Статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста)

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 00:51, курсовая работа

Описание работы

Отже, метою даної курсової роботи є статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста), яке включає у себе широке коло питань, серед яких:
система національних рахунків
статистичне дослідження національного доходу та валового національного продукту
статистика національного багатства і національного майна
статистика рівня життя населення

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ І. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ……….5
РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ……………………….....8
РОЗДІЛ ІІІ. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ………………………………………...14
3.1.Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції………..14
3.2.Статистичний облік промислової продукції………………………………….16
3.3.Статистика національного доходу та валового внутрішнього продукту…...21
РОЗДІЛ ІV. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА……………….26
РОЗДІЛ V. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО МАЙНА……………………...31
5.1. Статистичне вивчення основних та оборотних фондів…………………… .31 5.2. Показники об'єму і структури запасів матеріальних цінностей……………36
5.3.Показники використання запасів матеріальних цінностей………………….37
РОЗДІЛ VI. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ…………………………...39
6.1. Поняття та склад трудових ресурсів………………………………………….39
6.2. Особливості статистичного вивчення ринку праці………………………….40
РОЗДІЛ VII. СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ…………………...45
7.1.Статистика доходів населення………………………………………………...45
7.2.Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг…………..50
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………….55
ВИСНОВОК………………………………………………………………………...63
Список використаної літератури…………………………………………………..65

Работа содержит 1 файл

КУРСОВАЯ СТАТИСТИК.doc

— 1.25 Мб (Скачать)

      Прибуток підприємств, закладів, організацій – 6 000 у.о.

      Виручка підприємств, закладів, організацій – 14 000 у.о.

      Витрати держави – 6000 у.о.

      Загальні  витрати на виробництво– 5000 у.о.

      Податки– 2,2 тыс. у.о.

      Витрати домогосподарств – 4000 у.о.

      Витрати фірм на будівництво,купівлю основних фондів– 4000 у.о. 

      Виробничий  метод

      При розрахунку виробничим методом ВВП дорівнює сумі валової доданої вартості всіх виробничих одиниць-реозидентів, згрупованих за галузями або секторами.

      ВВП = виручка –витрати на виробництво = 14000-5000=9000 

      Метод розрахунку ВВП за доходами

      Цей метод обчислення ВВП виходить із того, що величина ВВП визначається як сума первинних доходів макроекономічних суб’єктів. У показник ВВП також включаються непрямі і прямі податки на підприємства, амортизація, доходи від власності і нерозподілена частина прибутку.

      ВВП = загальна сума зароб.плати в економіці+ загальна сума нарахованих дивідендів +прибуток підприємств + податки =0,6+0,2+6+2,2=9 тис у.о. 

     Метод розрахунку ВВП за витратами.

        Оскільки ВВП визначається як  грошова оцінка кінцевих товарів  та послуг, вироблених за рік,  тому необхідно сумувати всі  витрати економічних суб’єктів  на придбання кінцевих продуктів.

      ВВП = витрати домогосподарств+витрати фірм на будівництво +витрати держави +чистий експорт = 4000+4000+6000+(5000-10000)= 9000 у.е.

      Таким чином, ВВП дорівнює 9000 у.е. 
 
 
 
 

Задача 3. Національне багатство

     Дана  наступна класифікація активів національного  багатства, прийнята в СНР (млн.грн.):

Основні фонди 300;

Матеріальні оборотні засоби 120;

Цінності 900;

Витрати на геологорозвідку  50;

Засоби програмного  забезпечення 47;

Оригінали художніх і літературних творів 1390;

Земля 2000;

Корисні копалини 2390;

Ліцезії, патенти і т.д.150;

Монетарне золото 2800;

Спеціальне право запозичення 580;

Грошова готівка 900;

Депозити 350;

Акції 700;

Запозичення 400.  

     На  основі цих умовних даних визначити загальний об’єм активів національного багатства і розрахувати об’єми і питомі ваги наступних компонентів:

1)не  фінансових активів; 2) фінансових  активів

      Визначити структуру не фінансових активів і розрахувати:

а)виробничі  і невиробничі активи;

б)матеріальні  і неатеріальні активи;

в)матеріальні  невиробничі активи. 

Розв'язок 

     Розглянемо  класифікацію активів, що входять до складу національного багатства  згідно з методологією СНР: 

     Нефінансові активи:

300+120+900+50+47+1390+2000+2390+150 = 7347(млн. грн.)

     Фінансові активи:

2800+580+900+350+700+400 = 5730 (млн. грн.)

 

Питома вага нефінансових активів = = 0,5618

Питома вага фінансових активів = = 0,438 
 

I. Нефінансові активи II. Фінансові активи
   
1. Виробничі активи 1. Монетарне золото
1.1. Матеріальні активи 2. Грошова готівка і депозити
1.1.1. Основні фонди 3. Цінні папери, крім акцій
1.1.2. Запаси матеріальних оборотних засобів 4. Позики
1.1.3. Цінності 5. Акції та інші види участі в капіталі
1.2. Нематеріальні активи (основні фонди) 6. Страхові технічні резерви
1.2.1. Витрати на дослідження корисних копалан 7. Інші рахунки дебіторів і кредиторів
1.2.2. Програмне забезпечення ЕРМ  
1.2.3. Оригінальні твори літератури і мистецтва  
1.2.4. Інші нематеріальные активи  
2. Невиробничі активи  
2.1. Матеріальні активи  
2.1.1. Земля  
2.1.2. Надра  
2.1.3. Незрощувані біологічні ресурси  
2.1.4. Водні ресурси  
 
 
 

     Структура нефінансовых активів:

а) Виробничі активи = 300 + 120 + 900 + 50 + 47 + 1390 = 2807 (млн. грн.)

    Невиробничі активи = 2000 + 2390 + 150 = 4540 (млн.грн.)

б) Матеріальні активи = 300 + 120 + 900 = 1320 (млн. грн.)

    Нематеріальні активи = 50 + 47 + 1390 = 1487 (млн.грн.)

в) Матеріальні невиробничі активи = 2000 + 2390 = 4390 (млн.грн.)  
 

Задача  4. Основні виробничі фонди. 

Представлені  наступні показники:

показники Базисний рік Звітний рік
Об’єм виробництва продукції, тис. гр. од. 13734 14810
Середньорічна вартість промислово-виробничих фондів за повною початковою вартістю, тис. гр. од. 4120 5010
Середньоспискова  чисельність, чол. 1090 1120

 

Із даних  задачі визначимо:

1) показники  використання основних фондів  в звітному і попередньому  році. 

      а)Визначимо коефіцієнт відновлення основних фондів 

Вартість  основних фондів, введених в дію

          Квідновлення = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100%

                          Повна початкова вартість основних фондів на кінець року  

    Вартість  основних фондів, введених в дію, визначимо шляхом зменшення від вартості основних фондів на кінець періоду вартість початкового (базисного) періоду, тобто

    5010-4120=890 тис. гр. од.

    А тому

    Квідновлення = 890/5010 х 100=17,8% 

    Отже  коефіцієнт відновлення основних фондів становив 17,8%, тобто за рік було введено  основних фондів на суму 890 тис. гр. од. або на 17,8%, чим на дані показники  збільшилася вартість основних фондів. 

      б) визначимо фондовіддачу та фондоємкість продукції

    Фондовіддача  – це вартість валової продукції  з розрахунку на 1 грн основних виробничих фондів і розраховується по формулі.

         

             вартість валової продукції (Q)

          f = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                середньорічна повна початкова вартість основних фондів (Ф)  

    А тому

      f 1 = 14810/5010=2,9561

    f0 = 13734/4120=3,3335

    Отже  у звітному році фондовіддача була менша ніж у базисному на 11,1 % (100-(2,96/3,33х100)=88,9%))  

    Показник  фондоємкості продукції fєм являється зворотним показнику фондовіддачі. Фондоємкість продукції – це середньорічна вартість основних виробничих фондів з розрахунку на 1грн валової продукції.

            

         середньорічна повна початкова вартість основних фондів (Ф)

    fєм = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                 вартість валової продукції (Q) 

    А тому

      f єм1 = 5010/14810=0,34

    f єм0 = 4120/13734=0,30 

    2) коефіцієнт озброєності праці основними фондами у звітному та базисному періодах

    Фондозабезпеченість господарства – це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на одного середньорічного працівника. 

                                    вартість основних виробничих фондів

      fзабезпеченість = –––––––––––––––––––––––––––––––––

                                     середньоспискова чисельність 

    А тому

      f забезпеченість1 = 5010/1120=4,47

      f забезпеченість0 = 4120/1090=3,78 

    3) додатковий випуск продукції, отриманий за рахунок збільшення основних фондів і їх кращого використання у порівнянні з попередній роком. 

    Додатковий  випуск продукції за рахунок кращого  використання основних фондів визначається за формулою

    Δ Q = (f f0)хФ1 = (2,9561-3,3335)х5010= -1891

    Приріст продукції за рахунок зміни величини основних засобів

    Δ Q = (Ф1-  Ф0 f0 = (5010-4120)х3,3335= 2967 

    Висновок: можна проаналізувати, що приріст продукції на 1076 тис.грн відбувався за рахунок збільшення величини вартості основних засобів на 2967 тис.грн, а за рахунок використання він зменшився на 1891 тис.грн. 

     Задача 5. Товарооборот

     Товарооборот  продовольчого магазину по основних групах товарів становив:

  Назва продукту

Товарооборот  у поточних цінах, тис. грн. Зміни кількості  продукції у звітному періоді порівняно з базисним, %
базисний звітний
М’ясо 35 50 +12
Молоко 46 46 +7
Овочі 35 55 -10

Информация о работе Статистичне дослідження економічного стану країни (регіону, міста)