Рефераты по анализу финансовой деятельности предприятия

Аналіз оборотності капіталу

22 Марта 2012, курсовая работа

Фінансовий стан організації, її платоспроможність знаходятся в безпосередній залежності від оборотності засобів, вкладених в активи. Чим вище показники оборотності, тим швидше засоби, вкладені в активи, перетворюються на грошові кошти, якими організація розплачується по своїх зобов’язанням.
Окремі види активів організації мають різну швидкість оборотності. Показники оборотності активів відображають структуру майна організації і залежать від оборотності складових його основних засобів, запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості.

Аналіз основних засобів підприємства

23 Ноября 2012, курсовая работа

Метою дослідження є аналіз стану основних засобів підприємства, зміни, що відбуваються з ними та доцільність оновлення виробничих потужностей підприємства.
Завданням цієї роботи є:
визначення теоретичних основ формування основних засобів підприємства;
виявлення особливостей організації основних засобів в готельному підприємстві;
аналіз наявності, руху та використання основних фондів підприємства;
визначення шляхів покращення ефективності використання основних засобів підприємства з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів повною, вичерпною об’єктивною інформацією для вирішення їхніх тактичних та стратегічних завдань.

Аналіз прибутку банку

08 Сентября 2011, курсовая работа

Мета роботи: дослідження теоретичних і практичних аспектів аналізу прибутку та вдосконалення оцінки прибутку в банківських установах.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання:
- розглянути теоретичні аспекти понять „бухгалтерський прибуток”, „економічний прибуток”;
- визначити систему показників для аналізу прибутку на стадії формування та розподілу;
- дослідити інформаційне та організаційне забезпечення аналізу прибутку банківської установи;
- визначити проблеми та виробити пропозиції щодо вдосконалення аналізу прибутку банку;
- розглянути прогнозування прибутку на майбутній період;

Аналіз робочої сили на підприємстві

26 Февраля 2013, реферат

Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До цих проблем передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо.

Аналіз робочої сили на підприємстві

28 Ноября 2011, реферат

Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До цих проблем передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо.

Аналіз руху грошових коштів ВАТ « Київський електровагоноремонтний завод імені Січневого повстання 1918 року»

21 Февраля 2013, курсовая работа

Метою аналізу руху грошових потоків є підготовка інформації про об'єкти, тимчасові параметри, джерелах надходження й напрямках витрати коштів, що необхідна для обґрунтованого прийняття рішень по керуванню ними з урахуванням впливу об'єктивних і суб'єктивних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Аналіз споживачів продукції ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг»

17 Марта 2012, лекция

Відкрите акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» - найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне за своїми масштабами і можливостями з повним металургійним циклом, до складу якого входять виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди та металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів.

Аналіз стану використання власного капіталу кредитної спілки

26 Октября 2012, курсовая работа

Метою даної роботи є аналіз власного капіталу підприємства Кредитна Спілка. Для досягнення поставленої мети потрібно з'ясувати і вирішити наступні задачі:
- з'ясувати сутність будову і джерела власного капіталу;
- визначити основні підходи, що стосуються аналізу власного капіталу;

Аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»

29 Октября 2011, курсовая работа

Метою написання даної роботи є аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»
Об’єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ «ЧУМАК» за 2009 – 2010р.р.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.
Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників стану підприємства, таких як :
- показники майнового стану та фінансової стійкості ;
- показники ліквідності та платоспроможності ;
- показники ділової активності підприємства;
- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу

Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства

12 Февраля 2012, реферат

За ринкових умов господарювання у підприємницьких структурах незалежно від форм власності й організаційно-правового статусу виникає значна проблема в капіталі для забезпечення нормального процесу фінансування своєї діяльності. Як наслідок, виникає багато питань теоретичного й прикладного характеру щодо оптимізації структури капіталу підприємства як певної сукупності його фінансових ресурсів.

Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

10 Марта 2013, курсовая работа

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства.

Аналіз та оцінка розвитку ТОВ «Дедал»

14 Апреля 2013, курсовая работа

Отже, основна мета даної курсової роботи полягає у вивченні особливостей стратегії розвитку діючого підприємства.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
Розглянути економічні засади створення деревообробних підприємств.
Дослідити особливості інвестиційних стратегій та визначення ефективності їх діяльності.
Проаналізувати стратегію виходу на вітчизняний ринок досліджуваного підприємства.
Сформувати рекомендації щодо можливості покращення стратегії досліджуваного підприємства.

Аналіз фінансових витрат

26 Ноября 2011, курсовая работа

Підприємство — первинна ланка економіки. Сукупність підприємств утворює основу багаторівневої піраміди, на вершині якої знаходяться державні органи, що формують бюджети країни, податкову політику, програми розвитку національної економіки.

Функціонування підприємства, незалежно від виду його діяльності і форми власності, в умовах ринку визначається його здатністю щодо отримання та управління фінансовими результатами його діяльності

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

02 Апреля 2012, курсовая работа

Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу на підприємствах України. Оскільки основним джерелом для аналізу в Україні є бухгалтерська звітність, в першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

12 Февраля 2012, курсовая работа

Значення туристичного бізнесу постійно зростає. Це пов’язане із підвищенням його впливу на розвиток міжнародних зв’язків, пожвавлення економічного стану країни та окремих регіонів, можливістю поповнення валютних надходжень. За рахунок проведення послідовної економічної та культурної політики між різними народами світу туризм виступає стабілізатором налагодження та укріплення відносин між державами, дійовим фактором посилення престижу країни в світовому співтоваристві, ділових колах.

