"Облік , аналіз і контроль фінансування бюджетної організації (за матеріалами Управління праці та соціального захисту населення Великон

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 19:02, дипломная работа

Описание работы

Мета роботи: розробка методичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансування видатків бюджетної організації.

Завданнями дипломної роботи є:

дослідження теоретичних і нормативно-правових основ фінансування бюджетних організацій; аналіз організації бухгалтерського обліку у бюджетній організації; з'ясування форм, методів та організації контролю за фінансово-господарською діяльністю бюджетної організації.

Содержание

ВСТУП ……………………………………………………………………….. 6

1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ …………………………………………….. 8

1.1. Сутність і принципи бюджетного фінансування ………………….. 8

1.2. Кошторис доходів і видатків бюджетної організації ……………… 13

1.3. Порядок фінансування бюджетних організацій …………………… 24

2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ ФІНАНСУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ………………………………………………. 28

2.1. Аналіз показників фінансового стану Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської райдержадміністрації ……….. 28

2.2. Облік фінансування, отриманого через органи

Державного казначейства …………………………………………………… 46

2.3. Облік внутрішніх розрахунків ………………………………………… 52

2.4. Облік доходів загального фонду………………………………………. 55

3 .КОНТРОЛЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ …………………………………………………… 58

3.1 Форми та методи державного фінансового контролю

у бюджетній сфері …………………………………………………………… 58

3.2 Організація контролю за фінансово-господарською діяльністю

бюджетної організації органами Державного казначейства …………….. 71

3.3 Запровдженння державного фінансового аудиту діяльності

бюджетних організацій …………………………………………………….. 75

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………… 83

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………… 88

ДОДАТКИ …………………………………………………………………… 93

Работа содержит 1 файл

бух учет.doc

— 4.33 Мб (Скачать)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

 

 

Допущений до захисту                                          Дистантного та заочного навчання факультет

                                                                                                                кафедра економіки і менеджменту

 

Зав. кафедрою __________________                                          _____________С.М. Лисенко_____

                                                                                                            ПІБ

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА  З  0106 43 43.3 433 ДР

 

Тема: "Облік , аналіз і контроль фінансування бюджетної організації (за матеріалами Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської райдержадміністрації)"

 

 

Виконавець, студент                             __________________                                   А.С. Мажан

              (підпис, дата)                                                                      ПІБ

 

група     ОА-09с

 

                                                          

Керівник проекту                                          __________________                            О.А. Ігнатова

                                                                      (підпис, дата)                                                                      ПІБ

 

Консультанти                                           ______________                                          ___________

                                                                      (підпис, дата)                                                                      ПІБ

                                                                      _______________                                          ____________                                                                                    (підпис, дата)                                                                      ПІБ

                                                                      _______________                                          ____________

                                          (підпис, дата)                                                                      ПІБ

                           

Нормоконтролер                                          _________________                                          Н.Ю. Ляшок

 

 

 

 

 

 

2010

 

Красноармійський Індустріальний Інститут

Державний Вищий Навчальний Заклад

Донецького національного технічного університету

(назва вузу)

Факультет                 Дистантного та заочного навчання

Кафедра                     Економіки і менеджменту

Спеціальність           7.05.01.06 "Облік та аудит"

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав.кафедрою   ЕіМ

___________С.М.Лисенко

________________2010 р. 

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу спеціаліста

Мажан Анна Сергіївна

(прізвище, імя, по батькові)

1. Тема роботи: "Облік , аналіз і контроль фінансування бюджетної організації (за матеріалами Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської райдержадміністрації)"

затверджена наказом по інституту від               21.02.2010 р. № 58-03__

2. Термін здачі студентом закінченої роботи:               25.05.2010 р.              _____

3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці): 1. Теоретичні та нормативно-правові основи фінансування бюджетних організацій 2. Аналіз організації бухгалтерського обліку фінансування Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської райдержадміністрації. 3. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів

4. Перелік графічного матеріалу: 1. Зальна характеристика дипломної роботи. 2. Поділ учасників бюджетного процесу згідно з обсягом наданих прав. 3. Принципи бюджетного фінансування. 4. Балансова вартість майна та джерел фінансування бюджетної організації. 5. Структура необоротних активів Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської РДА станом на 31.12 2009 року. 6. Склад видатків загального фонду Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської РДА за 2009 р. 7. Структура видатків Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської РДА за 2009 р. 9. Класифікація державного фінансового контролю бюджетної установиКонсультанти з роботи, із зазначенням розділів, що їх стосуються

Розділ

Консультанти

Підпис,дата

Завдання видав

Завдання прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дата видачі завдання ________22.02.2010____________________________

                                  Керівник ___________________________________ _

                                                                             (підпис)

Завдання прийняв до виконання___________________________________

                                                                             (підпис)

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

п/п

Назва етапів дипломної роботи спеціаліста

Термін виконання етапів

Примітки

1.

Вибір теми дослідження

До 21.02.2010

виконано

2.

Складання завдання на виконання дипломної роботи спеціаліста

21.02.2010 - 01.03.2010

виконано

3.

Визначення кола питань, що підлягають розгляду в дипломній роботі

01.03.2010 - 05.03.2010

виконано

4.

Складання бібліографії з обраної теми

05.03.2010 - 15.03.2010

виконано

5.

Вивчення літератури з обраної теми та складання плану роботи

15.03.2010 - 25.03.2010

виконано

6.

Збір статистично-економічної та правової інформації з обраної теми

25.03.2010 – 01.04.2010

виконано

7.

Обробка та аналіз зібраних фактичних матеріалів

01.04.2010 - 10.04.2010

виконано

8.

Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності економіки, які розглянуті в ракурсі обраної теми

10.04.2010- 30.04.2010

виконано

9.

Написання та оформлення дипломної роботи спеціаліста відповідно до методичних рекомендацій

30.04.2010 – 10.05.2010

виконано

10.

Подання виконаної роботи на рецензування керівникові

10.05.2010

виконано

11.

Одержання рецензії керівника та опрацювання  зауважень

15.05.2010

виконано

12.

Узгодження дипломної роботи з консультантами

15.05.2010 – 25.05.2010

виконано

13.

Захист дипломної роботи спеціаліста

18.06.2010

виконано

 

Студент                                                               _____________________

                                                                                               (підпис)

Науковий керівник                                             _____________________

                                                                                                               (підпис)РЕФЕРАТ

 

  Дипломна робота спеціаліста містить 92 с., 7 рис., 9 табл., 54  джерела.

Об’єктом дослідження в дипломній роботі є процеси обліку, аналізу та контролю фінансування бюджетної організації.

Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі фінансування бюджетної організації.

Метою дипломної роботи є розробка методичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансування видатків бюджетної організації..

У зв’язку із поставленою метою в роботі вирішуються такі задачі: дослідження теоретичних і нормативно-правових основ фінансування бюджетних організацій; аналіз організації бухгалтерського обліку у бюджетній організації; з'ясування форм, методів та організації контролю за фінансово-господарською діяльністю бюджетної організації.

   Методи дослідження: дедукція, індукція, аналіз, синтез, метод бухгалтерського обліку, балансовий, порівняння, статистичного аналізу, коефіцієнтний.

 

  БЮДЖЕТНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ФІНАНСУВАННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ, ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ, ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ, АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

 

 

 

 

З  0106 43 43.3 433 ДР

 

 

 

 

 

Ізм.

Аркуш

№ Документа

Підпис

Дата

Розробила

А.С. Мажан

 

 

Облік , аналіз і контроль фінансування бюджетної організації (за матеріалами Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської райдержадміністрації)

Літера

Аркуш

Аркушів

Консульт.

 

 

 

 

А

 

4

92

Керівник

О.А.Ігнатова

 

 

КІІ ДонНТУ

Н. контр.

Н.ЮЛяшок.

 

 

Зав. Каф.

С.М.Лисенко

 

 6

ЗМІСТ

 

ВСТУП ………………………………………………………………………..              6

1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ……………………………………………..              8

1.1.           Сутність і принципи бюджетного фінансування …………………..              8

1.2.           Кошторис доходів і видатків бюджетної організації ………………              13

1.3.           Порядок фінансування бюджетних організацій              ……………………              24

2.  АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ ФІНАНСУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ               ……………………………………………….              28

2.1. Аналіз показників фінансового стану Управління праці та соціального захисту населення Великоновосілківської райдержадміністрації ………..              28

2.2. Облік фінансування, отриманого через органи

Державного казначейства ……………………………………………………              46

2.3. Облік внутрішніх розрахунків              …………………………………………              52

  2.4. Облік доходів загального фонду……………………………………….              55

3 .КОНТРОЛЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ……………………………………………………              58

3.1 Форми та методи державного фінансового контролю

у бюджетній сфері ……………………………………………………………              58

3.2 Організація контролю за фінансово-господарською діяльністю

бюджетної організації органами Державного казначейства              ……………..              71

3.3 Запровдженння державного фінансового аудиту діяльності

бюджетних організацій              ……………………………………………………..              75

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………              83

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………              88

ДОДАТКИ              ……………………………………………………………………              93                                         

                           6

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що сьогодні досить гостро постає проблема вироблення дієвого механізму, який би забезпечив підвищення ефективності та раціональності використання видаткової частини бюджетів, цільове її спрямування. Запорукою цього є удосконалення системи планування та звітності видатків бюджетних установ та контролю за їх використанням.

Информация о работе "Облік , аналіз і контроль фінансування бюджетної організації (за матеріалами Управління праці та соціального захисту населення Великон