Фактори формування умов праці на підприємстві

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2011 в 21:10, доклад

Описание работы

Виконання будь-якої роботи протягом тривалого часу супроводжується стомленням організму, що проявляється в зниженні праце -
здатності людини.Разом з фізичною і розумовою роботою значну дію на сто -млення надає і навколишнє виробниче середовище, тобто умови, в яких про -тікає його робота.

Работа содержит 1 файл

Вступ.doc

— 70.00 Кб (Скачать)

           Виконання будь-якої роботи протягом тривалого часу супроводжується стомленням організму, що проявляється в зниженні праце -

здатності людини.Разом з фізичною і розумовою роботою значну дію на сто -млення надає і навколишнє виробниче середовище, тобто умови, в яких про -тікає його робота.

          Умови праці - це сукупність чинників виробничого середовища, що роблять вплив на функціональний стан організму працюючих, їх здоров'я  і працездатність в процесі праці. Вони визначаються вживаним устаткуван -ням, технологією, предметами і продуктами праці, системою захисту робіт -ників, обслуговуванням робочих місць і зовнішніми чинниками, залежними від стану виробничих приміщень, створюючими певний мікроклімат. Таким чином, виходячи з характеру виконуваних робіт, умови праці специфічні як для кожного виробництва, цеху і ділянки, так і для кожного робочого місця. Існує і інше визначення поняття «умови праці».

          Умови праці - це складне  об'єктивне суспільне явище, що форму -ється в процесі праці під впливом взаємозв'язаних чинників соціально-еко -номічного, техніко-організаційного і природно-природного характеру і впли -ваючи на здоров'я,працездатність людини,на його відношення до праці і сту -пінь задоволеності працею, на ефективність праці і інші економічні резуль -тати виробництва, на рівень життя і всесторонній розвиток людини як головної продуктивної сили суспільства.

          Дане визначення дає цілісну характеристику умов праці: їх єства як об'єктивного явища,механізму формування і основних напрямів дії на працюючу людину, ефективності, впливу на соціальний розвиток. Це визна -чення конкретизує терміни «виробниче середовище» і «умови праці», що є єдністю двох сторін. З одного боку, це чинники, що впливають на формуван -ня умов праці, а з іншою - елементи, що становлять умови праці. До елемен -тів умов праці відносяться, наприклад, температура, загазованість і т. д., тоб -то все те, що безпосередньо впливає на працюючу людину, його здоров'я,пра- цездатність і соціальний розвиток.

          Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру (статі, віку, стану здоров'я,рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо).

          Відповідно до рекомендацій МОП визначають такі основні факто -ри виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва:

          • фізичне зусилля (переміщення вантажів певної ваги в робочій зо -ні,зусилля,пов'язані з утримуванням вантажів,натисненням на предмет праці або важіль управління механізмом протягом певного часу).Розрізняють такі види фізичного зусилля: незначне, середнє, сильне і дуже сильне;

          • нервове напруження (складність розрахунків, особливі вимоги до якості продукції, складність управління механізмом, апаратом, приладдям,не-

безпека для  життя і здоров'я людей під  час виконання робіт, особлива точні -сть виконання). Є такі види напруження: незначне, середнє, підвищене;

                 • робоче положення (положення тіла людини і його органів віднос -но засобів виробництва). Розрізняють робоче положення обмежене, незручне, незручно-стиснене і дуже незручне;

                 • монотонність роботи (багаторазове повторення одноманітних, ко -роткочасних операцій, дій, циклів).Монотонність може бути незначна,серед -ня, підвищена;

           • температура, вологість, теплове випромінювання в робочій зоні (градуси за Цельсієм, відсоток вологості, калорії на 1см2 за хвилину). Стадії впливу зазначених факторів поділяються на: незначні, підвищені або зниже -ні, середні, високі, дуже високі;

         • забруднення повітря (вміст домішок в 1м3 або літрі повітря і їх вплив на організм людини). Ступінь забруднення повітря може бути незнач -ний, середній, підвищений, сильний, дуже сильний;

         • виробничий шум (частота шуму в герцах, сила шуму в децибелах). Розрізняють помірний, підвищений і сильний шум;

         • вібрація, обертання, поштовхи (амплітуда  на хвилину, градуси і кількість  обертів або поштовхів за хвилину). Є такі рівні значень указаних факторів: підвищені, сильні, дуже сильні;

         • освітленість у робочій зоні (в люксах). Освітленість може бути нормальна, недостатня або осліплююча.

         На  працездатність людини також впливають  особистісні фактори: її настрій, ставлення  до праці, стан здоров'я та ін.

         Фактори виробничого середовища мають психологічні і фізіологіч-

ні межі.

         Психологічна  межа характеризується певними нормативами,пере -вищення яких викликає у працюючих відчуття дискомфорту.

         Фізіологічна  межа характеризується такими нормативами, перевищення яких потребує припинення роботи.

         Кожний  із цих факторів виробничого середовища діє відокремлено, і його вплив ураховується окремо під час атестації і паспортизації робочого місця.

         На  підприємствах і в організаціях (незалежно від форм власності  і господарювання), де технологічний  процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, проводиться атестація робочих місць. Основна мета атестації полягає в урегулюванні відносин між власником або уповноваже -ним ним органом і працівниками щодо реалізації їхніх прав на здорові і без -печні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

         Таким чином, поняття умов праці складається  з комплексу факторів, які впливають  на діяльність людини.Усунути негативний вплив, тобто забез -печити нешкідливі та сприятливі умови праці, можна, виключаючи на робо -чих місцях шкідливі виробничі фактори, послаблюючи їх дію до допустимих норм чи меж, або забезпечуючи оптимальні умови праці. Вирішувати ці зада- чі повинна виробнича санітарія.

         Виробнича санітарія – це система організаційних заходів і технічних засобів,які запобігають чи зменшують дію шкідливих виробничих факторів на працюючих.

         Умови праці – це умови, що формуються в процесі праці людини, яка є головною продуктивною силою суспільства. Процес праці здійснюється лише при єднанні уречевлених продуктивних сил з робочою силою людини. Зміни у зречевлених елементах продуктивних сил (в засобах та знаряддях праці, в предметах праці та технології обробки) спричиняють зміни в умовах праці. У процесі праці формуються специфічні для кожного виду виробниц -тва умови праці.Це залежить від особливостей вироблюваної продукції,суку -пності застосованого обладнання, інструментів, пристосовувань, сировини та матеріалів, методики технології та організації виробництва. Ці чинники пе -ребувають у тісному взаємозв'язку, впливають на процес формування умов праці.

         Вирішення складного завдання формування сприятливих  умов праці залежить, перш за все, від  створення безпечної техніки, технології та належ -ної організації виробництва.

         Умови праці визначаються двома основними  показниками: характером виробничого процесу, пов'язаного з робочою позою, нервово-пси хічним станом, напругою м'язів робітника та ін.,а також виробничими обста -винами під час роботи, які впливають на його здоров'я, нервово-м'язову та психічну діяльність.

         Складовими  виробничих обставин є:

  • організаційні форми виробничих процесів;
  • прийнятий регламент;
  • темп і ритм роботи;
  • режим праці і відпочинку;
  • санітарно-гігієнічні умови у виробничому приміщенні та на робочому місці;
  • умови, які забезпечують безперебійну високопродуктивну працю (організацію робочих місць, виробничий інструктаж та ін.);
  • форми керування виробничим процесом;
  • соціальний мікроклімат у виробничому колективі.

           Несприятливі умови праці примушують організм людини витрачати енергію на переборювання впливу шкідливих факторів. Внаслідок цього зростає втома організму, що підвищує ймовірність нещасного випадку, оскільки зморений організм не може з необхідною ефективністю реагувати на зміни, що відбуваються навкруги, навіть якщо ці зміни безпечні для нього. Дія несприятливих умов праці може бути також причиною захворювань робітників – професійних чи виробниче зумовлених.

                  Безпека – це стан умов праці, при якому з визначеною ймовірністю виключена небезпека, тобто можливість пошкодження здоров'я людини. Без -пека – головна мета охорони праці. Отже, охорона праці - це засіб досягнення безпеки людини на виробництві шляхом усунення небезпечних і шкідливих факторів.

         Повніший  аналіз умов та безпеки праці можна  здійснити, враховуючи такі фактори (ГОСТ 12.0.003-74):

  • рухомі машини та механізми;
  • незахищені рухомі елементи виробничого обладнання;
  • вироби, заготовки, матеріали, що переміщуються;
  • підвищення запиленості та загазованість повітря робочої зони;
  • підвищення або зниження температури поверхні обладнання, матеріалів, повітря робочої зони;
  • підвищений рівень шуму на робочому місці, інфразвукових та ультразвукових коливань, вібрації;
  • підвищений або понижений барометричний тиск у робочій зоні та його різка зміна;
  • підвищену або понижену відносну вологість, рухомість та іонізація повітря;
  • підвищений рівень статичної електрифікації та електромагнітних коливань;
  • підвищена напруженість електричного чи магнітного поля;
  • відсутність або нестача природного світла;
  • понижена контрастність;
  • прямий або відбитий блиск;
  • підвищена пульсація світлового потоку;
  • підвищений рівень ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;
  • нервово-психічні навантаження.

         Перелічені  фактори відносяться до небезпечних та шкідливих. Вони проявляються раптово або поступово. Раптове виникнення небезпеки супро -воджується травматичними наслідками - виробничими травмами.

         Поступовий  вплив небезпечних факторів спричиняє  професійні зах- ворювання або хронічне отруєння.Але, як раптова, так і поступова дія вироб -ничої небезпеки завжди призводить до паталогічних процесів в організмі. Отже, поняття "шкідливість" входить в поняття «небезпека».

         Небезпека – це такий стан умов праці, коли людина з певним ступе -нем ймовірності підлягає дії небезпечних або шкідливих факторів.

         Діяльність  людини, супроводжувана потенційною  небезпекою, мо -же призводити до травм,захворювань,погіршення самопочуття та інших нас -лідків. Потенційність небезпеки полягає в прихованому, неявному характері прояву за певних, нерідко важко передбачуваних умов. Сутність небезпеки полягає в тому, що можливий такий вплив на людину, котрий призводить до травм, захворювань, погіршення самопочуття та інших небажаних наслідків.

         Шкідливий виробничий фактор – це фактор,дія якого на працюючо -го при певних умовах приводить до захворювання або зниження працездат -ності.

         Небезпечні  та шкідливі виробничі фактори поділяються  на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізичні.

         До  фізичних небезпечних і шкідливих факторів відносяться: рухомі елементи машин і механізмів;вироби, що переміщаються; матеріали;заготов -ки;руйнування конструкцій;надлишкова запиленість і загазованість повітря в робочій зоні; невідповідна температура поверхні обладнання; підвищена або понижена температура повітря в робочій зоні; підвищений рівень шуму, віб -рацій, ультразвуку, інфразвукових коливань; підвищений або понижений барометричний тиск; підвищена або понижена відносна вологість;рух,іоніза -ція повітря; підвищений рівень статичної електрики, електромагнітних коли -вань, відсутність або недостатнє природне освітлення; недостатня штучна освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; прямий та відбитий блиск; підвищена пульсація світлового потоку; підвищені рівні ультрафіоле -тової та інфрачервоної радіації; гострі краї, жорсткість поверхні деталей, інструментів та обладнання; розташування робочих місць на значній висоті відносно землі; невагомість.

         До  хімічних небезпечних і шкідливих  виробничих факторів відно  -сяться хімічні речовини, які за характером дії на організм людини поділяю -ться на токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, котрі впливають на репродуктивну функцію. За шляхом проникнення в орга -нізм людини вони поділяються на такі, що проникають через дихальні шля -хи, шлунково-кишковий тракт, слизові оболонки і поверхні тіла людини.

Информация о работе Фактори формування умов праці на підприємстві