Рефераты по металлургии

Охорона праці в галузі термічної обробки металів

08 Ноября 2011, курсовая работа

У процесі праці людина взаємодіє з виробничим середовищем, яке, в свою чергу, розглядається як соціальне явище, що включає крім речових елементів технічний і природний фактори (інструменти, обладнання, будинки, споруди, світло, повітря, температура робочого приміщення тощо) і спеціальні елементи, які формуються під сумісною дією виробничих сил і виробничих відносин, а сама людина підлягає дії багатьох факторів, різних за своїм походженням, формами, проявом, характером дії тощо, які у ряді випадків можуть бути шкідливими. Це може статися, наприклад, коли система «людина — виробниче середовище» не збалансована, характеристики виробничих факторів відхиляються від нормованих рівнів і не відповідають психофізіологічним вимогам людини.

Охранные мероприятия за последние годы на Ильича

22 Ноября 2011, реферат

В последние годы на ММК им. Ильича сформирована чёткая, целенаправленная и системная политика, оптимально сочетающая развитие производства и максимальное сокращение ущерба, наносимого экологии. Она планомерно реализуется по всем направлениям экологической сферы: ВОЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЛЯ. И конечно же – ГОРОД, в котором действует завод, и в котором живут люди.

Оцінка зовнішнього середовища в менеджменті

01 Апреля 2013, курсовая работа

Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін в зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності. Більш того, у все зростаючому числі випадків – це умова виживання і розвитку. Підприємства повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін в довкіллі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі підприємства генерують зміни в зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи новий вигляд сировини, матеріалів, енергії, устаткування, технологій.

Первинне охолодження коксового газу

29 Февраля 2012, курсовая работа

Газ ,що виходить з коксової печі з температурою 650-6700С, піддають двостадійному первинному охолодженю і переробці, схема якої описана нижче. Спочатку газ охолоджуюєть до 85-900С водою, що впорскується на вході в газозбірник, в якому збирається газ із усіх печей коксової батареї. Охолодження потоку відбувається за рахунок випаровування води, що подається з температурою 70-750С. Внаслідок такого охолодження конденсується приблизно половина смоли, а також виділяються у вигляді пастоподібної маси фуси - суміш вугільного і коксового пилу зі смолою.

Первый гибочный станок – простейшая конструкция

13 Марта 2012, реферат

Описан сложный путь реконструкции и переоборудования гибочных станков.

Поверхностная обработка

27 Ноября 2012, практическая работа

ЗАДАНИЕ:
По направляющим, изготовленным из стали 55 перемещайся тележка на роликах. Поверхность направляющих упрочнена индукционной закалкой. Удельная нагрузка cocтавляет 150 кг/см2. Вследствие высокого контактного давления происходит разрушение поверхности направляющих в виде местных выкрашиваний глубиной 1-3 мм и диам 2-4 мм. Предложить способ восстановления рабочих поверхностей направляющих.

Повышение качества смеси в бегунах с вертикально-вращающимися катками

10 Января 2012, курсовая работа

Целью курсового проекта является не повышение производительности, а улучшение качества получаемой смеси и как следствие снижение затрат на мехобработку и уменьшение количества брака.

Повышение качества деталей машин нанесением покрытий

30 Октября 2011, реферат

Для улучшения эксплуатационных свойств рабочих поверхностей деталей машин, в основном износостойкости, коррозионной и эрозионной стойкости, применяют различные способы нанесения металлических и неметаллических покрытий. Основные способы нанесения гальванических покрытий приведены в табл. 4.97 [15].

Полімери у хімічній промисловості. Виготовлення та використання плстмас

23 Декабря 2012, реферат

Метою є визначенням основних характеристик полімерів, зокрема целюлози та пластмас, подання основних методів виробництва пластмас, як одного з основних матеріалів промисловості та їх класифікація.
Для досягнення поставленої мети, доцільно виконати такі завдання:
визначення значення хімічного виробництва;
розкриття загальних відомостей про полімери;
розгляд пластмаси, як матеріалу, виготовленого на основі полімеру;
ознайомлення з методами виробництва пластмас.

Полечение ферромарганца из окускованного материала

01 Сентября 2010, автореферат

Общая характеристика работы. Увеличение производства марганцевых ферросплавов и сокращением разведанных запасов качественных марганцевых руд Казахстана, с полным исчерпанием их в течение ближайшего десятилетия, ставит вопрос об обеспечении в будущем марганцевым сырьем отечественных ферросплавных заводов. Казахстан располагает огромными запасами марганецсодержащего сырья, но оно в большинстве не пригодно для выплавки стандартных марок марганцевых ферросплавов (основные запасы руд около 70% представлены железомарганцевыми разновидностями, а оставшиеся 30% - труднообогатимые окисленные и первичные марганцевые руды). Дальнейшее увеличение производства марганца по принятым технологиям будет связано с вовлечением все более бедных марганцевых руд, требующих глубокого обогащения, что неизбежно приведет к увеличению потерь на стадии обогащения и удорожанию марганцевых ферросплавов.

Полуавтоматическая сварка. Преимущества и недостатки. Область применения

12 Мая 2015, реферат

Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов производится на установке, которая состоит из механизма подачи электродной проволоки с катушкой проволоки, блока управления, держателя с гибким шлангом, источника питания дуги и газовой аппаратуры для обеспечения защитным газом. Полуавтоматы для сварки в защитных газах получили широкое применение благодаря простоте работы, не требующей высокой квалификации сварщика, и возможности сварки швов любой формы во всех пространственных положениях. Производительность механизированной сварки выше, чем ручной сварки покрытым электродом.

Полупроводниковые материалы

20 Декабря 2010, реферат

Полупроводники – это новые материалы, с помощью которых на протяжении последних десятилетий удаётся разрешать ряд чрезвычайно важных электротехнических задач. В настоящее время насчитывается свыше двадцати различных областей, в которых с помощью полупроводников разрешаются важнейшие вопросы эксплуатации машин и механизмов, контроля производственных процессов, получения электрической энергии, усиления высокочастотных колебаний и генерирования радиоволн, создания с помощью электрического тока тепла или холода, и для осуществления многих других процессов.

Получение аллюминия

22 Декабря 2012, контрольная работа

Глиноземом называется кристаллическая окись алюминия. Она является основным сырьем для получения алюминия путем электролиза. Глинозем используется также и в других отраслях промышленности (например, для отбеливания бумаги, производства специальных сортов цемента, цеолитов – веществ, поглощающих определенный сорт молекул в присутствии других молекул и пр.). Кроме того, иногда бывает рентабельно в состав производства глинозема включать производство редких металлов, сопутствующих алюминию в руде (таких, как галлий, ванадий и пр.).

Получение и применение сплавов на основе Ni - Zr

03 Августа 2011, отчет по практике

Цель работы. Ознакомление с основными физико-химическими и промышленными свойствами, способами изготовления и типом применения сплава Ni-Zr. Для реализации данной цели проводится:
1. Работа с литературными источниками.
2. Работа с интернет - источниками.

Получение карналлита магнием

29 Ноября 2011, реферат

Магний отличается высоким сродством к хлору ( = 55 ккал/г-атом хлора), которое при 800°C на 12,0 ккал/г-атом хлора ( ккал/г-атом хлора), что вполне достаточно для полного восстановления магнием. Соотношение температур плавления и кипения магния и образующегося в результате восстановления благоприятно для проведения процесса в интервале температур 720-900°C. Магний и титан практически взаимно не растворимы. Все это, а также технологические особенности процесса восстановления титана делают магний одним из наиболее благоприятных восстановителей для организации крупного производства титановой губки магнийтермическим способом. Патент на получение титановой губки магнийтермическим способом был выдан в 1940г в США американскому исследователю Кроллю, проводившему опыты на крупнолабораторной установке. Титан получают магнийтермическим способом, сущность которого состоит в обогащении титановых руд, выплавке из них титанового шлака с последующим получением из него четыреххлористого титана и восстановлении из последнего металлического титана магнием. Титановая губка, получаемая магнийтермическим способом, в промышленных условиях содержит обычно 0,03–0,15% O2; 0,01–0,04% N2; 0,02–0,15% Fe2; 0,002–0,005% H2; 0,02–0,12% Cl; 0,01–0,05% Si; 0,01–0,03% C; около 0,01% Al; 0,01% Ni; 0,01% V и другие примеси. Вместе с TiCl4 в губку вносится около 40% всего азота, более 20% кислорода, около 15% железа и значительная часть углерода. Вместе с магнием в губку вносится около 20% N2, 40% O2, 15% Fe. Около 50–70% железа, содержащегося в титановой губки попадает в нее в результате взаимодействия титана с материалом реактора. Установлено, что большая часть примесей из материала реактора переходит в титан в период вакуумной сепарации, особенно в последний период, когда температура на границе стенок реактора достигает максимальных значений.

Полярография

15 Декабря 2010, реферат

Полярография, электрохимический метод качественного анализа, количественного анализа и изучения кинетики химических процессов. П. была предложена Я. Гейровским и затем развита А. Н. Фрумкиным и другими учёными. П. основана на расшифровке вольтамперных кривых — полярограмм (см. Поляризация электрохимическая), — получаемых при электролизе исследуемых растворов и выражающих зависимость силы тока I от приложенного к электролитической ячейке постоянного (по форме) напряжения Епост. Для получения полярограмм (регистрируются с помощью полярографов) исследуемый раствор помещают в ячейку с поляризуемым микроэлектродом (ПЭ) и неполяризуемым электродом (НЭ). В качестве ПЭ чаще всего используют ртутно-капающий электрод (его поверхность обновляется)

Порошковая металлургия

25 Сентября 2011, реферат

Развитие порошковой металлургии обусловлено главным образом тем, что её технологические операции сравнительно просты, а достигаемый с их помощью эффект во многих случаях оказывается поразительным. Только порошковая металлургия позволила преодолеть трудности, возникшие при производстве изделий из тугоплавких (температура плавления 2000 °С и выше) металлов, получать сплавы из металлов с резко различающими температурами плавления, изготавливать материалы из металлов и неметаллов или из нескольких слоёв разнородных компонентов, производить фильтрующие материалы с равномерной объёмной пористостью и успешно решать другие задачи.

Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

13 Марта 2012, реферат

Порошковой металлургией называют область техники, охватывающую совокупность методов изготовления порошков металлов и металлоподобных соединений, полуфабрикатов и изделий из них или их смесей с неметаллическими порошками без расплавления основного компонента.

Пособие по проектирированию ректификационной колонны

12 Января 2012, научная работа

для курсовой или дипломной работы по машинам и аппаратам химических производств

Преддипломная практика в ОАО «Чусовской металлургический завод»

17 Апреля 2012, отчет по практике

Отчёт по практике должен обеспечить закрепление, расширение, углубление, систематизацию знаний, полученных при изучении обще профессиональных и специальных дисциплин в течение 5 курсов, ориентировку в области своей деятельности, приобретение более глубоких навыков работы экономиста, а также подбор информации для дипломного проекта, который предстоит выполнить в ближайшем будущем. В отчёте приведена информация о хозяйственной деятельности металлургического производства на примере ОАО «Чусовской металлургический завод» Старопрокатный цех стан «550».

Предмет и задачи курса. Общие сведения. Классификация задач и методов квалиметрии

07 Ноября 2011, лекция

1. История развития квалиметрии . Общие сведения
2. Предмет, цели и задачи курса
3. Термины и определения
4. Классификация задач и методов квалиметрии

Презентация на тему: "Шлицевое соединение"

08 Декабря 2011, творческая работа

Шлицевое (зубчатое) соединение - соединение вала (охватываемой поверхности) и отверстия (охватывающей поверхности) с помощью шлицев (пазов) и зубьев (выступов) радиально расположенных на поверхности. Обладает большой прочностью, обеспечивает соосность вала и отверстия, возможностью осевого перемещения детали вдоль оси

Пресс шаговой формовки

02 Апреля 2013, курсовая работа

Трубы большого диаметра зарекомендовали себя как отличный способ непрерывной транспортировки больших объёмов сырой нефти, природного газа и воды на большие расстояния. Также трубы большого диаметра используются в химической промышленности, при изготовлении заготовок для производства котельного оборудования и в сфере строительства.

