Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 13:28, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу на підприємствах України. Оскільки основним джерелом для аналізу в Україні є бухгалтерська звітність, в першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу.

Содержание

Вступ
Розділ І. Фінансовий аналіз та бухгалтерська звітність
§ 1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу
§ 2. Значення бухгалтерського балансу
§ 3. Аналіз бухгалтерського балансу
§ 4. Порівняльний аналітичний баланс
Розділ ІІ. Основні фінансові показники діяльності підприємств
§ 1 Значення та аналіз фінансової усталеності
§ 2. Аналіз ліквідності. Поняття ліквідності
§ 3. Ліквідність балансу. Характеристика показників ліквідності
§ 4. Характеристика показників рентабельності
Розділ ІII. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
§ 1. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства
§ 2 Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства
§ 3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
§ 4. Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат та обсягу виробництва
Висновки
Список використаної літератури
Додаток 1. Форма балансу промислового підприємства

Работа содержит 1 файл

Перехiд Украiни до ринкових вiдносин.doc

— 275.50 Кб (Скачать)

Основними показниками рентабельності, якими вимірюється дохідність підприємств в Україні, є наступні:

1. Рентабельність активів (майна) Ра показує, який прибуток одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи:

                                                                                    Пч

                                                                   Ра =                                                                                                    (1).

                                                                                    А

де А - середній розмір активів;

Пч - прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток).

2. Рентабельність поточних активів Рпа показує, скільки прибутку одержує підприємство з однієї гривні, вкладеної в поточні активи:

                                                                                    Пч

                                                                 Рпа=                                                                                (2),

                                                                                    Ап

де Ап - середній розмір поточних активів.

 

3. Рентабельність інвестицій Рі - показник, що відбиває ефективність використання засобів, інвестованих у підприємство. Цей показник відображає оцінку “майстерності” керування інвестиціями.

                                                                                          П

                                                                Рпа=                                                                                   (3),

                                                                                    ВК+ДЗ

де П - загальна сума прибутку за період;

ВК - середній розмір власного капіталу;

ДЗ - середній розмір довгострокових зобов'язань.

 

Показник рентабельності виробництва знаходиться в прямій залежності від рентабельності продукції й оберненій залежності від зміни фондоємності продукції.

Підвищення рентабельності продукції забезпечується переважно зниженням собівартості одиниці продукції. Чим краще використовуються основні виробничі фонди, тим нижче фондоємність, вище фондовіддача і в наслідок цього відбувається зростання показника рентабельності виробництва. При поліпшенні використання матеріальних обігових коштів знижується їхній розмір, що припадає на 1 гривню реалізованої продукції. Отже, чинники прискорення оборотності матеріальних оборотних коштів є одночасно чинниками росту рентабельності виробництва.

 

§ 5. Планування прибутку та рентабельності підприємств.

 

Як вже зазначалося в данній роботі, економічне середовище в якому функціонує більшість вітчизняних підприємств, характеризується недостатнім ступенем стабільності та передбачуваності. Ця обставина примушує суб`єктів економічної діяльності звертати більшу увагу на прогнозування та планування прибутку.  Якщо план з прибутку складено грамотно та якісно, підприємство має змогу правильно визначити обсяг платежів у державний бюджет і суму прибутку, що залишається у його розпорядженні для створення фінансової бази розвитку виробництва, а також необхідних витрат на матеріальне заохочення праці[1]. Особливо важливе місце прогнозування та планування посідають у діяльності фірм задіяних у сфері страхування, банківській справі та зовнішньоекономічній діяльності, де прибутковість залежить від професіоналізму у наданні послуг та здатності ефективно управляти економічними ризиками.

Сьогодні на ринку України з 30-50-відсотковою рентабельністю працюють 1029 фірм, що спеціалізуються на митному очищенні вантажів[2] . Однією з них є митна фірма “Custom Office”, що існує з червня 1998 року. “Custom Office” надає своїм клієнтам два типи послуг:

    повне митне очищення вантажів;

    оформлення митних декларацій.

