Аналіз фінансової стійкості

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2012 в 15:03, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи: з’ясувати теоретичні питання щодо фінансової стійкості підприємств та набути практичного досвіду щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання.
При написанні курсової роботи виникають такі питання:
• з’ясувати сутність і значення фінансової стійкості підприємства;
• ознайомитися з абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості;
• розглянути типи фінансової стійкості підприємств;
• сформувати недоліки методики оцінювання фінансової стійкості;
• викласти організаційно-економічну характеристику торгового товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мега Стайл»;
• розробити конкретні пропозиції, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану господарства.

Содержание

Вступ
1. Поняття фінансової стійкості, характеристика її показників.
2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства.
3. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Фірма Мега Стайл».
4. Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл» за 2010р.
5. Шляхи збільшення показників фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл».
Висновки
Список літератури
Додатки

Работа содержит 1 файл

План.docx

— 103.78 Кб (Скачать)

 

План

Вступ

 1. Поняття фінансової стійкості, характеристика її показників.
 2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства.
 3. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Фірма Мега Стайл».
 4. Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл» за 2010р.
 5. Шляхи збільшення показників фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл».

Висновки

Список літератури

Додатки

 

Вступ

Процес переходу до ринкової економіки  в Україні та формування початкових ринкових структур потребують нових  підходів до питань організації й  ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. У складних умовах вітчизняного податкового клімату, кризи неплатежів, уповільнення реформ у виробничій та соціальній сферах суб’єкти господарювання можуть мати різні інтереси в питаннях одержання  і розподілу прибутку та збільшення доходів підприємств. Основою цих  та інших аспектів їхньої діяльності має виступати фінансова стійкість, оптимальний рівень якої підтримується  за допомогою універсальних методів, вироблених світовою ринковою цивілізацією й об’єднаних через науку фінансового  менеджменту в струнку та практично  ефективну систему.

Фінансова стійкість підприємства є надзвичайно  актуальною в сучасних умовах. Адже фінансове становище являє собою  найважливішу характеристику фінансової діяльності підприємства. Воно визначає конкурентоздатність підприємства і його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних  інтересів усіх учасників фінансових відносин: як самого підприємства, так  і його партнерів.

Мета  роботи: з’ясувати теоретичні питання  щодо фінансової стійкості підприємств  та набути практичного досвіду щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості  суб’єктів господарювання.

При написанні курсової роботи виникають  такі питання:

 • з’ясувати сутність і значення фінансової стійкості підприємства;
 • ознайомитися з абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості;
 • розглянути типи фінансової стійкості підприємств;
 • сформувати недоліки методики оцінювання фінансової стійкості;
 • викласти організаційно-економічну характеристику торгового товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мега Стайл»;
 • розробити конкретні пропозиції, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану господарства.

Об’єкт  дослідження даної роботи: торгове  товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мега Стайл».

Обґрунтованість та дієвість фінансових рішень в умовах ринкової економіки значною мірою  залежать від якості фінансово-аналітичних  розрахунків. Зміст та значущість таких  розрахунків виходять за межі простих  арифметичних дій або обчислення окремих безсистемно відображених показників. У разі застосування моделей, які б дозволили здійснювати поглиблену класифікацію стійкості фінансового стану та оцінювати можливості підприємства щодо його розвитку, можна було б своєчасно вживати заходів для покращення фінансового стану. Аналіз фінансової стійкості підприємства в даній курсовій роботі був виконаний на основі узагальнення різних методичних підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємств: визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів підприємства джерелами їх формування; обчислення певної кількості коефіцієнтів і на основі дослідження їх в динаміці та порівняння з нормативними значеннями вироблення певних висновків щодо фінансового стану підприємства.

 

 1. Поняття фінансової стійкості, характеристика її показників.

 

Однією з  найважливіших характеристик фінансового  стану підприємства є фінансова  стійкість.

Фінансова стійкість – характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів.

Фінансова стійкість  характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм  майном і його використання. Цей  ступінь незалежності можна оцінювати  за різними критеріями:

• рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів*) стабільними джерелами фінансування;

• платоспроможністю  підприємства (його потенційною спроможністю покрити термінові зобов'язання мобільними активами);

• часткою  власних або стабільних джерел у  сукупних джерелах фінансування.

Наведеним критеріям  відповідає сукупність абсолютних і  відносних показників фінансової стійкості, де враховано нормативні вимоги щодо характеристики фінансового стану  підприємств в Україні.

Розглянемо  показники фінансової стійкості.

Вартість  запасів (3) порівнюється з послідовно поширюваним переліком таких  джерел фінансування: власні обігові  кошти (ВОК), власні обігові кошти  і довгострокові кредити та позики (ВОК + КД); власні обігові кошти, довго- та короткострокові кредити і позики (ВОК + КД + Кк). Згідно з цим сума власних обігових коштів визначається як різниця між власним капіталом (ВК) та вартістю необоротних активів (НА), на покриття якої насамперед спрямовується власний капітал, тобто

Наявність власних  обігових коштів, тобто додатне значення ВОК - мінімальна умова фінансової стійкості.

Загальноприйнятою формулою визначення власних обігових коштів (інші назви цього показника - робочий капітал; капітал, що функціонує) є різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими  зобов’язаннями, або різниця між сумою власного капіталу і довгострокових зобов’язань та необоротними активами. Отже, власні обігові кошти є частиною обігових коштів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобов’язань. При цьому останні прирівнюються до власних коштів, хоча вони не є такими.

Для визначення типу фінансової стійкості розмір власних  обігових коштів розраховують як різницю  між власним капіталом і необоротними активами.

Відповідно  до забезпеченості запасів згаданими  варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості.

1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (3) достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована:

2. Нормальна стійкість - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована:

3. Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:

4. Кризовий фінансовий стан — для забезпечення запасів не вистачає “нормальних” джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство:

Для даного напряму  аналізу вирішальне значення має  питання про те, які показники  відображають сутність стійкості фінансового  стану. Відповідь на це одержується  передусім із самої побудови балансу, тобто має дотримуватися таке співвідношення:

НА + ОА + ВМП = ВК + ЗНВП + ДЗ + ПЗ + ДМП, 

де НА —  необоротні активи (основні засоби і вкладення);

ОА — оборотні активи (запаси, дебіторська заборгованість, грошові засоби та інші активи);

ВМП — витрати  майбутніх періодів;

ВК — джерела  власних засобів;

ЗНВП —  забезпечення наступних витрат і  платежів;

ДЗ — довгострокові зобов’язання (кредити банків);

ПЗ — поточні  зобов’язання (короткострокові кредити  банків, кредиторська заборгованість, розрахунки, інші пасиви);

ДМП — доходи майбутніх періодів.

Забезпеченість запасів і витрат джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, тоді як платоспроможність  виступає її зовнішнім виявом. Водночас ступінь забезпеченості запасів  і витрат джерелами є причиною різного ступеня платоспроможності (неплатоспроможності), що є наслідком такої забезпеченості.

Найбільш загальними показниками  фінансової стійкості є надлишок і нестача джерел засобів для  формування оборотних активів, які  розраховуються як різниця величин  джерел і відповідної величини запасів  і витрат. При цьому мається  на увазі забезпеченість певними  видами джерел (власними, кредитними та іншими позиковими засобами), оскільки достатня сума всіх можливих видів джерел (включаючи короткострокову кредиторську заборгованість та інші пасиви) гарантована тотожністю підсумків активів і пасивів балансу. Загальна величина запасів і витрат підприємства дорівнює підсумку розділу ІІ активу балансу.

Для оцінки джерел формування запасів і витрат використовується кілька показників, що відображають різний ступінь охоплення різних видів  джерел.

Перший показник — наявність  власних оборотних засобів; визначається різниця величини джерел власного капіталу та величини необоротних активів:

ОЗвл = Двл.к – Ан,  

де ОЗвл — власні оборотні засоби;

Двл.к — джерела власного капіталу (розділ І пасиву балансу);

Ан — необоротні активи (розділ І активу балансу).

Другий показник — наявність  власних і довгострокових зобов’язань джерел формування запасів і витрат (Овл.д); одержується збільшенням попереднього показника на суму довгострокових кредитів і позикових засобів:

ОЗвл.д = (Двл.к + Дк) – Ан,  

де Дк — довгострокові зобов’язання.

Третій показник — загальна величина головних джерел формування запасів і витрат (ОЗ); дорівнює сумі попереднього показника та величини короткострокових кредитів і позикових засобів:

ОЗ = (Двл.к + Дк + Ккр) – Ан,  

де Ккр — короткострокові кредити і позикові засоби.

Кожний з наведених показників наявності джерел формування запасів  і витрат має бути зменшений на суму іммобілізації оборотних засобів  у складі інших дебіторів та інших  оборотних активів.

Цим трьом показникам джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів  і витрат джерелами їх формування.

Це надлишок (+) або нестача (–) власних оборотних  засобів:

ОЗвл = ОЗвл – Ао,  

де Ао — запаси і витрати.

Надлишок (+) або  нестача (–) власних і довгострокових зобов’язань джерел формування запасів  і витрат:

ОЗвл.д = ОЗвл.д – Ао.  

Надлишок (+) або  нестача (–) загальної величини головних джерел формування запасів і витрат:

ОЗ = ОЗ – Ао. 

Розрахунки  трьох показників забезпеченості запасів  і витрат джерелами їх формування дають змогу класифікувати фінансові  ситуації за ступенем їх стійкості.

 

 

 1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства.

 

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Фінансову стійкість  підприємства тісно пов'язано із перспективною його платоспроможністю, її аналіз дає змогу визначити  фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.

Відповідно  до показника забезпечення запасів  і витрат власними та позиченими коштами  можна назвати такі типи фінансової стійкості підприємства:

1) абсолютна фінансова  стійкість (трапляється на практиці  дуже рідко) - коли власні оборотні  кошти забезпечують запаси й  витрати;

2) нормально стійкий фінансовий  стан - коли запаси й витрати  забезпечуються сумою власних  оборотних коштів та довгостроковими  позиковими джерелами;

3) нестійкий фінансовий  стан - коли запаси й витрати  забезпечуються за рахунок власних  оборотних коштів, довгострокових  позикових джерел та короткострокових  кредитів і позик, тобто за  рахунок усіх основних джерел  формування запасів і витрат;

4) кризовий фінансовий  стан - коли запаси й витрати  не забезпечуються джерелами  їх формування і підприємство  перебуває на межі банкрутства. 

Аналіз фінансової стійкості повинний показати наявність  чи відсутність у підприємства можливостей  по залученню додаткових позикових  засобів, здатність погасити поточні  зобов'язання за рахунок активів  різного ступеня ліквідності.

Основним  може бути аналіз коефіцієнта фінансової незалежності, інші коефіцієнти дають  додатковий матеріал для аналізу. Фінансове стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.

Про який запас  міцності свідчить рівень власного капіталу (коефіцієнт фінансової незалежності) підприємства?

Підприємство  характеризується

значним запасом  міцності (> 0,5)

незначним запасом  міцності (0 < - <= 0,5)

вкрай низьким  запасом міцності (<= 0)

Чи має  підприємство можливості по залученню  додаткових позикових засобів без  ризику утрати фінансової стійкості? Як змінилася ситуація на кінець аналізованого  періоду?

Аналіз рівня  власного капіталу на початок періоду  дозволяє виявити:

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості