Аналіз кредитоспроможності позичальників капіталу в банку

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2012 в 13:54, дипломная работа

Описание работы

Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу методів оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника — юридичної особи в комерційному банку ЗАТ “Приватбанк" та розробці заходів по зменшенню рівня кредитного ризику за рахунок удосконалення кредитних процедур роботи з позичальником.

Содержание

ВСТУП 1
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 5
1.1 РИЗИКИ ПРОЦЕСІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ 5
1.2 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА КОРОТКОСТРОКОВОЇ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 27
1.3 МЕТОДИ ДИСКОНТОВАНИХ ОЦІНОК КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ПРИ ДОВГОСТРОКОВОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ 38
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В АКБ “ПРИВАТБАНК" 44
2.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АКБ “ПРИВАТБАНК" 44
2.2 АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В АКБ “ПРИВАТБАНК” 51
2.3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ВАТ “ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР” ДЛЯ ВИДАЧІ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУ В ОБОРОТНІ КОШТИ 59
2.4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 73
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 76
3.1 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ БАНКІВ ІНФОРМАЦІЇ В МЕТОДАХ ОПЕРАТИВНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ЙОГО КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 76
3.2 БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ В РИНКОВИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА ДОСВІД ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ПОСЛУГ 79
3.3 ДЕРЖАВНИЙ “РЕЄСТР ПОЗИЧАЛЬНИКІВ" НБУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО ПОСЛУГ ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ 90
3.4 НЕДЕРЖАВНІ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ПОСЛУГ ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 95
ВИСНОВКИ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 110

Работа содержит 1 файл

Дипломна.doc

— 1.29 Мб (Скачать)

Методика оцінювання фінансового стану позичальника, перелік аналітичних показників, їхні нормативні значення та значущість (встановлюється за бальною системою з огляду на вагомість кожного показника серед інших) визначаються окремо для кожної групи позичальників. У загальному випадку виокремлюють такі групи позичальників: юридична особа, банк, фізична особа.

До укладання кредитного договору банк повинен ретельно проаналiзувати кредитоспроможнiсть позичальника, вивчити фактори, котрi можуть спричинити непогашення позики. Можливiсть повернення основної суми боргу є одним з головних принципiв, який завжди повинен бути дотриманий при проведеннi банком кредитних операцiй. Тому оцiнка якостi потенцiйного позичальника та встановлення обгунтованостi позики є важливими етапами надання кредиту. Анi наявнiсть солiдного забезпечення, нi будь-якi iншi позитивнi фактори не зможуть запобiгти кризовiй ситуацiї, якщо позика не була обгрунтована.

Аналiз кредитоспроможностi та фiнансового стану позичальника проводяться банком на пiдставi:

1) документiв та матерiалiв, отриманих безпосередньо вiд клiєнта;

2) документiв та матерiалiв про клiєнта у базах даних банку;

3) iнформацiї з оточення клiєнта.

Загальна уява про потенцiйного клієнта-позичальника, його характер визначається репутацiєю, ступенем вiдповiдальностi, готовнiстю та бажанням повертати борг. Банк повинен перш за все з'ясувати, як позичальник виконував попереднi зобов'язання ранiше, чи були у нього затримки у погашеннi позик, який його статус у дiловому свiтi. Для отримання психологiчного портрета позичальника (а чи збирається клiєнт повертати борг взагалi? наскiльки достовiрними можуть бути поданi ним матерiали та документацiя?) банк використовує особисте знайомство з клiєнтом, консультацiї з iншими банками та фiрмами, дiловими партнерами та iншу доступну iнформацiю.

Фiнансовi можливостi позичальника, його здатнiсть до погашання кредиту та процентiв за позикою визначаються за допомогою ретельного аналiзу його доходiв та витрат i перспектив їх змiни.

У принципi, у позичальника iснують три джерела погашення боргу:

поточнi касовi надходження;

продаж активiв;

iншi джерела фiнансування (враховуючи запозичення на фiнансовому ринку).

Для здiйснення оцiнки фiнансового стану позичальника-юридичної особи (крiм банкiв) банккредитор має врахувати чiтко визначенi об'єктивнi показники його дiяльностi, такi як:

а) обсяг реалiзацiї;

б) прибуток та збитки;

в) рентабельнiсть;

г) коефiцiєнти лiквiдностi;

д) грошовi потоки (надходження коштiв на рахунки позичальника) для забезпечення повернення позики та сплати процентiв за нею;

е) склад та динамiку дебiторсько-кредиторської заборгованостi.

Також слiд розглядати фактори суб'єктивного характеру [76]:

ефективнiсть управлiння позичальника;

макроекономiчна ситуацiя i стан розвитку галузi позичальника;

ринкова позицiя позичальника i його залежнiсть вiд циклiчних та структурних змiн в економiцi та галузi;

наявнiсть державних замовлень та державної пiдтримки позичальника тощо;

погашення кредитної заборгованостi позичальником в минулому.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника — юридичної особи банк має враховувати такі основні економічні показники його діяльності:

платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності);

фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів, співвідношення залучених і власних коштів);

обсяг реалізації;

обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках; наявність картотеки неплатежів — у динаміці);

склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за останній звітний та поточний роки);

собівартість продукції (у динаміці);

прибутки та збитки (у динаміці);

рентабельність (у динаміці);

кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому, наявність діючих кредитів).

В табл.1.4 наведені алгоритми розрахунків показників рентабельності діяльності підприємства [53] — [57] з використанням форм фінансової звітності — Форма 1 “Баланс" та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності”:

Таблиця 1.4 - Алгоритми розрахунку показників рентабельності

№п/п

Показник

Умовн

Позн.

Формула

для розрахунку

Джерела інформації

з форм фінзвітності

 

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1

Рентабельність активів за прибутком від

звичайної діяльності

Rзв

Прибуток від звичайної діяльності / Валюта активів

Форма 2 (190) / Форма1 (280)

2

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

Чистий Прибуток / Валюта активів

Форма 2 (220) / Форма1 (280)

3

Рентабельність власного капіталу

Rвк

Чистий Прибуток / Власний капітал

Форма 2 (220) / Форма1 (380)

4

Рентабельність виробничих фондів

Rвф

Чистий Прибуток / Виробничі фонди

Форма 2 (220) /Форма1 (030+100+120)

5

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

Rq

Прибуток від реалізації / Виручка

Форма 2 (050070080) /Форма 2 (035)

6

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

Rqоп

Прибуток від операційної діяльності / Виручка

Форма 2 (100) /

Форма 2 (035)

7

Рентабельність реал. продукції за прибутком

Rqч

Чистий прибуток / Виручка

Форма 2 (220) /

Форма 2 (035)

.8

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Ксез

Реінвестований прибуток / Власний капітал

Форма 2 (100 — 335) * Ф.2 (220) /100 /Форма 1 (380)

9

Коефіцієнт реінвестування

Кр

Реінвестований прибуток / Чистий прибуток

Форма 2 (100 — 335) * Ф.2 (220) /100 /Форма 2 (220)

10

Період окупності капіталу

Тк

Активи/Чистий прибуток

Форма 1 (280) /

Форма 2 (220)

11

Період окупності власного капіталу

Твк

Власний капітал / Чистий прибуток

Форма 1 (380) /

Форма 2 (220)


В табл.1.5 наведені алгоритми розрахунків показників ділової активності діяльності підприємства з використанням форм фінансової звітності — Форма 1 “Баланс" та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності” [25], [26]:

Таблиця 1.5 - Алгоритми розрахунку показників ділової активності

№ п/п

 

Показник

 

Умовне

позначення

Формула

для розрахунку

Джерела інформації

з форм фінзвітності

 

ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

 

1

Коефіцієнт трансформації

Кт

Чиста виручка від реалізації / Валюта активів

Форма 2 (035) /

Форма1

(280)

2

Фондовіддача

Фоф

Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди

Форма 2 (035) /

Форма1 (030)

3

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

Ко

Чиста виручка від реалізації / Обігові кошти

Форма 2 (035) /

Форма1 (260+270)

4

Період одного обороту обігових коштів (днів)

Чо

365/ Ко

365/Ко

5

Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

Коз

Собівартість реалізації / Середні запаси

Форма 2 (040) /

Форма1 (100+120+130+140 +150)

6

Період одного обороту запасів (днів)

Чз

365/Коз

365/Коз

7

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти)

Кдз

Чиста виручка від реалізації / Середня дебіторська заборгованість

Форма 2 (035) /

Форма1

(050+170+180+190+200+210)

8

Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

Чдз

365/Кдз

365/Кдз

9

Коефіцієнт оборотності готової продукції

Кгп

Чиста виручка від реалізації / Готова продукція

Форма 2 (035) /

Форма1 (130)

10

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

Чкз

Середня кредиторська заборгованість *360/ Собівартість реалізації

Форма 1

(500+520+530 +550+580) /

Форма 2 (040)

11

Період фінансового циклу (днів) — період обороту коштів

Чфц

Чфц= Чоц — Чкз

Чфц= Чоц — Чкз

12

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність)

Квк

Чиста виручка від реалізації / Власний капітал

Форма 2 (035) /

Форма1 (380+430+630)


В табл.1.6 наведені алгоритми розрахунків показників майнового стану підприємства з використанням форм фінансової звітності — Форма 1 “Баланс" та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності” [25], [26]:

Таблиця 1.6 - Алгоритми розрахунку показників майнового стану

п/п

Показник

Умовне

позначення

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності

 

ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ

1.

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Ч овф

Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи

Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270)

2

Частка основних засобів в активах

Ч оз

Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів

Форма 1 (030) / Форма1 (280)

3

Коефіцієнт зносу основних засобів

К зн

Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів

Форма 1 (032) / Форма1 (031)

4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

К он

Збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів

Форма 1 ( (031к) — (031п)) / Форма1 (031п)

5

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Ч дф

Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів

Форма 1 (040+045) /Форма1 (280)

6

Частка оборотних виробничих активів

Ч ова

Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів

Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (280)

7

Коефіцієнт мобільності активів

К моб

Мобільні активи / Немобільні активи

Форма 1 (260+270) /Форма1 (080)


Платоспроможність підприємства — це здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання згідно з встановленими строками або відповідно до договірних умов [57]. Її можна вивчати за минулий період, на якусь певну (звітну) дату або як майбутню можливість розрахувати у необхідні терміни за існуючими короткостроковими зобов’язаннями.

Платоспроможність підприємства визначається системою показників ліквідності оборотних активів балансу. Знаменник в усіх наведених показників один і той самий — поточні пасиви, тобто термінові невідкладні зобов’язання.

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов’язання за рахунок поточних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кл. заг) (коефіцієнт покриття) — це відношення поточних активів (Апот) до поточних зобов’язань (Зпот):

,                                                                       (1.23)

де: — поточні активи балансу (Форма 1 строка 260);

— поточні зобов ' язання балансу (Форма 1 строка 620);

Цей результат співвідноситься з одиницею і показує, скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань.

При Кл.заг.<2 вважається, що платоспроможність підприємства невисока існує певний фінансовий ризик. Співвідношення 2: 1 вважається нормальним, але для деяких сфер бізнесу воно може коливатись від 1,2 до 2,5.

Коефіцієнт термінової ліквідності (Кл. терм) — це відношення активів високої ліквідності (Алікв) до поточних зобов’язань:

,                                                                       (1.24)

де: Алікв — активи високої ліквідності = поточні активи — запаси (Форма 1 строки (260100110120130140150);

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл. абс) характеризується відношенням грошових засобів та коротк. цінних паперів (Г, Цп) до поточних зобов’язань:

,                                                                       (1.25)

де: Г, Цп — грошові засоби та короткострокові цінні папери (Форма 1 строки (230+240));

Значення цього коефіцієнта є достатнім, якщо він перевищує 0,20,25 [59].

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованостей — показує наскільки термінові надходження від боржників до підприємства відповідають терміновим вимогам кредиторів до підприємства:

,                                                         (1.26)

де: Здеб — короткострокова дебіторська заборгованість (Форма 1 строки (160+170+180+190+200+210));

Информация о работе Аналіз кредитоспроможності позичальників капіталу в банку