Рефераты по налоговому праву

Экономическое содержание налога на доходы физических лиц

22 Февраля 2012, реферат

Как и любой другой налог, подоходный налог (налог на доходы физических лиц - НДФЛ) является одним из экономических рычагов государства, с помощью которого оно стремится осуществлять различные задачи. Так, с помощью этого налога обеспечиваются денежные поступления в бюджеты регионального и местного уровней; регулируется уровень доходов населения и соответственно структура личного потребления и сбережения граждан; стимулируется наиболее рациональное использование получаемых доходов; уменьшается неравенство доходов; реализуется действие механизма "автоматических стабилизаторов".

Элементы юридического состава налога

22 Марта 2012, контрольная работа

Сущность налога состоит в отчуждении государством в свою пользу принадлежащих частным лицам денежных средств.В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные.

Этапы становления налоговой системы и налоговой политики Кыргызской Республики

26 Апреля 2013, курсовая работа

В январе 2004 года в соответствии с распоряжением Президента Кыргызской Республики была образована Комиссия по подготовке проекта новой редакции Налогового кодекса Кыргызской Республики, включающей две группы исполнителей: Координаторы исполнения Рабочего плана и Исполнители на уровне экспертов.
Этими группами была разработана структура новой редакции Налогового кодекса. Разработчиками ставились следующие цели:
Упрощение налоговой системы;
Сокращение налоговой нагрузки;
Совершенствование налогового администрирования;
Расширение налоговой базы;

Юридическая ответственность и её принципы

24 Октября 2012, доклад

Юридическая ответственность – это мера государственного принуждения за совершение правонарушения и связанная с осуждением виновного и претерпиванием им лишения личного, имущественного или организационного характера.1
Таким образом, юридическая ответственность наступает за правонарушение, при котором государство в лице его органов имеет право применять то или иное наказание или взыскание к правонарушителю, а тот обязан претерпевать лишения и ограничения, предусмотренными правовыми нормами.

Қазақстан Республикасында салық жүйесінің құрылуы, даму мәселелері

25 Января 2012, контрольная работа

Салықтардың экономикалық мәнi олардың өзiнiң функциялары мен мiндеттерiн жүзеге асыру үшiн мемлекет жұмылдыратын ұлттық табыстың бiр бөлiгi болып табылатындығында. Салықтар қаржының бастапқы категориясы болып табылады.Салықтар мемлекетпен бiрге пайда болды және мемлекеттiң өмiр сүрiп,дамуының негiзi болып табылады. Адамзат дамуыныңбүкiл тарихы бойына салық нысандары мен әдiстерi өзгердi,игерiлдi,мемлекеттiң қажеттiлiктерi мен сұрау салуларына бейiмделдi.

Қазақстан Республикасының салық құқығының негіздері

21 Ноября 2011, лекция

Салықтық құқық, оның әдістері
Салықтық міндеттеме, оны орындау
Салықтық бақылау, оның түрлері
Инвестициялық қызметті құқықтық реттеу

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕЛ БІРЛІГІ ДОКТРИНАСЫ

25 Ноября 2011, реферат

Қазақстанның барша азаматына тең мүмкіндіктер мен лайықты тіршілік жағдайын туғызуға ұмтылу, Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясын мойындау, ұлт тағдырына жауапкершілікті сезіну, Мемлекеттік егемендік туралы Декларацияда, мемлекеттік Тәуелсіздік туралы Конституциялық заңда және Қазақстан Республикасы Конституциясында көрсетілгендей байырғы қазақ жерінде ұлттық мемлекеттілік құру мен нығайту және де басқа қағидаттарды негізге ала отырып, қоғам мен ұлтқа Қазақстанның Ұлт Бірлігі Доктринасы ұсынылады.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Қазақстан Республикасы – қазақ халқының сан ғасырлық мемлекеттілігінің құқықтық, тарихи жалғыз дара мұрагері және оның саяси, мемлекеттік құрылымының табиғи жалғасы болып табылады. Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін қорғау және ұлттық мемлекеттілігін күшейту жолындағы барлық шараларды атқарады.
Ел тарихы – көптеген қайғылы оқиғалардың куәгері. Халықтың өмірі, оның тілі мен мәдениеті жойылудың алдында тұрған да кездер болған. Қазақ халқы аса ауыр сынақтан өтіп, жай ғана аман қалған жоқ, мемлекетін де құрды, тәуелсіздігін де алды.
«Қазақ КСР мемлекеттік егемендігі туралы» Декларацияда және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңда егеменді ұлттың әрі қарай ұйысуының негіздерін айқындаған екі қағидат жария етілді: біріншіден – Қазақстан мемлекетін құрудың алғышарты болып табылатын қазақ халқының өз тағдырын өзі таңдау құқы; екіншісі – елдің барлық азаматтары үшін жасалатын тең мүмкіндік.
Халықтың даналығы, кеңдігі мен сыйластығы этникалық тегіне, әлеуметтік, діни және де шығу тегіне қарамай жаңа мемлекеттің барша азаматының ұйысуына негіз болды.
Тәуелсіздік орнығуының ең қиын жылдарында халықтың кемелдігі мен елдің Тұңғыш Президенті – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қайраткерлігі нәтижесінде Қазақстанда этносаралық жанжал мен қоғамның бөлінуіне жол берілген жоқ.
Сол жылдары, кеңестік дәуірден қалған дағдарыстан өту, жаңа экономикалық және саяси қатынастарды қалыптастыру жағдайында, қоғамды ұйыстыру ісі: ішкі саяси тұрақтылық, азаматтық татулық және этносаралық келісім қағидалары негізінде жүзеге асқан еді.
Содан бері Қазақстанның жетістігіне айналған қоғамдық келісіміміз елдің нәтижелі әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси дамуының кепілі және негізі болып табылды.
Алайда өмір бір орында тұрмайды. Өткен жылдарда көп нәрсе өзгерді. Өзіміз де өзгердік, біздің санамыз тоталитарлық жүйенің қалдықтарынан құтылуда. Тәуелсіздік алған жылы туған ұрпақ кәмелетке толды.
Бізді қоршаған әлемдегі жағдай да өзгерді. Жањандану ықпалы артты. Қазақстан әлемдік қауымдастықтың белсенді мүшесі ғана болып қалған жоқ,

Қазақстанның салық жүйесі: қалыптасу кезеңдері және қызмет ету мәселелері

11 Февраля 2013, курсовая работа

Мемлекеттік бюджеттің түсімдерінің ең басты көзі – салықтар. Өнеркәсібі дамыған елдердің бюджетіндегі салықтардың үлесі 90 пайыз. Салықтың негізгі түрлеріне табыс салығы, одан басқа қоғамның құқықты мүшелерінің табыстарына, корпорация пайдаларына салынатын салықтар. Өндірістік бірлестіктер, кәсіпорындар, капитал иелері өздері жариялаған мәлімдемелері бойынша салық төлейді.
Салық мәлімдемесі төлеушілердің өз табыстарының мөлшері туралы хабары, ал жалдамалы еңбек адамдарынан салық жалақы төлегенде ұсталады.

Құқық негіздері

13 Февраля 2012, автореферат

Конституцияның 4-бабында “Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық Конституцияның, соған сәйкес заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық актілердің, Республиканың халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелерінің, сондай-ақ Республика Конституциялық Кеңесінің және Жоғарғы Соттың нормативтік қаулыларының нормалары болып табылады. Конституцияның ең жоғары заңдық күші бар және Республиканың бүкіл аумағында ол тікелей қолданылады” деп жарияланды.