, що за одним договором страхування вважається застрахованим не один, а кілька видів майна.

До переліку об'єктів, що підлягають страховому захисту, належать різні споруди: житлові, садові й дачні будинки, господарські (сараї, погреби, гаражі) та зовнішні (тротуари, тераси, огорожі, ворота) будівлі, зведені на постійному місці, у тому числі й ті, під заставу яких страхувальник одержав кредит в установі банку. Одночасно з будівлями приймається на страхування додаткове обладнання до них (газопровід, водяні, газові лічильники, грати на вікнах тощо) [4].

Информация о работе Страхування домашнього майна