Передбачається, що на ринку цих послуг існує постійний попит, розмір якого змінюється під впливам сезонних перепадів імпорту, а також змін митного законодавства, курсу гривні та інших факторів.  Зміни попиту на зазначені вище послуги ведуть до змін ринкових цін на них.

В додатку 2 в таблиці 2.2. подано динаміку змін середньої цини з червня 1998 р. по травень 1999 р.

Виручка фірми від надання послуг обох видів (без ПДВ) у першому кварталі 1999 року становила $14 350, а за два наступні місяці  - квітень та травень $4560 та $5085  відповідно. Розуміючи важливу роль планування для забезпечення умов невплинного зростання прибутку і рентабельності, фінансовий відділ фірми поставив за мету спланувти прибуток на друге півріччя поточного року на основі даних за перше півріччя. Дані по реалізації у базовому періоді будуть неповними без врахування її обсягів у червні, тому для виконання основної задачі необхідно дати прогнозне значення цін на послуги фірми в червні 1999 року.

На основі цінового прогнозування фінансовий відділ за допомогою нескладних статистичних методів може обчислювати ризик відхилення від очікуваних цін. Якщо мова йде про надання декількох послуг (виробництво чи реалізація декількох товарів) і стоїть проблема вибору збільшення обсягів надання якоїсь з них, можна скористатися окремими елементами теорії портфеля, яка є частиною загальної теорії економічного ризику.

       Прогнозні ціни на послуги фірми знаходимо по формулі P=(Pt)/12,

де Pt - значення ціни в періоді t.

1 = $2175; 

P1= $181,25    -  прогнозна середня ціна за процедуру митного очищення вантажу.

2 = $825 

       P2= $68,75  -   прогнозна середня ціна за процедуру оформлення митної декларації.

Як відомо, однією з характеристик ризику відхилення від очікуваних значень є варіація;  - корінь квадратний із коефіцієнта варіації є процентним показником такого ризику.  У теорії портфеля середньоквадратичне відхилення цінних паперів, виражене у відсотках дає можливість оцінити, яке є у середньому відхилення можливих норм прибутку від сподіваної величини[1].

Коефіцієнт варіації цін на послуги “Custom Office” за 12 місяців  розраховуємо по формулі:                                                                      V =(((Pt-P)2)/11,

V1 = 409,6591

1= 20,24004% - ризик відхилення від прогнозного значення ціни за процедуру митного очищення вантажу.

V2 = 214,2045

2= 14,63573%  - ризик відхилення від прогнозного значення ціни за процедуру оформлення митної декларації.

              Як бачимо, надання послуг типу 1 характеризується більшим ступенем ризику з точки зору  передбачуваності цін на них, у порівнянні з послугами типу 2. Але чи значить це, що фірма повинна відмовитися від надання послуг типу 1, переключившись цілком на надання послуг типу 2? Такий варіант мав би сенс за умови рівності прогнозних цін на ці послуги. Проте в даному прикладі ціна за послуги типу 1 на 164% перевищує ціну за послуги типу 2.

З метою відповісти на питання обсяг надання яких послуг необхідно збільшити, а яких зменшити, можна використати порівняння коефіцієнтів варіації цін на ці послуги. Чим меньшим є коефіцієнт варіації, тим більш прибутковою з врахуванням ризику є ця операція.

              Коефіцієнт варіації розраховується за формулою:

CV = /P.

CV1 = 20,24004/181,25=0,111 - коефіцієнт варіації цін на послуги типу 1;

CV2 = 14,6357/68,75=0,212 - коефіцієнт варіації цін на послуги типу 2.

Оскільки CV1  CV2, робимо висновок про те, що у прогнозному періоді фірмі варто розширити обсяги надання послуг типу 1 та скоротити надання послуг типу 2, за умови, що на ринку існує постійний попит на ці послуги.

Враховуючи розмір прогнозних цін та беручи до уваги рекомендації фінансового відділу, керівництво фірми приймає рішення у червні здійснити 21 повне митне очищення вантажів та 19 оформлень митних декларацій. Прогнозна виручка фірми за червень (Rп)  становитиме:                                      Rп = 21*$181,25 + 19*$68,75 = $5113.

