Рефераты по ДКБ

Америка

13 Ноября 2011, доклад

Америка
Кадровая политика в американских фирмах строится на более или менее одинаковых принципах.
Подбор кадров
Общими критериями по подбору кадров являются образование, практический опыт работы, психологическая совместимость, умение работать в коллективе.
Руководящие кадры в фирме назначаются.

Аналіз активів Ощадбанку

23 Апреля 2012, реферат

31 грудня 1991 р. Ощадбанк зареєстровано в Національному банку України як самостійну банківську установу “Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України”. Його утворено на базі установ Ощадбанку СРСР по Україні, попередником якого з 1922 р. були Держтрудощадкаси СРСР.

Аналіз валютних операцій банку

01 Апреля 2012, курсовая работа

В сучасних умовах розвиток веде нас до активної співпраці з іншими країнами. І якщо раніше ставилася задача вийти на світовий ринок, тепер задача ставиться зайняти достойне місце та втриматися на світовому ринку. У зв'язку з цим виникає потреба звернути особливу увагу на розрахунки з іншими країнами та їх представниками. І так як банки відіграють найголовнішу в цьому роль, адже вони не тільки обслуговують експортно-імпортні розрахунки суб'єктів підприємницької діяльності, то і виступають безпосередніми учасниками операцій на внутрішньому та міжнародних валютних ринках, то операції з валютою посідають відокремлене місце в банківській діяльності.

Аналіз валютного курсу гривні до євро та долару США за 2004, 2008, 2011, 2012 роки

30 Марта 2013, реферат

Валютні відносини є складовою частиною й однією з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них зосереджені проблеми національної економіки, розвиток яких історично йде паралельно і тісно переплітається. Система валютних відносин у специфічній формі реалізує і розвиває закони грошового обігу, що діють усередині країни.
Міжнародний обмін товарами, послугами і капіталом зумовлює необхідність функціонування валютного ринку. Імпортери обмінюють національну валюту на валюту тієї країни, де вони одержують товари і послуги. Експортери, у свою чергу, одержавши експортний виторг в іноземній валюті, продають її в обмін на національну валюту. Інвестори, вкладаючи капітал в економіку тієї чи іншої країни, відчувають потребу в її валюті.

Аналіз грошових коштів

17 Февраля 2013, курсовая работа

Будь-який бізнес, як відомо, починається з наявності грошей, які перетворюються в ресурси для виробництва. Потім із виробничої форми оборотний капітал перетворюється на товарну, а на стадії реалізації - на грошову, і цей процес потребує необхідності постійного контролю, аудиту та аналізу в різних розрізах. Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Аналіз діяльності комерційного банку ПАТ«УкрСибБанк»

17 Марта 2012, практическая работа

В даній роботі ми дослідимо систему функціонування і діяльності комерційних банків Україні на прикладі ПАТ « УкрСибБанк». Основною спеціалізацією « УкрСибБанку» є Роздрібний Бізнес та Споживче Кредитування. У ході дослідження будуть розглянуті такі ланки банківської діяльності комерційного банку, як:
- розрахунково-касове обслуговування клієнтів;
- кредитні,депозитні та валютні операції;
- операції з цінними паперами та дорогоцінними металами.

Аналіз ефективності діяльності фінансових посередників в Україні

21 Марта 2012, курсовая работа

Актуальність теми роботи полягає у тому, що за відносно незначний часовий інтервал свого становлення ринок фінансових послуг демонструє суттєву позитивну динаміку. Але при цьому його розвиток має дискретний та фрагментарний характер, що проявляється в значній нерівномірності обсягів активів, структурі та якості наданих послуг і, як наслідок, невідповідності зростаючим потребам національної економіки. Формування ефективного ринку фінансових послуг неможливе без створення та розвитку якісних фінансових посередників – банків і небанківських фінансово-кредитних установ.

Аналіз забезпечення основними засобами, їх структури і руху на АТЗТ «Укрмлин»

05 Марта 2013, курсовая работа

Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких оцінюється стан та ефективність використання основних засобів ефективність і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми курсової роботи.
Метою курсової роботи є дослідження стану, структуру забезпечення основних засобів на підприємстві.

Аналіз кредитної діяльності банку

06 Февраля 2013, курсовая работа

Аналіз кредитної діяльності банку передбачає вирішення таких завдань:
♦ визначення ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля, його відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів покриття фактичних і потенційних збитків;
♦ оцінювання адекватності кредитного ризику сумі передбачуваного прибутку;
♦ визначення кредитоспроможності позичальників з метою зниження кредитного ризику;
♦ визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати доцільний варіант розміщення ресурсів;
♦ зниження ризику неповернення позики.

Аналіз кредиторської заборгованості "Надра" банку 2008

30 Марта 2012, отчет по практике

Проходячи практику в ПАТ КБ „Надра”, я мав можливість ознайомитись з структурою, історією та основними напрямами розвитку банку.
Сильна структура акціонерів банку, продумана стратегія поведінки на ринку банківських і інших фінансових послуг зробили банк «Надра» одним з найбільш успішніших, надійних і прозорих банків України.

Аналіз основних засобів

03 Декабря 2012, реферат

Склад і структура основних засобів. Показники стану та руху основних засобів. Аналіз зносу основних засобів. Забезпеченість фондами та ефективність їх використання.

Аналіз особливостей управління вексельним обігом

02 Апреля 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є вивчення механізму вексельного обігу в Україні; узагальнення теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління вексельним обігом промислових підприємств України.

Аналіз розвитку іпотечного кредитування в умовах української економіки

11 Сентября 2013, реферат

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації, розкритті діючої практики з проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні, а також пошуку напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання.

Аналіз стану фінансового посередництва в Україні

23 Декабря 2012, доклад

Фінансове посередництво – це певний різновид фінансової діяльності банківських і небанківських фінансово-кредитних установ, яка спрямована на залучення і перерозподіл фінансових ресурсів між суб’єктами ринку з метою їх ефективного інвестування, на продаж фінансових послуг і продуктів, здійснення операцій із цінними паперами та надання інформаційно-консультативних послуг на основі отриманих дозволів (ліцензій).

Аналіз страхового ринку України

11 Марта 2012, контрольная работа

За роки ринкових перетворень відбулася трансформація державної страхової монополії у страховий ринок. Останніми роками страховий ринок за темпами розвитку випереджає інші сектори економіки. Він є найрозвиненішим сектором ринку небанківських фінансових послуг, який акумулює 68% загального обсягу активів. Однією з причин такого розвитку є використання страхування як інструменту податкової оптимізації.

Анализ деятельности ЗАО «Холмсккомбанк» на основе публикуемой отчетности

22 Апреля 2012, практическая работа

Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество был создан 17 октября 1990 года на паевой основе 50 промышленными предприятиями и организациями района на базе Холмского отделения «Агропромбанка СССР».
В 1999 году Банк сменил организационно – правовую форму на закрытое акционерное общество. В состав акционеров банка «Холмск» кроме предприятий и организаций района вошли физические лица.

Анализ организационной структуры и функций Банка Москвы

27 Января 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы состоит именно в изучении функций и организационных структур коммерческих банков на территории РФ.
Задачи данной работы заключаются в: 1) изучении основных понятий и терминов; 2) рассмотрении сущности коммерческих банков как части экономической системы; 3) изучении и анализе основных функций коммерческих банков: 4) изучении организационных структур коммерческого банковского сектора; 5) проведение анализа на примере современного, ныне функционирующего банка и др.

Анализ развития биржевой торговли ценными бумагами в России

19 Января 2011, реферат

Целью данной работы является определение понятия биржевой торговли ценными бумагами, развитие рынка ценных бумаг в России и тенденции развития на современном этапе.

Анализ современной банковской системы России

15 Декабря 2011, реферат

Эволюция российской банковской системы может служить наглядной иллюстрацией формирования и развития новых институтов в результате взаимодействия множества сторон, интересы и нормы которых не имели устойчивого характера, менялись в зависимости от позиций и состава участников. Общим вектором происходящих трансформаций является упрощение общей структуры рынка при увеличении сложности отдельных его участников, концентрация рыночной власти при сокращении числа участников.

