Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Аналіз операційної діяльності "ВАТ Ковельмолоко"

06 Марта 2011, курсовая работа

Курсова робота складається з трьох розділів. В першому розділі даної роботи розглядаються теоретичні аспекти фінансових результатів підприємства від операційної діяльності як складової частини фінансово-економічного стану підприємства, визначаються основні напрями дослідження фінансових результатів від операційної діяльності, наводяться джерела інформації та методи для здійснення аналізу операційного прибутку.
В другому розділі проводиться аналіз динаміки фінансових результатів від операційної діяльності ВАТ «Ковельмолоко», а також аналізується загальний стан підприємства 2007-2009рр..
Третій розділ присвячений аналізу впливу факторів на прибуток підприємства від операційної діяльності ВАТ «Ковельмолоко», а також розробленню основних шляхів підвищення фінансових результатів від операційної діяльності.

Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту

23 Февраля 2013, курсовая работа

Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб висвітлити основні принципи і методи аудиту готової продукції
Робота складається з трьох розділів, у яких послідовно розглядається методологія аудиту готової продукції.

Аналіз платоспроможності підприємства

28 Февраля 2012, курсовая работа

Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідницької, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами

Аналіз платоспроможності підприємства

28 Февраля 2012, курсовая работа

Головною метою курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів та отримання практичних навичок аналізу платоспроможності підприємства на базі ТОВ “Ялинка”.
Основними завданнями даної курсової роботи є вивчення сутності платоспроможності підприємства та факторів, що її визначають, загальний аналіз платоспроможності ТОВ “Ялинка”, а також, визначення шляхів щодо її підвищення.

Аналіз розрахунків з бюджетом по ПДФО

16 Октября 2011, курсовая работа

Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Аналіз розрахунків підприємства з фінансово-кредитними установами

13 Ноября 2011, научная работа

. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств
У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов'язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот.
Грошовий оборот на кожному підприємстві пов'язаний з такими напрямками:
- забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);
- реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів;
- сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;
- забезпечення спільної діяльності підприємств;
- отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.
Таке групування пов'язане з різною економічною сутністю названих розрахунків, документообігом, видами й способами фінансового та банківського контролю.
Безготівковий грошовий оборот повністю здійснюється через банківські установи, що в них відкрито рахунки суб'єктів підприємницької діяльності.
Від правильної організації грошових розрахунків у цілому залежить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан суб'єктів господарювання.
Одним із головних факторів нормалізації розрахунків у народному господарстві є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначаються відповідними нормативними актами.[1]


1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки
Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють банківські установи, у них також заінтересована держава - не тільки з погляду економного витрачання коштів, а й з погляду вивчення, регулювання і контролю грошового обороту.
Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано. Готівкова форма розрахунків застосовується за обслуговування населення - виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інш

Аналіз спектру нормативно-правових актів, що має бути в наявності на підприємстві

25 Февраля 2013, реферат

Для вжиття своєчасних заходів щодо зменшення небезпечних ризиків вважається доцільним дати оцінку стану охорони праці на підприємстві шляхом проведення аудиту з охорони праці, який є складовою системи управління охороною праці на кожному підприємстві. На сьогоднішній день на законодавчому рівні не врегульовані методи, порядок, процедури та періодичність проведення такого аудиту та не визначені спеціалізовані організації, які можуть його проводити.
Кожне підприємство має розробити та впровадити низку документів та заходів, спрямованих на забезпечення вимог чинного законодавства з питань охорони праці. Умови трудового договору з працівниками, а також зміст інших локальних актів підприємства з охорони праці не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, а ознайомлення з ними працівників є обов’язковим.

Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

27 Февраля 2013, курсовая работа

Мета роботи полягає у висвітленні методики аналізу рентабельності та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, контролю та аналізу і розробки практично значимих пропозицій щодо його покращення.
Головним завданням роботи є:
- розглянути діючу систему аналізу рентабельності і прибутку;
- провести фінансово-економічний аналіз;
- сформувати конкретні висновки за предметом дослідження.

Аналіз та опис типових форм первинного обліку основних засобів розроблених для різних галузей економіки

09 Декабря 2011, реферат

Фінансова звітність складається по закінченні кожного звітного періоду, тому протягом кожного звітного періоду облікова система повинна збирати та обробляти економічну інформацію про всі господарські операції, які мають місце на підприємстві. Збір та обробку облікової інформації називають циклом обробки облікової інформації, оскільки цей процес повторюється з новими даними кожного облікового періоду. В циклі обробки облікової інформації виділяють декілька фаз, починаючи з факту здійснення господарської операції, обробки інформації в обліковій системі протягом облікового періоду, до кінцевої фази – складання фінансових звітів.

Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності Види значення фінансово-інвестиційної діяльності підприємств, її особливості

28 Февраля 2013, курсовая работа

Сучасні ринкові відносини вимагають від підприємства не лише чітко визначеної стратегії маркетингу, добре спланованої виробничої програми, а й необхідності займатись неосновними видами діяльності. Позареалізаційні операції стали невід’ємною складовою в діяльності підприємства, реалізація цих операцій стала включатись в загальний стратегічний план розвитку підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємств

17 Января 2012, реферат

Головним завдання будь-якого підприємства є отримання прибутків. Контроль і вирахування аналізу фінансового стану підприємств дає змоги визначити наскільки ефективно чи неефективно працює підприємство.
Завданням фінансово-економічного аналізу є розгляд проблем, пов'язаних із функціонуванням фінансового механізму, зокрема, пов'язаних із коротко- та довготерміновими операціями вкладеннями. Основними категоріями фінансового аналізу є відсотки та відсоткова ставка.

Аналіз фінансового стану підприємства

26 Ноября 2011, отчет по практике

Проаналізувавши фінансову діяльність Публічного акціонерного товариства «Луганський електроапаратний завод» за 2010 рік, можна зробити наступні висновки щодо фінансової звітності.
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства.
Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов’язань, відповідні співвідношення яких обумовлюють фінансову стійкість та платоспроможність підприємства.
Аналіз фінансового стану ми починаємо з форми №1 «Баланс».

Аналіз фонду заробітної плати

02 Ноября 2011, реферат

Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати, у першу чергу необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової. Абсолютне відхилення (Фзпабс) визначається порівнянням фактично використаних засобів на оплату праці (Фзпф) із плановим фондом заробітної плати (Фзппл) у цілому по підприємству, виробничим підрозділам і категорія працівників: Фзпабс = Фзпф - Фзппл.

Аналітичні та синтетичні рахунки

09 Марта 2013, лекция

Аналітичні рахунки дають детальну характеристику об'єктів бухгалтерського обліку. За допомогою аналітичних рахунків дані синтетичного обліку деталізуються, конкретизуються. На цих рахунках в залежності від об'єкта, що обліковується, бухгалтерський облік може вестись в натуральних, трудових або грошових вимірниках. Аналітичні рахунки є ніби окремими складовими кожного синтетичного рахунка.

Аналітичні процедури

25 Октября 2011, курсовая работа

Конкуренція на ринку аудиторських послуг призводить до того, що аудитори намагаються для зменшення витрат скорочувати обсяги перевірок (тестів) бухгалтерських документів, застосовуючи певні методики та процедури. Серед таких методик — встановлення прийнятного рівня суттєвості та допустимого ризику невиявлення суттєвих невідповідностей, а також використання різних математичних та статистичних методів

Аналітичний процес як складова бухгалтерського обліку

31 Марта 2013, реферат

Метою аналізу є одержання узагальнюючих висновків, які можуть бути використані для прийняття управлінського рішення у господарській діяльності.
Важливим елементом є перевірка якості джерел аналізу.
При узагальнені аналітичної інформації дають оцінку результатів діяльності господарства, його рентабельності, платоспроможності, виявляють резерви виробництва, упущення, розробляють рекомендації. Основне в узагальнені - висновки та пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи господарства.

Аналаз финансовой отчетности

13 Октября 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы – изучение финансовой отчетности на примере предприятия.

В курсовой работе поставлены следующие задачи:
рассмотреть теоретические аспекты анализа финансовой отчетности;
изучить состав и содержание форм финансовой отчетности предприятия;

Аналетическая диагностика вероятности банкротства

08 Апреля 2013, реферат

В современных условиях рыночной экономики диагностика вероятности банкротства является очень важным элементом анализа деятельности всех предприятий, функционирующих на рынке любого государства, в любой отрасли народного хозяйства. Актуальность данной темы обусловлена тем, что опасность кризиса существует всегда, и его необходимо предвидеть и прогнозировать. Современные методы антикризисного управления требуют четкого реагирования и постоянной адаптации к изменяющимся рыночным условиям.

Анализ бухгалтерского баланса

11 Декабря 2011, курсовая работа

Формирование издержек производства и обращения, их учет имеют важное значение для предпринимательской деятельности организаций. Это важно не только во взаимосвязи с действующим в настоящее время налоговым законодательством, но и в соответствии с местом бухгалтерского учета в системе управления организацией.

Анализ бухгалтерской отчетности ООО «ДЭМ »

13 Ноября 2011, курсовая работа

Наша стоматологическая клиника создавалась для людей с требованиями
к качеству, комфорту и сервису, ценящих свою индивидуальность, красоту и здоровье!

В нашей клинике Вы забудете привычные страхи, преследующие
при посещении зубного врача, и почувствуете заботу и комфорт.

Для обеспечения высококачественного лечения нами подобрано самое
современное оборудование и материалы ведущих производителей.

Мы убеждены, что современная медицина должна предоставлять пациентам
возможность принимать участие в выборе оптимального лечения.

Анализ государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации

24 Февраля 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы - провести анализ государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации, выяснить их особенности и несовершенства и предложить пути их оптимизации.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
– обозначить понятие внебюджетного фонда и его основные функции;
– изучить нормативно-правовую базу организации внебюджетных фондов в РФ, рассмотреть источники создания и направления расходования основных государственных фондов РФ;

Анализ и оценка хозяйственных ситуаций

13 Декабря 2011, лекция

6.1. Хозяйственные операции как факты хозяйственной жизни: понятие, классификация, типы
Классификация фактов хозяйственной жизни
Типы фактов хозяйственной жизни
6.2. Юридический анализ фактов хозяйственной жизни
6.3. Оценка налоговых последствий
Ключевые слова
Контрольные вопросы и задания

Анализ использования основных средств

25 Февраля 2012, курсовая работа

Основной целью исследования в данной работе является изучение действующей практики бухгалтерского учета на примере конкретного хозяйства, выявление имеющихся недостатков на данном участке учетной работы и разработка конкретных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию учетно-аналитического процесса на предприятии.
Данными для написания дипломной работы послужила документация по учету основных средств и годовые отчеты за 1996-1998 гг. ЗАО «Нива».

Анализ обеспеченности предприятия основными фондами

02 Февраля 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение обеспеченности предприятия основными фондами и эффективности их использования.

В зависимости от цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

изучить значение и источники информации анализа основных фондов;
рассмотреть методику проведения анализа основных фондов;
дать характеристику основных технико-экономических показателей деятельности предприятия;
изучить состав и структуру основных фондов;
оценить движение и состояние основных фондов;
проанализировать эффективность использования основных фондов.

Анализ основных фондов

12 Сентября 2011, курсовая работа

Целью данной работы является изучение методики анализа основных производственных фондов предприятия.

Исходя из поставленной цели можно выделить следующие задачи:

рассмотреть сущность основных фондов;
произвести классификацию основных фондов по различным критериям;
рассмотреть процесс учета и оценки основных фондов;
определить цели, задачи и источники анализа основных фондов;
рассмотреть методику анализа обеспеченности предприятия основными фондами;
изучить методику анализа качественного состояния основных фондов;
рассмотреть методику анализа фондоотдачи основных фондов;
разработать основные направления улучшения использования основных производственных фондов

Анализ порядка исчисления и уплаты НДФЛ

04 Марта 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение действующей в настоящее время системы исчисления налога на доходы физических лиц, выявление ее недостатков, проведение анализа учета НДФЛ на конкретном предприятии, рассмотрение возможных путей его оптимизации. Для осуществления этих целей были решены следующие задачи: дано определение экономической сущности налога на доходы физических лиц; рассмотрен существующий порядок исчисления НДФЛ, особенности формирования налоговой базы, применение действующих налоговых вычетов; проанализирована существующая система расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц на примере конкретного предприятия.

Анализ расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии

19 Марта 2011, дипломная работа

Целью данной работы является изучение особенностей бухгалтерского учета и методики анализа расчетов предприятия с покупателями и заказчиками. Для достижения поставленной цели в данной работе необходимо решить ряд задач:

•изучить правовые основы расчетов предприятий со своими покупателями и заказчиками;
•рассмотреть нормативно – правовое обеспечение бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками;
•определить цели, задачи и методы анализа состояния расчетов;
•рассмотреть особенности синтетического и аналитического учета расчетов предприятия с покупателями и заказчиками;

Анализ рентабельности и расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) ООО «Союз-К»

11 Апреля 2012, реферат

В отчетном периоде организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 38,4 копеек с каждого рубля выручки от реализации. При этом имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (+0,9 коп.).

Анализ системы бюджетирования на ООО "Тольяттикаучук"

12 Декабря 2011, курсовая работа

Целью исследования является совершенствование методики планирования и контроль за результатом финансово-хозяйственной деятельности крупного промышленного предприятия посредством бюджетирования. Для достижения поставленной цели в дипломной работе решаются следующие задачи:

а) рассмотреть систему бюджетного планирования на предприятии;

б) выявить место и роль бюджетирования в системе управления крупного многопрофильного промышленного предприятия;

в) обособить проблемы внедрения системы бюджетирования на российских предприятиях и предложить пути их решения.

г) взаимоувязка системы бюджетирования с действующей методикой ведения бухгалтерского учета;

д) использование бюджетной системы планирования для управления финансовым состоянием предприятия.

Анализ финансового состояния предприятия

22 Ноября 2012, курсовая работа

Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации предпринимательства и т.д. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.