Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 13:28, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу на підприємствах України. Оскільки основним джерелом для аналізу в Україні є бухгалтерська звітність, в першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу.

Содержание

Вступ
Розділ І. Фінансовий аналіз та бухгалтерська звітність
§ 1. Основні джерела інформації для фінансового аналізу
§ 2. Значення бухгалтерського балансу
§ 3. Аналіз бухгалтерського балансу
§ 4. Порівняльний аналітичний баланс
Розділ ІІ. Основні фінансові показники діяльності підприємств
§ 1 Значення та аналіз фінансової усталеності
§ 2. Аналіз ліквідності. Поняття ліквідності
§ 3. Ліквідність балансу. Характеристика показників ліквідності
§ 4. Характеристика показників рентабельності
Розділ ІII. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
§ 1. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства
§ 2 Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства
§ 3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
§ 4. Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат та обсягу виробництва
Висновки
Список використаної літератури
Додаток 1. Форма балансу промислового підприємства

Работа содержит 1 файл

Перехiд Украiни до ринкових вiдносин.doc

— 275.50 Кб (Скачать)

Побудова регресійного рівняння витрат вимагає розвязання системи двох наступних рівнянь:

(1)  n*a0+а1*Qi =Сi

(2)  a0*Qi+а1*Q2i = СiQi,

де n - кількість спостережень;

a0  - фіксовані витрати;   а1 - змінні витрати на одиницю продукції;

С - сукупні витрати;              Q - кількість продукції у натуральному виразі.

В даному випадку величина сукупнх витрати (С) буде залежною змінною, а величина кількості продукції (Q) - відповідно незалежною.

Для підстановки у рівняння скористаємося даними спостережень по кількості вироблених рекламних буклетів та витратам на їх виробництво у поліграфічному центрі “Поліграф-Колегіум” протягом перших шести місяців минулого року, коли виробництво буклетів зростало кожного місяця.    В таблиці 3.3. (див. Додаток 3) подано розрахунки складових рівняння сукупних витрат підприємства. Підставляючи відповідні значення у нормальні рівняння, ми отримуємо:

(1)  6*a0+а1*56000 =23450

(2)  a0*56000+а1*528500000= 220350000.

Розв`язок системи даних рівнянь дає нам значення змінних витрат а1  0,25 грн., та фіксованих витрат a0 1535 грн. На основі цих значень ми маємо змогу побудувати лінійну функцію витрат: С=1535+0,25*Q.

Аналіз залежності між ціною продукту та його кількістю в динаміці дозволяє обрати лінійну форму також і для функції попиту: P=b0+b1Q, де невідомі параметри b0  та  b1  вираховуються за допомогою методу найменших квадратів.

(1)  n* b0+b1*Qi =Pi

(2)  b0*Qi + b1*Q2i = PiQi,

де n - кількість спостережень; P - ціна одиниці продукту; Q - кількість продукції у натуральному виразі.

В таблиці 3.4. (див. Додаток 3.) подано розрахунки складових рівняння  попиту на продукцію підприємства (в даному випадку буклети). Після підставлення відповідних значень з таблиці у систему рівняннь, ми маємо:

(1) 6* b0+b1*56000 = 5,77

(2) b0* 56000+ b1*528500000= 52620,

Розв`язавши систему цих рівнянь отримуємо емпіричну функцію попиту на буклети виробництва поліграфічного центру “Поліграф-Колегіум”: P=2,93-0,00021*Q.На основі рівнянь попиту та сукупних витрат тепер можна вирахувати граничні витрати та граничний дохід, а прирівнявши їх відшукати величину оптимального випуску продукції:

С=1535+0,25*Q;

P=2,93-0,00021*Q;    

d(P*Q)/d*Q=2,93-0,00042*Q;              dC/dQ=0,25;   2,93-0,00042*Q=0,25;    Q=6381.

Як бачимо, оптимальний обсяг випуску  буклетів становить 6381 шт.

Знаючи оптимальний обсяг випуску, можна визначити оптимальну ціну продукту, виручку, витрати виробництва та прибуток, і після цього порівняти їх з фактичними значеннями.

Таким чином, граничний аналіз говорить про наявність у підприємства можливостей збільшити прибуток на 3566 грн. за рахунок скорочення неефективного виробництва буклетів на 4619 шт. За цих умов витрати підприємства при виробництві буклетів зменшаться на 1120 грн., тобто на 37%. Оптимальна ціна одного буклету становитиме 1,58 грн., тобто перевищує фактичне значення на 125%. Результати граничного аналізу свідчать про виправданість підняття цін на продукцію, до якого вдався “Поліграф-Колегіум” у липні-серпні минулого року. Протягом наступних трьох місяців адміністрація підприємства також декілька разів приймала рішення про підняття цін, що спричинялося різким зростанням виробничих витрат внаслідок девальвації гривні.

Як свідчать порівняльні дані по обсягам виробництва на основі результатів граничного аналізу, підприємство може в перспективі притримуватись стратегії, спрямованої на скорочення обсягів виробництва продукції, однак лише за тої умови, що виробничі витрати залишаться на незмінному рівні. У сучасних умовах вітчизняні підприємства мають можливість організувати управлінський облік по міжнародній системі, основним принципом якої є наявність роздільного обліку змінних і постійних витрат. Основне значення такої системи полягає у високому ступені інтеграції обліку, аналізу і прийняття управлінських рішень, що в результаті дозволяє гнучко й оперативно приймати рішення по нормалізації фінансового стану підприємства.

 

Висновки та рекомендації.

 

              Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз  вивчає економічний стан фірми і відображає  ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників.

Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан оцінюється насамперед на основі статей бухгалтерського балансу та додаткам до нього. Задачі фінансового аналізу визначаються інтересами користувачів аналітичним матеріалом, яких насамперед цікавить:

оцінка фінансових результатів;

оцінка майнового стану;

аналіз фінансової усталеності, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства;

дослідження стану та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості;

аналіз ефективності вкладеного капіталу.

Розрахунок та аналіз економічних показників діяльності підприємств є активними інструментами сучасного фінансового менеджменту. Набір цих відносних показників дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також оптимізувати сам процес управління.

Методика фінансового аналізу являє собою дослідження цих показників з метою прийняття найбільш виправданих рішень в ринкових умовах.

Без фінансового аналізу сьогодні стає  неможливимим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності,  то фінансова звітність - обов’язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов’язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації. 

Головним джерелом фінансового аналізу є інформація бухгалтерської звітності підприємств, відповідна обробка якої може сприяти максимізації прибутку підприємства. У виробничій сфері фінансовий аналіз тісно зв’язаний з двома головними функціями управління виробництвом: плануванням та контролем, а також з їхньою  проміжною ланкою - бюджетуванням (розподілом коштів для досягнення поставлених виробничіх цілей). Без відповідного планування цілі досягаються лише випадково. При плануванні для аналізу головним чином використовуються джерела внутрішнього походження. В основному це дані про сподівані обсяги виробництва (продажу) та витрати.  Однак в сучасних умовах джерела фінансового аналізу діяльності великих підприємств не обмежуються внутрішньою інформацією. При плануванні обсягів виробництва до уваги часто беруться статистичні показники стану ринку, економічної ситуації в країні, демографічні характеристики населення окремих регіонів (як скажімо при будівництві мережі супермаркетів) тощо.  Фінансовий аналіз є інструментом контролю ефективності використання розподілених або інвестованих коштів. Перед вкладанням коштів у виробництво інвестори проводять оцінку вартості як матеріальних, так і нематеріальних активів. На основі фінансової оцінки будується ціна цих активів. Фінансовий стан характеризується системою таких показників, як поточна і перспективна платоспроможність, оборотність, наявність власних і позичкових засобів, ефективності їхнього використання та ін. Аналізу належить важлива роль у досягненні стабільного фінансового стану підприємства.

Дані управлінського аналізу відіграють вирішальну роль у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства, використовуються керівниками для вдосконалення технології й організації виробництва, для створення механізму досягнення максимального прибутку.

Можливими рекомендаціями з приводу вдосконалення методики фінансового аналізу в Україні, до висловлення яких дійшов автор під час написання цієї роботи, є наступні:

При побудові порівняльного аналітичного балансу  велику роль відіграє вибір часового інтервалу для вимірювання змін в статтях бухгалтерського балансу. Використання квартального інтервалу має свої переваги, головною з яких є можливість використання даних фінансової звітності підприємства перед органами податкової адміністрації. Однак величина прибутку підприємства з високими темпами обіговості коштів у короткостроковому періоді більшої міри підпадає під вплив таких факторів, як сезонні коливання попиту на продукцію, непередбачуваність темпів інфляції, зміна цін на енергоносії, нововведення в податковому законодавстві тощо. Для таких підприємств більш доцільним, на мою думку, є вибір місячного інтервалу у порівняльному аналізі статей балансу. Крім більшого ступеня інформативності відносних показників балансу, менша довжина інтервалу робить досліджувані дані більш придатними для статистичного аналізу та прогнозування. Фінансові відділи підприємств можуть здійснювати подвійний аналіз беручи за основу в окремих випадках місячний або квартальний інтервал для аналізу результатів фінансової діяльності підприємства  у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Можливості статистичного аналізу поки що, на жаль, далеко не повністю використовуються  під час фінансового аналізу на вітчизняних підприємствах. Без статистичних методів неможливо кількісно розрахувати та мінімізувати економічний ризик, який супроводжує підприємства в їхній діяльності. Можливим варіантом використання статистичних методів обчислення та мінімізації ризиків може бути застосування окремих елементів теорії портфеля, як це було експерементально показано в другому розділі роботи.

Сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще.  На думку багатьох західних економістів, з якими автор цієї роботи мав змогу спілкуватись під час минулорічних Зборів ЄБРД у Києві, проблема української промисловості полягає в тому, що керівники багатьох підприємств  є вихованцями старої командно-адміністративної системи господарювання, в якій, при відсутності функціонуючого ринкового механізму та дефіцитності ресурсів,  споживчій попит сприймався як небажане явище або, навіть гальмо економічного розвитку. Відмінність ринкової економіки в цьому відношенні полягає в тому, що споживчій попит в будь-якій формі розуміється виробником як стимул до збільшення обсягів виробництва.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє об’єктивний фінансовий аналіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1.    Амуржиев О.В. Дорогавцев А.Е. Неплатежи: способы предотвращения и сокращения.-  М.: Аркаюр. - 1994.

2.    Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ.-  М.: ДИС. - 1997.

3.    Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика. - 1993.

4.    Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін.    Фінансова діяльність підприємства. - К.: “ЛИБІДЬ”. 1998.

5.    Безруких П.С. Бухгалтерский учет. - М: Бухгалтерский учет, - 1994.

6.    Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. - М.: ИНФРА-М, 1998.

7.    Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.- К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999.

8.    Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту. -  К.: Молодь, 1994.

9.    Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ “БОРИСФЕН-М”. 1996.

10. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Финасы и статистика, - 1993.

11. Ейсан Нікбахт, Анджеліко Гроппеллі. Фінанси – К: “Основи”, - 1993.

12. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н.. Математические методы в економике. - М: ДИС, - 1997.

13. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996.

14. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы.  М.: Финансы, 1997.

15. Криворучко М.И., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів. – К: “Феникс”, - 1997.

16. Мельник. В.А. Ринок цінних паперів. – К: “А.Л.Д.” та “ВІРА-Р”, - 1998.

17. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Финасы и статистика, - 1993.

18. Стоянова и др. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. М.: Перспектива, 1993.

19. Шеремет  А.Д., Сейфулин Р.С.  Методика финансового анализа  М.: Инфра-М, 1996.

20. Anand G. Shetty and others. Finance. An Integrated  Global  Apporach.  N.Y. Richard D.Irwin, Inc.,1995.

21. Geraldine F.Dominiak and Joseph G. Louderback. Managerial  Accounting.  N.Y.: PWS-KENT

Publishing Company., 1992.

22. Geoffrey R. Loftus and Elizabeth F. Loftus. Essence of Statistics. N.Y. Alfred A. Knoff, Inc., 1994.

23. Stanley I. Grossman. Applied Mathematics for Management.  Belmount, California.: Wadsworth Publishing Company., 1994.

24. Білик М. Державні підприємства як об’єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки// Український журнал “Економіст”. - 1999. -№1

25. Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти. - 1999. №18

26. Коментар нового положення “Про бухгалтерську звітність підприємств”// Галицькі контракти. - 1999. №7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

 

 

Форма балансу промислового підприємства     (грн.)

 

Актив

на поч. періоду

на кінець періоду

1. Основні засоби та інші позаобігові активи

Основні засоби за залишковою вартістю (балансова вартість)

Нематеріальні активи за залишковою вартістю 

Незавершені капітальні вкладення

Устаткування

Довготермінові фінансові вкладення

ВСЬОГО по розділу 1

 

 

474168

31

30029

90088

73

594 389

 

 

530630

70

131031

24023

305

686 059

2. Запаси і витрати

Виробничі запаси

Малоцінні і швидкозношувані предмети за залишковою вартістю

Незавершене виробництво

Витрати майбутніх періодів

Готова продукція

ВСЬОГО по розділу 2

 

6447

 

1920

6205

3400

1856

19828

 

21586

 

2756

16290

1539

11396

53966

3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Розрахунки з дебіторами:

   за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав

   за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк по веселях одержаних

   з податкових розрахунків

   з бюджетом

   по авансах виданих

З іншими дебіторами

Короткотермінові фінансові вкладення

Грошові кошти:

    каса

    розрахунковий рахунок

    валютний рахунок

    інші грошові кошти

    використання позикових коштів

    інші оборотні активи

ВСЬОГО по розділу 3

 

 

 

 

30560

830

1200

--

25234

14 820

--

 

--

623

787

--

566

459

75079

 

 

 

 

120993

7800

2409

--

35279

29 670

--

 

3434

1830

9020

--

--

309

210744

БАЛАНС

690 771

962 672

Информация о работе Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства