“Формування амортизаційної політики підприємства ( на прикладі ВАТ “Червоний металіст”)

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 12:44, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є розкриття сутності амортизаційних відрахувань, їх механізму та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на прикладі ВАТ “Червоний металіст”.

Завдання :
виявити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами, тобто встановити відповідності величини, складу та технічного рівня засобів у виробничій програмі підприємства;
визначити рівень використання основних засобів і факторів які впливають на нього;
виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів;
дослідити та визначити найоптимальніші методи нарахування амортизації;
визначити найсуттєвіші заходи щодо вдосконалення амортизаційної політики.

Содержание

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства 5

1.1. Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання. 5

1.2. Поняття амортизації та її суть. 9

1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань. 15

РОЗДІЛ 2. Аналіз проведення амортизаційної політики на ВАТ “Червоний металіст” 18

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18

2.2. Оцінка вартості основних фондів. 21

2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань. 27

РОЗДІЛ 3. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності амортизаційної політики на підприємстві. 32

3.1. Вибір найефективнішого методу нарахування амортизації на ВАТ “Червоний металіст” 32

3.2. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики 36

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

Работа содержит 1 файл

Економика курсова.doc

— 370.00 Кб (Скачать)

       Амортизація основних фондів груп 2, 3 і 4 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.  
 
 

     1.3. Методи нарахування  амортизаційних відрахувань. 

     Відповідно  до П(С)БО-№7 амортизацію основних засобів  нараховують, застосовуючи такі методи:

       

1

       . Прямолінійний. Для застосування цього необхідно знати первісну вартість даного об'єкта основних фондів, а також строк його служби і ймовірну ліквідаційну вартість  (вартість його реалізації після закінчення строку служби). За ним річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів. Його  зручно використовувати

д

ля нарахування  амортизації на такі об'єкти, як нерухомість.

     Недоліком цього методу вважають саме рівномірність зносу. Справа в              тому, що багато активів, наприклад такі, як вантажні автомобілі, втрачають велику частину своєї вартості вже в перші роки експлуатації.

      2. Зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року та річної норми амортизації. Річна норма амортизації  у відсотках обчислюється як різниця між одиницею та результатом добування кореня n-го степеня з частки від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість, де n- кількість років корисного використання об'єкта;

      3. Прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи зі строку корисного використання об'єкта, і подвоюється.

      4. Кумулятивний, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму показників кількості років його корисного використання (1+2+3+...+n).

      5. Виробничий, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), що його підприємство очікує виробити з використанням об'єкта основних засобів.  Доцільно  застосовувати у разі, коли обсяги виконаних робіт можуть бути визначені достатньо точно.

     У практичній діяльності підприємства особливе місце в процесах відтворення  основних засобів належать методам прискореної амортизації. Методи прискореної амортизації основних засобів сприяють прискоренню процесу їхнього оновлення. Якщо порівняти з прямолінійним методом, вони передбачають більші розміри амортизації в перші роки експлуатації основних засобів, ніж в останні, з постійним зменшенням амортизаційних відрахувань протягом строку корисного використання. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ВАТ “ЧЕРВОНИЙ  МЕТАЛІСТ”  

     2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

     В 1916 роцi в м.Конотоп побудували снарядний  завод. Через 5 рокiв, у 1921 роцi вiн отримав  назву "Червоний металiст", вiдтак i нове призначення: виготовляти молотарки, вiялки, соломорiзки, плуги, культиватори та iнше сiльськогосподарське знаряддя. У 1926-1927 роках тут вперше зiбрали вiконнi електоровентилятори, в 1929 - першi електромотори. В подальшому завод орiєнтується на потреби вугiльної промисловостi: в 1933 роцi почалося серiйне виготовлення ручних електробурiв -РМ та першого вiтчизняного колонкового електробура для вугiльної промисловостi. З плином часу "Червоний металiст" стає одним з провiдних пiдприємств гiрничного машинобудування. В червнi 1962р. на базi спецiального конструкторського бюро, науково-дослiдних лабораторiй та заводу "Червоний металiст" вперше на Українi був створений заводський науково-дослiдний проектно-конструкторський iнститут "Автоматвуглерудпром" по розробцi засобiв автоматики для вугiльної та добувної промисловостi. Вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" №210/93 вiдбулося перетворення електромеханiчного заводу "Червоний металiст" у ВАТ вiдповiдно до рiшення Державного Комiтету по вугiльнiй промисловостi вiд 25.06.94 №183.

     ВАТ "Червоний металiст" складається з головного пiдприємства: завод "Червоний металiст" та дочiрнiх пiдприємств "Торговий дiм" та "Сервiсний центр", баланси яких входять до консолiдованого балансу ВАТ. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою облiку у вiдповiдностi з Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-ХIV, Положенням бухгалтерського облiку, наказом МФУ "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку i iнструкцiї про його застосування" вiд 30.09.99 №291.

