Статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста)

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 00:51, курсовая работа

Описание работы

Отже, метою даної курсової роботи є статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста), яке включає у себе широке коло питань, серед яких:
система національних рахунків
статистичне дослідження національного доходу та валового національного продукту
статистика національного багатства і національного майна
статистика рівня життя населення

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ І. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ……….5
РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ……………………….....8
РОЗДІЛ ІІІ. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ………………………………………...14
3.1.Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції………..14
3.2.Статистичний облік промислової продукції………………………………….16
3.3.Статистика національного доходу та валового внутрішнього продукту…...21
РОЗДІЛ ІV. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА……………….26
РОЗДІЛ V. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО МАЙНА……………………...31
5.1. Статистичне вивчення основних та оборотних фондів…………………… .31 5.2. Показники об'єму і структури запасів матеріальних цінностей……………36
5.3.Показники використання запасів матеріальних цінностей………………….37
РОЗДІЛ VI. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ…………………………...39
6.1. Поняття та склад трудових ресурсів………………………………………….39
6.2. Особливості статистичного вивчення ринку праці………………………….40
РОЗДІЛ VII. СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ…………………...45
7.1.Статистика доходів населення………………………………………………...45
7.2.Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг…………..50
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………….55
ВИСНОВОК………………………………………………………………………...63
Список використаної літератури…………………………………………………..65

Работа содержит 1 файл

КУРСОВАЯ СТАТИСТИК.doc

— 1.25 Мб (Скачать)

Таблиця 7.2.

Доходи  та витрати населення, заробітна плата (млн. грн.)

 

7.2. Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг 
 

     Під споживанням розуміють використання товарів та послуг для задоволення  індивідуальних та колективних потреб. Розрізняють виробниче споживання - засобів виробництва для виготовлення певного продукту та невиробниче споживання, більша частина якого- це особисте споживання.

     Статистичний  аналіз узагальнює і виявляє фактори, від яких залежать рівень та структура споживання, будує моделі споживання і на цій основі описує відповідні закономірності й тенденції. Результати статистичного аналізу використовують як для формального описування минулих тенденцій, так і для прогнозування розвитку виробництва з метою задоволення потреб населення. Система показників споживання будується згідно із завданням спостереження і регулювання споживання на макро- та мікрорівнях розвитку економіки.

     Статистичне забезпечення вирішення проблем  макроекономічного регулювання споживання включає таку систему показників:

  • частку кінцевого особистого споживання у ВВП, яке формує платоспроможність населення
  • співвідношення частки праці і капіталу, або необхідного і додаткового продукту, у тому числі спрямованого на інвестування;
  • рівень рентабельності промислових підприємств
  • розподіл зайнятих за рівнем заробіт.плати за галузями та видами діяльності;
  • розподіл сімей за рівнем середньодушового доходу по соціальних групах населення в цілому (соціально-економічна диференціація);
  • структура доходів населення;
  • поділ доходів на платоспроможний попит, нагромадження
  • структура платоспроможного попиту на товари та послуги.

              Під впливом цих  показників формується обсяг і структура  фонду споживання населення.

     У ході аналізу споживання використовують такі групування:       1. За матеріальним складом і формою виявлення благ та послуг.       2. за джерелами фінансування.                3. за призначенням матеріальних благ та послуг.         4. за головними каналами надходження.

     Рівень, структуру споживання та його джерела визначають такі ознаки, як соціальна належність населення; рівень матеріального добробуту, який визначається рівнем середньодушового доходу в сім’ї; територію проживання.

     У статистиці використовують три основних джерела інформації для визначення витрат домашніх господарств на придбання споживчих товарів: вибіркові бюджетні обстеження; баланс грошових доходів та витрат населення; торговельна статистика. Основним джерелом інформації про витрати на купівлю споживчих товарів є дані торговельної статистики про обсяг та структуру роздрібного товарообороту. Розглянемо обсяги товарообороту в Україні.

     Таблиця 7.3.

     Товарооборот  України протягом 1990-2008р.р.

