Рефераты по налоговому праву

Платежный баланс

17 Апреля 2014, курсовая работа

В платежном балансе государства приводится систематизированный перечень практически всех операций с денежными средствами, которые опосредуют внешнеэкономические связи. Кроме того, платежный баланс страны взаимосвязан с курсообразованием национальной валюты страны. Поэтому можно считать, что платежный баланс страны является важной характеристикой развития внешнеэкономической связи с мировой экономикой. Очевидно, что с ростом внешнеэкономических связей роль и значение платежного баланса будет возрастать.

Повышение эффективности налогового контроля как фактор совершенствования налогового законодательства в части разрешения налоговых спо

05 Сентября 2013, курсовая работа

Цель исследования - предложить комплекс мероприятий по совершенствованию порядка разрешения налоговых споров.
Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи:
1) изучить понятие налоговых споров и их классификацию
2) рассмотреть основные категории налоговых споров на примере ИФНС Калининского района
3) исследовать практику разрешения налоговых споров на примере ИФНС Калининского района.
4)предложить основные пути совершенствования порядка разрешения налоговых споров в практике ИФНС Калининского района.

Податкові правовідносини

12 Марта 2012, контрольная работа

Податкове право є складним фінансово-правовим інститутом, що регулює основи формування доходної частини бюджетної системи країни, тобто регулює лише відносини, що пов'язані з рухом грошових коштів від платників податків та зборів до бюджетів відповідного рівня. Податкове право взаємодіє з усіма інститутами фінансового права.

Податкова амністія, як метод податкового регулювання

30 Ноября 2011, реферат

Податкова амністія полягає у звільненні від фінансової, адміністративної або кримінальної відповідальності платників податків, зборів (обов’язкових платежів) або їх посадових осіб за недекларування, ухилення від сплати або умисне ухилення від сплати податкових зобов'язань або ухилення від декларування валютних цінностей, розміщених за межами України. Крім того, через податкову амністію суб'єкти податкової амністії звільняються від обов’язків зі сплати зобов’язань з податків, зборів (обов’язкових платежів), окрім зобов'язань зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також пені, штрафних санкцій та адміністративних штрафів, що були нараховані контролюючими органами або самостійно платниками податків, але не були сплачені до дня набрання чинності даним законом. З одного боку, податкова амністія — разовий захід, здатний легалізувати “брудні гроші”. З іншого боку, практика показує, наскільки українська держава непослідовна щодо податків і відповідальності за їх несплату. Всезагальне податкове “прощення” може обернутися на всезагальне “покаяння”. У пояснювальній записці до проекту Закону “Про податкову амністію” депутати зазначають, що “головними мотиваціями для повернення капіталів в Україну є низький рівень загальних ризиків політичного та економічного характеру, пов'язаних із вкладеннями коштів в економіку України”. Продовжуючи оду вітчизняній економіці, депутати доводять, що рівень оподаткування корпоративних та особистих доходів в Україні є одним із найнижчих у Європі.

Податкова політика України

30 Апреля 2012, реферат

Податкова політика — це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави. Податкова політика повинна забезпечити вирішення двоєдиного завдання. З одного боку — це встановлення оптимальних податків, які не стримуватимуть розвиток підприємництва, а з іншого — забезпечити надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб.

Податкова система

30 Марта 2013, контрольная работа

1. Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового внутрішнього продукту та як інструмент державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб.
2. Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків.
3. Валові доходи і валові витрати підприємств як основа визначення оподатковуваного прибутку, їх склад.

Податкова система України в сучасних умовах

28 Ноября 2012, курсовая работа

Метою даної роботи є визначення сучасного стану та проблем податкової системи України, а також обґрунтування перспектив її розвитку в умовах трансформаційної економіки.
Досягнення зазначеної мети дослідження обумовило необхідність вирішення наступних завдань:
- визначити функції податків;
- проаналізувати та узагальнити засади формування податкової системи України;
- дослідити вплив податкової системи на розвиток економіки;
- розглянути спрощену систему оподаткування;
- звернути увагу на зміни в податковій звітності нашої держави;
- визначити основні проблеми податкової системи України;
- розробити пропозиції по удосконаленню податкової системи;
- скласти основу нової податкової системи (трансформація).

Податкова система України: проблеми становлення та розвитку

22 Мая 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження податкової системи в Україні та шляхи її вдосконалення.
Виходячи з мети курсової роботи, були поставлені наступні завдання:
- Дослідити еволюцію теорій оподаткування та їх ролі в механізмі регулювання економіки
- Узагальнити теоретичні основи формування податкової політики та впливу податків на макро- і мікропроцеси в економіці
- Проаналізувати стан та тенденції розвитку податкової системи в Україні й оцінити їхню ефективність і визначити недоліки

Податкова система Японії

30 Октября 2013, доклад

Характерною рисою податкової політики в Японії - як, втім, і всіх інших видів політики японського уряду - було те, що вона незмінно погоджувалася з конкретними потребами й пріоритетами розвитку економіки й суспільства, а також ураховувала ступінь соціально-економічної зрілості країни. Саме цим пояснюється істотна її трансформація за минулі півстоліття.
При виробленні податкової політики японський уряд використовує механізм дорадчих комітетів.

Податковий кодекс україни - гармонізація інтересів держави та платників податків

16 Марта 2012, доклад

На сьогодні однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем є вдосконалення взаємовідносин між платниками податку та державою. Однією з найбільш проблемних тем серед підприємців, є полегшення ведення бізнесу, проте після оприлюднення Податкового кодексу (особливо першої версії), велика кількість підприємців залишилася зовсім незадоволеною. Тому сьогодні досить актуальне визначення не тільки недоліків, які змушують підприємців працювати в тіні а й переваг прийняття нового Податкового кодексу, який має на меті спростити систему оподаткування.

Полномочия финансовых органов в сфере налогового администрирования

20 Октября 2012, контрольная работа

Налоговые органы действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, они отделены от финансовых органов и имеют собственную структуру. Налоговые органы осуществляют свои функции и взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами посредством реализации полномочий, предусмотренных Налоговым кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Понятие и виды субъектов права, их правоспособность и дееспособность

29 Ноября 2011, контрольная работа

Субъект права— физическое или юридическое лицо, наделенное по закону способностью иметь права и принимать на себя юридические обязанности.*
Понятие субъекта гражданско-правовых отношений является юридическим понятием, правовой категорией. Это означает прежде всего то, что только законодатель определяет, кто и при каких условиях может быть субъектом права и, следовательно, участником гражданско-правовых и иных отношений, каким требованиям должен отвечать субъект права, участник гражданско-правовых отношений.

Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах

21 Ноября 2011, реферат

Функционирование налоговой системы обеспечивается мерами юридической ответственности. В частности, Российское законодательство предусматривает меры уголовной ответственности за совершение различных видов нарушений законодательства о налогах и сборах.

Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения

14 Декабря 2011, доклад

Дисциплиной труда называется установленный в данной общественной организации труда порядок поведения в совместном труде и ответственность за его нарушение.

Понятие и классификация участников налоговых правоотношений

22 Мая 2012, дипломная работа

Налогоплательщики – организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом[3] возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и сборы. Основу налогово-правового статуса налогоплательщиков составляет совокупность закрепленных налоговым законодательством субъективных прав и обязанностей в сфере налогообложения.
Налогоплательщики имеют право:
- получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию;
- получать от Минфина РФ письменные разъяснения по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах, от финансовых органов в субъектах

Понятие и общие характеристики налоговых правоотношений

18 Октября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является комплексное исследование налогового правоотношения и его составляющих, как одной их важнейших категорий, занимающих центральное место в российском налоговом праве.

Понятие и правила проведения налоговых проверок, виды проверок

26 Сентября 2011, курсовая работа

Любой налогоплательщик (организации, предприятия, учреждения), должен знать правила и порядок проведения проверок, оформления ее результатов, права и обязанности сторон (налогоплательщика и налогового (проверяющего) органа). Тогда ее проведение может и не оказаться таким неожиданным и непредвиденным, а результаты ее проведения такими “ужасающими” и совсем не такими, какими их нужно представить налоговому органу.

Понятие и предмет налогового права

01 Апреля 2012, доклад

Эффективное финансовое обеспечение деятельности государ¬ства гарантирует выполнение им публичных социальных, поли¬тических, организационных, экономических и иных функций. Данное обеспечение осуществляется за счет различных видов го¬сударственных доходов. На сегодняшний день в государствах с рыночной экономикой главным видом таких доходов являются налоги и сборы, собираемые в бюджеты всех уровней в процессе налогообложения. При этом их доля в системе государственных доходов в большинстве развитых стран (в том числе и в России) составляет 90 — 95 процентов.

Понятие и роль налогов в Российской Федерации

13 Декабря 2011, курсовая работа

Налоги — одно из древнейших изобретений человечества. Они появились вместе с государством и использовались им как основной источник средств для содержания органов государственной власти и материального обеспечения функций этих органов. С одной стороны, ни одно государство не может нормально существовать без взимания налогов, с другой стороны, налоги — это один из признаков государства.

Понятие и роль налогов в жизни государства

16 Февраля 2012, реферат

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных образований.

Понятие и содержание налогового планирования

27 Марта 2012, доклад

Налоговое планирование заключается в разработке и внедрении различных законных схем снижения налоговых отчислений, за счет применения методов стратегического планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В условиях жестокой фискальной политики российского государства на фоне продолжающего экономического кризиса и сокращения материального производства налоговое планирование позволяет предприятию выжить.

Понятие и структура налоговых правоотношений

14 Февраля 2013, реферат

Основным содержанием налогового правоотношения является обязанность налогоплательщика внести в бюджетную систему или внебюджетный государственный (местный) фонд денежную сумму в соответствии с установленными ставками и в предусмотренные сроки, а обязанность компетентных Органов - обеспечить уплату налогов. Невыполнение налогоплательщиками своей обязанности влечет за собой причинение материального ущерба государству, ограничивает его возможности по реализации определенных функций и задач. Поэтому законодательство предусматривает достаточно строгие меры воздействия к лицам, допустившим такое правонарушение, чтобы обеспечить выполнение этих обязанностей.

Понятие и сущность прокурорского надзора

17 Марта 2012, контрольная работа

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющая от имени РФ надзор за исполнением действующих на ее территории законов. Целью прокурорской деятельности является обеспечение верховенства закона, единства и управления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Понятие и функции налогов и сборов

04 Декабря 2010, контрольная работа

С философской позиции налог представляется общественно необходимым явлением, а стало быть, он есть общественное благо. С его помощью, посредством обобществления части индивидуальных богатств, достигается социальное равновесие между общественными, корпоративными и личными экономическими интересами, и на этой основе обеспечивается общественный прогресс. В налоге отражена общечеловеческая потребность жертвовать во благо всех, особенно во благо нуждающихся в общественной защите и помощи.

Понятие и элементы договора аренды

22 Ноября 2012, курсовая работа

В различных правовых системах имеются свои особенности в регулировании купли-продажи. Например, в США особое значение придается гарантиям исполнения: понятию гарантий, подразумеваемым гарантиям, лицам, в чью ползу действуют гарантии, средствам защиты в случае нарушения гарантий. Во французском гражданском праве значительное влияние уделяется природе и форме продажи, обязательствам продавца и покупателя. Однако во всех правовых системах важнейшее значение придается передаче права собственности на вещи (имущество, товар) по договору купли-продажи и существенным условиям данного договора: его предмету, цене, ответственности сторон за соблюдение договорных условий, а также некоторым дополнительным условиям – о сроках, месте и порядке передачи товара, его перевозке и страховании, порядке расчетов и т.д.
Целью данной курсовой работы является характеристика правовой природы договора купли-продажи.

Понятие коммерческой деятельности

07 Октября 2011, лекция

1. Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики.

2. Торговля и ее роль в сфере товарного обращения.

Понятие налога и сбора. Признаки налогов, их виды и функции

01 Декабря 2010, контрольная работа

Налоги известны с глубокой древности. Во времена натурального хозяйства уже существовало изъятие части имущества в виде оброка у крестьян, ремесленников в пользу тех, кто владел территориями, на которых они проживали, и управляли ими.

Понятие налога. Появление налогообложения

27 Марта 2011, реферат

Налоговая система возникла и развивалась вместе с государством. На самых ранних ступенях государственных организаций начальной формой налогообложения можно считать жертвоприношение. Не следует думать что оно было основано исключительно на добровольных началах. Жертвоприношение было неписаным законом и, таким образом, становилось принудительной выплатой или сбором.

Понятие налогового контроля

16 Марта 2012, курсовая работа

Налоговый контроль - это специализированный (проводится только в отношении налогов и сборов) надведомственный (осуществляется определенными уполномоченными органами) государственный контроль. При этом объектом данного контроля являются действия и налогоплательщиков, и налоговых агентов, и плательщиков сборов.

Понятие налогового правонарушения

03 Декабря 2012, контрольная работа

Объект работы – комплекс теоретических и практических проблем, связанных с раскрытием правовой природы налогового правонарушения как вида юридической ответственности.
Предмет исследования – нормы налогового законодательства.
Целью исследования является рассмотрение налогового правонарушения.
Структура и объем работы обусловлены логикой и результатами исследования. Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованных источников.