Приборы измерения давления

11 Октября 2011, реферат

В техническом перевооружении народного хозяйства ведущая роль принадлежит машиностроению, так как на его базе развиваются все отрасли промышленности, повышается производительность труда. Уровень производства машин и их техническое совершенство являются основными показателями развития промышленности.

Создание комплексных автоматических систем и быстродействующих вычислительных машин является важным этапом научно-технического прогресса. Использование средств автоматики и вычислительной техники позволяет автоматизировать трудоемкие процессы, экономить энергоресурсы, снижать себестоимость продукции и повышать ее качество.

Привод ленточного конвейера

16 Февраля 2013, курсовая работа

Выполнение курсовой работы способствует закреплению и углублению знаний и умений, полученных при изучении дисциплины «Основы функционирования систем сервиса».
Работа позволяет получить следующие навыки:
• применение на практике приемов расчета и конструирования;
• составления кинематических схем, описания устройства и принципа действия проектируемого объекта;
• обоснования и разработки технических решений и расчетов элементов конструкций;
• работы со специальной технической литературой;
• анализа технических параметров и технико-экономического анализа проектируемого изделия.

Применение чугуна в тракторостроении

18 Февраля 2013, реферат

Рост объема производства отливок в мире продолжается: в последнее время его объемы выросли на 10-12%. Правда, как отмечают эксперты Modern Casting, мировое производство в нынешнем веке — около 74 млн. т — все еще не достигло уровня 70-х годов, когда безоговорочным лидером был СССР. Очень быстро развивается Китай — за пять последних лет китайское производство в этой сфере увеличено на 70%. Стабильный рост зафиксирован на Тайване, в Южной Корее и Бразилии. А вот в Испании и Франции, согласно данным Modern Casting, имеет место спад: соответственно на 40 и 17%.

Применение чугунных отливок в тракторостроении

27 Июля 2011, реферат

Просматривается тенденция: чем сильнее и современнее экономика, тем меньше производящих цехов, в частности за счет укрупнений и слияний. Например, Германия насчитывает цехов в 7 раз меньше, чем идущая следом Индия, а также намного меньше, чем Италия или Мексика, и в полтора раза меньше, чем Украина. Та же тенденция “компактности литья” прослеживается и у других западноевропейцев: рост количества цехов обнаруживается лишь в снижающей объемы Великобритании.

Принцип работы агрегата непрерывного отжига

28 Декабря 2011, курсовая работа

В настоящее время перед металлургами стоит задача увеличить производство конструкционных материалов, причем большое внимание уделяется качеству продукции. При повышении прочностных свойств стали снижается технологическая пластичность и другие характеристики, определяющие эксплуатационную надежность стальных изделий, поэтому необходимо помимо увеличения прочности применять такие механизмы упрочнения, при которых будут обеспечены высокие механические свойства.

Припуски и допуски на размеры заготовок, выполняемых горячей штамповкой

03 Ноября 2011, реферат

Значения припусков и допуски для этого вида заготовок регламентированы ГОСТ 7505—55. Припуски на обработку на сторону для штампованных заготовок приведены в табл. 20.
Выполнение сквозных отверстий или углублений в штамповках при изготовлении на молотах и прессах обязательно в тех случаях, когда оси отверстий или углублений совпадают с направлением движения бабы молота или ползуна пресса, а размеры и диаметры отверстий и углублений больше или равны высоте штампованных поковок.

Природа стадий пластической деформации

26 Декабря 2011, статья

Статья посвящена одной из основных проблем физики пластичности и прочности - природе стадий пластической деформации. Зависимости деформации от напряжения позволяют разбить процесс на четыре стадии, различающиеся интенсивностью упрочнения. Стадийность пластической деформации обусловлена эволюцией дислокационной структуры. Возникновение новой стадии упрочнения связано с появлением нового типа дислокационной структуры.