Рефераты по трудовому праву

"Зміна істотних умов праці

02 Марта 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є аналіз та узагальнення теоретичних і практичних проблем змін істотних умов праці, а також розробка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства про працю України.
Визначена мета дослідження зумовила постановку та розв’язання таких завдань:
проаналізувати сутність змін істотних умов праці з урахуванням норм міжнародно-правових актів та вітчизняного законодавства;
виявити критерії відмежування змін істотних умов праці від інших правових явищ (переміщення, переведень);
розробити пропозиції про зміни і доповнення до чинного законодавства України про зміни істотних умов праці.

Європейська соціальна хартія як джерело соціальних стандартів у сфері праці

09 Апреля 2013, реферат

Під час вступу до Ради Європи Україна взяла до виконання низку зобов’язань, наведених у Висновку Парламентської асамблеї Ради Європи №190 (1995 р.). До кола зобов’язань входить Європейська соціальна хартія Ради Європи, яку Україна зобов’язалася вивчати, з метою подальшої ратифікації і, разом з тим, проводити політику, відповідно до принципів цієї Хартії. 2 травня 1996 року Україна підписала Європейську соціальну хартію, прийняту Радою Європи у 1961 році, а 7 травня 1999 року було підписано Європейську соціальну хартію (переглянуту), прийняту Радою Європи у 1996 році.

Індивідуальні й колективні трудові спори

30 Ноября 2011, доклад

При виконанні працівниками своїх трудових функцій між ними й власником або уповноваженим ним органом можуть виникати певні суперечності чи різного роду непорозуміння. Здебільшого вони носять індивідуальний характер, але непорозуміння можуть виникати й між групою трудящих, трудовим колективом підприємства та його власником.

Іонізуюче випромінювання

25 Октября 2013, контрольная работа

Іонізуюче випромінювання -це будь-яке випромінювання, яке прямо або опосередковано викликає іонізацію навколишнього середовища (утворення позитивно та негативно заряджених іонів).

Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існування Землі, воно розповсюджується в космічному просторі. Природними джерелами іонізуючих випромінювань є космічні промені, а також радіоактивні речовини, які знаходяться в земній корі.

Авторського права

07 Октября 2011, контрольная работа

1. Поняття і джерела авторського права
2. Об'єкти авторського права
3. Суб’єкти авторського права
4. Майнові та особисті (немайнові) права автора

Азаматтық іс жүргізу қатынастарының құқықтық объетісі

04 Марта 2013, отчет по практике

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың кітап оқуға құмарлығын, кітап оқу арқылы олардың сөздік қорын, ой-өрісі дамуын, рухани байлығын, шығармашылық қабілетін арттыру. Сапалы білім саналы тәрбие алу үшін, көп оқып, көп іздену керек екенін түсіндіру.
Нақыл сөздер: Кітап жан азығы. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Артық білім кітапта,
ерінбей оқып көруге.

Актуальные проблемы материальной ответственности руководителя за нарушение трудового законодательства

25 Января 2012, курсовая работа

Договорная природа ответственности в трудовом правоотношении позволяет говорить о взаимной материальной ответственности, как работника, так и руководителя. Исследование проблемы нарушения руководителем трудового законодательства и об охране труда, на сегодняшний день приобретает особую актуальность, особенно с масштабным развитием рыночных отношений. В данных условиях необходимо новое понимание с учетом нового взгляда на такие категории трудового права, как ответственность, субъекты ответственности, основания ответственности, в целях возможного закрепления в Трудовом законодательстве РФ.

Алиментные обязательства

21 Февраля 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы состоит в анализе алиментных отношений через современное законодательство, рассмотрение научно-правовых норм, затрагивающие алиментные отношения.
Цель курсовой работы определила необходимость постановки и решения следующих задач:
- исследование теоретического понятия алиментных обязательств;
- рассмотрение оснований возникновения алиментных обязательств и их последствия;

Аналіз умов праці на залізничному транспорті за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та на

14 Декабря 2011, реферат

Якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих факторів знаходяться в границях оптимальних або допустимих рівнів, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і відносяться відповідно до 1 або 2 класу.

Анализ безработицы в Кыргызской Республике

27 Февраля 2013, реферат

На протяжении многих десятилетий политика управления трудовыми ресурсами в СССР отталкивалась не от интересов человека, а от потребностей, определяемых общей направленностью экономики на преимущественно экстенсивный рост. Она была подчинена задачам преодоления нехватки кадров, изыскания дополнительных источников рабочей силы для укомплектования растущего числа рабочих мест. Это привело к практически полному исчерпанию трудовых ресурсов и чрезмерному вовлечению в народное хозяйство женщин и лиц пенсионного возраста с ограниченной трудоспособностью.

Анализ некоторых проблем и направлений совершенствования формирования государственной политики в трудовой сфере в современной Российск

25 Декабря 2011, реферат

Целью данного реферата является исследование тенденций развития и реформирования трудового законодательства.

Анализ правовых проблем в сфере трудового права

31 Июля 2011, курсовая работа

Актуальность выбранной темы исследования определяется тем, что охрана жизни и здоровья работников - первостепенная задача и государства, и работодателя по отношению к результатам трудовой деятельности, что является общечеловеческим принципом, отвечающим Всеобщей декларации прав и свобод человека, конвенциям и декларациям Международной организации труда, а также соответствует международным обязательствам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации.

Анализ правовых норм рабочего времени по ТК РФ

13 Октября 2011, реферат

Цель работы: изучение и анализ правовых норм рабочего времени по ТК РФ.
Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованных источников.

Анализ проблем коллективно-правового регулирования трудовых отношений

03 Декабря 2011, курсовая работа

Целью представленной работы выступает комплексный теоретико-правовой анализ проблем коллективно-правового регулирования трудовых отношений.
В рамках данных направлений предполагается решить следующие задачи:
выявление сущности и значения коллективного договора как основной формы социального партнерства;
всесторонний анализ правовых актов, действующих в Российской Федерации как источников правового регулирования коллективного договора;
рассмотрение проблем применения права в области реализации норм о коллективно-договорном регулировании труда.

Анализ профзаболеваемости работников гальванического цеха

23 Мая 2012, контрольная работа

Все производственные процессы в гальваническом цехе сопровождаются воздействием на рабочих тех или иных вредных и опасных производственных факторов.
При длительном воздействии на рабочего в течение трудового стажа они могут вызывать ряд различных профессиональных или профессионально обусловленных заболеваний.

Анализ фонда заработной платы

13 Ноября 2011, контрольная работа

Цель работы - анализ фонда заработной платы ООО «Белпищпром» и разработка практических мероприятий, позволяющих повысить эффективность оплаты труда на предприятии.

Аттестация рабочих мест по условиям труда

04 Октября 2011, реферат

Во время заключения трудового договора работодатель должен проинформировать работника под расписку об условиях труда и о наличии на его рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, возможные последствия их влияния на здоровье и о правах работника на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором (ст.5 п.2).

Аттестация персонала в организации. Понятие, значение, цели, методы, подготовка и проведение

06 Сентября 2012, дипломная работа

Зарождение аттестации в нашей стране относится к концу 60-х гг. и связано с утверждением Госкомитетом по науке и технике и Госстроя СССР в мае 1969 г. “Положения о порядке проведения аттестации работников научно-исследовательских, проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций и научно-исследовательских подразделений высших учебных заведений”. “Положение о порядке проведения аттестации руководящих инженерно-технических работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи”, утвержденное в 1973 г., подтверждало правомерность применения аттестации во всех отраслях народного хозяйства. Правда, аттестации подлежали только те работники предприятий, которые не назначались вышестоящим органом.

Аудит в трудовой сфере

20 Декабря 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является проанализировать и научиться умело применять знание по контролю и аудиту на практике, квалифицированно использовать в будущий практической работе современные формы и методы контроля для предупреждения и ликвидации нарушений и недостатков, выявление резервов, эффективного использования закрепленных ресурсов; предоставить необходимые теоретические знания и практические навыки по контролю и ревизии.

Бауыржан-аты айналған батыр

12 Января 2012, реферат

Өңірімізде аты аңызға айналған хас батыр, даңқты қолбасшы, жерлесіміз Бауыржан Момышұлының ғасырлық мерейтойын өткізу шаралары басталды. Облыстық кешенді жоспарға сай бағдарламалық іс-шаралардың тырнақалды жобасы Батырдың кіндік қаны тамған топырақтан бастау алды. Осы аптада ауданымызда ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды.

Безопасность кадров

19 Марта 2012, реферат

Обеспечение безопасности офиса позволяет обеспечить безопасность функционирования фирмы в целом. Это объясняется тем, что в офисе сосредоточиваются основные управленческие структуры, финансовые отделы, функционирует конфиденциаль¬ная информация и финансовые потоки, имеется дорогостоящее оборудование и т.д. Сбой в работе офиса непременно отразится на деятельности всей фирмы. Поэтому служба безопасности органи¬зуется для всей фирмы, включая все структурные подразделения и филиалы.

Безопасность на автозаправочных станциях

06 Декабря 2012, творческая работа

презентация по охране труда и безопасности жизнедеятельности, о мерах безопасности на автозаправочных станциях

Безработица

03 Ноября 2012, курсовая работа

Актуальность. За последние десятилетие в реальности нашей жизни произошло немало существенных изменений, многие из которых, к сожалению, оказали негативное влияние на психологию людей. Сюда относятся и последствия безработицы - понятия, появившегося в нашей стране в период реформирования экономики, развития рыночных отношений. Создание рынка труда превратило безработицу в реальное социальное явление. Проблемы особенностей безработных в нашем обществе актуальна тем, что группа людей поражается безработицей в стадии становления и многими воспринимается не как порок капиталистической системы, а как личная неудача. Это объясняется ситуацией, в которую попал молодой человек: снижен социальный статус, ухудшилось материальное положение, отсутствует профессиональная среда, трудовые отношения.
Выявление личностных особенностей безработных людей позволит разработать более адекватные и эффективные формы психолого-педагогической поддержки, помощи и обучения. По своим социально-демографическим характеристикам, психологическому состоянию, умонастроению, безработные - это особая социальная группа общества, требующая к себе, соответственно, особого подхода.

Безработные граждане. Пособие по безработице

09 Января 2012, реферат

Безработицей является незанятость экономически активного населения в хозяйственной деятельности. Существует фрикционная безработица, имеющая место тогда, когда индивид не ищет работу по собственному желанию, и институциональная безработица, которая возникает в случае вмешательства государства или профсоюзов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сформироваться в нестесненном рыночном хозяйстве.

Бизнес - тренинги

06 Ноября 2011, реферат

В современной быстро меняющейся рыночной среде многие организации считают увеличение вложений в развитие персонала главным фактором в конкурентной борьбе. И если компания решила, что персонал нужно обучать–это признак благополучно развивающейся организации, готовой вкладывать деньги в своё будущее.

Болонський процес

21 Ноября 2011, реферат

 Суть Болонського процесу полягає в структурному реформуванні вищої освіти в університетах Європи. Його завданням є покращити якість освіти, підвищити спроможність випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшити мобільність громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. Але основна мета Болонського процесу – створення єдиного простору вищої освіти для країн Європи.

В каких случаях можно уволить сотрудника

08 Ноября 2011, реферат

Общими основаниями для расторжения трудового договора с сотрудником являются:
– соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);

Відмежування трудового права від суміжних галузей права

06 Марта 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає у комплексному дослідженні положень і аналізі ролі та місця трудового права як галузі права в системі права України, відмежування трудового права від суміжних галузей права, розробці на цій основі пропозицій, метою яких є усунення колізій і прогалин законодавства з досліджуваних питань, удосконалення трудового законодавства України.
Проблемою дослідження у загальному вигляді є правові питання встановлення критеріїв відмежування галузі трудового права від суміжних галузей права.
Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, що питанням трудового права як галузі права увагу приділяли такі вчені
Об’єктом дослідження курсової роботи є законодавство України, зокрема та його частина, яка регулює трудові відносини.

Відмежування трудового і господарського права

26 Октября 2011, доклад

Трудове право є самостійною галуззю права, що має свій власний предмет регулюванняу той же час трудове право — не є абсолютно відокремленим правом, бо має цілий ряд моментів, які пов’язані з іншими галузями. Застосування норм трудового права тісно стикається із застосуванням правових норм інших галузей права, а також враховує принципи цих галузей. Найтісніший зв'язок трудове право має з конституційним, цивільним, адміністративним та господарським правом.

Відповідальність у трудовому праві

20 Февраля 2013, реферат

Трудове право передбачає два види відповідальності: дисциплінарну і матеріальну. Відповідальність за трудовим правом - окремий вид юридичної відповідальності, що полягає у передбаченому нормами трудового права обов'язку працівника відповідати за вчинене трудове правопорушення і понести відповідні санкції. Підставою для такої відповідальності є трудове правопорушення -винне протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні трудових обов'язків працівником. Трудове правопорушення складається з двох різновидів: дисциплінарного проступку і трудового майнового правопорушення.