  Обсяг роздрібного  товарообороту підприємств (юридичних  осіб), млн.грн.*) у тому числі  питома вага, у %: Темпи зростання  обсягів роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) до попереднього року, у порівнянних цінах, % Наявність об'єктів  роздрібної торгівлі підприємств - юридичних  осіб на кінець року, тис. одиниць Кількість ринків з продажу споживчих товарів  на кінець року, одиниць
продовольчих товарів непродовольчих  товарів
1990 78 44,4 55,6 111,5 145,7 1576
1991 132 46,8 53,2 90,3 143,1 1506
1992 1456 48,2 51,8 82,0 138,0 1482
1993 43824 61,0 39,0 65,0 141,2 1418
1994 336968 62,3 37,7 86,4 138,3 1377
1995 11964 63,1 36,9 86,1 133,7 1282
1996 17344 66,6 33,4 94,9 132,0 1231
1997 18933 63,7 36,3 100,2 127,5 1551
1998 19317 58,7 41,3 93,4 121,0 2120
1999 22151 54,4 45,6 92,9 111,6 2320
2000 28757 51,9 48,1 108,1 103,2 2514
2001 34417 50,4 49,6 113,7 96,4 2715
2002 39691 48,0 52,0 115,0 89,3 2863
2003 49994 45,6 54,4 120,5 83,8 2891
2004 67556 43,9 56,1 121,9 78,5 2869
2005 94332 41,6 58,4 123,4 75,2 2886
2006 129952 38,2 61,8 126,4 73,6 2890
2007 178233 35,3 64,7 129,5 71,9 2834
2008 246903 34,4 65,6 117,3 69,2 2785

*) Дані за 1990-1994 роки наведені у млрд.крб. 

     Оборот  роздрібної торгівлі за січень–вересень 2009р. становив 319 млрд.грн. і склав 83,8% від обсягу січня–вересня 2008р. Отже прискорилось падіння роздрібного товарообороту. Відбувається часткова переорієнтація споживачів на неорганізовані ринки, які не обліковуються офіційною статистикою, через нижчий рівень цін. Зниження роздрібного товарообороту свідчить про різке скорочення доходів та, відповідно, купівельної спроможності населення, зростання невпевненості в майбутньому та ділової активності в цілому по країні, що може виступати індикатором подальшого погіршення економічного стану.

     Для більш глибокого та всебічного аналізу рівня життя населення провадяться вибіркові бюджетні обстеження домашніх господарств, що є важливим джерелом статистичної інформації про структуру доходів та споживчих витрат населення. Аналіз матеріального добробуту заснований не тільки на обліку суми витрат на придбання перелічених товарів та послуг, але й на вивченні їх структури. До найбільш важливих потреб людини, які задовольняються в першу чергу, належить харчування, тому показники частки витрат на харчування використовується як індикатор рівня життя населення.

Таблиця 7.4.

Структура бюджету прожиткового мінімуму за соціально-демографічними групами у середньому по Україні, % 

  Витрати на душу населення Соціально-демографічні групи
    Працездатні Пенсіонери Діти  до 6 років Діти 7-15 років
Харчування 68,3 61,6 82,9 74,5 73,4
Непродовольчі товари 19,1 21,4 10,0 18,9 19,8
Послуги 7,4 8,9 7,1 6,6 6,8
Податки й інші платежі 5,2 8,1 - - -
РАЗОМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

     Вартісна оцінка натурального набору продуктів, непродовольчих товарів і послуг прожиткового мінімуму визначає бюджет прожиткового мінімуму. Його структура показана в таблиці 2.         На основі даних обстежень розраховуються показники середньодушового споживання окремих продуктів харчування, а також рівень забезпеченості населення непродовольчими товарами в розрахунку на 100 сімей або на 1000 осіб. Одним із найважливіших показників життєвого рівня населення є рівень середньодушового споживання q. Його розраховують як частку від ділення фонду споживання Q на середньорічну чисельність населення N:

.

