Mārketinga pielietojums uzņēmuma SIA ”Akvaparks” stratēģiskajā plānošanā

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2011 в 14:08, курсовая работа

Описание работы

Stratēģija – ir ilgtermiņa programma, kuru izstrādā, nosakot misiju, galvenos mērķus, izvērtējot iespējamos ietekmes faktorus, apzinot resursus un metodes. Stratēģijas izstrādes procesā, balstoties uz misiju un mērķiem, veic analīzi, stratēģijas plānošanu un tālāk nodrošina stratēģijas vadību – izvēlas taktiku.

SIA „Akvaparks” ir Ziemeļeiropā lielākais ūdens atrakciju parks, kas darbojas visu gadu, tas ir uzbūvēts Karību stilā. Ūdensparka trīs stāvos ir izvietotas dažādas atrakcijas, kas dienā var uzņemt 3500 apmeklētājus, ļaujot vienlaicīgi parkā atrasties 1100 apmeklētajiem, tai skaitā arī invalīdus, akvaparka aprīkojums izgatavots Kanādā.

Содержание

Anotācija 3

Anotācija angļu valodā 4

Ievads 5

1. Uzņēmuma stratēģiskās plānošanas teorētiskie aspekti 6
Stratēģiskās plānošanas procesa raksturojums 7
Mārketinga loma stratēģiskajā plānošanā 11
SIA „Akvaparks” darbības raksturojums 16
Mārketinga pielietojuma izpēte SIA “Akvaparks” stratēģiskajā plānošanā 18
SIA „Akvaparks” produktu raksturojums 19
SIA „Akvaparks” pakalpojumu cenas 21
Produktu virzīšana tūrisma tirgū 23
Pasākumu plāns vasaras zonas atklāšanas svētkos „Vasara sākas Līvu Akvaparkā” 25
Pasākumi mārketinga pielietojuma efektīvākai izmantošanai SIA „Akvaparks” stratēģiskajā plānošanā 28
Ūdens atrakciju parku piedāvājums Latvijā 28
Marketinga pasākumu plāna saturs 30
Mārketinga stratēģiskās darbības 32
Galvenie veicamie uzdevumi SIA “Akvaparks” 34
Informācija un reklāma klientiem 37
SIA „Akvaparks” mārketinga SVID analīze 38

Secinājumi un priekšlikumi 41

Izmantotās literatūras un avotu saraksts 43

Работа содержит 1 файл

New Microsoft Word Document(2).doc

— 551.00 Кб (Скачать)

RĒZEKNES AUGSTSKOLA

EKONOMIKAS FAKULTĀTE

EKONOMIKAS UN VADĪBAS KATEDRA 
 
 
 
 

STUDIJU DARBS TIRGZINĪBĀ

Mārketinga pielietojums uzņēmuma SIA ”Akvaparks”  stratēģiskajā plānošanā 
 
 
 
 

Autors         Pilna laika otrā līmeņa            profesionālās augstākās            izglītības bakalaura             studiju programmas             „ Uzņēmējdarbība”              (Mārketinga sektora vadītāja            specializācija)

                                                      3. kursa studente

                              ___________________  IVETA GUTĀNE

                              (paraksts)    Stud. apl. Nr. IG08210 

Zinātniskā vadītāja        ___________________  M.soc.sc., lektore Daina Znotiņa

                              (paraksts) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rēzekne

2011

     Saturs

   Anotācija            3

   Anotācija angļu valodā          4

   Ievads            5

1. Uzņēmuma stratēģiskās plānošanas teorētiskie aspekti      6

  1. Stratēģiskās plānošanas procesa raksturojums     7
  2. Mārketinga loma stratēģiskajā plānošanā      11
 1. SIA „Akvaparks” darbības raksturojums        16
 2. Mārketinga pielietojuma izpēte SIA “Akvaparks” stratēģiskajā plānošanā   18
  1. SIA „Akvaparks” produktu raksturojums       19
  2. SIA „Akvaparks” pakalpojumu cenas       21
  3. Produktu virzīšana tūrisma tirgū         23
  4. Pasākumu plāns vasaras zonas atklāšanas svētkos „Vasara sākas Līvu Akvaparkā” 25
 3. Pasākumi mārketinga pielietojuma efektīvākai izmantošanai SIA „Akvaparks” stratēģiskajā plānošanā            28
  1. Ūdens atrakciju parku piedāvājums Latvijā       28
  2. Marketinga pasākumu plāna saturs        30
  3. Mārketinga stratēģiskās darbības         32
  4. Galvenie veicamie uzdevumi SIA “Akvaparks”      34
  5. Informācija un reklāma klientiem        37
  6. SIA „Akvaparks” mārketinga SVID analīze      38

  Secinājumi un priekšlikumi         41

  Izmantotās literatūras un avotu saraksts        43 
   
   
   
   
   
   

     Anotācija

     Studiju darbā autore pēta mārketinga pielietojumu uzņēmuma SIA „Akvaparks” stratēģiskajā plānošanā. Darbā tika izpētīti stratēģiskās plānošanas aspekti, mārketinga loma stratēģiskajā plānošanā, uzņēmuma SIA „Akvaparks” mārketinga pielietojums. Analizēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, atrakciju parka piedāvājums Latvijā, masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai sasniegtu vēlamo mērķtirgu, mārketinga darbības.

     Studiju darba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos.

     Pētījuma periods – 2004. – 2011. gads

     Studiju darba apjoms – 44 lapas. Tas sastāv no 4 nodaļām un 12 apakšnodaļām, kurās ietvertas 4 tabulas, 2 attēli.

      Darbā  izmantoti 23 bibliogrāfiskie avoti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Anotācija angļu valodā

     Study the author explores the use of marketing company "Water Park" strategic planning. The paper was researched aspects of strategic planning, marketing, strategic planning role, the company SIA "Water Park" marketing uses. Analyzes the company's internal and external environment, amusement parks Latvian, mass media to reach your desired target market, marketing activities.

     Study summarizes the results of the study conclusions and recommendations.

     The study period - 2004. - 2011th year's volume of work - 44 pages.

     It consists of 4 sections and 12 subsections, which include 4 tables, 2 figures.

     The paper used in 23 bibliographic sources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ievads

     Lai uzņēmums būtu veiksmīgs, tam jādomā par savu vietu tirgū, par to kā, palielināt tirgus daļu, kā piesaistīt aizvien jaunus klientus, ka panākt, lai uzņēmumam būtu arvien lielāki ieņēmumi un kā kļūt par līderi savā nozarē.

     Studiju darba tēma ir aktuāla, jo ikvienam uzņēmumam ir jāveido sava stratēģija un jāpievērš liela nozīme tam, lai šo stratēģiju pēc tam varētu īstenot, pielietojot mārketinga elementus.

     Studiju darba mērķis ir izpētīt stratēģiskās plānošanas aspektus un izstrādāt uzņēmuma SIA „Akvaparks” efektīvus mārketinga pasākumus stratēģiskajā plānošanā.

     Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi risināmie uzdevumi:

 1. Pamatojoties uz literatūru, izpētīt mārketinga lomu stratēģiskajā plānošanā;
 2. Izpētīt SIA „Akvaparks” iekšējo un ārējo vidi, kura tieši vai netieši var ietekmēt uzņēmuma darbību;
 3. Izpētīt SIA „Akvaparks” mārketinga pielietojumu stratēģiskajā plānošanā;
 4. Izstrādāt pasākumu plānu uzņēmuma mārketinga efektīvākai izmantošanai stratēģiskajā plānošanā.

      Studiju darba pētījumu priekšmets ir SIA „Akvaparks”, kas piedāvā saviem klientiem ūdens atrakcijas un izklaides, kā arī neaizmirstamu atpūtu vairākiem tūkstošiem apmeklētāju.

      Studiju darba pētījuma objekts ir uzņēmums SIA „Akvaparks”.

      Studiju darba pētījuma bāze ir Latvijas Republika.

      Studiju darbā tiek pielietotas šādas pētīšanas metodes: monogrāfiskā jeb aprakstošā, analīzes un mārketinga metodes.

      Informācijas avoti studiju darbā ir gan dažādas mācību grāmatas, nepublicētie materiāli un interneta resursi. 
 

     1. Uzņēmuma stratēģiskās plānošanas teorētiskie aspekti

     Stratēģija – ir ilgtermiņa programma, kuru izstrādā, nosakot misiju, galvenos mērķus, izvērtējot iespējamos ietekmes faktorus, apzinot resursus un metodes. Stratēģijas izstrādes procesā, balstoties uz misiju un mērķiem, veic analīzi, stratēģijas plānošanu un tālāk nodrošina stratēģijas vadību – izvēlas taktiku.1

     Stratēģijas plānošana ir process, kurā tiek izstrādāta iespējamā rīcība un tiek gūtas atbildes uz to, kā virzīties tālāk, kāda būs nozares nākotne. Tālākā gaitā stratēģijas analīze palīdz konkretizēt mērķus. Turpmākās virzības iespējas nosaka vairākas pamatprasības, kuras:

  • palīdz noteikt esošo stāvokli un nākotni;
  • nosaka nozares saistību ar ārējo vidi;
  • parāda nozares iekšējo strukturālo un funkcionālo elementu saistību;
  • nosaka nozares pašreizējo funkcionēšanu.2

      Stratēģijas analīze un tai sekojošā plānošana apstiprina izvirzīto mērķu atbilstību, izvēlēto plānu un pasākumu kompleksa varianta optimumu. R Smits izvirza četrus plānošanas nepieciešamības iemeslus:

1. Ieviest nodomu (ieceru) skaidrību. Ja organizācija cenšas paplašināt panākumu sasniegšanas iespējas, tad tai jābūt skaidrai savas attīstības virzībai, jāvadās pēc konkrētiem uzdevumiem un prioritātēm;

2. Saskaņot nodomus. Organizācijai jākoordinē visu struktūru virzība uz vienu mērķu sistēmu. Skaidri formulēta stratēģija, kas iekļauj vispārpieņemtās vērtības, sekmē korporatīvo pieeju. Tomēr organizācijas stratēģija pati par sevi vēl nav pietiekama. Sekmīgu plānu īstenošanu ietekmē efektīva komunikāciju sistēma un visu organizācijas darbinieku augsta līdzdalības pakāpe;

3. Piedalīties nodomu īstenošanā. Pat skaidri formulēta un līdz katram darbiniekam novadīta stratēģija vēl nenozīmē tās ietekmes esamību, ja darbinieki neatbalsta tās nodomus. Vadībai jānovērtē, vai organizācijai stratēģijas īstenošanai ir visi nepieciešamie finanšu, personāla un citi resursi; 

4. Pieņemt operatīvu lēmumu par struktūras izveidi. Lai arī stratēģija virzīta uz ilgtermiņa attīstību, organizācijai nepieciešami īstermiņa rīcības plāni. Gadījumā, kad pamatkoncepcijas un ģenerālie plāni nekalpo par pamatu vadības darbībai un to kontrolei, tiem nav jēgas.3

     Stratēģijas izstrāde ir viena no galvenajām un arī sarežģītākajām politikas funkcijām. Tomēr tā vēl nenodrošina panākumus. Analīzes un izstrādāšanas rezultātā izveidotā stratēģija efektīvi jāvada un paveiktais darbs jāizvērtē, lai gūtu turpmākos panākumus. Tādejādi stratēģija sastāv no plānotās rīcības un nepieciešamajiem pilnveidojumiem – iepriekš neplānotas rīcības. Ņemot vērā ārējos un iekšējos faktorus, katrai nozarei vai uzņēmumam jāizvēlas savu attīstības ceļu, proti, jānosaka savu stratēģiju un taktiku.

     Stratēģijas vadība – turpmākās virzības nodrošināšana, paredzot izmaiņas un izvēloties priekšnosacījumiem atbilstošu taktiku, procedūras un noteikumus.4

     Stratēģijas vadību var īstenot, ja tiek ievērotas atsevišķās pamatprasības:

  • nodrošināt stratēģijas mērķiem atbilstošu organizatorisko struktūru;
  • nodrošināt, lai mērķu sasniegšana ir reāla un tiem nav vispārīgs raksturs;
  • panākt, ka mērķi ir arī politiķu un vadības mērķi, kuri atbild par to sasniegšanu.5

     Lai darbotos sekmīgi un ilglaicīgi, stratēģijai jāattīstās atbilstoši videi, kurā nozare funkcionē.

     Nozares ārējās un iekšējās vides izvērtēšanai var tikt izmantota Portera spēku (faktoru) analīze

     Izšķir 3 līmeņu stratēģijas:

  • biznesa līmeņa stratēģija;
  • korporatīvā stratēģija;
  • funkcionālā stratēģija. 6

     Lielākajā  daļa mūsdienu organizāciju ir gan funkcionālie vadītāji, gan vispārējie vadītāji. Vispārējie vadītāji ir atbildīgi par visas organizācijas vai lielas tās daļas darbību. Turpretim funkcionālie vadītāji atbild par specifiskām organizācijas funkcijām, piemēram, ražošanu, pārdošanu, uzskaiti u.c.

     1.1. Stratēģiskās plānošanas procesa raksturojums

     Tipiskā daudznozaru uzņēmumā pastāv trīs galvenie vadības līmeņi: korporatīvais līmenis, biznesa līmenis un funkcionālais līmenis. Šie līmeņi tika attēloti 1.1. attēlā.  Vispārējie vadītāji ir atrodami pirmajos divos no šiem līmeņiem, bet viņu stratēģiskās lomas atšķiras atkarībā no atbildības pakāpes. Funkcionālajiem vadītājiem arī ir zināma stratēģiskā loma.

     1.1. attēls Stratēģiskās vadības līmeņi7

     Korporatīvais līmenis

     Šis līmenis sastāv no izpilddirektora (CEO-chief executive officer), citiem vecākajiem vadītājiem, direktoru padomes un korporatīvā personāla. Šie cilvēki organizācijā atrodas lēmumu pieņemšanas augstākajā līmenī. Izpilddirektors pārrauga stratēģiju attīstību visā organizācijā. Viņa pienākumi ietver organizācijas misijas un mērķu definēšanu, stratēģiju formulēšanu un īstenošanu, resursu izvietošanu dažādās darbības sfērās un arī darbinieku vadīšanu. Korporatīvā līmeņa vispārējie vadītāji, īpaši izpilddirektors, tiek uzskatīti par akcionāru labklājības sargiem. Viņi ir atbildīgi par to, lai organizācijas īstenotās korporatīvās stratēģijas atbilstu akcionāru interesēm.

     Biznesa līmenis

     Šis līmenis sastāv no atsevišķo stratēģisko biznesa vienību jeb nodaļu vadītājiem un tiem pakļautā personāla. Galvenie stratēģiskie vadītāji biznesa līmenī ir nodaļu vadītāji. Viņu stratēģiskais uzdevums ir realizēt vispārējos norādījumus par darbības virzienu un mērķi, kas saņemti no korporatīvā līmeņa, izmantojot savu vienību konkrētās un saprotamās stratēģijas.

     Funkcionālais līmenis

     Šī līmeņa vadītāji ir atbildīgi par specifiskām uzņēmuma darbības funkcijām. Viņu pienākums nav saskatīt organizācijas kopainu, tomēr viņiem ir liela stratēģiska loma. Šo vadītāju pienākumos ietilpst funkcionālo stratēģiju izveide ražošanā, mārketingā utt., kas palīdzētu īstenot biznesa un korporatīvā līmeņa vispārējo vadītāju izvirzītos stratēģiskos mērķus. Funkcionālie vadītāji nodrošina arī lielāko daļu informācijas, kas ļauj biznesa un korporatīvā līmeņa vadītājiem formulēt reālas un sasniedzamas stratēģijas. Tā kā viņi ir tuvāk pircējiem nekā lielākā daļa vispārējo vadītāju, funkcionālajiem vadītājiem var pašiem rasties svarīgas stratēģiskas idejas, kas vēlāk var kļūt par pamatu galvenajām organizācijas stratēģijām.8 Atbilstoši jau apskatītajiem līmeņiem korporatīvā līmeņa stratēģijas pamatuzdevums ir identificēt biznesa nozares, kurās kompānija darbosies, lai vairotu tās peļņu ilgtermiņā.

     1.līmenis - daudzas firmas sāk darboties vienā nozarē ģeogrāfiski noteiktā teritorijā

     2.līmenis – uzņēmuma ģeogrāfiskā ekspansija;

     3.līmenis – vertikālā integrācija;

     4.līmenis – palielinoties izaugsmei, var izdarīt 2 izvēles – atņemt konkurentiem tirgus daļu, vai arī fokusēties uz diversifikāciju.

