Рефераты по анализу финансовой деятельности предприятия

Акціонерна форма власності та особливості її розвитку в Україні

07 Марта 2013, реферат

Одним із найважливіших шляхів роздержавлення економіки виступає перетворення державних промислових підприємств на більш ефективні форми господарювання, якими є, зокрема, акціонерні товариства. У нашій країні створено більш як 35 тис. акціонерних товариств, кількість власників акцій сягає близько 33 млн., загальний обсяг емісії цінних паперів дорівнює 100 млрд. грн. [5, с. 9]. Порівняно з розвинутими країнами світу наша держава за показником чисельності акціонерів, їх питомої ваги у загальній кількості населення випереджає інші країни. Але це не означає, що в Україні найбільше реальних власників. Для з'ясування причин такої невідповідності потрібно розкрити суть акціонерної власності.

Алгоритм анализа финансовой устойчивости предприятия

29 Декабря 2011, реферат

Развитие экономических отношений, переход предприятий к новому экономическому механизму управления потребовали создания современных гибких методических подходов к оценке финансового состояния предприятия. В зависимости от поставленных целей анализ может использоваться для выявления внутренних резервов хозяйственной деятельности, выбора направлений инвестиционной политики, оценки кредитоспособности, а также прогнозирования финансовой деятельности предприятия в целом и отдельных его сторон.

Анаилиз себестоимости продукции

20 Октября 2011, курсовая работа

Затраты предприятия в денежном исчислении составляют один из самых главенствующих компонентов практической экономики. В себестоимости отражаются денежные затраты на потребляемые в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и прочих затрат на ее производство и продажу. Она необходима для исчисления результирующих показателей деятельности предприятия. Величина прибыли, получаемой предприятием, определяется как разница между выручкой и себестоимостью продукции. Отсюда ясна роль себестоимости в увеличении прибыли и росте рентабельности. Поэтому возникает необходимость уделить большое внимание анализу издержек производства и правильному определению себестоимости продукции.

Аналiз та шляхи пiдвищення економiчноi ефективностi виробництва соняшнику

14 Февраля 2012, курсовая работа

Об'єктом дослідження в даній роботі є Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-технологічний центр «ЛАН» Миколаївської області Вознесенського району. В роботі визначається динаміка врожайності соняшнику та за допомогою кореляційного аналізу визначається вплив певних факторів на врожайність соняшнику. При написанні курсового проекту використовуються дані статистичної та фінансової звітності ВАТ «Зелений Гай», різні періодичні видання та інша наукова література, текстовий редактор Word, Excel.

Аналіз кредитоспроможності підприємства

14 Февраля 2013, курсовая работа

Мета даної курсової роботи – розкриття поняття кредитоспроможність, розгляд методик оцінки якості потенційних позичальників, вживані комерційним банками в процесі кредитного аналізу. В ході аналізу виявити переваги і недоліки, властиві оцінці якості позичальників, що проводиться по цих методиках. Також розробка пропозицій по удосконаленню процесу оцінки і відбору потенційних позичальників для підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків і підвищення тим самим, якості портфеля банківських позик.
Виходячи з мети даної роботи основними її задачами є наступні:
- вибір найбільш оптимальної і ефективної методики оцінки кредитоспроможності позичальника;
- виробити глибокий аналіз одержаних матеріалів, а також на його основі сформулювати висновок і рекомендації по удосконаленню процесу оцінки кредитоспроможності позичальника;
- вивчення зарубіжного досвіду .

Аналіз ліквідності підприємства ВАТ «Каланчацький маслозавод»

03 Мая 2013, курсовая работа

Мета дослідження. Мета, яку необхідно досягнути при виконанні курсової роботи вивчення теоретичних питань, проведення аналізу ліквідності підприємства з визначенням можливих напрямків її підвищення.
Основними завданнями курсової роботи є:
- вивчення теоретичних питань, присвячених проблемам аналізу ліквідності, платоспроможності та майнового стану підприємств;
- проведення аналізу на матеріалах підприємства, яке включає аналіз показників ліквідності;
- визначення можливих заходів по підвищенню ліквідності, платоспроможності та покращення майнового стану.