Анализ современной экономики Финляндии

13 Февраля 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является проведение анализа экономики Финляндии и ее адаптации к процессам глобализации в мировом хозяйстве.
При написании курсовой работы были решены следующие задачи:
рассмотрена структура экономики Финляндии
приведены основные показатели развития экономики Финляндии
изучено участие Финляндии в международных организациях, особое внимание при этом было уделено Евросоюзу
рассмотрены показатели взаимодействия в современной экономике между Россией и Финляндией, области текущего и возможного перспективного сотрудничества, влияние кризиса на эти отношения

Анализ активов кредитной организации на примере ОАО КБ ОО №1 "Иваново"

10 Февраля 2012, дипломная работа

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и анализ активных операций банка и выработка на этой основе предложений по улучшению управления активами объекта исследования.

Анализ баланса коммерческого банка На примере ОАО «Дальневосточный банк»

29 Февраля 2012, контрольная работа

Общая характеристика банка. Анализ пассива баланса и оценка ресурсной базы Дальневосточного банка. . Анализ актива баланса Дальневосточного банка.

Анализ банка «Укрексімбанк»

19 Апреля 2011, реферат

Відкрите акціонерне товариство Державний експортно-імпортний банк України було створено 3.11.1992 року згідно указу Президента України і 22.12.1992 року банк отримав свою першу ліцензію від Нацбанку України.

Анализ банка ЗАО «Банк Русский Стандарт»

19 Февраля 2013, реферат

Банк создан на базе Акционерного коммерческого банка "Агроопторгбанк" по инициативе отечественных финансистов и предпринимателей, имеющих большой практический опыт в сфере бизнеса в 1993 году. Основным акционером Банка является ЗАО “Компания "Русский Стандарт". 1 июня 1999 года по решению Общего собрания акционеров Банк получил новое название: Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт».
Штаб-квартира банка находится в Москве. Председатель правления — Дмитрий Левин. Председатель совета директоров — Рустам Тарико.

Анализ банка по вкладам на примере Альфа-Банка

21 Ноября 2012, реферат

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и лизинг.

Анализ банковских рисков банка

14 Декабря 2011, курсовая работа

Креди́т (лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) или кредитные отношения — общественные отношения, возникающие между субъектами экономических отношений по поводу движения стоимости. Кредитные отношения могут выражаться в разных формах кредита (коммерческий кредит, банковский кредит и др.), займе, лизинге, факторинге и т. д.

Анализ безубыточности производства

02 Декабря 2011, курсовая работа

Цель данной работы рассмотреть основы анализа безубыточности предприятия, включающие методы анализа прибыли и рентабельности; анализ показателей финансовой устойчивости, платежеспособности предприятия; оценку вероятности банкротства, а также информационную базу для анализа безубыточности производства предприятия.

Анализ выполнения платежных обязательств

10 Марта 2012, контрольная работа

Своевременное выполнение банком платежных обязательств является важной характеристикой его финансового положения, одним из основных мотивов выбора банка клиентами. Своевре­менность выплат по пассиву всецело зависит от способности бан­ка мобилизовать на эти цели свои активы.

Анализ деловой активности предприятия

12 Ноября 2011, дипломная работа

Целью дипломного исследования является разработка теоретических и методических основ деловой активности предприятия и ее анализ.
Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
- исследовать экономическое содержание категории «деловая активность предприятия» и проанализировать подходы к ее определению;
- выявить и обосновать факторы, оказывающие влияние на деловую активность предприятия;
- провести анализ деловой активности предприятия на примере ООО «Интерлес»;

Анализ денежной системы РФ

31 Октября 2011, лекция

Официальной денежной единицей РФ является рубль. Состоит из 100 копеек. В России 2 вида денежных знаков - банкноты и монета. Их подделка преследуется по закону. Банкноты и монета являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами, в том числе золотым запасом, государственными ценными бумагами, резервами кредитных учреждений, находящимися на счетах Центрального банка России. На территории России функционируют наличные деньги (банкноты и монеты) и безналичные деньги (в виде средств на счетах в кредитных учреждениях).

Эмиссия - такой выпуск денег в оборот, который приводит к общему увеличению денежной массы в обращении. Эмиссия бывает наличная (на нее в 1997 г. приходилось 15-20% всей эмиссии Банка России) и безналичная.