Шпаргалка по "Трудовому праву"

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2013 в 11:21, шпаргалка

Описание работы

Розкрийте зміст поняття "виробниче середовище".
Розкрийте зміст поняття "умови праці". Які фактори впливають на формування умов праці?
Назвіть суть і завдання охорони праці
Назвіть елементи умов праці. Наведіть приклади
Дайте визначення санітарних норм. Яка їхня роль під час аналізу умов праці?

Работа содержит 1 файл

Okhorona_pratsi_shpora.doc

— 518.50 Кб (Скачать)
 1. Розкрийте зміст поняття "виробниче середовище".

Виробниче середовище —сер, де людина здійснює свою труд дія-ть (предмети, праці, продукти праці, умови праці). Це більш широке поняття, ніж тільки умови праці. Ґрунтуючись на принципі системного підходу до вир-ва, він включає й організацію вир-ва з різними елементами упр-ня, серед яких одним з провідних є вдосконалення охорони праці, у тому числі з викор-ням ек стимулів. Взагалі, роботи відрізн величиною і структурою навантажень, умовами виробн середовища, що викликає певне трудове напруження організму прац-ка. Відмінності в напруженості певних фізіологічних систем зумовлені різними факторами та їх комбінаціями. Фактори важкості праці визначаються: 1. особливостями труд процесу; 2. умовами виробн середовища. Чинники трудового процессу показують навантаження на м’язову і нервову сист, співвідн між динамічними і статистичними навант, ритм і темп, робочу позу тощо. Фактори умов умов праці вкл. сук санітарно-гігєнічних елементів виробн. Середовища, які діють на прац0ка під час роботи.Відповідно до рекомендацій МОП визначають такі основні чинники виробн середовища, що впливають на працездатність людини в процесі вир-ва: 1. фіз зусилля (переміщення вантажів певної ваги в роб зоні; зусилля, пов’язані з утриманням вантажів, натисканням на предмет праці або важіль управління механізмом протягом певного часу); 2. нервове напруження (складність розрахунків; особливості вимоги до якості продукції, складність управління механізмом, апаратом, приладдям; небезпека для життя і здоров’я людей під час виконання робіт; особлива точність виконання); 3. роб поза (положення тіла людини та її органів відповідно до засобів вир-ва); 4. онотонність роботи (багаторазове повторення одноманітних, короткочасних операцій, дій, циклів); 5. температура, вологість, теплове випромінювання; 6.забруднення повітря; 7. виробн шум; 8.вібрація, обертання, поштовхи; 9. освітленість у роб зоні. Ці чинники впливають на здоров’я і працездатність людини. Для оцінки працезд застос 3 групи показників — виробничі, фізіологічні і психологічні, які хар результати виробн дія-ті, фізіологічні зрушення і зміни у психічних функціях людини в процесі праці. Тому необх комплексна оцінка факторів виробн. Сер-ща і хар-ру праці.

 

 1. Розкрийте зміст поняття "умови праці". Які фактори впливають на формування умов праці?

Умови праці — це умови, які складаються в процесі праці людини — головної продуктивної сили суспільства. Вони поділяються на соціально-економічні, які розглядаються у широкому розумінні і характеризують відношення до них суспільства, а також виробничі, або умови праці безпосередньо на робочих місцях, тобто у вужчому розумінні.

На формування умов праці впливає багато факторів, основними з яких є соціально-економічні, техніко-організаційні та природні. Соціально-економічні фактори визначають характер умов праці. Серед них виділяються підгрупи:

 • нормативно-правові (законодавство про працю, стандарти, санітарні та інші норми і правила, а також форми адміністративного й громадського контролю за їх виконанням);
 • економічні (матеріальне та економічне стимулювання; моральне заохочення, система пільг і компенсацій за несприятливі умови праці);
 • соціально-психологічні (психологічний клімат у колективі, умови оглядів, конкурсів; проведення «днів охорони праці»);
 • суспільно-політичні (форми руху працюючих за створення сприятливих умов праці, винахідництво і раціоналізація).

