“Формування амортизаційної політики підприємства ( на прикладі ВАТ “Червоний металіст”)

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 12:44, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є розкриття сутності амортизаційних відрахувань, їх механізму та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на прикладі ВАТ “Червоний металіст”.

Завдання :
виявити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами, тобто встановити відповідності величини, складу та технічного рівня засобів у виробничій програмі підприємства;
визначити рівень використання основних засобів і факторів які впливають на нього;
виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів;
дослідити та визначити найоптимальніші методи нарахування амортизації;
визначити найсуттєвіші заходи щодо вдосконалення амортизаційної політики.

Содержание

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства 5

1.1. Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання. 5

1.2. Поняття амортизації та її суть. 9

1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань. 15

РОЗДІЛ 2. Аналіз проведення амортизаційної політики на ВАТ “Червоний металіст” 18

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18

2.2. Оцінка вартості основних фондів. 21

2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань. 27

РОЗДІЛ 3. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності амортизаційної політики на підприємстві. 32

3.1. Вибір найефективнішого методу нарахування амортизації на ВАТ “Червоний металіст” 32

3.2. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики 36

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

Работа содержит 1 файл

Економика курсова.doc

— 370.00 Кб (Скачать)

Фк – балансова вартість основних фондів;

    Показник зносу  може визначатись  також у відсотках на початок  і кінець звітного  періоду  і дає змогу оцінити стан  основних фондів.

   Коефіцієнт придатності розраховується  за формулами:

      Кп= 1-Кз,                                                             (4)

де  Кп – коефіцієнт придатності основних фондів;

  Кз -  коефіцієнт зносу;

          Коефіцієнт придатності показує,  яка частина основних фондів  придатна до експлуатації в  процесі господарської діяльності.

       Коефіцієнти оновлення і вибуття  розраховують за формулами:

                                                      

,                                                          (5)                                                                                                                                                         

                                                        ,                                                         (6)

де Ко – коефіцієнт оновлення;

Фу – вартість уведених основних фондів;

Кв -  коефіцієнт вибуття;

Фв -  вартість вивединих основних фондів.

    Коефіцієнт оновлення  основних  фондів характеризує інтенсивність  введення в дію нових основних  фондів. Він показує частку введених основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного  періоду. 

     Отже, бачимо що за звітній  рік дана друкарня не придбала  жодного основного засобу. Це  є негативним явищем яке згодом призведе до накопичення застарілого обладнання і буде стримувати зростання економічної ефективності основних фондів.

         Коефіцієнт приросту розраховується  за формулою:

                                                           ,                                           (7)                                                                                                

     Розрахунок цих показників, а  також динаміку їх зміни впродовж 2007-2009 років ми можемо прослідкувати в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

 Показники  стану основних фондів ВАТ  “Червоний металіст”

     З даних таблиці 2.4 бачимо, що рівень зносу  основних засобів зріс в 2009 році порівняно  з 2007; коефіцієнт придатності показує, що частина основних засобів прдатних для експлуатації незначно зменшилась в 2009 році — 24% , порівно з 2007роком — 26%; коефіцієнти оновлення і вибуття свідчать, що інтенсивність оновлення основних засобів перевищує інтенсивність вибуття, що є сприятливим фактором для підприємства.

     До  показників, які характеризують ефективність використання  основних фондів належать: фондовіддача,  рентабельність основних фондів, сума прибутку на однугривню основних фондів.

     Фондовіддача  визначається як відношення обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів.

     Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає можливість визначити вартість основних фондів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними фондами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість – до зменшення.

       Відносним показником ефективності  використання основних  фондів  є рентабельність. Цей показник  визначається за формулою:

                                           

,                                                     (8)

де Пб — прибуток;

Sc — середньорічна вартість основних засобів.

      Щоб проаналізувати забезпеченість основними  засобами та ефективність їх використання на ВАТ “Червоний металіст” розглянемо таблицю 2.5.

Таблиця 2.5

Аналіз показників ефективності використання основних фондів 

     Як  бачимо з таблиці 2.5 фондовіддача в 2009 році зменшилась порівняно з 2007 та 2008 роками. В 2009 році на одну гривню виробленої продукції припадає 0,41 грн. основних фондів, в той час як в 2007 році — 0,46 грн. Фондомісткість навпаки підвищилася з 2,17 грн основних засобів на 1 грн виробленої продукції в 2007році до 2,44 грн — в 2009. Ця тенденція має негативний вплив на стан підприємства. 

              

        2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань. 
 

      Відповідно  до чинного законодавства ВАТ “Червоний металістяк базу для нарахування амортизації застосовує залишкову вартість основних виробничих засобів, скориговану на суму капітального ремонту понад суми, віднесені на витрати виробництва з поправкою на індекс інфляції.

      Суми  амортизаційних відрахувань звітного періоду на підприємстві визначаються множенням норм амортизації на балансову  вартість груп основних засобів на початок звітного періоду.

                                                  А=Ба * Н/100%,                                            (9)

      де    А - сума амортизаційних відрахувань, грн.

      Ба - балансова вартість відповідної  групи основних засобів на початок  звітного періоду, грн.;

      Н - норма амортизаційних відрахувань  до балансової вартості кожної з груп основних засобів, %.

      ВАТ “Червоний металіст” застосовує щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальниx активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

                                           Кі=[І(а-1)-10]:100,                                                (10)

де    І(а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація( якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться).

      Щоб прослідкувати за амортизаційною політикою  ВАТ “Червоний металіст” розглянемо порядок нарахування амортизації  за останні три роки (2007-2009).

      І. В активі підприємства основні засоби на початок 2007 року, за своєю первісною вартістю становити 11783 тис. грн.

      Залишкова вартість основних засобів – 9254,76 тис. грн.

      У складі основних засобів:

      1 група – 5721 тис. грн.

      2 група – 6057 тис. грн.

      3 група – 5 тис. грн.

      4 група – 0 тис. грн.

     Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості за податковим законодавством у ВАТ “Червоний металіст” у 2007 році зображено в таблиці 2.6.

      Таблиця 2.6

Порядок нарахування  амортизації на ВАТ “Червоний металіст” в 2007 р.

     ІІ. В активі підприємства основні засоби на початок 2008 року, за своєю первісною вартістю становити 11987 тис. грн.

      Залишкова вартість основних засобів – 9386,64 тис. грн.

      У складі основних засобів:

      1 група – 5716 тис. грн.

      2 група – 6259,4 тис. грн.

      3 група – 5,9 тис. грн.

      4 група – 5,7 тис. грн.

      Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості за податковим законодавством у ВАТ “Червоний металіст” у 2008 році зображено в таблиці 2.7.

      Таблиця 2.7

Порядок нарахування  амортизації на ВАТ “Червоний металіст” в 2008 р.

     ІІІ. В активі підприємства основні засоби на початок 2009 року, за своєю первісною вартістю становити 12062,3 тис. грн.

      Залишкова вартість основних засобів – 11987 тис. грн.

      У складі основних засобів:

      1 група – 5725 тис. грн.

      2 група – 6323,2 тис. грн.

      3 група – 5,9 тис. грн.

      4 група – 8,2 тис. грн.

     Нарахування амортизації методом зменшення  залишкової вартості за податковим законодавством у ВАТ “Червоний металіст” у 2009 році зображено в таблиці 2.8.

     Таблиця 2.8

Порядок нарахування амортизації на ВАТ  “Червоний металіст” в 2009 р.

     

      Таким чином, нарахування амортизаційних відрахувань дає можливість визначити поточну вартість не зношеної частини основних засобів, а також вартість тієї їх частини, яка відноситься на виробництво продукції. Одночасно визначається нагромаджувана частина фінансових ресурсів для наступного заміщення основних засобів, які вибувають з виробничого процесу через зношення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

     РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

      3.1. Вибір найефективнішого  методу нарахування  амортизації на  ВАТ “Червоний  металіст” 

     На  практиці неможливо точно обчислити  об’єктивну (реальну) суму амортизаційних відрахувань, яка б відповідала реальному зносу основних засобів. Не існує методів, які дозволяють точно визначити, яка частка об’єкта основних засобів була «спожита» протягом певного періоду. Проте формуючи амортизаційну політику підприємства, його менеджери мають прагнути до підбору амортизаційних систем, застосування яких дозволить максимально наблизити суми нарахованої амортизації до реального зносу основних засобів.

     Визначимо, який метод нарахування амортизації  буде оптимальним для здійснення амортизаційної політики на ВАТ “Червоний металіст”, використавши такий приклад: підприємство використовує зварювальний станок. Нижче наводяться показники, що характеризують умови його  застосування:

      -            первісна вартість – 125,0 тис. грн.

      -            очікуваний період використання - 10 років;

      -           ліквідаційна вартість – 15,0 тис.  грн.

      -            до кінця очікуваного строку  використання залишається - 2 роки;

      -            підприємство планує (очікує) за  допомогою згаданого пристрою надати послуг на суму 2000,0 тис. грн

      -             місячний фактичний обсяг надання   послуг – 20,0 тис. грн

      -             сума нарахованого зносу за  роки експлуатації – 90,0 тис.  грн.

Информация о работе “Формування амортизаційної політики підприємства ( на прикладі ВАТ “Червоний металіст”)