Статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста)

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 00:51, курсовая работа

Описание работы

Отже, метою даної курсової роботи є статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста), яке включає у себе широке коло питань, серед яких:
система національних рахунків
статистичне дослідження національного доходу та валового національного продукту
статистика національного багатства і національного майна
статистика рівня життя населення

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ І. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ……….5
РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ……………………….....8
РОЗДІЛ ІІІ. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ………………………………………...14
3.1.Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції………..14
3.2.Статистичний облік промислової продукції………………………………….16
3.3.Статистика національного доходу та валового внутрішнього продукту…...21
РОЗДІЛ ІV. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА……………….26
РОЗДІЛ V. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО МАЙНА……………………...31
5.1. Статистичне вивчення основних та оборотних фондів…………………… .31 5.2. Показники об'єму і структури запасів матеріальних цінностей……………36
5.3.Показники використання запасів матеріальних цінностей………………….37
РОЗДІЛ VI. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ…………………………...39
6.1. Поняття та склад трудових ресурсів………………………………………….39
6.2. Особливості статистичного вивчення ринку праці………………………….40
РОЗДІЛ VII. СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ…………………...45
7.1.Статистика доходів населення………………………………………………...45
7.2.Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг…………..50
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………….55
ВИСНОВОК………………………………………………………………………...63
Список використаної літератури…………………………………………………..65

Работа содержит 1 файл

КУРСОВАЯ СТАТИСТИК.doc

— 1.25 Мб (Скачать)
 

     Обчислити:

 1. Обчислити загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу реалізації, цін, товарообороту.
 2. Показники взаємозв’язку між ними.
 3. Зробити короткі висновки.
 

Розв'язок:

Товарооборот - це рух товарної маси від виробника до споживача шляхом купівлі – продажу, шляхом обміну товару на гроші.

      Взаємозв’язок між ціною (р) і кількістю проданих товарів (q) можна виразити через об’єм товарообороту, що дорівнює: 

     

      Динаміка  товарообороту вивчається в поточних цінах і співставних, загальний індекс товаробороту розраховується за  формулою:

     

де I – загальний індекс товаробороту;

p0p – ціни в базисному і звітному періоді відповідно;

q0 q – об’єм виготовленої продукції у базисному і звітному періоді.

     І = 151/116 = 1,3 або 130 %

     Абсолютний  приріст = 151 – 116 = 35 тис.грн..

     Таким чином товарооборот у звітному періоді збільшився на 35 тис. грн.. в порівнянні з базисним.

     Висновок: Виходячи з даних наведених у таблиці кількість м’ясної продукції в звітному періоді відносно базисного зросла на 12 %, отже індекс фізичного об’єму м’ясної продукції склав 1,12 або 112 %, при цьому виходячи з залежності, індекс цін дорівнює 0,013, або 1,3 %. Аналогічно індекс фізичного об’єму молочних продуктів склав 107 %, при цьому індекс ціни 0,0093, або 0,93 %. Обсяг продажу овочів знизився на 10 %, отже індекс фізичного об’єму продажу овочів склав 90 % або 0,9, при цьому індекс ціни на овочі склав 0,018 або 1,8 %. 
 
 

Задача 6. Національний дохід 

     Національний дохід, вироблений в країні в 2004 році, в фактично діючих цінах склав 131480,0 млрд.грн., в 2005р. - 420199,6 млрд.грн., що склало в порівняльних цінах 85% від рівня 2004р.Визначити: 

1. Індекс-дефлятор національного доходу  

2. Розкласти абсолютну зміну національного доходу на зміну за рахунок цін та об’ємів виробництва. 

Розв'язок: 

1. Індекс-дефлятор національного доходу: 

Iдеф.НД=НДТ/НДП=p1q1/p0q1,  

де НДТ - національний дохід поточного періоду у фактичних цінах

НДП - національний дохід поточного періоду в постійних цінах (реальний НД) 

Iдеф.НД=420199,6/131480,0=3,2. 

2.  Зміна НД за рахунок зміни цін: 

p1q0/p0q0=420199,6/111758=3,76. 

     Зміна НД за рахунок зміни  об’ємів виробництва: 

p0q1/p0q0=0,85. 

     Висновок: 

За рахунок  значного зростання цін, який неодноразово перевищував скорочення об’ємів  виробництва (за модулем), індекс-дефлятор національного доходу характеризує підвищення національного доходу в  три рази.  
 