Техніко-організаційні  фактори впливають на формування умов праці на робочих місцях, ділянках, у цехах. Серед них виділяються  такі підгрупи:

 • предмети праці та продукти праці;
 • технологічні процеси;
 • засоби праці;
 • організаційні форми виробництва, праці та управління.

Дія природних факторів не тільки зумовлена особливостями  природного середовища, а й передбачає додаткові вимоги до устаткування, технологій, організації виробництва і праці. Серед них виділяються такі підгрупи:

 • географічні (кліматичні зони);
 • біологічні (особливості рослинного та тваринного світу в сільському господарстві);

Класифікація  факторів, які впливають на формування умов праці, допомагає на рівні галузі, об’єднання окремого виробництва:

 • формувати та поліпшувати умови праці, аналізувати їх стан;
 • планувати заходи щодо полегшення умов праці;
 • розробляти проекти устаткування, споруджень, технологічних проектів, спрямованих на поліпшення умов праці;
 • зосереджувати (фінансові, матеріальні, трудові) ресурси на полегшення умов праці;
 • прогнозувати зміни в умовах праці у зв’язку зі змінами технології, устаткування, впровадженням нових матеріалів та технологій.
 1. Назвіть суть і завдання охорони праці

Вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також системи правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці є предметом курсу «Основи охорони праці». Розглядаючи «Основи охорони праці» як наукову дисципліну, слід зазначити, що вона виникла й сформувалася на стику наук про працю і людину.

Для визначення на науковій основі методів і шляхів поліпшення та оздоровлення умов праці на виробництві, забезпечення правильного ритму праці, режиму праці і відпочинку, необхідно враховувати вимоги психології й фізіології праці людини (вивчення працездатності людини, пов’язаної з втомою, нервовою напругою, монотонністю праці).

У конкретних дослідженнях охорона праці як наука базується на загальнонаукових підходах: комплексності, системності, особистісному гуманізмі, єдності наукового дослідження і практики, організації трудової діяльності з урахуванням людського фактора.

Основним завданням  охорони праці є гуманізація праці, під якою розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створювання умов для всебічного розвитку особистості. Завданнями охорони праці є також:

 • знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища;
 • впровадження норм гранично допустимих рівнів виробничих факторів, визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці;
 • розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці;
 • забезпечення безпеки виконання робіт працівниками;
 • впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;
 • розробка методів оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов і охорони праці.
 
 1. Назвіть елементи умов праці. Наведіть приклади

Виділяють наступні елементи умов праці, які безпосередньо визначають умови праці на робочих місцях:

- санітарно-гігієнічні, які характеризують виробниче  середовище під впливом предметів  та засобів праці, а також технологічних процесів (промисловий шум, вібрація, токсичні речовини, промисловий пил, температура повітря й ін.). Всі вони кількісно оцінюються за допомогою методів санітарно-гігієнічних досліджень і нормуються шляхом установлення стандартів, санітарних норм і вимог;

- психофізіологічні елементи, зумовлені змістом праці та  її організацією (фізичне навантаження, пов’язане з динамічною і статистичною  роботою; нервово-психічне навантаження  у вигляді напруги зору — точність роботи; нервово-емоційна напруга та інтелектуальне навантаження — обсяг інформації, що переробляється, число виробничо важливих об’єктів одночасного спостереження; монотонність трудового процесу — темп праці; різноманітність тощо. Елементи цієї групи, за винятком фізичних зусиль і монотонності, не мають затверджених нормативів;

- естетичні, які сприяють  формуванню позитивних емоцій  у працівника (художньо-конструкторські  якості робочого місця, інструмента,  робочого одягу, допоміжних засобів,  архітектурно-художнього оформлення інтер’єра, функціональна музика тощо). Кількісних оцінок елементи цієї групи не мають. Визначення естетичного рівня умов праці здійснюється за допомогою методів експертної оцінки;

- соціально-психологічні  елементи, які характеризують взаємовідносини  у трудовому колективі (соціальний клімат). Вони поки що не мають одиниць виміру, норм і стандартів. Але соціологічні дослідження у формі усного опитування, анкетування створюють об’єктивну основу для їх виміру й оцінки;

- технічні елементи (рівень  механізації праці).

 

 1. Дайте визначення санітарних норм. Яка їхня роль під час аналізу умов праці?

Сан норми - обов'язкові для виконання нормативні документи, що визначають критерії безпеки та/або нешкідливості для людини факторів навк середовища і вимоги щодо забезп оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини. Сан норми регламентують умови праці.

Виділяють таку класифікацію санітарних норм:

 • за призначенням — проектування промислових підприємств, організація технологічних процесів, санітарного стану підприємств, техніки безпеки та виробничої санітарії, норми для окремих видів виробничих шкідливостей;
 • щодо обов’язковості застосування — обов’язкові і рекомендовані;
 • залежно від впливу умов праці на організм людини — оптимальні й допустимі;
 • залежно від сфери застосування — загальні та галузеві;
 • залежно від терміну дії — постійні та тимчасові.

Згідно із санітарними  нормами всі промислові об’єкти  залежно від ступеня шкідливості  і небезпечності для населення  поділяються на п’ять класів. Для  кожного з них установлена  санітарна зона, мінімальна допустима відстань між промисловим об’єктом, жилими спорудами, культурно-профілактичними закладами. Так, для підприємств І класу санітарно-захисна зона встановлюється 1000 м, для ІІ — 500 м, для ІІІ — 300 м, для ІV — 100 м і для V класу — 50 м.

Індекс відповідності  фактичних умов нормативним (а) за формулою:

де Уф — фактичне значення елемента умов праці;

Ун — нормативне значення елемента умов праці.

 1. Назвіть завдання і мету управління умовами праці

Особливість управління умовами праці полягає в тому, що до неї входять як базові виробничі (другорядні, проміжні), так і надбудовані (третинні, що виходять на поверхню) відносини. В цьому розумінні управління умовами праці є соціально-економічною категорією.

Конкретні управлінські форми виконують подвійну функцію, що свідчить про наявність прямих і зворотних зв’язків системи економічних законів із механізмом управління умовами праці.

З одного боку, завдяки наявності конкретних управлінських форм, закони прямо впливають на управління, як на сукупність перенесених виробничих відносин, що перебувають у проміжних і поверхневих прошарках економічної діяльності. З іншого боку, ці форми, як складові частини механізму управління, виконують роль зворотних зв’язків законів з управлінням, тобто саме через них людина своєю діяльністю впливає на зміну умов реалізації економічних законів у процесі управління умовами праці.

Метою управління умовами праці є сукупність діалектично  взаємопов’язаних і взаємозумовлених інтересів працівників і суспільства, спрямованих на задоволення потреби в праці та її ефективному використанні, збереження або підтримку здоров’я тих, хто працює. Загальними завданнями управління умовами праці є такі: забезпечення повної реалізації конституційного права та обов’язків громадян працювати, права на безпечні й здорові умови праці (ст. 43 Конституції України); підвищення ефективності на основі поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища згідно з національною програмою. Вказані цілі взаємопов’язані й цілковито відповідають вимогам, що стосуються їх формування як об’єкта управління. Вони відображають інтереси громадян, а також суспільства загалом і зумовлені дією об’єктивних економічних законів, а їх змістова основа відповідає меті виробництва. 

 
 1. Як здійснюється оцінка умов праці на підприємстві?

Важливого значення набуває  оцінювання стану умов праці й  визначення ступеня їх шкідливості  та небезпечності. Оцінювання умов і  характеру праці на робочих місцях здійснюється на основі гігієнічної  класифікації праці з метою:

 • контролю умов праці працівників на відповідність санітарним правилам і нормам;
 • атестації робочих місць за умовами праці;
 • санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих підприємств;
 • складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці;
 • розслідування випадків професійних захворювань;
 • розробки рекомендацій по поліпшенню умов праці тощо.

Информация о работе Шпаргалка по "Трудовому праву"