Аналіз фінансового стану підприємства на базі ТОВ СНЦ «МИР СЕМ» за 2008-2010 роки

08 Декабря 2012, курсовая работа

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
З розрахованих показників ми бачимо, що підприємство впевнено рухається вперед, має гарну тенденцію до покращення своєї діяльності, а вміле керівництво та вдало підібраний персонал, має всі шанси вивести підприємство із кризи яка захопила підприємство у 2009 році.

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

24 Октября 2011, реферат

Подробнее...

Аналіз активів підприємства ТОВ "Ірбіс"

03 Мая 2013, курсовая работа

Метою роботи є вивчення теоретичних засад та досвіду управління оборотними активами для виявлення основних чинників, що призводять до кризової ситуації з оборотними активами на підприємствах та визначення шляхів підвищення ефективності управління ними в умовах переходу України до ринкової економіки.
При написанні курсової роботи були використані звітні дані підприємства ТОВ “Ірбіс”, основним напрямком діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Розрахунки в роботі проводились на основі даних балансу за 2005-2007 роки (форма №1, додаток №1), даних звітів про рух грошових коштів (форма №3, додаток №3), звітів про фінансові результати (форма №2, додаток №2) за 2005-2007 роки.

Аналіз асортименту та якості виробів

10 Февраля 2012, реферат

Мета дослідження полягає у розробці пропозицій щодо оптимізації асортименту роздрібної торгівлі за критерієм прибутку.

Аналіз валового прибутку підприємства

08 Мая 2013, курсовая работа

Мета роботи – провести аналіз і оцінку валового прибутку сільськогосподарського підприємства на прикладі ПСГП «Південне» та запропонувати основні шляхи підвищення валового прибутку в умовах сучасної економіки.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
-вивчити економічну сутність і значення валового прибутку у діяльності підприємства;
-розробити основну методику аналізу валового прибутку;
-зробити організаційну та економічну характеристики господарської діяльності ПСГП «Південне»;
-провести аналіз структури, динаміки валового прибутку підприємства та визначити вплив основних факторів на валовий прибуток уцілому;
-виявити резерви збільшення валового прибутку ПСГП «Південне» та запропонувати шляхи його підвищення у подальшій діяльності підприємства.

Аналіз використання земельних ресурсів підприємства (на матеріалах СВК "Україна" Зміївського району Харківської області)

02 Апреля 2013, курсовая работа

Метою виконання курсової роботи є: вивчити ефективність використання земельних ресурсів на підприємстві та виявити резерви її підвищення. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувалися такі завдання:
- дослідити теоретичні аспекти ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств;
- проаналізувати орні землі, виробництво валової продукції рослинництва;
- дати оцінку ефективності використання с/г угідь на підприємстві;
- вивчити та навести реальний стан організації оперативного аналізу на підприємстві.

Аналіз використання обладнання та виробничої потужності

19 Декабря 2012, курсовая работа

В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство ставить своїм головним завданням отримання прибутку і задоволення суспільних потреб. В ході своєї діяльності з метою досягнення поставленої мети підприємство повинне аналізувати і планувати свою діяльність, щоб оптимізувати виробничий процес, відповідність витрат і доходів, виявити слабкі сторони і резерви підвищення ефективності роботи. З метою аналізу процесу виробництва підприємство вводить поняття виробничої потужності.

Аналіз використання основних виробничих фондів

12 Марта 2013, контрольная работа

Основні завдання роботи:
розкрити економічну суть основних виробничих фондів підприємства;
дослідити структуру основних виробничих фондів підприємства;
освітити питання планування та аналізу основних виробничих фондів підприємства;
проаналізувати шляхи ефективного використання основних виробничих фондів підприємства.

Аналіз використання основних засобів

19 Декабря 2011, лекция

Одним із найважливіших факторій збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхід¬ній кількості та асортименті і повніше й ефективніше використання їх.

