Рефераты по ДКБ

Банківська система України

12 Апреля 2013, курсовая работа

Мета цієї роботи — дослідити діяльність комерційних банків в ринковій економіці, дати визначення банку як унікального явища економічного життя, проаналізувати структуру банківської системи, яка виконує функції "кровоносної системи" економіки, дати оцінку їх впливу на формування ринкової соціально-орієнтованої економіки в Україні і показати перспективи розвитку. Основним завданням курсової роботи є дослідження основних фінансових і банківських послуг, їх значення для економіки країни і для розвитку банкіської системи в цілому.

Банківська система України: принципи побудови та функції

11 Марта 2012, курсовая работа

Банківська система держави являє собою єдину систему, підпорядковану одній головній меті – забезпечувати ефективний обіг фінансових ресурсів у державі, тому часом її називають кровоносною системою держави. Від того, наскільки раціонально організована банківська система, наскільки вона відповідає економічному розвитку держави та її економічній політиці, залежить ефективність руху фінансових ресурсів.

Банківська система України: становлення і проблеми розвитку в умовах економічної кризи

12 Февраля 2013, статья

Сучасний стан розвитку економіки України потребує постійної уваги до банківської системи в цілому і комерційних банків зокрема, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для їх стабільного та ефективного функціонування. Ця потреба обумовлюється тим, що банківська система одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки і є одним з основних чинників політики економічного зростання. Адже через неї здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання.

Банківська система Франції

28 Февраля 2013, курсовая работа

Метою роботи є дослідження діяльності елементів банківської системи, ефективності застосування механізмів функціонування та регулювання банківської системи Франції.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити низку таких завдань:
охарактеризувати сутність та історію виникнення банківської системи Франції;
описати загальну структуру банківської системи Франції;
проаналізувати особливості функціонування центрального банку;
охарактеризувати структуру комерційних банків Франції;
здійснити аналіз організації банківського нагляду, контролю та регулювання в Франції;
проаналізувати роль банків у німецькій моделі корпоративного управління;
обґрунтувати значення банківського сектору Франції у спиянні розвитку малих та середніх підприємств.

Банківська система Японії

22 Марта 2012, контрольная работа

Виникнення перших банків в Японії відноситься до XVII ст., Що було обумовлено необхідністю обслуговування банківським капіталом розвивається торгівлі, промисловості та сільського господарства. У 1617 році в Осака вперше були випущені паперові гроші, забезпечені сріблом, і утворена Асоціація банкірів, гарантувала забезпеченість банкнот.

До середини XIX ст. зросла відкритість Японії та іноземній експансії і структурна перебудова економіки країни в епоху Мейдзі (1868-1912) підготували бурхливий розвиток банківської системи, яке йшло при активній дії держави.

Банківська справа та пропорції грошей

21 Ноября 2012, курсовая работа

Банк України є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених чинним законодавством випадках — також за рахунок Державного бюджету України. Він має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні. НБУ не відповідає за зобов’язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов’язаннями.

Банківська стабільність

19 Марта 2012, курсовая работа

Банківська стабільність означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов'язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі. На створення необхідних умов для стабільної діяльності банків спрямована система економічних нормативів регулювання банківської діяльності, яка впроваджена НБУ і є обов'язковою для всіх комерційних банків.

Банківська стстема України

08 Апреля 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних і науково-методологічних положень щодо функціонування банківської системи в період становлення ринкових відносин, розробка шляхів забезпечення її стабільного та ефективного розвитку.
Досягнення поставленої мети курсової роботи передбачає розв'язання таких завдань:
· проаналізувати сучасні методологічні підходи до питання сутності банківської системи;
· визначити критерії стабільного функціонування та сталого розвитку банківської системи перехідного типу;
· проаналізувати макроекономічні умови становлення та розвитку банківської системи України;
· визначити та розкрити основні напрями забезпечення сталого розвитку банківської системи України.

Банківське кредитування підприємств

23 Декабря 2012, реферат

Банки складають невід'ємну рису сучасного грошового господарства. Знаходячись у центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, банки виступають зв'язуючою ланкою між виробником і споживачем.
В умовах ринку неминуче банки висуваються в число основних, ключових елементів економічного регулювання. У цьому плані особливу роль відіграють кредити, перетворюючись, власне кажучи, у єдине джерело, що поставляє народне господарство додатковими ресурсами.

Банківське кредитування підприємств

02 Апреля 2013, реферат

Банківський кредит - це основна форма кредиту, за якої банк надає клієнтові у тимчасове використання частину власного, або залученого капіталу на умовах повернення зі сплатою банківського процента.
Даний кредит має широку цільову спрямованість і залучається в найрізноманітніших видах. В останні роки в кредитуванні підприємств беруть участь не тільки вітчизняні, але й закордонні банки, особливо в кредитуванні спільних підприємств. Під банківським кредитом розуміються кошти, надані банком у борг клієнту для цільового використання на встановлений термін під визначений відсоток.

Банківське кредитування фізичних осіб

05 Марта 2013, дипломная работа

З одного боку, сама природа кредитної угоди зумовлює необхідність майнової відповідальності її учасників за виконання прийнятих на себе зобов'язань. З іншого, обов'язкова умова виникнення кредитних відносин – це збігання інтересів кредитора і позичальника. Вирішальне значення при цьому має узгодження таких характеристик, як забезпеченість позики, термін кредитування, рівень процентної ставки, наявність альтернативних варіантів фінансування та розміщення коштів.

Банківське кредитування як основа діяльності банкe

03 Ноября 2012, реферат

Метою даної роботи є розгляд сутності кредиту, його форм та функцій, визначення об’єктів та суб’єктів кредитних відносин, а також знайомство з банківським кредитуванням.
Таким чином, постають наступні завдання роботи:
вивчити наявний науковий матеріал;
проаналізувати сутність кредиту як економічної категорії;
розібратися в особливостях банківського кредитування.

Банківський капітал: сутність, значення, класифікація, функції та структура ”

31 Октября 2011, реферат

Концентрація та централізація банківського капіталу відбувалася із початку виникнення банків та особливо посилилася з появою акціонерних банків, які самі по собі є формою централізації капіталу. Такі банки з самого початку їх організації можуть створюватися з капіталом великих розмірів. Крім того, капітали акціонерних банків у подальшому можуть бути збільшені через додатковий випуск акцій.

Банківський кредит та його класифікація

09 Марта 2013, курсовая работа

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є операцій комерційного банку з надання та погашення окремих видів позичок.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені на вирішення наступні основні задачі:
дослідити особливості банківського кредиту
сформулювати класифікацію кредитів,що надаються комерційними банками;
визначити умови та порядок укладання кредитного договору;
проаналізувати методи та етапи кредитування;
здійснити комплексний аналіз певних видів кредитних операцій;
виявити при яких умовах формується та використання резерв на покриття витрат за позиками комерційних банків;
дізнатись,про кредитну політику,яку можуть вести банки.

Банкаралық ақша аударымдар жүйесі арқылы есеп айырысу

28 Февраля 2013, курсовая работа

Қазақстан Республикасының банктері нарықтық экономика жүйесіне өтті. Тәуелсіздік алғанымызда құрылған банктер нарықтық экономикада жақсы жұмыс істеп, соның нәтижесінде пайда алу үшін көптеген әдістер іздестірді. Негізінде Қазақстанның банктерінің кірістері тәуелсіз алған жылдан бастап, қаіргіге дейін онша жоғары көлемде болған жоқ еді. Бірақ, соңғы жылдары, яғни 2003 жылдан бастап банктердің кірістілігі артуда. Оған дәлел болып келетін статистикалық мәліметтер.

Банки «ОАО Сбербанк» в Махачкале

05 Марта 2013, курсовая работа

Цель работы - изучение актуальных вопросов организации финансов акционерных обществ. Ставятся следующие задачи:
1. Изучение теоретических и правовых аспектов организации финансов акционерного общества, в том числе:
Финансовые особенности открытого и закрытого акционерных обществ
Финансовые аспекты создания акционерного общества
Финансовые особенности, связанные с реорганизацией акционерного общества
Уставный капитал акционерного общества

Банки второго уровня

01 Ноября 2011, реферат

Проводимая в стране экономическая реформа открыла новый этап в развитии банковского дела. Особую актуальность в условиях перехода к рынку приобретают вопросы перспектив развития банков и других кредитных институтов в нашей стране, ее практическая реализация. Решение поставленной задачи возможно лишь на основе изучения практического осмысления функционирования казахстанских, а также зарубежных банков и внедрения наиболее прогрессивных, рациональных форм и методов работы на практике.

Банки и банковская система

12 Ноября 2011, реферат

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики.

Банки и банковская система

05 Марта 2013, реферат

Целью моей работы является раскрытие целого ряда вопросов:
Что есть коммерческий банк в условиях рыночной экономики?
Каковы его роль и функции?
Каков статус и основные функции Центрального банка РФ?
Что представляет из себя банковская система Российской Федерации?
Какова сущность и содержание банковских операций?
Что представляют собой банковские инновации и их значение в банковской системе?

Банки и банковское дело в Российской Федерации

10 Декабря 2011, курсовая работа

Цель данной работы – исследование современного состояния банковской системы России и определение перспектив на будущее.
Задачи данной курсовой работы:
определить сущность понятия «банковская система» и изучить зарубежные системы банков;
проанализировать состояние банковских систем зарубежных стран;
выявить роль и место Банка России в банковской системе РФ;
дать характеристику участников банковского рынка и проанализировать функции коммерческих банков, дать их классификацию;
изучить законодательную базу, регулирующей банковскую систему России;
проанализировать современное состояние банковской системы РФ;
выявить проблемы современной банковской системы и определить перспективы её развития.

Банки и их виды, функции

08 Апреля 2011, курсовая работа

Цель, задачи, объект и предмет исследования курсовой работы:
- дать определение банка, рассказать об их видах, функциях и роли в развитии экономики страны;
- дать определение банковской системы, охарактеризовать её элементы;
- осветить роль Центрального банка в функционировании БС РФ, в экономических процессах страны, а также рассмотреть основные функции и операции Банка России;
- охарактеризовать коммерческие банки России в условиях перехода к рыночным отношениям, рассмотреть их операции, влияние на управление экономикой, а также я хотел бы акцентировать внимание именно проблеме развития коммерческих банков, так как именно они больше всего пострадали от перехода к рыночным отношениям в нашей стране;
- показать поведение ЦБ РФ, а также Коммерческих банков в условиях кризиса 1998 года;
- показать современное состояние БС РФ, её роль в экономических процессах страны, а также перспективы и тенденции её развития.

Банки и их роль в рыночной экономике

30 Апреля 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение деятельности и функций Банка России. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- изучить происхождение и сущность банков;
- выявить главные проблемы деятельности государственных банков;
- описать тенденции развития банковского сектора в настоящее время.

Банки и их роль в рыночной экономике

22 Марта 2013, курсовая работа

Цель работы – определить роль банков в рыночной экономике.
В ходе работы решались следующие задачи:
-раскрыть сущность, функции банков;
-рассмотреть основные операции банков;
-выявить особенности современной банковской системы;
-провести анализ развития банковского сектора;

Банки и кредит

13 Декабря 2010, курсовая работа

В своей работе я попробую показать сущность банка с разных общественных позиций, типы банков , банковскую систему России, проблемы, существующие на сегодняшний день у банков, возможные пути их решения, тенденции развития банковской системы в России.

Банки и предложение денег

21 Октября 2011, курсовая работа

Использование денег при совершении сделок исключительно полезно в больших, сложных сообществах людей. Представьте на мгновение, что из экономики исчезли знаки оплаты, принимаемые повсеместно в обмен на товары и услуги. В этом случае люди будут вынуждены перейти к бартеру, то есть к взаимному обмену продукцией с целью получения необходимого товара. К примеру, чтобы получить возможность пообедать, вам придется предложить владельцу ресторана что-нибудь, представляющее для него определенную ценность: подмести пол, помыть автомобиль или подарить ему рецепт фирменного семейного блюда. Основанная на бартерном обмене экономика неизбежно столкнется с проблемой эффективного размещения ограниченных ресурсов. Для осуществления торговли в таких условиях требуется, по выражению экономистов, двойное совпадение желаний — достаточно редкая ситуация, когда два человека имеют товары, которыми они готовы обменяться друг с другом.

Банки их виды и функции

13 Декабря 2011, реферат

Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчёты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышает общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда.

Банки как участники рынка ценных бумаг

11 Мая 2012, реферат

Банки как участники рынка ценных бумаг
Банки как участники рынка ценных бумаг выступают в качестве:
эмитентов, при выпуске собственных акций, облигаций, сертификатов, векселей и др.;
инвесторов, при приобретении ценных бумаг от своего имени и за свой счет;

Банки России

11 Января 2011, реферат

Обращение к рынку требует всестороннего анализа возможных путей его использования в качестве консолидирующего элемента экономики. Для решения этой задачи большое значение имеет не только зарубежный, но и отечественный опыт, открывающий новый этап в развитии банковского и кредитного дела.

Банки та їх роль в економіці

19 Февраля 2013, лекция

Банки як основа кредитної системи виступають головними посередниками у всьому комплексі взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Виникнення і розвиток банків був об’єктивно зумовлений еволюцією кредитних відносин та став важливим етапом на шляху економічного прогресу суспільства.
Зародження банківської справи припадає ще на рабовласницький період, коли виникають лихварство та міняльні операції.

Банки, їх види та функції в ринковій економці. особливості розвитку банківської системи в Україні

22 Ноября 2014, курсовая работа

Метою дослідження є вивчення проблем пов'язаних з діяльністю банків налагодження роботи з аналізу банківських операцій та шляхів удосконалення банківської системи.