Аналіз фінансової стійкості

22 Декабря 2012, курсовая работа

Мета роботи: з’ясувати теоретичні питання щодо фінансової стійкості підприємств та набути практичного досвіду щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання.
При написанні курсової роботи виникають такі питання:
• з’ясувати сутність і значення фінансової стійкості підприємства;
• ознайомитися з абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості;
• розглянути типи фінансової стійкості підприємств;
• сформувати недоліки методики оцінювання фінансової стійкості;
• викласти організаційно-економічну характеристику торгового товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мега Стайл»;
• розробити конкретні пропозиції, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану господарства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

22 Октября 2011, курсовая работа

Фінансова стабільність держави визначається фінансовою стійкістю підприємств, а їх виняткове місце як суб’єктів господарської діяльності в народному господарстві зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості підприємств.
В ринкових умовах суб’єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів. Фінансова стійкість підприємства характеризується таким станом фінансових ресурсів, який відповідає потребам розвитку та вимогам ринку. А в сучасних умовах фінансова стійкість стає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства та його партнерів.

Аналіз фінансового стану банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

13 Мая 2013, курсовая работа

Ця тема є актуальною і дуже важливою, адже на теперішній час створено багато банків, але ми не знаємо чи є вони фінансово стійкими, чи можуть вони працювати з клієнтами, чи можуть отримувати прибутки. Тепер надійність і фінансова стійкість - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Отже, за допомогою аналізу можна виявити тенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямів роботи.

Аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак»

04 Октября 2011, курсовая работа

Обєктом дослідження у даній роботі є ВАТ «Фармак». ВАТ «Фармак» - це провiдна фармацевтична компанiя, яка успiшно та динамiчно розвивається з часу її створення в 1925 роцi, а 27 червня 1994 року була реорганізована у відкрите акціонерне товариство. Пiдприємство впевнено займає провiдне мiсце в фармацевтичнiй галузi України та добре вiдоме за її межами. ВАТ «Фармак» в 2008 роцi зайняв перше мiсце серед вiтчизняних виробникiв, ставши компанiєю № 1 на фармацевтичному ринку України (за даними Державного комiтету статистики України).

Аналіз фінансового стану підприємста

23 Декабря 2012, реферат

Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Але, це і зрозуміло, одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не достатньо для успішного функціонування підприємства та досягнення ним встановленої цілі. Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми забов’язаннями.

Аналіз фінансового стану підприємства

04 Апреля 2011, курсовая работа

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України. В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, а також вивчається інформаційно-правова база проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства

15 Марта 2012, доклад

Фінансовий стан підприємства – це характеристика його фінансової конкурентноспроможності (платоспроможності, кредитоспроможності), виконання зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Аналіз фінансового стану підприємства

11 Марта 2013, реферат

За ступенем ліквідності всі кошти можна об’єднати в кілька груп:
швидко ліквідні (грошові кошти в касі та на рахунках у банках, цінні папери підвищеного попиту та векселі надійних підприємств і фінансових установ);
високої та середньої ліквідності (дебіторська заборгованість поточного характеру, запаси готової продукції та складі й товари покупні);
мало ліквідні (виробничі запаси ресурсів виробництва, залишки незавершеного виробництва, витрати майбутніх періодів, прострочені суми дебіторської заборгованості);
неліквідні (всі основні засоби і довгострокові фінансові вкладення, інші поза оборотні активи).

Аналіз фінансового стану підприємства

12 Апреля 2013, курсовая работа

При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністю того, що буде загублено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат. Для характеристик використання живої праці застосовується показник продуктивності праці. Своєрідним барометром ефективності господарювання є норма прибутку та ін.

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"

03 Марта 2013, курсовая работа

Тема даної курсової роботи є актуальною, бо фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому, основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КП “Костопількомуненергія”

18 Февраля 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є вивчення матеріалу щодо аналізу майна та джерел коштів, основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, показників рентабельності та їх впливу на результати господарської діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни "Організація та методика економічного аналізу", закріплення навичок практичної роботи з обліковою документацією, а також аналізу на прикладі результатів здійснення господарської діяльності підприємства.

Аналіз фінансовогостану

21 Октября 2011, лекция

наведені основні показники за якими аналізують фін. стан п-ва

Аналіз фонду оплати праці

27 Февраля 2013, курсовая работа

Витрати на оплату праці складаються з :
1. Фонду основної заробітної плати.
2. Фонду додаткової заробітної плати.
3. Інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Аналіз формування й використання прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

21 Ноября 2012, курсовая работа

Мета аналізу формування й розподілу прибутку є об’єктивна оцінка та виявлення резервів подальшого підвищення ефективності управління цими показниками фінансового результату діяльності підприємства.
Завданнями курсового проекту є проаналізувати формування й розподілу прибутку підприємства, порівняти показники стану та ефективності використання нашого підприємства за конкурентом, а також визначити основні підвищення ефективності формування й розподілу прибутку.

Аналіз якості кредитного портфеля банку

29 Октября 2011, курсовая работа

Кредитний портфель банку включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, у тому числі прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення. Разом з тим до нього не входять:
відсотки нараховані, але не сплачені;

зобов'язання видати кредит;

кредитні лінії, які ще не використані;

гарантії та акредитиви;

оперативний лізинг.