Аналіз кредитоспроможності позичальників капіталу в банку

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2012 в 13:54, дипломная работа

Описание работы

Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу методів оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника — юридичної особи в комерційному банку ЗАТ “Приватбанк" та розробці заходів по зменшенню рівня кредитного ризику за рахунок удосконалення кредитних процедур роботи з позичальником.

Содержание

ВСТУП 1
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 5
1.1 РИЗИКИ ПРОЦЕСІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ 5
1.2 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА КОРОТКОСТРОКОВОЇ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 27
1.3 МЕТОДИ ДИСКОНТОВАНИХ ОЦІНОК КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ПРИ ДОВГОСТРОКОВОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ 38
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В АКБ “ПРИВАТБАНК" 44
2.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АКБ “ПРИВАТБАНК" 44
2.2 АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В АКБ “ПРИВАТБАНК” 51
2.3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ВАТ “ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР” ДЛЯ ВИДАЧІ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУ В ОБОРОТНІ КОШТИ 59
2.4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 73
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ — ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 76
3.1 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ БАНКІВ ІНФОРМАЦІЇ В МЕТОДАХ ОПЕРАТИВНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ЙОГО КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ 76
3.2 БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ В РИНКОВИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА ДОСВІД ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ПОСЛУГ 79
3.3 ДЕРЖАВНИЙ “РЕЄСТР ПОЗИЧАЛЬНИКІВ" НБУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО ПОСЛУГ ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ 90
3.4 НЕДЕРЖАВНІ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ПОСЛУГ ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 95
ВИСНОВКИ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 110

Работа содержит 1 файл

Дипломна.doc

— 1.29 Мб (Скачать)

Рис.2.9 Динаміка обсягів виданих кредитів та створених резервів під кредитні ризики в АКБ “Приватбанк" у 2005 2010 роках

Згідно “Звіту про класифіковані кредитні операції за формами власності та розрахунку резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями АКБ “Приватбанк" [13], на рис.2.10 — 2.18 побудована графічна структура кредитного портфелю АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року

Рис.2.10 Загальна структура кредитів та кредитних зобов’язань в АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року

 

Рис.2.11 Структура “стандартних” кредитів та кредитних зобов’язань в  АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року

 

Рис.2.12. Структура кредитів та кредитних зобов’язань “під контролем" в АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року

 

Рис.2.13. Структура “субстандартних" кредитів в АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року

 

Рис.2.14. Структура “сумнівних” кредитів в АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року.

 

Рис.2.15. Структура “безнадійних” кредитів в АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року

 

Рис.2.16. Структура кредитів та створених резервів під кредитні ризики в АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2008 року

Рис.2.17. Структура кредитів та створених резервів під кредитні ризики в АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року

Рис.2.18. Процент покриття кредитної заборгованості заставою в АКБ “Приватбанк" станом на 31.12.2009 року

Як показує аналіз графіків рис.2.10 2.17 найбільш вразливішим місцем в кредитному менеджменті АКБ “Приватбанк" з точки зору забезпечення мінімізації кредитного ризику є адміністрування наступних видів кредитів:

а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:

вагова частка в “безнадійних” кредитах — 42,39%;

вагова частка в “сумнівних” кредитах — 23,25%;

вагова частка в “субстандартних" кредитах — 12,91%;

б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:

вагова частка в “безнадійних” кредитах — 33,12%;

вагова частка в “сумнівних” кредитах — 18,16%;

вагова частка в “субстандартних" кредитах — 10,09%;

в) Кредити, надані юрособам за врахованими векселями:

вагова частка в “безнадійних” кредитах — 8,57%;

вагова частка в “сумнівних” кредитах — 20,51%;

вагова частка в “субстандартних" кредитах — 26,95%;

г) Кредити, надані юрособам за внутрішніми торгівельними операціями:

вагова частка в “безнадійних” кредитах — 6,12%;

вагова частка в “сумнівних” кредитах — 14,65%;

вагова частка в “субстандартних" кредитах — 19,25%.

 

2.3. Оцінка фінансового стану позичальника ВАТ “Гранітний кар'єр” для видачі короткострокового кредиту в оборотні кошти

 

Позичальник — відкрите акціонерне товариство ВАТ “Гранітний кар'єр” розташоване за адресою: 70050, Запорізька область, смт. Кам'яне Вільнянського району Статутний фонд Товариства 57 070 грн. розподілений на 5707000 простих іменних акцій номіналом по 0,01 гривні (1 коп).

Форма власності — колективна (20).

Код ЄДРПОУ — 05467607

Код діяльності ПО КВЕД — 14.11 0.

Основний вид діяльності — добування та обробка граніту. Граніти — сірі граніти з кварцовими білими прожилками — відносяться до груп відносно дешевих гранітів (вартість 1 м2 полірованої плитки 10 мм товщини не вище 21$/м2 при вартості червоночорних гранітів Криворізького басейну відповідної товщини не менше 30$/м2)

Аналіз фінансовоекономічного стану підприємства і керування його фінансами проводиться на основі його фінансових звітів:

Форма №1 “Баланс" — звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату [25].

Форма №2 “Звіт про фінансові результати", що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний і попередній періоди [26].

У табл.2.2 приведена динаміка статей балансу ВАТ "Гранітний кар'єр" за 2003 — 2004 роки. У табл.2.3 приведена динаміка статей звітів про фінансові результати ВАТ "Гранітний кар'єр " за 2003 — 2004 роки.

Таблиця 2.2 - Баланс ВАТ “Гранітний кар'єр” за 2009-2010 роки

АКТИВ

 

Код

31 грудня 2009

31 грудня 2010

І. Необоротні активи

 

 

 

Незавершене будівництво

020

67,8

67,8

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова  вартість

030

7917,0

4387,1

Первісна  вартість

031

22912,7

7246,7

Знос

032

14995,7

2859,6

Довгострокові фінансові інвестиції

 

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом І

080

7984,8

4454,9

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

725,2

825,0

готова продукція

130

213,2

601,8

товари

140

17,3

11,9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

1060,9

786,7

первинна вартість

161

1071,6

794,6

резерв сумнівних боргів

162

10,7

7,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

30,4

121,5

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

175,5

2,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

в національній валюті

230

16,9

302,2

в Іноземній валюті

240

127,1

13,4

Інші оборотні активи

250

67,7

88,2

Усього за розділом ІІ

260

2434,2

2753,1

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

17,8

0,0

БАЛАНС

280

10436,8

7208,0

 

ПАСИВ

 

Код

 

31 грудня 2009

 

31 грудня 2010

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

57,1

57,1

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

9142,1

5263,6

Резервний капітал

340

99,0

99,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-202,2

54,0

Неоплачений капітал

360

()

()

Вилучений капітал

370

()

()

Усього за розділом І

380

9096,0

5473,2

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Усього за розділом III

480

71,5

62,5

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Векселі видані

520

29,2

625,8

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

782,3

776,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

269,5

163,0

з бюджетом

550

83,6

24,0

з позабюджетних платежів

560

6,3

8,8

зі страхування

570

29,9

27,0

з оплати праці

580

64,2

45,0

Інші поточні зобов'язання

610

4,3

1,8

Усього за розділом IV

620

1269,3

1671,8

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

БАЛАНС

640

10436,8

7208,0


 

Таблиця 2.3. Фінансові результати ВАТ “Гранітний кар'єр” у 2009-2010 роках

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8553,00

8889,60

Податок на додану вартість

015

1425,50

1481,60

Акцизний збір

020

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

7127,50

7408,0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5877,6

7206,1

Валовий прибуток:

 

 

 

- прибуток

050

1300,0

201,90

- збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

0

427,0

Адміністративні витрати

070

418,2

620,9

Витрати на збут

080

466,60

579,60

Інші операційні витрати

090

422,30

364,30

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

7,10

935,90

Інші фінансові доходи

120

0

1,60

Інші доходи

130

1,30

1285,10

Інші витрати

160

59,0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

- прибуток

170

0

350,80

- збиток

175

64,80

0

Погашення збитку попереднього податкового періоду

 

 

 

202,20

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

44,58

Чистий:

 

 

 

- прибуток

220

0

104,02

- збиток

225

64,80

0

Рівень дивідендів в грн. на 5707000 акцій(номінал 0,01 грн – розподіл 18%)

 

0

0,0033

Річний процент доходності акцій, %

 

0

32,81


 

Динаміка елементів операційних витрат (собівартість)

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

4030,7

5391,9

Витрати на оплату праці

240

931,3

953,8

Відрахування на соціальні заходи

250

349,2

357,7

Амортизація

260

566,4

502,7

Інші операційни витрати

270

1307,1

1137,8

Разом

280

7184,7

 

 

а) Аналіз складу і джерел утворення майна (активів)

Основні результати проведеного ретроспективного аналізу динаміки активів і пасивів балансу підприємства у вертикальному і горизонтально-хронологічному розрізах, дозволяють констатувати наступне:

1. За звітний період (2004 рік) у структурі пасивів балансу (джерел) виникли наступні зміни:

при загальному падінні валюти балансу на — 30,94% (з 10,437 млн. грн. до 7, 208 млн. грн), власний капітал зменшився на — 39,82% за рахунок зменшення раніше створеного фонду додаткового капіталу на 42,42% (на — 3,878 млн. грн);

у звітному періоді підприємство покрило збиток базового періоду 202,2 тис. грн і отримало капіталізуємий чистий прибуток + 54,7 тис. грн.;

довгострокові кредитні ресурси практично залишилися на одному рівні як в базовому (71,5 тис. грн), так і в звітному періодах (62,5 тис. грн);

якщо у базовому періоді власний капітал становив долю 87,15% в валюті пасивів балансу, то у звітному — тільки 75,94%;

кредиторська заборгованість незначно впала на — 0,75%, але становить долю 10,77% в валюті балансу замість 7,5% в базовому періоді (на початок 2004 року);

векселі видані, які становили в базовому періоді долю 0,28% в валюті балансу, в звітному періоді різко підвищилися та становлять долю 8,68% в валюті балансу внаслідок зростання з 29,2 тис. грн. до 625,8 тис. грн. (на 2043%);

таким чином запозичені поточні зобов'язання зросли у звітному періоді на 31,71% і становлять долю 23,16% замість 12,16% у базовому періоді;

У такий спосіб підприємство ВАТ “Гранітний кар'єр” впроваджує у своїй діяльності механізми виключно комерційних позичок (видані векселі та кредиторська заборгованість), не застосовуючи механізмів банківського кредитування.

2. У структурі активів за звітний період (2004 рік) виникли наступні істотні зміни:

необоротні активи зменшилися на 68,37% за рахунок руху основних фондів:

а) сальдо вибуття (продаж ОФ) по первісній вартості на суму 3,0 млн. грн;

б) зменшення залишкової вартості за рахунок підвищення зносу (на 529,9 тис. грн);

доля необоротних фондів в валюті балансу активів у звітному періоді впала з 76,51% (базовий період) до 61,8% при падінні фактичної суми необоротних активів з 7,984 млн. грн. (базовий період) до 4,454 млн. грн. (звітний період);

загальна доля оборотних активів в валюті балансу зросла з 23,32% (базовий період) до 38,2% при зростанні суми оборотних активів на + 13,1% (з 2,434 млн. грн. до 2,753 млн. грн);

доля виробничих запасів в валюті балансу активів зросла з 6,95% (базовий період) до 11,45% при зростанні суми виробничих запасів на + 13,76% (з 0,725 млн. грн. до 0,825 млн. грн);

Информация о работе Аналіз кредитоспроможності позичальників капіталу в банку