     Biznesa līmeņa stratēģija nosaka klientu vajadzības, produktu diferenciāciju, tirgus segmentāciju un uzņēmuma atšķirīgās kompetences.

     Funkcionālā  stratēģija – konkurējošās priekšrocības veidošana, kas sniedz:

  • pārāku efektivitāti;
  • pārāku kvalitāti;
  • sasniedzot pārākas inovācijas;
  • sasniedzot pārāku klientu lojalitāti un atsaucību.9

      Līdz ar to stratēģijas analīzē jāveic organizācijas iekšējās uzbūves elementu stāvokļa apzināšana, ārējo mikrofaktoru un makrofaktoru ietekmes izvērtēšanā.

     Organizācijai pirmsanalīzes periodā jāapzina iecerētie stratēģijas līmeņi. Ja organizācija ir diversifikācijas tipa, proti, tās darbība saistīta ar vairākām nozarēm, tad izstrādā korporatīvo stratēģiju, kas attiecas uz visu organizācijas kopumu.

     Lietišķā  stratēģija koncentrēta uz kādu atsevišķu, specifisku sfēras darbību un tās būtība ir virzīta uz to, lai iekarotu tirgū ilgtermiņa konkurētspējīgu pozīciju.

     Funkcionālai stratēģijai jānodrošina atsevišķas struktūrvienības vai funkcionālās virzības attīstība, piemēram, mārketinga nodaļas, kuras mērķis ir izstrādāt tirgus iekarošanas plānu.

     Visbeidzot, operatīvā stratēģija, kas nosaka, kā vadīt organizācijai nozīmīgus iecirkņus - sagādes, reklāmas, loģistikas utt. A. Tompsons un A. Striklends šo stratēģijas izstrādes procesu nodēvējuši par stratēģijas piramīdas izveidi. Būtiskākais ir tas, ka, sākot no augšējā līmeņa un beidzot ar zemāko  līmeni, katrs izstrādā savu stratēģiju un visu līmeņu stratēģijas apvieno vienotā organizācijas stratēģijas sistēmā.

     Stratēģiju un tālākā procesā izstrādāto mērķu savietošana un harmonizācija ir grūta un nogurdinoša, tā notiek daudzkārtējās sanāksmēs un saskaņošanas reizēs, jo katra līmeņa un struktūras vadība izvirza savas prioritātes. Nozīmīga ir augstākā līmeņa konkrēta un kvalitatīva stratēģija, kas balstās uz organizācijas misiju un noteiktiem mērķiem, un to, kā augstākā vadība kontrolē zemāko līmeņu stratēģijas izstrādi.

     Analizējot procesu kā sistēmu, jāievēro sistēmanalīzes pamatnostādnes:

  • lēmuma pieņemšanas process sākas ar mērķu formulēšanu un informācijas ieguvi;
  • problēmas jāsaskata kopumā, vienlaikus apzinot katra atsevišķa lēmuma iespējamās sekas;
  • mērķu sasniegšanai jāizvēlas vairākas alternatīvas;
  • jānovērš pretrunas starp jebkuriem apakšsistēmas mērķiem un kopīgas sistēmas mērķiem;
  • analizējot jāvirzās no abstraktā uz konkrēto, izmantojot intuitīvo un loģisko metožu vienotību.10

     1.2. Mārketinga loma stratēģiskajā plānošanā

     Mārketinga stratēģija kopumā ir rīks tūrisma uzņēmuma izaugsmei un panākumiem, taču trūkumi un kļūdas tajā var radīt problēmas visam tūrisma uzņēmuma darbības un perspektīvās attīstības procesam. Mārketinga stratēģijas izvēle ir svarīga arī tad, kad jāanalizē, kādā konkurences situācijā atrodas tūrisma uzņēmums. Jo labāks un kvalitatīvāks būs tūrisma uzņēmuma piedāvājums, kas atbildīs klientu vēlmēm un vajadzībām, jo lielākas priekšrocības šim uzņēmumam būs salīdzinājumā ar konkurentiem. Tāpēc nepieciešams izprast mārketinga pamatjēdzienu un būtību.

Информация о работе Mārketinga pielietojums uzņēmuma SIA ”Akvaparks” stratēģiskajā plānošanā