Аналіз рівня урожайності картоплі

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 12:54, курсовая работа

Описание работы

Овочеві культури куди належить і картопля відносяться до високоурожайних культур. При оптимальних умовах технології їх вирощування вони здатні давати урожайність в межах від 150 до 500 ц/га. Проте в Україні овочі мають урожайність на рівні картоплі культур в межах від 25 до 100 ц/га. Така низька урожайність овочевих культур пов’язана з їх загальною збитковістю в більшості господарств, Вінниччини зокрема. Основну овочеву продукцію на ринки міста постачає приватний товаровиробник при тому, що деякі с.-г. підприємства для громадських столов овочі також на ринках, вважаючи їх вирощування в межах власних господарств нерентабельним.

Содержание

Вступ
Розділ 1.Огляд літературних джерел
Розділ 2. Статистичний аналіз урожайності картоплі
2.1 Аналіз рівня та факторів методом аналітичного групування
2.2 Кореляційний аналіз
2.3 Динаміка урожайності картоплі
2.4 Індексний аналіз
Розділ 3. Прогнозування урожайності картоплі
Висновки та пропозиції
Список використаної літератур

Работа содержит 1 файл

курсова_аналіз_рівня_урожайності.doc

— 991.50 Кб (Скачать)


 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.6 – Вирівнювання динамічного ряду методом найменших  квадратів

 

Аналіз рядів динаміки має за мету вивчення зміни явища  за часом і встановлення його напрямку, характеру цієї зміни і вияв закономірності розвитку. Для оцінювання властивостей динаміки у даній роботі використовувались  взаємопов’язані показники, або аналітичні показники.

У процесі аналізу динаміки урожайності картоплі я використовувала абсолютний приріст, темпи зростання, приросту, абсолютне значення 1% приросту на основі порівняння рівнів ряду динаміки. За базу порівняння берала попередній, або початковий рівень динаміки.

В цілому дослідження показало що динаміка урожайності картоплі має тенденцію до зростання.

 

2.4 Індексний  аналіз

 

У статистистичній практиці часто виникає потреба у визначенні не тільки темпів розвитку окремого явища, а й середніх темпів розвитку кількох різнорідних явищ. Так, аналізуючи гослодарську діяльність підприємства, визначають, як змінилися обсяг виробництва валової продукції, ціни реалізації, продуктивності праці порівняно з минулими роками, планом або іншими підприємствами і т.д. Для цього застосовують індекси (від лат. “index” – показники). [10, с. 15-23]

У широкому розумінні індекс – це символ або число, яким позначається окремий елемент масиву (класифікація). Індексом у статистиці називається відносний показник що характеризує зміну рівня cоціально-економічного явища в часі порівняно з планом або в просторі.

Індекси використовують не лише для визначення загальної зміни складного явища у часі або просторі, а й для виявлення впливу окремих факторів, які зумовили цю зміну. [12, с. 150-154]

За допомогою індексного методу аналізу оцінюють вплив окремих факторів на зміну результативного показника у відносному і абсолютному виразі. Для індексного аналізу факторів використовують лише ті індекси, які економічно взаємопов’язані .

Щоб докладно висвітлити характер розвитку соціально – економічних явищ і проаналізувати його, статистика використовує систему індексів.В даному проекті ми застосовували індекси якісних показників, які відображають зміни ознак , властивостей одиниць сукупності.

За ступенем охоплення  елементів сукупності індекси поділяють  на індивідуальні та загальні.

Індивідуальні індекси  показують зміну одного елемента або всієї однорідної сукупності. [7, с. 65-71]

Якщо індивідуальний індекс позначити через і, продукцію  звітного періоду в натуральному вигляді – через q1, а базисного – через q0, то індивідуальний індекс фізичного обсягу продукції матиме вигляд:

 

,

 

де  - фізичний об’єм продукції звітного року;

- фізичний об’єм продукції базисного року.

Загальний індекс фізичного  об’єму продукції визначають за формулою:

 

,

 

де  - фізичний об’єм продукції звітного року;

Для побудови загального індексу необхідно визначити  такі співмірники (ваги), за допомогою яких несумірні елементи можна довести до сумірного вигляду. Основною формою загального індексу є агрегатний.

