Регламент Верховної Ради України

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 20:40, курсовая работа

Описание работы

Нині в Україні не існує інших органів законодавчої влади.
Саме тому метою цієї роботи є дослідити та визначити особливості Верховної Ради України, її внутрішню організацію та компетенцію, а також організацію роботи парламенту України та її комітетів.

Содержание

Вступ
Розділ І . Верховна Рада в механізмі державної влади
1.1 Історія становлення Верховної Ради
1.2 Верховна Рада України: конституційний склад, структура та принципи діяльності
Розділ ІІ. Компетенція Верховної Ради України
2.1 Повноваження Верховної Ради
2.2 Законодавчий процес як одна з найважливіших функцій парламенту
Розділ ІІІ. Організація роботи Верховної Ради України
3.1 Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників.
3.2 Організація роботи народного депутата у ВРУ.
3.3 Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп ( фракцій) Верховної Ради.
Висновки
Список використаних джерел

Работа содержит 1 файл

Міністерство освіти і науки.docx

— 65.43 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту

Національний  транспортний університет

Кафедра конституційного та адміністративного права 
 
 
 

Курсова робота 

з дисципліни Конституційне право

на тему : «Регламент Верховної  Ради  України» 
 
 

                                                                                                           Виконала:

                                                                                                         студентка ІІ курсу

                                                                                                           групи ТП -2.1

                                                                                                          Нечепуренко Д.О.

                                                                                                         Перевірила:

                                                                                                           Моключенко А.Д.

                                                                                                     
 
 

Київ-2011

План 

Вступ 

Розділ І .   Верховна Рада в механізмі державної влади

           1.1 Історія становлення Верховної Ради

           1.2  Верховна Рада України: конституційний склад, структура та принципи діяльності 

Розділ ІІ. Компетенція Верховної Ради України

           2.1  Повноваження Верховної Ради

           2.2  Законодавчий процес як одна з найважливіших функцій парламенту 

Розділ ІІІ. Організація роботи Верховної Ради України

           3.1   Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників.

           3.2   Організація роботи народного депутата у ВРУ.

           3.3   Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп ( фракцій) Верховної Ради. 

Висновки 

Список використаних джерел  
 
 
 

Вступ

Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механізмом держави.

Значну  увагу в характеристиці вищих  органів держави приділяють парламентам. За визначенням, парламент - це виборні і колегіальні вищі органи держави, які функціонують в умовах демократичного правління і мають своїми головними повноваженнями функції в сфері законотворчості. В унітарних державах парламенти формуються на загальнонаціональному рівні, у федераціях - також і на рівні їх суб`єктів.

Нині парламенти діють у понад 160 країнах світу. За змістом діяльності вони є насамперед органами законодавчої влади, легіслатурами (від латинського Lex — закон). Водночас у їх діяльності значне місце посідають й інші, окрім законодавчої, функції, зокрема представницька, установча, парламентського контролю, бюджетно-фінансова, міжнародних зв'язків тощо.

Парламенти  мають різні назви — Верховна Рада (Україна), Федеральні збори (Росія, Швейцарія), Конгрес (США), Стортинг (Норвегія), Альтинг (Ісландія), Генеральні кортеси (Іспанія), Генеральний конгрес (Мексика), Кнесет (Ізраїль), Національні збори (Єгипет), Все-китайські збори народних представників тощо, — але для усіх них властиві загальні принципи парламентаризму.

Сучасний  парламентаризм характеризується наявністю  кількох усталених видів парламентів, що різняться своїм статусом, порядком формування, структурою, функціями та іншими ознаками. Зокрема, за своїм статусом розрізняють парламенти президентських, парламентських і змішаних (президентсько-парламентських, парламентсько-президентських) республік та монархій.

Розвиток  сучасного українського парламентаризму  здійснюється у руслі загальносвітових процесів і тенденцій. Одночасно йому властиві і певні національні особливості. Вони обумовлені не тільки специфікою сучасних соціально-економічних процесів і державного устрою України. Важливе значення тут мають також історичні передумови і традиції становлення українського парламентаризму.

Пріоритетною  рисою українського парламенту як органу законодавчої влади є його єдність, виключність, універсальність в системі органів державної влади, що зумовлено насамперед унітарним характером нашої держави, тобто державним устроєм, поділом державної влади, його внутрішньою структурою та ін.

Верховна  Рада України є загальнонаціональним представницьким органом державної влади, оскільки вона представляє весь український народ — громадян України всіх національностей і виступає від імені всього народу. Це випливає як з Преамбули Конституції України, з її змісту, так і з назви парламенту — "Верховна Рада України".

Чинна Конституція України закріпила якісно нову організацію державної влади. Відмовившись від ієрархічної, вертикальної системи організації державної влади, яка існувала в Україні до здобуття незалежності, вона сприйняла загальновизнаний принцип організації державної влади — принцип поділу її на законодавчу, виконавчу і судову.

Верховна  Рада України, за Конституцією України, набула всіх основних рис парламенту України — єдиного, загальнонаціонального, представницького, колегіального, виборного, однопалатного, постійно діючого органу законодавчої влади України.

Нині  в Україні не існує інших органів  законодавчої влади.

Саме  тому метою цієї роботи є дослідити та визначити особливості Верховної Ради України, її внутрішню організацію та компетенцію, а також організацію роботи парламенту України та її комітетів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ  І .   Верховна Рада в механізмі державної влади

          1.  Історія становлення Верховної Ради

Першим конституційним попередником Верховної Ради України була Центральна Рада Української Народної Республіки, утворена 17 березня 1917року. Вона розпочала розбудову української державності шляхом видання Універсалів. IV Універсалом ЦР проголосила (22 січня 1918 р., затверджений 24 січня 1918 Малою Радою) УНР самостійною і суверенною державою, а Генеральний Секретаріат перейменувала на Раду Народних Міністрів. На останньому засіданні Центральної Ради 29 квітня 1918 року було ухвалено проект Конституції Української Народної Республіки — «Статут про державний устрій, права і вольності УНР».

Другим  попередником Верховної Ради України  можна вважати З'їзд хліборобів-землевласників за участю 8000 делегатів, який відбувся в Києві 29 квітня 1918 і проголосив гетьманом України Павла Скоропадського. Цього ж дня було оголошено «Закони про тимчасовий державний устрій України», що мали слугувати за Конституцію держави до скликання Сейму. Однак Сейм так і не було скликано. За цією тимчасовою Конституцією влада в Україні належала Гетьману, який призначав Отамана Ради Міністрів, а той подавав Гетьману свій Кабінет на затвердження.[10]

Безпосереднім попередником Верховної Ради України  була Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Верховна  Рада УРСР — найвищий орган державної влади і єдиний законодавчий орган колишньої УРСР. Законодавчо визначена Конституцією УРСР 1937 року замість Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.

Верховна  Рада УРСР обирала підзвітну їй Президію, утворювала уряд УРСР — Раду Міністрів УРСР та обирала Верховний Суд УРСР. Також депутатами обиралися голови облвиконкомів та частково їхні заступники, перші чи другі секретарі обкомів, вищий командний склад розташованих на території України військових округів.

До повноважень  ВР також належало право:

змінювати Конституцію УРСР та приймати нову;

видавати  та затверджувати народно-господарчі плани та Державний бюджет УРСР;

контролювати  стан та управління підприємствами союзного підпорядкування та наглядати за ними;

надавати право громадянства УРСР тощо.

Основною  формою діяльності Ради були сесії, що скликалися Президією двічі на рік. Також за розсудом Президії, або  за вимогою третини депутатів могли скликатися позачергові та урочисті (присвячені визначним датам) сесії. Рада утворювала постійні і тимчасові комісії. Закони приймалися більшістю голосів депутатів, які брали участь у засіданні ВР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Верховна Рада України: конституційний склад, структура та принципи діяльності.

За чинною Конституцією Верховна Рада України  є однопалатним парламентом, який складається з 450 народних депутатів, що обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 4 роки.

Народним депутатом може бути тільки громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Не може бути обраний до Верховної Ради України громадянин, що має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Верховна Рада України є повноважною у випадку обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу.

Повноваження  народних депутатів починаються  з моменту принесення присяги. Чинно Конституція, Регламент Верховної Ради не містять чіткої процедури її складання, тому ці питання були вирішені Підготовчою депутатською групою і розроблена нею процедура вперше відбулася перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради ХІV скликання.

Информация о работе Регламент Верховної Ради України