Загальна виручка виручка фірми за перше півріччя поточного року дорівнюватиме таким чином:              R = $14 350 + $4560 + $5085 + $5113 = $29108.

Планові витрати фірми на перше півріччя становлять $18050. На основі цих даних ми можемо обчислити очікувану рентабельність “Custom Office” за друге півріччя 1999 року. 

Очікуваний обсяг виручки від надання послуг  за перше півріччя 1999 р. (без ПДВ)

 

 

$29108

Очікувані витрати фірми за перше півріччя 1999 р.

 

$18050

Прибуток від надання послуг після сплати податку за прибуток (30%)

 

$11058*0,7 =$7741

Очікувана рентабельність фірми за за перше півріччя 1999 р.

  $7741/$18050 = 0,43

 

На друге півріччя 1999 року передбачається у середньому зростання цін на послуги підприємства “Custom Office” у 1,26 рази. Більша частина цього зростання припадатиме на вересень-жовтень, коли закінчиться сезон відпусток і на ринку відбуватиметься традиційне пожвавлення. Одночасно з цим у другому півріччі поточного року керівництво фірми запланувало збільшити заробітню платню брокерів та найняти ще двох; у другому півріччі також зростуть офісні витрати. Все це разом підвищить собівартість надання послуг на 15%. Планується також розширити надання послуг обох типів на 7%.

              Нижче наведена формула, яка визначає, яким чином зміниться рентабельність продукції (в даному випадку надання послуг) під впливом зміни цін на продукцію та цін на ресурси, які використовуються підприємством, тобто формують собівартість продукції[1] :                                                          р1 = р0  - (1 + р0 ) 1 - іп /ір 

де р1   - коефіцієнт рентабельності продукції при зміні цін на продукцію та цін на ресурси, що формують собівартість продукції;

р0    - коефіцієнт рентабельності продукції до зміни цін;

іп   -    індекс зміни відпускних цін на продукцію;

ір   -     індекс зміни відпускних цін на ресурси, які формують собівартість продукції.

Користуючись цією формулою фінансові відділи підприємств визначають базову рентабельність продукції своїх підприємств, тобто рентабельність яка б склалася на підприємстві якби воно працювало в наступному періоді з незмінними показниками обсягу виробництва, надання послуг тощо, але в умовах ціноутворення наступного періоду.

Повертаючись до числових даних фірми “Custom Office” та підставляючи їх у вищенаведене рівняння, ми можемо розрахувати планову рентабельність фірми на друге півріччя 1999 року:                                          р1 = 0,43 - 1,431 - 1,26/1,15 = 0,56

Тобто планова рентабельність фірми становить 56%.

На третьому, заключному етапі планування прибутку від реалізації продукції (в даному випадку надання послуг) аналітичним методом розрахунок здійснюють таким чином:

 

 

повна собівартість надання послуг у базовому періоді (перше півріччя 1999 р.)

 

$18050

темп зростання реалізації у плановому періоді

 

1,07

індекс зростання цін на ресурси

1,15

повна собівартість планового періоду у цінах та умовах планового періоду (Р.1xР.2xР.3)

 

 

$22211

Коефіцієнт планової рентабельності фірми

0,56

прибуток від надання послуг за планом у другому півріччі 1999 р. (Р.5xР.4)

 

$12438

 

Аналітичний метод планування прибутку підприємств грунтується на вивченні факторів, які визначають рівень прибутку та рентабельності у базовому періоді (у вищенаведеному прикладі - перше півріччя 1999 р.), врахуванні їх, а також інших факторів (зміна обсягів реалізації, собівартості тощо), які повинні мати місце в плановому періоді. Використовуючи цей метод, керівництво підприємств може  приймати рішення з більшим ступенем впевненості в досягненні своїх цілей, зменшуючи таким чином економічний ризик.

 

 

Розділ IІІ Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

 

§ 1. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства

 

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливіші серед них є показники прибутку, який в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, розв`язання соціальних проблем та задоволення матеріальних проблем трудових колективів. За рахунок прибутку також виконується частина зобов`язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та організаціями. Таким чином показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя. На основі прибутку визначається рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в активи даного підприємства.

Информация о работе Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства