Ақтөбе облысында 450Мвт МАЭС жобалау

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 14:31, дипломная работа

Описание работы

Жақындағы он жылда қазіргі энергетикадағы техникалық прогресс бугазды технологиялармен байланысты болады. Қазіргі уақыттың өзінде олардың дүниежүзілік энергетикаға қосқан салыстырмалы үлесі жоғары, ал болашақта оның маңызы арта түспек.
Қазіргі замандағы озық бугазды қондырғыларды іске асыру үшін үнемділігі, сенімділігі және экологиялық сипаттамалары жағынан жоғарғы талаптарға сәйкес келетін газ шығырлы қондырғылар қажет.

Содержание

Кіріспе
1 бөлім. Жылулық бөлім
Газтурбиналы қондырғылар жайлы қысқаша мәлімет
1.2 Утилизатор қазаны бар бугазды қондырғының жылулық
сүлбесін есептеу
1.2.1 ГТЭ-160 газ шығырын жылулық есептеу
1.2.2 П-90 утилизатор қазанының жылулық құрамалық есептеу
1.2.3 К-150-7,7 бу шығырының жылулық сүлбесін есептеу
2 бөлім. Негізгі және көмекші жабдықтар
2.1 Негізгі және көмекші жабдықтар сипаттамасы
3 бөлім. Сумен қамтамасыздандыру
3.1 Техникалық сумен қамдау жүйесі
4 бөлім. МАЭС-тың отын шаруашылығы
4.1 Отын шарушылығы
5 бөлім. Станция жобасы
5.1 Станцияның бас жобасы және бас тұрқының үйлестірілуі
6 бөлім. Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бөлімі
6.1 МАЭС-тің қоршаған ортаға әсері
6.1.1 Ауадағы зиянды қалдықтардың таралуын есептеу және
санитарлы-қорғау аумағының класын таңдау
6.1.2 Цехты жасанды жарықтандыруды жасау
7 бөлім. Экономикалық бөлім
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Работа содержит 1 файл

Дайын негізгі бөлім.docx

— 1,018.69 Кб (Скачать)

17

48) Саңылауға  ауаның салыстырмалы шығысы: gут=0,0075;


49) Жану камерасына  ауаның шығысы:

;

50) Жану камерасына  отын шығысы:

;

51) Газ турбинасынан  өтетін газдардың шығысы:

52) Газ турбинасынан  кейінгі газдардың шығысы:

;

53) tср=810 0С кездегі азоттың изобаралық жылусыйымдылығы:

54) tср=810 0С кездегі су буларының изобаралық жылусыйымдылығы:

;

55) t3=810 0С кездегі үшатомды газдардың изобаралық жылусыйымдылығы:

;

56) tср=810 0С кездегі азоттың адиабаталық шамасы:

;

57) tср=810 0С кездегі үш атомды газдардың адиабаталық шамасы:

;

58) tср=810 0С кездегі су буларының адиабаталық шамасы:

;

59) tср=810 0С кездегі жану өнімдерінің адиабаталық шамасы:

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

18


60) tср=810 0С кездегі ауаның изобаралық жылусыйымдылығы:

;

61) tср=810 0С кездегі ауаның адиабаталық шамасы:

;

62) tср=810 0С кездегі газдардың адиабаталық шамасы:

          63) Газ турбинасында газдардың кеңею дәрежесі:

;

64) Газ турбинасының  адиабаталық ПӘК-і: ηк=0,89;

65) Газ турбинасынан  кейінгі газдардың температурасы:

66) Газ турбинасынан  кейінгі және есептелген газдардың  температураларының айырмашылығы  Δt=t4-t4'=560-554=6 0C<10 0C;

67) Газ турбинасынан кейінгі газдардың температурасы t4=554 0C;

68) Сығымдағыштың  ішкі қуаты:

 

69) tср=810 0С кездегі жану өнімдерінің изобаралық жылусыйымдылығы:

70) tср=810 0С кездегі газдардың изобаралық жылусыйымдылығы:

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

19


71) Газ турбинасының  ішкі қуаты:

                                    

72) Сығымдағыштың механикалық ПӘК-і: ηкмех=0,89 (қабылданады);

73) Газ турбинасының  механикалық ПӘК-і ηг.т.мех=0,995 (қабылданады);

74) Электр  генераторының ПӘК-і ηэг=0,985 (қабылданады);

75) Газ турбиналы  қондырғының электрлік қуаты:

;

76) Шығар  газдардағы ауаның артықтық еселеуіші:

;

77) Газ турбинасынан  кейінгі шығар газдардың температурасы:

78) Газ турбинасынан  кейінгі шығар газдардың тығыздығы:

79) Газ турбинасынан  кейінгі шығар газдардағы оттегінің  көлемдік мөлшері:

80) Электр энергиясын өндірудің ПӘК-і (брутто):

.

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

20

1.2.1.1кесте – ГТҚ-ның жылулық есептеуінің энергетикалық көрсеткіштері (отын – табиғи газ, Qiг=9013 ккал/м3, номиналды жүктеме)


Көрсеткіштер

Белгіленуі

Өлшем бірлігі

Есептік мәндері

1

Газдардың бастапқы температурасы

t1

0С

1060

2

Сығымдағыш алдындағы ауа шығысы

Gв

кг/с

509

3

Сығымдағыштағы қысым көтеру дәрежесі

πк

-

11,3

4

Сығымдағыштан кейінгі ауа қысымы

Р2

кгс/см2

11,55

5

Сығымдағыштан кейінгі ауа температурасы

t2

0С

347

6

Сығымдағыштың ішкі қуаты

Niк

кВт

151700

7

Отын шығысы

В

кг/с

8,929

8

Жану камерасындағы ауаның артықтық еселеуіші

αкс

-

2,846

9

ГТ-ның алдындағы газдар қысымы

Р3

кгс/см2

11,0329

10

ГТ-ның шығысындағы газдар қысымы

Р4

кгс/см2

1,0823

11

Газ турбинасының ішкі ПӘК-і

ηвт

-

0,87

12

Газ турбинасының ішкі қуаты

Niг.т.

кВт

356200

13

Газ турбинасынан кейінгі газдар шығысы

Gг

кг/с

572

14

Газ турбинасынан кейінгі газдар температурасы

t4

0С

554

15

ГТ-нан шығар газдардағы ауаның артықтық еселеуіші

αухг.т.

-

3,294

16

ГТҚ-ның электрлік қуаты

Nгэл

кВт

157 000

17

ГТҚ-ның электр энергиясын өндіруінің ПӘК-і (брутто)

ηгэ.бр

-

0,374


 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

21


1.2.2 П-90 утилизатор қазанын жылулық есептеу

 

1.2.2.1 кесте – Жылулық теңестікті есептеу

Көрсеткіш атауы

Бел.

Өл-і

Кейіп-теме

ЖҚ БАҚ

ЖҚ Б

ЖҚ 

ҮН 2

ЖҚ ҮН 1

1. Ортаның шығысы

Di

кг/с

Қазан мәліме-тінен

67,22

67,22

67,22

67,22

2. Қатынас

Hi

-

Di/Be

7,528

7,528

7,528

7,528

3. Газдардың кірісіндегі температура

υi'

0C

ГТҚ есеп-теуінен

554

451

369

248

4. Газдардың кірісіндегі энтальпиясы

Ii'

кДж/кг

4-кесте-ден

35203

30161

22830

15227

5. Ортаның кірісіндегі қысым

Pi'

МПа

Қабыл-данған

7,9

8,5

8,8

9,1

6. Ортаның кірісіндегі температура

ti'

0C

Қабыл-данған

298

295

170

125

7. Ортаның кірісіндегі энтальпия

ii'

кДж/кг

[5] қараңыз

2778,6

1317,9

723,5

531,1

8. Газдардың шығысындағы температура

υi''

0C

4-кестеден

451

369

321

225


 

 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

22

1.2.2.1 кестенің  жалғасы


9. Газдардың шығысындағы энтальпия

Ii''

кДж/кг

Ii'-QT

30161

22830

19244

13778

10. Ортаның шығысындағы қысым

Pi''

МПа

Қабыл-данған

7,7

7,9

8,6

8,8

11. Ортаның шығысындағы температура

ti''

0C

Қазан мәлі-метінен

519

298

273

170

12. Ортаның шығысындағы энтальпия

ii''

кДж/кг

[5] қараңыз

3448,4

2778,6

1199,8

723,58

13. Газдардың берген жылулығы

QT

кДж/кг

Hi·Δi

5042,2

10996

3585,4

1448,8

14. Ортаның қабылдаған жылулығы

Δi

кДж/кг

ii'' - ii'

669,78

1460,69

476,26

192,46

15. Ортаның шығысы

Di

кг/с

Қазан мәліметінен

15,55

15,55

15,55

82,77

16. Қатынас

Hi

-

Di/Be

1,741

1,741

1,741

9,270

17. Газдардың кірісіндегі температура

υi'

0C

4-кестеден

321

304

248

225

18. Газдардың кірісіндегі энтальпиясы

Ii'

кДж/кг

4-кестеден

19244

18837

15227

13760


 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

23

1.2.2.1 кестенің  жалғасы


19. Ортаның кірісіндегі қысым

Pi'

МПа

Қабылданған

0,7

0,81

0,84

0,82

20. Ортаның кірісіндегі температура

ti'

0C

Қабылданған

168

170

125

36

21. Ортаның кірісіндегі энтальпия

ii'

кДж/кг

[5] қараңыз

2770,03

719,12

440,7

151,46

22. Газдардың шығысындағы температура

υi''

0C

4-кестеден

304

248

225

167

23. Газдардың шығысындағы энтальпия

Ii''

кДж/кг

Ii'-QT

18837

15265

13760

10780

24. Ортаның шығысындағы қысым

Pi''

МПа

Қабылданған

0,65

0,7

0,81

0,8

25. Ортаның шығысындағы температура

ti''

0C

Қазан мәліметінен

273

168

170

105

26. Ортаның шығысындағы энтальпия

ii''

кДж/кг

[5] қараңыз

3003,8

2770,03

719,1

440,6

27. Газдардың берген жылулығы

QT

кДж/кг

Hi·Δi

407,2

3571,6

484,8

2681,2


 

 Өзг   Бет      №құжат             Қолы           Күні


БЖ-5В071700-2011

 

 

Парақ

24

1.2.2.1 кестенің соңы

Информация о работе Ақтөбе облысында 450Мвт МАЭС жобалау