Рефераты по трудовому праву

Государственная политика РФ в области занятости и трудоустройства

15 Марта 2012, реферат

Проблема занятости трудоспособного населения рассматривается во всем мире как одна из наиболее приоритетных, поскольку она непосредственно связана в первую очередь с перспективами социальной стабильности государства. Вместе с тем сложность и динамизм происходящих изменений требуют детального анализа состояния и тенденций занятости, разработки и принятия адекватных мер по регулированию и обеспечению занятости населения.

Гражданство РФ: понятие и конституционные принципы

31 Октября 2011, контрольная работа

Понятие гражданства сформулировано в преамбуле Закона о гражданстве. Гражданство есть устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека.
Устойчивая связь заключается в том, что отношения гражданства носят бессрочный характер. Как правило, они длятся с момента рождения человека и сохраняются на протяжении всей его жизни, если только сам человек не пожелает выйти из гражданства своего государства.

Громадські роботи як метод боротьби з безробіттям на украинском

04 Ноября 2010, реферат

Таким чином, оплачувані суспільні роботи є заходами активної політики держави у сфері забезпечення зайнятості населення, але на практиці вони застосовуються не повною мірою.

У нашій країні оплачувані суспільні роботи не завжди користуються підтримкою як серед наймачів, що рахують їх організацію дуже трудомісткою, так і серед самих безробітних, значну частину яких складають високоосвічені люди, для яких участь в малопрестижних роботах непривабливо. І проте оплачувані суспільні роботи дозволяють таким, що шукає роботу встановити контакти з новими наймачами, підтримувати відповідний рівень доходів і тому подібне

Завдяки громадським роботам вирішуються такі основні завдання:

- надання тимчасової роботи громадянам, які втратили роботу і заробіток (трудовий доход), зареєстровані як безробітні, у першу чергу тим, у яких закінчився встановлений строк виплати допомоги по безробіттю, випускникам загальноосвітніх шкіл до направлення їх центром зайнятості на професійну підготовку, юнакам у період до призову у Збройні Сили, учнівській молоді у вільний від навчання час;

- забезпечення роботою осіб передпенсійного віку, інвалідів, які втратили професійну й територіальну мобільність, необхідну для повноцінної трудової діяльності в умовах ринкової економіки;

- трудову реабілітацію осіб, які мали значну перерву (більше року) в професійній діяльності у зв'язку з тривалою хворобою, вихованням дітей, доглядом за непрацездатними членами сім'ї, позбавленням волі чи з інших причин;

- надання тимчасової роботи громадянам, які проходять перенавчання за направленням державної служби зайнятості, у вільний від навчання час.

Девиация в Современной России

18 Декабря 2011, реферат

В Российской науке утверждается социология права как самостоятельная научная дисциплина юридического профиля, укрепляются позиции социологии права и в качестве учебной дисциплины юридического образования. Этому предшествовал период становления социологического подхода к исследованию права в России, включающий в себя этапы интенсивного развития (XIX-середина 30-х г.г. ХХ вв.).

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права во времени, пространстве и по кругу лиц

12 Декабря 2010, контрольная работа

В современных условиях хозяйствования правовое регулирование трудовых отношений требует большей гибкости и динамичности, которые позволяют учитывать особенности экономического развития, производственной специализации отдельных регионов, отраслей, профессий. Достижение этой задачи осуществляется посредством сочетания законодательного (централизованного) и договорного регулирования (социально-партнерского, коллективно-договорного и индивидуально-договорного) отношений в сфере труда.

Деловой документ

11 Февраля 2012, реферат

Цель работы – рассмотреть понятие о деловом документе; уметь выполнять классификацию деловых документов; рассмотреть составление текста делового документа, его реквизиты и оформление; произвести краткие характеристики отдельных видов деловых документов, а именно:
- информационного делового документа и документа коллегиального органа;
- распорядительного документа;
- организационного документа.

Демократиялық сайлаудың стандарттары

05 Марта 2013, реферат

1. Демократиялық сайлау - халықтың билігі мен еркінің ең жоғары тікелей көріністерінің бірі, мемлекеттік биліктің және жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органдарының, халықтық (ұлттық) өкілдіктің өзге де органдарының, сайланатын лауазым иелерінің негізі болып табылады.
2. Тараптар демократиялық сайлаудың стандарттары төмендегілер болып табылатынын таниды: мемлекеттік билік органдарына, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, өзге де халықтық (ұлттық) өкілдіктің органдарына азаматтың сайлауға және сайлануға құқығы; сайлаушылардың ерік білдіру бостандығын қамтамасыз ететін құпия дауыс беру кезінде жалпыға бірдей тең сайлау құқығы негізінде сайлаудың мерзімдік принциптері, және міндеттілігі, әділдігі, шынайылығы және бостандығы;

Державні гарантії в сфері оплати праці

29 Октября 2013, курсовая работа

Актуальність теми. Світова фінансова криза і перебудова, які відбуваються в Україні, торкнулися всіх сфер суспільного життя, викликавши несприятливі явища в економіці держави та зумовивши необхідність проведення правових реформ.
Сучасне трудове право має забезпечити реалізацію конституційних приписів стосовно того, що людина є в Україні найвищою соціальною цінністю, і кожен працюючий має безумовне право на відплатність своєї праці.

Державні соціальні стандарти та нормативи соціального забезпечення

13 Мая 2012, реферат

Соціальні стандарти встановлюються і гарантуються державою. Саме вона має обов'язок забезпечити всім громадянам такий мінімум соціальних можливостей та соціальної захищеності, які необхідні для підтримання гідного життя людини, нормального задоволення її матеріальних і духовних потреб.

Державний нагляд за законодавством про працю

21 Апреля 2012, практическая работа

Контрольна робота з дисципліни трудове право Варіант №8

Детский труд в Республике Казахстан

23 Июля 2011, реферат

Трудовой кодекс регулирует трудовые отношения и иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, определяет законодательную основу для защиты прав и интересов детей как сторон трудовых отношений, устанавливает минимальные гарантии прав и свобод в сфере труда, а также запреты и ограничения в отношения детского труда.

Джерела трудового права

01 Октября 2011, курсовая работа

Метою курсової роботи є проаналізувати Конституцію України, законодавчі та підзаконні акти нашої держави в якості джерел трудового права.

У даній курсовій роботі поставлені наступні завдання:

Визначити поняття джерел трудового права;
Виявити місце трудового законодавства як джерела в трудовому праві;
Розглянути значення Кодексу законів про працю;
Визначити вплив міжнародних норм трудового права на українське трудове право.

Джерела трудового права

26 Октября 2011, реферат

Джерело трудового права — це офіційний акт нормотворчості держави або прийнятий з її дозволу; ним встановлюються, змінюються або скасовуються правові норми, що регулюють відносини, які є предметом трудового права
Система юридичних джерел побудована на принципах ієрархії. Вона являє собою порядок розміщення джерел права та законодавства в системі залежно від їх юридичної сили і зводиться до таких принципів: відмінності конституційного і законодавчого регулювання;

Дискриминация в сфере труда

18 Марта 2012, творческая работа

Каждый работоспособный человек имеет право на труд и равные возможности для их реализации. Тогда почему так часто поднимается вопрос о запрещении дискриминации при приеме на работу, о запрещении дискриминации на рабочем месте? Почему работодатель в объявлении о поиске работника позволяет себе устанавливать возрастные ограничения, или ограничения по половому признаку?

Дискриминация в сфере трудовых отношений

18 Января 2012, курсовая работа

Дискриминация является распространенным явлением в сфере трудовых отношений, она определяется как неравные возможности работников, обладающих равной продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение со стороны работодателей, общества, государства. Трудовой дискриминации могут подвергаться как отдельные работники, так и их определенные группы.

Дискриминация в сфере трудовых отношений

03 Мая 2012, реферат

Дискриминация на рынке труда явление достаточно распространенное. Ее можно определить как неравные возможности работников, обладающих равной продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение со стороны работодателей, общества, государства. Трудовой дискриминации могут подвергаться как отдельные работники, так и их определенные группы.
В нашей стране трудовая дискриминация никогда прежде не изучалась и не анализировалась, что впрочем, не удивительно: с точки зрения господствовавшей идеологии разве могла существовать подобная дискриминация при социализме. Между тем за рубежом дискриминация на рынке труда давно является объектом пристального внимания исследователей.
В 1990-е годы трудовой дискриминацией заинтересовались и российские исследователи, появилось много публикаций, но почти все они были посвящены лишь одной из ее форм: гендерной, так как женщины составляют наиболее многочисленную группу жертв дискриминации.

Дискриминация в сфере трудовых отношений

19 Февраля 2013, реферат

Дискриминация на рынке труда явление достаточно распространенное. Ее можно определить как неравные возможности работников, обладающих равной продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение со стороны работодателей, общества, государства. Трудовой дискриминации могут подвергаться как отдельные работники, так и их определенные группы.
В нашей стране трудовая дискриминация никогда прежде не изучалась и не анализировалась, что впрочем, не удивительно: с точки зрения господствовавшей идеологии разве могла существовать подобная дискриминация при социализме. Между тем за рубежом дискриминация на рынке труда давно является объектом пристального внимания исследователей.

Дискриминация в трудовых отношениях

12 Сентября 2011, курсовая работа

В данной работе мы попытаемся осветить вопросы возникновения и развития законодательства, направленного на борьбу с дискриминацией. Выведем определение самого понятия дискриминации. Изучим возможные виды дискриминации и категории граждан, подвергающиеся ей, а также рад других вопросов.

Дисциплина труда и трудовой распорядок организации

11 Апреля 2013, реферат

Дисциплина труда - обязательное для работников подчинение правилам поведения определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными законами коллективным договором, оглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации.

Дисциплина труда

05 Октября 2010, курсовая работа

Трудовое право как отрасль российского права выполняет общие функции – регулятивную и охранительную. Важнейшим проявлением первой из них является создание правового механизма для формирования специфического режима для формирования специфического режима, в условиях которого должны выполняться трудовые обязанности. Природа и сущность наёмного труда подразумевает подчинение работника распоряжениям работодателя (имеющего так называемую хозяйственную власть). Эти распоряжения могут иметь закрепление в локальных нормативных актах – приказах, правилах внутреннего распорядка, должностных инструкциях, графиках сменности и т.п., а также носить оперативный характер – текущее определение вида и объёма работы в пределах трудовой функции. Таким образом, работник с момента заключения трудового договора утрачивает в период рабочего времени независимость своего поведения и должен исполнять трудовые обязанности, подчиняясь распоряжениям работодателя. Это обстоятельство во взаимоотношениях сторон трудового договора является неизменным и не зависит от того, в каких условиях осуществляется труд: в домашнем хозяйстве работодателя (в качестве гувернёра, водителя и т.п.) или в условиях крупного промышленного производства. Суть отношений едина: работодатель имеет право издавать распоряжения, а работник обязан их исполнять.
В законодательстве о труде закрепляется обязанность работника соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка (ст. 21 ТК РФ). Работодатель, со своей стороны, обязан соблюдать законы и иные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (ст. 22 ТК РФ), создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст. 189 ТК РФ), а также вправе применять поощрения (ст. 192 ТК РФ) и дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ).
Свою работу я посвящаю такому вопросу как дисциплина труда. Актуальность данной темы заключается в том, что работодатель обязан учитывать интересы работника, создавать благоприятные для его работы условия, а также не забывать о том, что у работника есть свои права и обязанности.
Цель данной работы – дать понятие трудовой дисциплины, наиболее полно раскрыть вопросы, связанные с её соблюдением. А также рассмотреть значение дисциплины труда в наше время, правовое регулирование внутреннего трудового распорядка, меры поощрения сотрудников и порядок их применения, а также дисциплинарную ответственность и ее виды.

Дисциплина труда

13 Ноября 2011, курсовая работа

Средствами укрепления дисциплины труда являются убеждение, поощрение, принуждение, то есть дисциплинарное воздействие.

Дисциплина труда

28 Декабря 2011, контрольная работа

Целью контрольной работы является рассмотрение трудовой дисциплины как один из составных элементов трудового права.
Регламентация труда персонала включает в себя и такое понятие, как дисциплина труда, несоблюдение которой влечет за собой определенные меры ответственности. Дисциплинарная ответственность может быть общей, применимой ко всем без исключения работникам на основании ТК РФ, и специальной, предусмотренной отдельными Федеральными законами.

Дисциплина труда

13 Января 2012, реферат

Дисциплиной труда называется установленный в данной общественной организации труда порядок поведения в совместном труде и ответственность за его нарушение.
При заключении трудового договора работник знает, что он в процессе труда обязан подчиняться единоначальнику на производстве все время действия его трудового договора. Это второй аспект понятия дисциплины труда как необходимый элемент трудового правоотношения работника.

Дисциплина труда

21 Января 2012, контрольная работа

Термин "дисциплина труда" может употребляться в различных значениях. В частности, дисциплина труда может быть связана с технологической дисциплиной труда, которая предполагает соблюдение установленных законодательством технических правил в процессе трудовой деятельности. Однако технологическая дисциплина является лишь частью дисциплины труда, поскольку помимо технических в процессе трудовой деятельности следует соблюдать и иные правила поведения. Например, трудовая деятельность должна протекать в установленное время, выполнение трудовых обязанностей должно происходить в интересах работодателя, который обязан создавать для этого необходимые условия труда.

Дисциплина труда и трудовой распорядок

15 Сентября 2013, курсовая работа

Интересы работника, напротив, направлены на увеличение размера его заработной платы, являющейся, как правило, наиболее значительным источником денежных средств, обеспечивающих благосостояние самого работника и членов его семьи, создание нормальных условий труда на рабочем месте, работу в благоприятных режимах труда, т.е. создание по возможности комфортной производственной среды.
Трудовой кодекс Российской федерации включает в себя такие вопросы как трудоустройство, рабочее время, трудовая дисциплина, оплата и нормирование труда, условия и охрана труда, время отдыха, ответственность сторон трудового договора, подготовка и переподготовка кадров, трудовые споры и их разрешение, гарантии и компенсации, процедуру увольнения, а также ответственность за нарушение трудового законодательства.

Дисциплина труда и трудовой распорядок организации

11 Февраля 2012, реферат

Цель данной работы – ознакомиться с основными положениями нового ТК РФ, а именно с такой главой как «трудовой распорядок и трудовая дисциплина», в которой рассматривается значение трудовой дисциплины, внутренний трудовой распорядок, меры поощрения сотрудников и порядок их применения, а также дисциплинарная ответственность и ее виды.

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка

09 Сентября 2010, курсовая работа

Всякий коллективный труд требует согласованных действий, для чего необходима должная организация и управление, четкий трудовой распорядок.
Без подчинения всех участников трудового процесса определенному распорядку, координации деятельности и слаженности в работе, т.е. без соблюдения установленных правил поведения, дисциплины труда, невозможно достижение той цели, для которой организуется совместный трудовой процесс.

Дисциплина труда, как юридическая категория

27 Февраля 2011, курсовая работа

Цель данной работы всесторонне рассмотреть и проанализировать дисциплину труда, как юридическую категорию.

Основанием избрания данной темы для исследования послужил рост и развитие числа крупных промышленных, торговых и иных сетей. А так же фирм различного рода и направленности их деятельности. В которых в свою очередь вопрос дисциплины труда занимает одно из существенных положений. Так как именно дисциплина труда во многом определяет эффективность и качество рабочего процесса

Дисциплина труда. Трудовой распорядок

20 Января 2011, курсовая работа

Цель данной работы – ознакомиться с основными положениями ТК РФ, а именно с разделом VIII «Трудовой распорядок. Дисциплина труда», в котором рассматривается значение дисциплины труда, внутренний трудовой распорядок, меры поощрения сотрудников и порядок их применения, а также дисциплинарная ответственность и ее виды.

Дисциплинарная и материальная ответственность

08 Ноября 2011, курсовая работа

В трудовом Кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) установлены виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: Статья 419 ТК РФ гласит: «Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами»