Рефераты по таможенной системе

Запреты импорта и экспорта

11 Ноября 2011, реферат

Запрет на импорт или экспорт – это полное запрещение ввозить в страну или вывозить из нее определенные товары.

Зарождение внешней торговли на Руси и ее влияние на развитие таможенного дела

11 Марта 2012, доклад

Таможенное дело берет свое начало от зарождения товарного хозяйства и торгового обмена, от простейших форм налогообложения. Точное время его возникновения определить вряд ли возможно, но доподлинно известно, что уже в III веке до н. э. в городе Тарифа (в нынешней Андалузии), в провинции Кадис, на юге Испании, где в то время господствовал Карфаген, была впервые составлена таблица, в которую вносилось название товара, единица его измерения и указана величина пошлины (сбора) за его провоз через Гибралтарский пролив.

Заходи нетарифного регулювання

26 Ноября 2011, реферат

Заходи нетарифного регулювання - адміністративні заходи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: ліцензування, квотування, реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів), сертифікація товарів тощо.

Защита внутреннего рынка РБ от недобросовестной конкуренции

13 Ноября 2011, курсовая работа

На всех исторических этапах развития государства внешнеэкономическая деятельность оказала влияние на решение экономических проблем на различных уровнях: народного хозяйства в целом, отдельных регионов, объединений, предприятий. Как часть общей структуры народного хозяйства внешнеэкономическая деятельность воздействует на совершенствование внутрихозяйственных пропорций, размещение и развитие производственных сил. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы.

Защита интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службой России: экономический аспект

22 Ноября 2012, курсовая работа

Цель работы – изучение темы «защита интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службой России: экономический аспект» как с российской, так и с зарубежной точек зрения.
Поставленная цель определяет задачи исследования:
1.Рассмотреть теоретические подходы к защите интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службой России: экономический аспект;
2.Выявить основную проблему защиты интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службой России: экономический аспект в современных условиях;
3.Обозначить тенденции развития тематики «защита интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службой России: экономический аспект».

Звіт з ознайомлювальної практики "Митний контроль"

19 Сентября 2011, отчет по практике

Історія митної системи. Про Державну митну службу України. Стратегічний розвиток Державної митної служби України.
Митна карта України. Зони діяльності митних органів України. Структура митної служби України.
Організаційна структура Маріупольської митниці – Задачі та функції, відповідальність. Організаційна структура митного поста – Задачі та функції, відповідальність.
Регуляторна діяльність Державної митної служби України.
Правила переміщення товарів і предметів громадянами при перетині кордону України.
Митне оформлення. Декларування. Митна вартість товарів. Ставки ввізного та вивізного мита. Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару. Сертифікати про походження товару.
Поняття митного режиму і види режимів,діючих на території України. Імпорт. Реімпорт. Експорт. Реекспорт.
Організація митного контролю. Зони митного контролю. Здійснення митного контролю.
Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Митний перевізник. Транзит. Тимчасове ввезення (вивезення). Митний склад. Тимчасове зберігання.
Митна статистика – Адміністративні послуги Державної митної служби України.
Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил. Заходи щодо запобігання контрабанди.
Індивідуальне завдання

Звіт з виробничої практики на митниці

01 Августа 2013, отчет по практике

1.1. Митний пост «Спеціалізований»є митним органом, як відокремлений структурний пiдроздiл Київської міжрегіональної митницi Міністерства доходів і зборів України, який безпосередньо здiйснює митний контроль i митне оформлення товарiв та транспортних засобiв, справляння податкiв i зборiв, виконує інші завдання, передбаченi законодавством України з питань митної справи.
1.2. Митний пост у своїй дiяльностi керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Міністерства фінансів України, рішеннями колегiї та наказами Міністерства доходів і зборів України, а також наказами митницi, тимчасовим положенням про митний пост.

Звіт з виробничої практики на Південній митниці

27 Февраля 2012, отчет по практике

Положення про структурні підрозділи митниці, а також посадові інструкції їх працівників. Ідентифікація товарів, які переміщуються через митний кордон на відповідність чинним нормативним документам.

Звыт про проходження практики на митницы

20 Октября 2011, отчет по практике

Одними з перших економічних законів України стали Закон України "Про митну справу в Українській РСР" та Митний кодекс України. Поступово митне право оформилось у відносно самостійну галузь законодавства й знаходиться в процесі становлення. Деякі норми відміняються, інші приходять їм на зміну. Хоча домінуючим підходом у регулюванні відносин, які виникають при перетині кордону фізичними особами й при переміщенні через нього матеріальних та інтелектуальних цінностей є адміністрування, це не виключає й приватного регулювання деяких з них

Здійснення митного оформлення кави меленої натуральної смаженої

05 Июня 2013, курсовая работа

У сучасних умовах Україна постала перед об'єктивною необхідністю активізації митних відносин. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже повністю шляхом і за рахунок вагомого внеску митної справи. Чим масштабніші обсяги виробництва, тим швидше відбувається відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення. З іншого боку, це веде до насичення внутрішнього ринку та необхідності збільшення експорту товарів. Зростання якості життя, забезпечення розвитку цивілізованого ринку і демократичних реформ, захист конституційних прав громадян, в тому числі їх прав як споживачів є невід'ємною умовою вступу України до Ради Європи, Світової організації торгівлі (СОТ), інших впливових міжнародних організацій.

Значение таможенно-тарифного регулирования для развития современной международной торговли

30 Сентября 2011, автореферат

В течение последних двух десятилетий в процессе либерализации международной торговли значительно снизился общий уровень таможенных пошлин и увеличилась доля беспошлинных позиций в национальных тарифах, получила широкое распространение новая универсальная внешнеторговая товарная номенклатура и практика заключения региональных соглашений с преференциальным таможенно-тарифным режимом для их участников, осуществлено преобразование основных многосторонних организаций в области регулирования торговли, сопровождавшееся предоставлением им больших функций и вызвавшее увеличение числа стран-членов.

Зона таможенного контроля

09 Мая 2012, реферат

Предназначение и порядок функционирования зоны таможенного контроля определены статьей 362 Таможенного кодекса Российской Федерации.
Зона таможенного контроля – территория (участок местности, склад или иное помещение), в пределах которой товары и транспортные средства, а равно производственная, коммерческая или иная деятельность находятся под контролем таможенных органов, осуществляемая в формах таможенного досмотра и осмотра товаров (транспортных средств), таможенного наблюдения.

Идентификационная экспертиза водки

13 Апреля 2012, курсовая работа

Целью данной работы - провести товароведческую экспертизу водки на основании решения о назначении экспертизы.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
– изучить идентификационные признаки водок и их классификацию по ТН ВЭД ТС;
– изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую производство экспертизы водок;
– изучить особенности идентификационной экспертизы водок;
– провести экспертизу водок, на основании решения о назначении экспертизы водок.

Идентификационная экспертиза ковров и прочих текстильных напольных покрытий для целей таможенного дела

20 Января 2012, курсовая работа

Цель курсовой работыпо дисциплине «Экспертиза товаров при экспортно-импортных поставках» является рассмотрение особенностей проведения идентификационной экспертизы ковров и прочих текстильных напольных покрытий.

Изменение кадровой политики таможенных органов

19 Октября 2011, дипломная работа

Настоящая дипломная работа посвящена исследованию вопросов третьего блока экономического механизма менеджмента. Цель работы изучение самостоятельного вида деятельности профессиональных специалистовменеджеров, направленной на повышение производительной, творческой отдачи и активности персонала, на разработку и реализацию политики подбора и расстановки персонала,на выработку правил приема и увольнения персонала, на решение вопросов, связанных с обучением и повышением квалификации персонала; разработка рекомендаций по использованию достижений менеджмента в таможенной системе России и в Орской таможне, которая является ее составным элементом. В работе осуществлена попытка определить факторы, оказывающие влияние на развитие служащего таможни, разделить их на первостепенные и факультативные.

Изменение, дополнение и отзыв таможенной декларации

11 Марта 2013, курсовая работа

Цель работы является изучение порядка изменения, дополнения и отзыва таможенной декларации.
Для достижения указанной цели в работе были решены следующие задачи:
1.Изучить понятие и назначение таможенного декларирования;
2.Рассмотреть документальное обеспечение процедуры декларирования товаров;
3.Рассмотреть изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации;
4. Изучить порядок отзыва таможенной декларации.

Изучение коммуникационных связей на Омской таможне

10 Ноября 2011, отчет по практике

Целью данной работы является изучение коммуникационных связей на Омской таможне, а так же выявление проблем связанных с коммуникациями.
Задачи:
1. провести теоретико-методологический анализ литературы по проблеме влияния коммуникационных связей на успешность работы управления;
2. определить проблемы непосредственно связанные с коммуникациями;
3. предложить мероприятия по улучшению работы коммуникационных связей;

Импорт алкоголя и ставка на акциз

28 Апреля 2012, доклад

С целью пополнения госбюджета, а также ограничения потребления алкоголя, во многих странах, в том числе в России, продажа алкоголя обложена заметным налогом (акцизом). Зачастую акцизы и налоги составляют большую часть цены крепких алкогольных напитков. Таким образом, государство получает прибыль от продажи алкоголя, которая сравнима, а иногда и превышает прибыль других участников процесса (производителей и торговых фирм).

Импорт алкоголя и ставка на акциз

09 Мая 2012, дипломная работа

С целью пополнения госбюджета, а также ограничения потребления алкоголя, во многих странах, в том числе в России, продажа алкоголя обложена заметным налогом (акцизом). Зачастую акцизы и налоги составляют большую часть цены крепких алкогольных напитков. Таким образом, государство получает прибыль от продажи алкоголя, которая сравнима, а иногда и превышает прибыль других участников процесса (производителей и торговых фирм).
Например, в России в 2007 году для крепких напитков установлена ставка акциза 162 рубля за литр спирта[1]. Это означает, что акциз на одну бутылку водки ёмкостью 0,5 л составляет 32,4 рубля. Если розничная цена бутылки, например, около 100 рублей, это значит, что примерно треть стоимости водки достается государству (не говоря о прочих налогах, таких как, например, НДС). Вместе с НДС это будет 47 рублей, то есть почти половина розничной цены.

Импорт сыра «Рокфор» на территорию Российской Федерации

26 Декабря 2012, курсовая работа

Франция — царица изысканных блюд и лакомств. Эта страна всегда славилась своей кулинарной историей, которая началась много веков назад и продолжается по сегодня. Ее по праву называют родиной сыра и многих молочных продуктов. В стране даже существует высказывание, популярное среди жителей — сколько дней в году, столько и сортов сыра во Франции.

Инкотермс 2010

04 Марта 2013, аттестационная работа

Инкоте́рмс-2010 (англ. Incoterms, International commerce terms) — международные правила по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли. Международные торговые термины представляют собой стандартные условия договора международной купли-продажи, которые определены заранее в международно признанном документе, вступающие в силу с 1 января 2011 года

Инновационные технологии в таможенном деле

24 Февраля 2012, контрольная работа

В 2008 году ФТС России разработала концепцию переноса таможенного оформления в районы, приближенные к таможенной границе РФ. Благодаря электронному декларированию через Интернет участники ВЭД могут оформлять свои грузы на любой пограничной таможне, не тратя деньги на оборудование офисов и перевод специалистов в приграничные районы. Кроме того, система очень удобна для таможенного оформления некоторых сложных грузов, например, продукции морского промысла. При подключении к системе электронного декларирования такую продукцию фактически можно будет оформлять прямо в море. Это упрощает не только процедуру оформления, но и таможенный контроль.

Интеллектуальная собственность

06 Апреля 2012, курсовая работа

Данная тема очень актуальна, потому что сейчас в мире, в том числе в нашей стране, в большей степени участились нарушения связанные с использованием поддельных, контрафактных товаров и незаконного владения ими.
ИС - это материально выраженный результат умственной (интеллектуальной) деятельности, дающий его создателю (автору) исключительное право на него, защищаемое либо соответствующими официально выданными документами - патентами или свидетельствами (промышленная собственность), либо законодательно установленными нормами авторского права.

Информационная и компьютерная безопасность в деятельности таможенных органов государств - участников Таможенного союза

18 Февраля 2012, доклад

Основными причинами, поднимающими актуальность вопросов обеспечения информационной и компьютерной безопасности на единой таможенной территории Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, являются: объединение в единое информационное пространство деятельности таможенных органов государств-участников Таможенного союза, включая сопряжение их информационных систем; динамичное развитие информационных технологий в таможенном деле, которые требуют новых адаптированных к ним подходов по обеспечению безопасности информации;

Информационные технологии в таможенных органах

16 Февраля 2013, отчет по практике

Цель практики – закрепление полученных в академии теоретических знаний практическими навыками.
Можно выделить следующие задачи преддипломной практики:
1) подготовка студентов к осознанному и углубленному практическому изучению учебных дисциплин;
2) приобщение студентов к практической деятельности, приобретение ими профессиональных навыков правовой работы по избранной специальности;
3) закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения;
4) ознакомление с основными направлениями правовой работы организаций, государственных органов;
5) ознакомление с функциональными обязанностями определенных лиц, порядком организации делопроизводства в организациях и государственных органах, научной организацией труда, управлением производством;

Информационный менеджмент в таможенных органах

22 Февраля 2012, курсовая работа

Задача настоящей работы заключается в том, чтобы на основании анализа различных материалов, учебной литературы (учебников и учебных пособий, справочной и энциклопедической литература, комментариев к законодательству), а также научных статей в периодических журналах и веб-сайтов, осветить информационный менеджмент в таможенной системе.
С одной стороны, тема исследования имеет интерес в научных кругах, с другой стороны, существует недостаточная разработанность и нерешенные вопросы. Это значит, что данная работа будет иметь учебную, теоретическую и практическую значимость.

Инфраструктура в системе организации таможенной деятельности

14 Марта 2013, курсовая работа

Целью моей работы является рассмотрение элементов системы таможенной инфраструктуры, как по отдельности, так и во взаимосвязи друг с другом и с таможенными органами.
Инфраструктура понятие произошло от лат. infra - ниже, под и structura - строение, расположение. Термин появился в экономической литературе в конце 40-х гг. 20 в. для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное производство (строительство шоссейных дорог, каналов, портов, мостов, складов, энергетическое хозяйство, транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и профессиональное образование, расходы на науку, здравоохранение и т.п.).

Инфраструктура таможенных органов

10 Ноября 2011, реферат

Инфраструктура понятие произошло от лат. infra - ниже, под и structura - строение, расположение. Термин появился в экономической литературе в конце 40-х гг. 20 в. для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное производство (строительство шоссейных дорог, каналов, портов, мостов, складов, энергетическое хозяйство, транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и профессиональное образование, расходы на науку, здравоохранение и т.п.).

Исключительная форма таможенного контроля - личный досмотр

13 Августа 2011, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – проанализировать законодательство в области применения исключительной формы таможенного контроля – личного досмотра, проанализировать регулирование процедуры личного досмотра в правовой системе Российской Федерации.

Иследование порядка работы лиц таможенных органов с денежным залогом

21 Марта 2012, курсовая работа

Распад СССР ознаменовал собой потерю монополии государственной власти на всей таможенной территории России. Появились новые экономические отношения - рыночные, вследствие чего в России стремительно стало расти огромное количество самостоятельных хозяйствующих субъектов, что не могло не отразиться на внешнем рынке страны. Увеличивался и объем капитала, перемещаемого через таможенную границу Российской Федерации.