     Статистика вивчає, як змінюється фонд споживання за рахунок окремих факторів, для чого може бути використаний метод ланцюгових підстановок. Рівень споживання диференціюється за регіонами, соціальними групами населення, усередині останніх — за групами з різним рівнем середньодушового доходу в сім’ї. Використовуючи ці групування, можна визначити вплив на динаміку рівня споживання зміни його в окремих групах та розподілу населення за вибраною ознакою групування. Цей аналіз проводять за допомогою системи індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

     При аналізі споживання застосовують такі факторні індекси, коли динаміка підсумкової величини розкладається на динаміку двох або більше факторів. Розрізняють два випадки аналізу динаміки за допомогою цих індексів. Перший — простий, коли фактори є співмножниками без знака суми. Наприклад, динаміка споживання взуття залежно від зміни рівня споживання q, середньої ціни p та чисельності населення N. Індекс загального обсягу споживання:

.

     Абсолютний  розмір зміни фонду споживання обчислюють як різницю між чисельником та знаменником індексів.

     Другий  випадок називають складним факторним  індексом. У цьому випадку фактори  виступають як суми добутків. Прикладом  може бути індекс обсягу споживання тканин, які складаються з бавовняних, вовняних та шовкових. Його обчислюють за формулою

.

     При аналізі споживання використовують також територіальні індекси, які характеризують співвідношення соціально-економічних явищ у просторі (за економічними районами, областями, містами тощо).

     Важливе місце в статистичному вивченні споживання посідає його регіональний аналіз. Він дозволяє вивчити особливості  споживання в регіонах (областях) під впливом розміщення продуктивних сил, рівня і структури доходів населення, співвідношення між окремими його соціально-економічними групами і т. ін. У цьому разі використовують різні статистичні методи і показники. Одним із них є коефіцієнт локалізації Клок, який показує співвідношення частки за окремими регіонами фонду споживання і факторів, які його визначають (обсягу виробництва , доходів населення , чисельності населення dнас та ін.). Наприклад, для і-ї області Клок, який характеризує співвідношення частки фонду споживання і обсягу виробництва, розраховують за формулою:

Клок =

.

     Він показує частку фонду споживання відносно до пропорційної частки обсягу виробництва, а також як співвідношення по регіону відрізняється від відповідного співвідношення по всій сукупності регіонів у цілому. Коли Клок < 1, то на цей регіон припадає менший фонд споживання порівняно з пропорційним для нього обсягом факторної ознаки і навпаки.   Загальну характеристику варіації рівня споживання в регіональному аналізі дають показники варіації.  
 
 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

  ЗАДАЧІ ЗЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

    Задача 1. Вироблена продукція

     На  основі даних про об'єм виробленої продукції в першому кварталі: 
28, 35, 32 тис.у.г.о. (умовних грошових одиниць). Знайти ланцюгові та базисні індекси об'єму виробництва.

Розв'язок 

Позначимо об'єм виробленої продукції в k - тому місяці yk, де k = 0, 1, 2.

Ланцюговий  індекс

Ланцюговий індекс знаходимо за формулою iлk = yk / yk-1.

iл1 = 35 / 28 = 1,250

iл2 = 32 / 35 = 0,914

Базисний індекс

Базисний індекс знаходимо за формулою iбk = yk / y0.

iб1 = 35 / 28 = 1,250

iб2 = 32 / 28 = 1,143

Висновки:

1) ланцюгові індекси показують, що в лютому порівняно з січнем об'єм виробленої продукції зріс в 1,250 рази або на 25,0%, а в березні порівняно з лютим - в 0,914 рази, тобто зменшився на 8,6%;

2) базисні індекси показують, що в лютому порівняно з січнем об'єм виробленої продукції зріс в 1,250 рази або на 25,0%, а в березні порівняно з січнем - в 1,143 рази або на 14,3%.  
 
 

Задача  2.  Валовий внутрішній продукт

      За  наведеними нижче даними визначити  розмір ВВП країни N, використовуючи три методи розрахунку:

      Експорт товарів за рік– 5000 у.о.

      Імпорт товарів за рік– 10000 у.о.

      Загальна сума заробітної плати в економіці за рік – 0,6 тис. у.о.

      Загальна  сума нарахованих дивідендів в економіці  – 0,2 тис. у.о.

Информация о работе Статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста)