Управління транспортом та зв’язком

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2011 в 16:10, реферат

Описание работы

Управління транспортом і зв'язком регулюється законами, кодексами, статутами, положеннями про окремі види транспорту і зв'язку. Організаційно-правові, економічні засади діяльності транспорту визначаються Законом України від 10 листопада 1994 р. «Про транспорт».

Транспорт України покликаний задовольняти потреби населення і суспільного виробництва в перевезеннях. Метою державного управління в галузі транспорту є: своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони держави; захист їх прав під час транспортного обслуговування; безпечне функціонування транспорту; додержання необхідних темпів і пропорцій та ін.

Содержание

Вступ
Органи управління транспортом і шляховим господарством
Управління морським і річковим транспортом
Управління залізничним транспортом
Управління автомобільним транспортом
Управління цивільним повітряним транспортом
Управління трубопровідним транспортом
Органи управління зв'язком
Державний контроль на транспорті та в галузі зв'язку
Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті та в галузі зв'язку
Література

Работа содержит 1 файл

Управління транспортом і зв.docx

— 44.16 Кб (Скачать)
lign="justify">Річкове судно — первинна виробнича ланка річкового транспорту. Керує екіпажем судна капітан, який несе відповідальність за порядок на судні, нормальний технічний стан судна, схоронність вантажу, що перевозиться, та обслуговування пасажирів.

Управління  залізничним транспортом 

Через Мінтранс України здійснюється управління залізничним  транспортом держави. До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи сполучення, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, інші підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що забезпечують його функціонування.

Управління  залізничним транспортом здійснює Державна адміністрація залізничного транспорту України (далі —Укрзалізниця). Діяльність Укрзалізниці регулюється Положенням про Державну адміністрацію залізничного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р., та іншими нормативними актами. Укрзалізниця — це орган управління залізничним транспортом загального користування, який підвідомчий Мінтрансу України. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші об'єднання, підприємства, установи і організації залізничного транспорту.

До основних завдань Укрзалізниці належать: організація  злагодженої роботи залізниць і  підприємств з метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в перевезеннях; забезпечення ефективної експлуатації залізничного рухомого складу, його ремонту та оновлення; розроблення концепцій розвитку залізничного транс­порту; вжиття заходів для забезпечення безпеки функціонування мобілізаційної підготовки і цивільної оборони на залізничному транспорті та його діяльність під час ліквідації наслідків аварій, стихійного або іншого лиха та ін.

Укрзалізницю  очолює генеральний директор, який за посадою є першим заступником  Міністра транспорту України. Генеральний  директор має заступників, які за поданням Міністра транспорту України  призначаються Кабінетом Міністрів України.  

Для розроблення  основних напрямів розвитку залізничного транспорту, а також вирішення  найважливіших питань його господарської Діяльності створюється рада Укрзалізниці. Склад ради та положення про неї затверджуються Міністром транспорту України. Рішення ради втілюються в життя наказами генерального директора. Укрзалізниця є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Укрзалізниця видає накази, обов'язкові до виконання залізницями та підприємствами, які входять до сфери управління Укрзалізниці.

Наступною ланкою управління залізничним транспортом  є управління залізницями, в яких функціонують відділення залізниць. Очолюють управління залізниць і відділення відповідні начальники.

Низовою ланкою залізничного транспорту є залізнична станція (пасажирська, вантажна, сортувальна). Очолює її начальник станції.

Управління  автомобільним транспортом  

Автомобільний транспорт є однією з важливих галузей господарства, забезпечує поряд  з іншими видами транспорту виробництво  та обіг продукції промисловості і сільського господарства, потреби будівництва, задовольняє потреби населення в перевезеннях, а також сприяє зміцненню оборони України.

До складу автомобільного транспорту входять  підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів  і вантажів, авторемонтні і шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали  і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи і організації незалежно  від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту. Управління автомобільним транспортом здійснює Мінтранс України. До сфери його управління належать об'єднання, підприємства, установи і організації автомобільного транспорту. Основні завдання, функції та права органів управління автомобільним транспортом передбачені в Положенні про Державний департамент автомобільного транспорту України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від ЗО березня 2000 p., а також у Статуті автомобільного транспорту України, який визначає обов'язки, права та відповідальність автотранспортних підприємств, організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також громадян, що користуються автомобільним транспортом.

Основними завданнями органів управління автомобільним  транспортом є: організація злагодженої  роботи об'єднань, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, з метою задоволення потреб суспільного виробництва і населення в автомобільних перевезеннях; вжиття заходів для ефективного використання рухомого складу автомобільного транспорту, його поновлення, ремонту, забезпечення матеріально-технічними та паливно-енергетичними ресурсами, визначення структури парку; організація виконання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та ін.

Укравтотранс  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з  центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами АРК, органами місцевого самоврядування, а також відповідними органами інших держав. Укравтотранс у межах своїх повноважень на основі законодавства України видає накази, організує та контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством України, рішення Укравтотрансу є обов'язковими до виконання підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

Для розроблення  основних напрямків розвитку автомобільного транспорту, вирішення найважливіших  питань його діяльності утворюється  рада Укравтотрансу, склад якої затверджується Міністром транспорту України. Укравтотранс є юридичною особою.

Постановою  Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1998 p. створені автотранспортні управління Мінтрансу України, а також затверджене відповідне Положення про них.

Автотранспортні управління в АРК та областях є  територіальними органами Мінтрансу  України. Основними завданнями управлінь  є: забезпечення державного регулювання  діяльності автомобільного транспорту та здійснення контролю за додержанням  суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, що виконують перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, вимог нормативних актів, стандартів і норм, що регулюють перевезення пасажирів і вантажів автотранспортом. Управління очолюють начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром транспорту України за погодженням з Радою міністрів АРК, обласними державними адміністраціями. Управління є юридичними особами.

Що стосується компетенції місцевих державних  адміністрацій в галузі управління транспортом, то вони врегульовані на загальному рівні Законом України «Про місцеві державні адміністрації». 

Управління  цивільним повітряним транспортом 

Українській державі належить повний та надзвичайний суверенітет над повітряним простором  України, що є частиною території  України. До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, аерофотозйомку, сільськогосподарські роботи, а також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітряним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації, вертольотодроми, гідроаеродроми та інші майданчики для експлуатації повітряних суден, інші підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

Органом, що здійснює управління цивільною авіацією, е Державний департамент авіаційного  транспорту. Положення про який затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 p.

Основними завданнями Укравіації є: реалізація державної політики з питань розвитку цивільної авіації; забезпечення потреб галузей національної економіки та населення у перевезеннях вантажів і пасажирів; реєстрація та сертифікація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації; розроблення та реалізація затверджених Мінтрансом України основних напрямів економічної, тарифної, фінансової, кадрової, науково-технічної політики та екологічної безпеки в цивільній авіації; здійснення нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки і безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації; здійснення інших функцій, що випливають з покладених на неї завдань.

Укравіація  має право: залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій до проведення службових розслідувань авіаційних подій з цивільними повітряними суднами, а також для виконання інших функцій; одержувати від органів управління різних рівнів інформацію, документи і матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання завдань; призупиняти дію сертифікатів експлуатантів та діяльність об'єктів у галузі цивільної авіації всіх форм власності, якщо вони порушують вимоги нормативних актів щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки ліцензій тощо.

Укравіація  взаємодіє з центральними та місцевими  органами виконавчої влади, Радою міністрів АРК, органами місцевого самоврядування.

Взаємовідносини Укравіації та Міністерства оборони  України (далі— Міноборони України) щодо створення і функціонування об'єднаної цивільно-військової системи  використання повітряного простору України здійснюються на підставі Положення про державну систему використання повітряного простору України, спільних наказів Міноборони України та Мінтрансу України, Міноборони України та Укравіації.

Укравіація  видає у межах своїх повноважень накази, організує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Укравіації з питань безпеки польотів, авіаційної безпеки та регулювання доступу експлуатантів до ринку авіаційних перевезень та послуг є обов'язковими до виконання міністерствами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами. Нормативно-правові акти Укравіації підлягають державній реєстрації.

Укравіацію  очолює Голова, який несе відповідальність за виконання покладених на Укравіацію завдань та здійснення нею своїх  функцій, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних  підрозділів Укравіації.

Для погодженого  вирішення питань, що належать до повноважень  Укравіації, обговорення найважливіших  напрямів її діяльності та розвитку галузі утворюється рада Укравіації у складі Голови Укравіації (голова ради), заступників  Голови за посадою та керівників структурних  підрозділів Укравіації. До складу ради можуть входити також представники інших центральних і місцевих органів виконавчої ради та керівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління цивільним повітряним транспортом. Членів ради затверджує Міністр транспорту України. Рішення ради проводяться в життя, як правило, наказами Голови Укравіації.

Управління  трубопровідним транспортом 

Систему трубопровідного  транспорту України складають: магістральний  трубопровідний транспорт, що функціонує як єдиний технологічний комплекс з  усіма об'єктами і спорудами, за допомогою  якого здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів  транспортування споживачам; промисловий  трубопровідний транспорт — весь інший немагістральний транспорт  у межах виробництв, а також  нафтобазові внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, меліоративні системи тощо.

Правові, економічні та організаційні принципи діяльності трубопровідного транспорту визначає Закон України «Про трубопровідний транспорт». Особливості застосування цього Закону в частині функціонування промислового трубопровідного транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України. Приватизація, а також зміна власності державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту забороняються. Зміна форм власності промислового трубопровідного транспорту здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Державне  управління у сфері трубопровідного  транспорту здійснюють Міністерство палива та енергетики України (далі — Мінпаливенергетики України), а також місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах  їх компетенції. Під час особливого періоду безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту і контроль за їх діяльністю забезпечуються органами Міноборони України.

Информация о работе Управління транспортом та зв’язком