     На  даний момент предметом діяльності ВАТ “Червоний металiст” є:

 • розробка й виробництво апаратур і приладів для вугільної, нафтової, газової й хімічної промисловості;
 • розробка й виробництво сільгосптехніки й товарів широкого вжитку ;
 • реалізація вироблених товарів і отримання прибутку;
 • інша діяльність передбачена його статутом і іншими установчими документами.

   Розглянемо  структуру товарної продукції,  яка наведена в таблиці 2.1.

  Таблиця 2.1

Структуру товарної продукції

      Дані таблиці  свідчать, що в структурі товарної продукції переважає виробництво  машин та устаткування спеціального призначення – 19,01%, зєднувальний апарат – 16,36%, пусковий апарат – 15,02% і т.д. На основі аналізу показників вартості і структури товарної продукції бачимо, що її вартість по підприємству у 2009 році порівняно з 2007 роком зменшилась на 757,5 тис.грн. У 2007 році вона становила 5651,2 тис.грн, а у 2009 році – 4893,7 тис.грн.

     Підприємство  самостійно здійснює зовнішньоекономічну  діяльність - тобто співробітництво  з іншими суб'єктами господарської  діяльності як на території України, так і за її межами, в порядку  та на умовах, визначених чинним законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність; веде бухгалтерський, статистичний та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, за результатами якого складає звітність, що надсилається уповноваженим на її прийняття органам державної влади України. Ревізія (аудит) інформації про зовнішньоекономічні операції, відображеної у звітності підприємства, здійснюється контролюючими органами або підприємствами, що проводять аудит.

       Товариство несе відповідальність  за порушення чинного законодавства  України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність на умовах і в порядку, у видах і формах, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та зовнішньоекономічними угодами (контрактами).

     Трудові ресурси підприємства являють собою  особовий склад дорослих робітників у працездатному віці. Про наявність та використання трудових ресурсів підприэмства можна судити на основі даних таблиці 2.2.

     Таблиця 2.2

     Структура трудових ресурсів ВАТ “Червоний  металіст”

       

     Як  бачимо з таблиці 2.2  в структурі  трудових ресурсів валова вага робітників переважає над валовою вагою службовців.Показники таблиці свідчать про поступове скорочення кількості трудових ресурсів на 8,75% (766 чол. в 2007 році, 699чол. в 2009 році).

      На даному підприємстві використовується лінійно-функціональна  структура управління. Багатолітній досвід її використання показав, що вони найбільш ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, які частіше повторюються і рідко змінюються задачі і функції. Організаційна структура наведена на рис. 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Організаційна структура ВАТ “Червоний металіст”  
 

2.2. Оцінка  вартості  основних фондів 

     Забезпечення  певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе  за умов інтенсифікації відтворення  та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, - дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

     Щоб ознайомитися зі структурою основних засобів розглянемо таблицю 2.3

     Таблиця 2.3

     Структура основних засобів ВАТ “Червоний  металіст”

     Як  свідчать дані таблиці 2.3, найбільшу  частку в структурі основних засобів  підприємства – 48,89% за станом на кінець 2009 року становлять машини та обладнання. Протягом досліджуваного періоду в  структурі основних засобів підприємства відбулися незначні зміни:  зросла частка інструментів, приладів та інвентарю, частка машин та устаткування, транспортних засобів; зменшилася частка будівль та споруд.

     Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об'єднати в три групи, які характеризують:

 • забезпечення підприємства основними засобами;
 • стан основних засобів;
 • ефективність використання основних засобів.

   Необхідність виокремлення в  самостійну групу показників  відтворення засобів праці, які характеризують процес їхнього руху, технічний стан і структуру, зумовлена тим, що відтворювальні процеси  істотно і безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання застосованих у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці.( Рис. 2.1.)

 

 
 
 

Рис. 2.1.  Показники стану й ефективності використання основних засобів

       До  показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними фондами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства. Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості основних фондів  до чисельності працівників підприємства. Отже, збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором.   Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних фондів  до вартості майна підприємства.

        Стан основних фондів характеризують  через такі коефіцієнти: знос ; придатність; оновлення  і  вибуття основних фондів. Коефіцієнт  зносу характеризує частку  вартості  основних фондів, що її списано  на витрати виробництва у попередніх  періодах. Визначається відношення суми зносу основних фондів до їх балансової вартості.

                                                   

,                                                  (3)

де Кз – коефіцієнт зносу;

Зо – сума зносу;

Информация о работе “Формування амортизаційної політики підприємства ( на прикладі ВАТ “Червоний металіст”)