Зведений індекс кількості  проданої продукції, або як його ще називають індекс фізичного обсягу товарообороту, має вигляд:

 

 

Загальні індекси цін, собівартості, продуктивності праці  одного виду продукції, але віднесеного  до різних об'єктів, можна обчислити  двома способами – як індекси  фіксованого (постійного) і змінного окладу.

Індекси, в яких змінюється одна величина, називають індексами фіксованого окладу, їх визначають як звичайні агрегатні індекси:

 

 

 

Індекси змінного складу є відношенням середніх рівнів явища  що досліджується.

 

 

На величину індексів змінного складу впливають зміни не тільки рівня явища, а й структури сукупності.

Існує система взаємопов’язаних індексів аналізу динаміки середнього рівня.

 

 

Використовуючи індексний метод, проаналізуєм зміни урожайності картоплі (таблиця 2.4.1).

 

Таблиця 2.4.1

Індексний аналіз урожайності картоплі

Підприємство

Площа, га

Урожайність, ц/га

Розрахункові  дані

базисний  період q0

звітний період q1

базисний  період z0

звітний період z1

q0z0

q1z1

q1z0

q0z1

1.

105

120

106

106

11130

12720

12720

11130

2.

119

123

108

109

12852

13407

13284

12971

3.

125

122

121

117

15125

14274

14762

14625

Всього

349

365

335

332

39107

40401

40766

38726


 

Приріст (збільшення) урожайності  визначають як різницю між урожайністю  у звітному і базисному періодах:

 

 

1294(ц)

 

у тому числі за рахунок  зміни посівних площ:

 

1659(ц)

 

зміни урожайності:

 

-365 (ц)

 

Фіксований індекс валового збору витрат обчислюють за такою формулою:

 

=0,99=99%

 

Отже урожайність в середньому на всіх посівних площах зменшилась на1%

  • Індекс змінного складу, тобто індекс валового збору витрат за рахунок посівної площі:

 

  • =0,98=98%

 

Отже урожайність  на всіх посівних площах зменшилась на 2%.

Індекс структурних  зрушень

 

=0,99*0,98=0,97

 

Отже середня  урожайність посівних площ зменшилась на 1% причому така зміна відбулась  за рахунок впливу факторів у звітному періоді:

  1. Зниження урожайності посівних площ в середньому на 2%
  2. Зменшення посівних площ в середньому призвело до зменшення урожайності на 3%.

 

 

РОЗДІЛ 3

ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КАРТОПЛІ

 

Прогнозування – процес наукового виявлення можливих шляхів і результатів майбутнього розвитку соціально-економічних явищ, оцінка показників, що характеризують ці явища для більш або менш віддаленого майбутнього.

Приблизне визначення відсутніх  рівнів у середині одно якісного періоду, коли відомі рівні,що лежать по обидві сторони невідомого, називають інтерполяцією  ряду динаміки. Приблизне визначення невідомих рівнів що лежать за межами одно якісного періоду, називають екстраполяцією ряду динаміки.

Інтерполяцію та екстраполяцію  можна здійснювати різними способами. Найпростішим є використання середніх характеристик досліджуваного ряду динаміки: середнього абсолютного приросту і середнього коефіцієнта зростання(при стабільних темпах зростання). Однак визначення відсутніх рівнів ряду динаміки найчастіше пов’язують з аналітичним вирівнюванням рядів способом найменших квадратів, який дає найточніші результати.

Дослідження динаміки суспільних явищ і виявлення основної тенденції їхнього розвитку в минулому створюють основу для визначення їхніх майбутніх розмірів.

Екстраполяція відіграє важливу  роль у плануванні. Вона дає змогу  прогнозувати соціально-економічні явища. Прогнозування є важливим етапом планової роботи. [17, с. 234-242]

Застосування експоляції для прогнозування базується  на припущенні, що характер динаміки, тобто  певна тенденція зміни досліджуваного явища, яка мала місце для певного  періоду часу в минулому, збережеться на обмеженому відрізку в майбутньому. Така експоляція справедлива, якщо система розкривається еволюційно в досить стабільних умовах. Чим крупніша система, тим більш ймовірно збереження параметрів її зміни, звісно на невеликий строк.

Користуючись цим методом слід пам’ятати, що можливості використання отриманих кривих для прогнозування надто обмежені, тому що зміна величини ознаки не є власне функцією часу. Крім того, закономірності і тенденції теперішнього часу не можна механічно переносити на майбутнє.

У зв’язку з цим прогнозуванню  має передувати ретельний аналіз комплексу взаємопов’язаних факторів, які в майбутньому будуть визначати  тенденцію розвитку досліджуваного соціально-економічного явища.

При вирівнюванні по середньому абсолютному приросту розрахункові рівні обчислюються за формулою:

 

,

 

де  - вирівняні рівні;

- початковий рівень розподілу;

- середній абсолютний приріст;

Аналітичне вирівнювання способом найменших квадратів:

 

,

 

де  , - невідомі параметри рівняння,

t – порядковий номер  року.

Підставимо у наведені вище формули невідомі значення.

 

 

Таблиця 3.1

Прогнозування урожайності картоплі на 2009-2011 роки

Роки

Порядковий  номер року

Урожайність, ц/га

Середній  абсолютний приріст

Вирівнювання  способом найменших квадратів

1998

0

72

72

83,14

1999

1

82

71,2

82,11

2000

2

95

70,4

81,08

2001

3

66

69,6

80,05

2002

4

75

68,8

79,03

2003

5

82

68

78

2004

6

98

67,2

76,97

2005

7

85

66,4

75,95

2006

8

77

65,6

74,92

2007

9

62

64,8

73,89

2008

10

64

64

72,86

Прогноз

2009

11

-

63,2

72,86

2010

12

-

62,4

70,81

2011

13

-

61,6

69,78


 

Графічне зображення прогнозу:

 

Рис.3.1 – Фактичні та прогнозовані рівні динаміки урожайності картоплі за середнім абсолютним приростом та прямою

 

Виконавши прогнозування  методами вирівнювання за середнім абсолютним приростом та аналітичним вирівнюванням способом найменших квадратів, можна сказати що на 2009-2011 роки урожайність картоплі має тенденцію до зростання.

 

ВИСНОВКИ  ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

На основі проведених в  курсовому проекті розрахунків  можна зробити такі висновки:

В цілому на врожайність  картоплі найбільше впливає рівень затрат на 1 га площі картоплі. Слід також відмітити, що внесення мінеральних добрив на 1 га також визначає в певній мірі урожайність картоплі, судячи з результатів зведеного факторного групування. З таблиці 2.1.10 можна зробити висновок, що зі збільшенням внесених мінеральних добрив на 1 га посівів урожайність реагує по різному спочатку вона зростає, а потім зменшується, це пояснюється тим, що кількість внесення добрив має бути науково обґрунтованою і перевищення норми внесення може негативно вплинути на урожайність.

Кореляційний аналіз показує, що вимальовується майже прямолінійна залежність між затратами праці  на 1га і урожайністю.

Розрахунковий коефіцієнт кореляції свідчить про те, що між  показниками врожайності та розміром затрат на 1 га існує в даному випадку середній зв'язок.

Чим ближче значення до 1 тим  зв'язок між ознаками тісніший.

Коефецієнт детермінації показує що на 22,3% результативна ознака y змінюється і залежить від впливу факторної ознаки x.

Аналіз рядів динаміки має за мету вивчення зміни явища за часом і встановлення його напрямку, характеру цієї зміни і вияв закономірності розвитку. Для оцінювання властивостей динаміки у даній роботі використовувались взаємопов’язані показники, або аналітичні показники.

У процесі аналізу динаміки урожайності картоплі я використовував абсолютний приріст, темпи зростання, приросту, абсолютне значення 1% приросту на основі порівняння рівнів ряду динаміки. За базу порівняння брав попередній, або початковий рівень динаміки.

В цілому дослідження показало що динаміка урожайності картоплі має тенденцію до зростання.

Індексний аналіз також  показав тенденцію до зростання  урожайності картоплі та посівної площі.

Виконавши прогнозування  методами вирівнювання за середнім абсолютним приростом та аналітичним вирівнюванням способом найменших квадратів, можна сказати що на 2009-2011 роки урожайність картоплі має тенденцію до зростання.

Проаналізувавши всі вище названі розрахунки можна відмітити  слідуючи пропозиції:

Информация о работе Аналіз рівня урожайності картоплі