 
 
 
 
 

ВИСНОВОК 

     Завдання  даної курсової роботи -  ознайомлення з основними категоріями, принципами, показниками економічної статистики, тобто із системою статистичної інформації, яка використовується у світі  для опису та аналізу економічного стану країни (регіону, міста). Отже, поставлене завдання досягнуто. Економічна статистика — це збирання, впорядкування та інтерпретація розрізнених кількісних даних, що стосуються економічних явищ. Продуктом статистики є сукупність узагальнених показників, які дають змогу стежити за станом цілої економіки та її окремих секторів. Діяльність у сфері статистики передбачає також формулювання висновків щодо розвитку країни, які належить брати до уваги, аналізуючи, обговорюючи й ухвалюючи рішення. Місія статистичної агенції — надавати висококваліфіковані, точні та орієнтовані на споживача статистичні послуги і в такий спосіб сприяти дослідженню та обговоренню проблем та ухваленню виважених рішень. В Україні головною статистичною агенцією є Державний комітет статистики. Крім цієї установи, таку діяльність провадять Національний банк України та Міністерство фінансів. НБУ веде грошово-кредитну та банківську статистику і статистику платіжного балансу, а Міністерство фінансів — статистику державних фінансів.

     Статистичне дослідження країни (регіону, міста) включає у себе широке коло питань, тому у даній курсовій роботі я розглянула найголовніші серед них на прикладі України, і за допомогою статистичних матеріалів, наданих Держкомстатом і НБУ,  дослідила сучасний економічний стан нашої країни і тепер можу дати узагальнюючу оцінку щодо його основних показників та тенденції розвитку національної економіки.

     Становище в економіці України на початку 2009 р. характеризувалося продовженням негативних тенденцій, які набули розвитку в кінці 2008 р. Відбулося значне поглиблення падіння основних економічних показників, які характеризують розвиток реального сектору економіки. Незважаючи на антикризові заходи, що вживаються українською владою, вітчизняна промисловість втратила майже третину обсягів виробництва. Відсутність офіційних статистичних даних щодо динаміки ВВП у зв’язку з рішенням уряду щодо припинення публікації оперативних даних та переходу до поквартального обрахунку ВВП суттєво звужують можливості експертів оцінити реальний стан економіки.

     Суттєве стиснення зовнішнього попиту внаслідок продовження негативних тенденцій в світовій економіці, падіння внутрішнього попиту через уповільнення зростання доходів населення, все ще складний доступ до фінансових ресурсів та зростання боргового навантаження підприємств виступають основними причинами істотного зменшення економічної активності. Прискорилось падіння промислового виробництва у всіх калузях, а у вересні 2009р. індекс промислової продукції порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2008р. становив відповідно 101,9% та 81,6%, за 9 місяців 2009р. – 71,6%. Продовження падіння світових цін на метали в умовах постійного скорочення зовнішнього попиту спричиняє подальше погіршення ситуації в металургійному виробництві та, відповідно, добувній промисловості. Зниження роздрібного товарообороту свідчить про різке скорочення доходів та,відповідно, купівельної спроможності населення, зростання невпевненості в майбутньому та ділової активності в цілому по країні, що може виступати індикатором подальшого погіршення економічного стану.     Спад ВВП України в першому кварталі поточного року порівняно з аналогічним періодом 2008р. склав 20,3% , а в другому кварталі – 17,8%. Інфляція в листопаді 2009р. склала 0,8%, а з початку року - 10,1%. В бюджеті 2009 р. був закладений показник зростання цін на рівні 9,5 %, що майже в 2,5 разу нижче рівня минулого року. Обсяг інвестицій в основний капітал в цілому в економіці України в першому кварталі 2009 р. зменшився на 39,5 % порівняно з першим кварталом минулого року. При цьому в усіх видах діяльності падіння обсягів інвестицій зафіксовано на рівні, що перевищує 20 %.  

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

  1. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Кальян З.О. Економічна статистика: Практикум. – К.: ТОВ  “УВПК “ЕксОб”, 2002.
  2. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000.
  3. Захожай В.Б. Основи статистики. – К.: МАУП, 1998.
  4. Захожай В.Б., Попов В.І., Коваленко О.В. Практикум з основ статистики. – К.: МАУП, 2001.
  5. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. – К. Четверта хвиля, 1996.
  6. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Г. Назарова. – М.: Финстатиформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771 с.
  7. Практикум по статистике: Учеб. Пособие для вузов / под ред. В.М. Симчеры / ВЗФЭИ. – М.: Финансы и статистика, 1997.

Информация о работе Статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста)