Школи менедждменту

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 01:24, курсовая работа

Описание работы

Актуальність теми дослідження. Актуальність даної теми полягає в тому, що у сучасній західній економічній науці існують різні напрями і школи, типологія яких відрізняється як за методами аналізу, так і за розумінням предмета й мети дослідження. Вивчення цієї теми дасть можливість з'ясувати передумови виникнення, основну ідею та методологічні принципи маржиналізму, а також зрозуміти роль різних шкіл та їхніх лідерів у формуванні неокласичного напряму в економічній теорії.
Неокласицизм заперечує необхідність втручання держави в економіку, розглядає ринок як саморегульовану економічну систему, здатну самостійно встановити необхідну рівновагу між сукупним попитом та сукупною пропозицією. Засновники теорії — А. Маршалл і А. Пігу. Послідовники — Л. Мізес, Ф. Хайєк, М. Фрідмен, А. Лаффер, Дж. Гілдер, Ф. Кейган та ін.
Неокласичний напрям охоплює багато різних концепцій і шкіл: монетаризм, теорію суспільного вибору, теорію реальних очікувань та ін. Особливою популярністю користується концепція монетаризму, визнаним теоретиком якої є американський економіст Мілтон Фрідмен. Прихильники монетаризму: Ф. Найт, Дж. Стиглер, Ф. Кейган, А. Голдмен.
Об’єктом дослідження є неокласичні школи та напрями економічної теорії.
Предметом дослідження є комплекс відносин, що виникають в процесі функціонування та розвитку шкіл і напрямів неокласичної економічної теорії.
Отже, метою роботи є розгляд питання про історичний розвиток та дослідження основоположних принципів вчення неокласичних шкіл і напрямів економічної теорії.

Содержание

Вступ 2
Розділ1. Поняття шкіл менеджменту…………………………………………..5
1.1 Історичний розвиток шкіл управління………………………………………5
1.2 Характеристика шкіл меджменту……………………………………………8
Розділ 2. Загальна характеристика неокласичної економічної теорії………..10
2.1 Зародження неокласичної теорії.
Основні ідеї неокласичного напряму…………………………………………10
2.1.1 Маржиналізм………………………………………………….11
2.1.2Австрійська школа……………………………………………12
2.2. Становлення неокласичної економічної теорії. Кембриджська школа……………………………………………………………………………..15
2.2.1 Альфред Маршалл - основоположник неокласичний теорії……………………………………………………………………….17
2.2.2 Економічна теорія добробуту А. Пігу………………………29
2.3. Американська неокласична школа. Економічне вчення Дж. Б. Кларка…………………………………………………………………………….35
Висновки…………………………………………………………………………42
Список використаної літератури………………………………………………..44

Работа содержит 1 файл

КурсоваяАни.doc

— 294.50 Кб (Скачать)

10. Гринчуцький  В., Радіонова Л. Економічна історія  зарубіжних країн. Курс лекцій. – Тернопіль: “Підручники та посібники”, 2003.– С. 15 – 27.

11. Довбенко М.  В. Видатні незнайомці: наукові  ідеї, здобутки та життя економістів  – лауреатів Нобелівської премії. – К.: „Академія”, 2000.

12. Довбенко М.  В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 336 с.

13. Економічна  енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр  „Академія”, 2000. – 864 с.

14. Економічна  енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 848 с.

15. Економічна  енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: ...С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр  „Академія”, 2002. – 952 с.

16. Жид Ш., Рист  Ш. История економических учений: Пер. с фр. – М.: Экономика, 1995.

17. Злупко С.  М. Історія економічної теорії: Підручник. – Київ: „Знання”, 2005. – 720 с.

18. Історія економічних  учень: Підручник / За ред. В.  Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.

19. История экономических  учений: Учебное пособие / Под  ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2000.

20. Історія економічних  вчень: Навчальний посібник / За  ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль:  „Економічна думка, 2007. – 233 с.

21.  Історія  економічних учень: Підручник  / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко,  А. М. Поручник та ін.; За ред.  Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко.  — К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.

22. Ковальчук  В. М., Сарай М. І. Історія  світової та української економічної думки. Підручник з історії економічних вчень. – Тернопіль: „Астон”, 2004. – 416 c.

23. Ковальчук  В. М., Сарай М. І. Ретроспектива  світової економічної думки: Навчальний  посібник з історії економічних  вчень. – Тернопіль: „Астон”, 2006. – 541 с.

24. Кларк Дж. Б.  Распределение богатства: Пер.  с англ. – М.: Гелиос АРВ, 2000. –367 с

25. Костюк В.  Н. История экономических учений. – М.: Центр, 1998.– 224 с.

26. Кушнір В.С.  Історія економічних вчень: Навчальний  посібник. – Харків: Еспада, 2004. – 208 с.

27. Лановик Б.  Д., Лазарович М. В. Економічна  історія. Курс лекцій. – К.: „Вікар”, 2000. – 334 с.

28. Лісовицький  В. М. Історія економічних вчень:  Навчальний посібник. – Київ: „Центр  навчальної літератури”, 2004. – 220 с

29. Мазурок П.  П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2004. – 477 с.

30. Маршалл А.  Принципы политэкономии. М.: Инфра-М, 1999, 415с.

31. Майбурд Е.  М. Введение в историю экономической  мысли. От пророков до профессоров.  – М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 с.

32.  Менгер  К. Основания политической экономии // Австрийская школа в политической  экономии: Сборник / К. Менгер, Е.  Бем-Баверк, Ф. Визер – М.: Экономика, 1992. – С. 31 – 242.

33. Мотивация  труда и повышение эффективности  работы. Н. Комарова. // Человек и труд, №10, 1997.

34. Мочерний С.  В., Довбенко М. В. Історія економічних  вчень (Сучасна економічна думка). Навчальний посібник. – Львів, 2005. – 488 с.

35. Нестеренко  О. П. Історія економічних вчень:  Опорний конспект. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

36. Oxford English Dictionary, second edition, edited by John Simpson and Edmund Weiner, Clarendon Press, 1989, twenty volumes, hardcover, ISBN 0-19-861186-2

37. Пігу А.  Экономическая теорія благосостояния: Пер. с англ.: В 2 т. – М.: Прогресс, 1985.

38. Сурин А.И.  История экономики и экономических  учений. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 200 с.

39. Титова Н.Е.  История экономических учений: Курс  лекций. – М.: Гуманит. Изд. Центр  ВЛАДОС, 1997.

40. Уткин Э.А.  История менеджмента – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандеш»: Издательство ЭКМОС, 1997.

41. Чухно А.  А., Юхименко П. І., Леоненко П.  М. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухна.  – К.: Знання, 2007. – 878.

42. Юхименко П.  І., Леоненко П. М. Історія економічних  учень: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2001.– 514 с.

43. Ядгаров Я.С.  История экономических учений: Учебник.  – М.: ИНФРА- М, 1998. – 288 с.

44. Ястремский  О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. Київ: Товариство "Знання", КОО,  1998, 714 с. 
 
 

Информация о работе Школи менедждменту