Аналіз використання основних фондів

18 Января 2012, курсовая работа

Дана курсова робота складається з трьох часток: теоретичної, практичної та частини, в якій розроблені основні заходи щодо покращення аналізу основних фондів.
У теоретичній частці дається поняття основних засобів підприємства, а також їх класифікація, прийнята в економіці. У цій частці дається методика проведення аналізу основних засобів з використанням методу ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць.

Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)

25 Ноября 2011, курсовая работа

Головним завданням промислових підприємств є виробництво високоякісної продукції для найбільш повного задоволення потреб народного господарства і населення.
Головною метою аналізу виробничої програми, динаміки росту промислової продукції є систематичне сприяння розвитку виробництва, поліпшенню якісних показників праці і продукції шляхом контролю за виконанням підприємствами планових завдань і договірних зобов’язань.
Перед початком аналізу виробничої програми необхідно вивчити можливості і особливості ринку, на який буде постачатись продукція. Потрібно достовірно знати попит на всі види продукції, наявність товарів-конкурентів і замінників, можливості зростання виробництва, наявність джерел сировини, інфраструктуру реалізації та інші умови.

Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності на прикладі ПП «Дах»

31 Мая 2013, курсовая работа

Метою написання даної курсової роботи є аналіз фінансового стану і діяльності ПП «Дах» за останні роки з метою виявлення факторів, які впливають на формування чистого прибутку – мети створення підприємства. Також важливою метою є закріплення знань, здобутих під час вивчення курсу дисципліни «Економічний аналіз», набуття навичок проведення факторного аналізу, розрахунку коефіцієнтів асортиментності, ритмічності тощо.
До основних завдань курсової роботи належать:
-аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства;
- аналіз ритмічності випуску продукції ПП «Дах»;
- аналіз реалізації продукції;
- аналіз структури і динаміки економічних елементів операційних витрат;
- аналіз структури і динаміки матеріальних витрат;
- аналіз формування чистого прибутку;
- аналіз динаміки показників рентабельності тощо.

Аналіз власного капіталу в умовах Вуглегірської ТЕС

29 Сентября 2011, курсовая работа

Підприємство створено з метою:

Підприємство здійснює надійне і безперебійне виробництво електроенергії і забезпечує робочу електричну потужність в залежності з заданими режимами навантаження, вимоги виробничо-технічної дисципліни, безпеки і охорони праці, природо охорони і соціального розвитку;
Підприємство відпускає теплову енергію, інші види побічної і утилізованої продукції, товари виробничого призначення і народного споживання, оказує послуги виробничого і невиробничого характеру на сторону, здійснює інші види господарської діяльності, включаючи зовнішньоекономічну, в залежності із законодавством України;

Аналіз господарсько-фінансової діяльності

23 Октября 2011, курсовая работа

Вантажна та комерційна робота займає важне місце в експлуатаційній діяльності залізниць і включає в себе комплекс питань, пов’язаних з процесом перевезень, а головне – його початковими та кінцевими операціями : навантаженням, вивантаженням з організацією прогресивних видів перевезень – пакетні, контейнерні та маршрутами.
Технічною основою для виконання вантажної та комерційної роботи є : складське господарство вантажних районів, контейнерних пунктів, засобів комплексної механізації та автоматизації вантажно - розвантажувальних робіт ; засобів автоматики та обчислювальної техніки для виконання комерційних операцій.

Аналіз господарської діяльності підприємства

21 Ноября 2012, контрольная работа

Розвиток економічного аналізу післяреволюційний період
Економічний аналіз як наука сформувався на початку ХХ століття. Але ще у феодальніїй Британії ХІІ ст використовувались елементи аналізу в системі обліку і контролю в сільскогосподарських помістях.
Родоначальніком систематизованого економічного аналізу, як елемент бухгалтерського обліку важають француза Жака Саварі (1692 – 1690) який увів поняття синтетичного та аналітичного обліків.
Історію розвитку економічного аналізу можна умовно поділити на такі періоди:
1) до революції 1917 року;
2) післяреволюційний період;
3) період переходу до ринкових відносин.

Аналіз діяльності підприємства «ПП «Вавілон І»

16 Февраля 2012, курсовая работа

1. Характеристика фінансово господарської діяльності «ПП «Вавілон І» та постановка аналітичної роботи, 2. Аналіз загальної суми та структури капіталу підприємства, 3. Аналіз показників ефективності використання капіталу підприємства

Аналіз ефективності використання капіталу підприємства

06 Декабря 2011, курсовая работа

Національне господарство будь-якої країни формується в результаті економічного та соціального розвитку суспільства, поглиблення спеціалізації та кооперування праці, міжнародного співробітництва з іншими країнами. Економічна база для розвитку суспільства створюється у галузях сфери матеріального виробництва. Вони відрізняються одна від одної специфікою трудових процесів, особливостями засобів та предметів праці, економічним призначенням продукції. Первинною ланкою будь-якої галузі виробничої сфери є підприємство.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

10 Марта 2012, курсовая работа

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
В Україні зовнішньоекономічна діяльність отримала правовий статус з прийняттям Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність" (1991 р.).

Аналіз капіталу банку

10 Апреля 2012, курсовая работа

Головною метою аналізу власного капіталу банку є розроблення теоретичної концепції формування власного капіталу, визначення його місця в системі державних регулятивних заходів, а також виявлення шляхів удосконалення формування власного капіталу банків на основі узагальнення результатів аналізу існуючої практики в Україні та досвіду країн з економічно розвиненою ринковою економікою.

Аналіз конкурентоспроможності ТОВ «Сегеш-Україна"

16 Февраля 2013, реферат

Метою цієї роботи є дослідження особливостей господарської діяльності та розробка заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності ТОВ «Сегеш-Україна».
Відповідно до мети поставлено ряд завдань:
- дослідити основні аспекти функціонування ТОВ «Сегеш-Україна»;
- проналізувати діяльність та фінансовий стан ТОВ «Сегеш-Україна»;
- визначити ключові елементи впливу на рівень продуктивності та успішності підприємства;
- запропонувати заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності ТОВ «Сегеш-Україна».

Аналіз короткострокової дебіторської заборгованості на прикладі ТзОВ “Козачок”

24 Февраля 2013, курсовая работа

Важливим об’єктом економічного аналізу є короткострокова дебіторська заборгованість, ефект якої залежить від повної інформації про її наявність та формування. Сьогодні дебіторська заборгованість залишається найбільш вузьким місцем у фінансовій роботі багатьох підприємств. Утворюється вона в значній мірі тому, що бухгалтери не завжди здійснюють необхідний контроль за своєчасним стягненням сум з дебіторів, не приймають в цьому напрямку достатніх діючих заходів.

Аналіз ліквідності.Шляхи вирішення

01 Марта 2012, доклад

Ліквідність характеризує підприємство з точки зору можливості розрахуватися за своїми зобов’язаннями за певний час, за допомогою перетворення своїх активів на гроші. Під платоспроможністю розуміють здатність підприємства розрахуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежів, тобто йдеться про постійну наявність в нього в необхідних розмірах платіжних засобів, або активів.

Аналіз майна підприємства

30 Марта 2013, курсовая работа

У сучасних умовах головною метою підприємства стає сталий розвиток, досягти якого можна лише за умови високої конкурентоспроможності. Для більшості підприємств кризові явища в економіці призводять до нестачі оборотних активів, що у свою чергу знижує ефективність діяльності підприємства та погіршення його фінансового стану та ділової активності.
Крім того на виробничих підприємствах спостерігається неефективне використання навіть тих оборотних активів, що є в наявності. Виявити причини такого стану та визначити шляхи удосконалення управління оборотними активами можна лише за допомогою інструментів фінансового аналізу.

Аналіз необоротних активів ВАТ « Донрибкомбінат»

18 Февраля 2013, курсовая работа

Мета дослідження - проаналізувати необоротні активи ВАТ "Донрибкомбінат" за 2008 – 2010 рр.
Для досягнення даної мети я поставила такі завдання:
розкрити поняття необоротних активів;
зробити аналіз необоротних активів;
виявити шляхи покращення структури необоротних активів.