Аналіз фінансової стійкості

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2012 в 15:03, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи: з’ясувати теоретичні питання щодо фінансової стійкості підприємств та набути практичного досвіду щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання.
При написанні курсової роботи виникають такі питання:
• з’ясувати сутність і значення фінансової стійкості підприємства;
• ознайомитися з абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості;
• розглянути типи фінансової стійкості підприємств;
• сформувати недоліки методики оцінювання фінансової стійкості;
• викласти організаційно-економічну характеристику торгового товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мега Стайл»;
• розробити конкретні пропозиції, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану господарства.

Содержание

Вступ
1. Поняття фінансової стійкості, характеристика її показників.
2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства.
3. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Фірма Мега Стайл».
4. Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл» за 2010р.
5. Шляхи збільшення показників фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл».
Висновки
Список літератури
Додатки

Работа содержит 1 файл

План.docx

— 103.78 Кб (Скачать)

1. Широкі можливості залучення додаткових позикових засобів без ризику втрати фінансової стійкості (> 0,5)

2. Обмежені можливості залучення додаткових позикових засобів без ризику втрати фінансової стійкості (0<--<= 0,5)

3. Відсутність можливостей залучення додаткових позикових засобів без ризику втрати фінансової стійкості (<= 0)

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких  основних показників (коефіцієнтів):

коефіцієнта фінансової незалежності (автономії);

коефіцієнта фінансування;

коефіцієнта фінансового  лівериджу;

коефіцієнта покриття процентів;

коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами;

коефіцієнта маневреності власного капіталу.

 Коефіцієнт  фінансової незалежності (автономії)  розраховується як відношення  власного капіталу підприємства  до підсумку балансу підприємства  і показує питому вагу власного  капіталу в загальній сумі  засобів, авансованих у його  діяльність.

Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності >= 0,5.

Коефіцієнт  незалежності характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел.

Чим нижче  значення коефіцієнта, тим вище ризик  неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнта говорить про можливість дефіциту грошових коштів.

Коефіцієнт  фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів  і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Коефіцієнт  фінансування повинен бути меншим 1,0.

Коефіцієнт фінансового  лівериджу розраховується як співвідношення довгострокового позикового капіталу і власного капіталу.

Показник  фінансового лівериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань.

Коефіцієнт  покриття процентів - відношення чистого  прибутку до виплати процентів і  податків до процентних виплат.

Характеризує  ступінь захищеності кредиторів від несплати процентів за наданий  кредит і демонструє, в скільки  разів зароблені підприємством  протягом звітного періоду кошти  перевищують суму процентів позики.

Коефіцієнт  забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення величини чистого оборотного (робочого) капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

Робочий капітал - різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими  зобов'язаннями, тобто він складається  з частини оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань.

Коефіцієнт  маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

Найменування

показника

Алгоритм розрахунку

Умовне

позначення

Критерій

%

1

2

3

4

1.Коефіцієнт автономії (незалежності) (Кавт.)

2.Коефіцієнт мультиплікації  власного капіталу (Кмульт.)

3.Коефіцієнт фінансової  стійкості (Кфс)

4.Коефіцієнт фінансового  лівериджу (Кфл).

5.Коефіцієнт загальної  заборгованості (Кзз)

6.Коефіцієнт довгострокового  залучення позикового капіталу (Кдз)

7.Коефіцієнт маневрування (Кман)

8.Коефіцієнт долі власного  капіталу в оборотних активах  (Квок)

9.Коефіцієнт структури  позикового капіталу (Кспк)

10.Коефіцієнт співвідношення  позикового і власного капіталу (Кспвк)

11.Коефіцієнт структури  довгострокових вкладень(Ксдз)

12.Коефіцієнт реальної  вартості основних засобів (Крв)

13.Коефіцієнт накопиченої  амортизації (Кна)

14.Коефіцієнт фінансової  стабільності (Кфс)

15.Коефіцієнт маневреності  робочого капіталу(Кмрк)

Кавт = К / ВБ

 

Кмульт = ВБ / К

 

 

 

Кфс = (К+ ДЗ) / ВБ

 

Кфл = ДЗ / К

 

Кзз = З / ВБ

 

Кдз = ДЗ / (К+ДЗ)

 

 

 

Кман = ВОК / К

 

Квок = ВОК / ОА

 

 

 

Кспк = ДЗ / З

 

 

Кспвк = З / К

 

 

 

Ксдз = ДЗ / НА

 

 

Крв = ОЗзал / ВБ

 

 

Кна = ЗОЗ/ОЗперв.

 

 

Кфс = К / З

 

Карк = Зп / РК

К – власний капітал

ВБ – валюта балансу

 

 

ДЗ-довгострок. зобов’язання

 

 

 

З-зобов’язання

 

 

 

 

 

ВОК – власний оборот. капітал

ОА – оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА–необоротні активи

 

 

ОЗзал.–осн. засоби (залишк.варт)

ЗОЗ-знос осн. Засобів

 

Зп – запаси

РК – робочий капітал

Збільшення;

Кавт ≥ 0,5

Зменшення;

Кмульт. = 2

 

 

Кфс=0,85-0,9

 

Зменшення;

Кфл. ≤ 0,25

Зменшення;

Кзз. ≤ 0,5

Зменшення

 

 

 

Збільшення;

Кман=0,4-0,6

Збільшення;

Квок = 0,2

 

 

-

 

 

Зменшення;

 

 

 

Збільшення;

 

 

-

 

 

-

 

 

Кфс > 1

 

Зменшення

16.Коефіцієнт маневреності власних  обігових коштів (Кмвок)

17.Коефіцієнт забезпечення  власними обіговими коштами запасів  (Кзап)

Кмвок = ГК / ВОК

 

 

 

Кзап = ВОК / Зп

ГК – грошові кошти

Збільшення

 

 

 

Збільшення


 

За результатами розрахунків фінансової стійкості можна зробити висновки:

• про інтенсивність використання позикових засобів;

• про ступінь залежності від короткострокових зобов'язань;

• про рівень довгострокової стійкості компанії без позикових засобів.

Аналіз фінансової стійкості повинний показати наявність чи відсутність у підприємства можливостей по залученню додаткових позикових засобів, здатність погасити поточні зобов'язання за рахунок активів різного ступеня ліквідності.

Оцінка фінансової стійкості підприємства ТОВ «Фірма Мега Стайл» має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

 

 

3.Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Фірма Мега Стайл».

 

Товаривство з обмеженою відповідальністю  " Фірма Мега Стайл " (далі за текстом "Підприємство") діє згідно з Господарським кодексом України від 16.01.2003 року, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 року та іншими законодавчими актами України.

Місцезнаходження Підприємства: Україна, 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1.

Засновником підприємства є громадянин України.

Згідно Господарського Кодексу  України, Підприємство, що діє на основі приватної власності громадянина  і за організаційно - правовою формою є приватним підприємством, має  право наймання робочої сили.

Підприємство є юридичною  особою з дня його державної реєстрації у виконкомі Черкаської  міської  ради   11.08.2003   року,   реєстраційний  №  9973,   ідентифікаційний   код  в ЄДРПОУ 32584206.

Підприємство  має відокремлене майно, самостійний  баланс, печатки зі своїм найменуванням, штампи для документів та бланки зі своєю назвою, рахунки в банківських  установах, в тому числі валютні  та інші реквізити. Підприємство має  право на знак для товарів і  послуг.

Метою Підприємства є сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, постійне підвищення ефективності господарської  і підприємницької діяльності, спрямованої  на задоволення громадської потреби  в продукції, роботах, послугах Підприємства, вирішення соціальних проблем, соціально-духовний розвиток молоді, отримання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства є:

-спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами,    офісною технікою й обладнанням, стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку;

- оптова торгівля офісною  технікою й обладнанням, офісними  меблями,

-оптова торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничо-технічного призначення, продуктами харчування, промисловим обладнанням;

-відкриття   магазинів,  кіосків,  інших торговельних закладів     для реалізації товарів народного споживання, продукції виробничо - технічного призначення.

-створення програмного забезпечення;

-аналіз, проектування та програмування готових систем;

-коригування програм за бажанням користувачів;

-оброблення даних з використанням програмного забезпечення;

-монтаж і проектування комп'ютерних локальних мереж;

-розроблення,  виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

Організаційна структура включає засоби розподілу  різних видів діяльності між складовими структури та координації діяльності цих складових, що використовуються для досягнення цілей. В межах  організаційної структури відбуваються усі управлінські процеси і функції, що забезпечують випуск продукції, в  яких приймають участь менеджери  всіх рівнів, категорій і професійної  спеціалізації, та робітники.

Організаційна структура ТОВ «Фірма Мега Стайл» складається з організаційної структури управління (суб’єкта управління) та господарської структури (об’єкта управління), що дозволяє зрозуміти формальну ієрархію організації, у тому числі, структуру процесів, відповідальності та звітності.

Ця  схема застосовуються для вирішення  низки завдань: визначення ролей  і обов’язків всього персоналу в  межах організації; встановлення ієрархічної  структури повноважень, влади і  процесу прийняття рішень; формування комунікаційних каналів і потоків  інформації, включаючи правила підпорядкування  і методи регулювання, що відносяться  до методик звітності; формування механізму  контролю з визначенням ступеню  централізації та масштабу контролю; визначення функцій і управлінських  завдань.

В результаті аналізу організаційної структури ТОВ «Фірма Мега Стайл» складено перелік її елементів:

генеральний директор;

бухгалтерія;

директор  з маркетингу;

група планування та маркетингу;

група логістики;

відділ маркетингу;

відділ продажів;

комерційний директор;

відділ приймання;

відділ закупівель;

обліково-операційний відділ;

відділ сертифікації;

обліковий відділ;

склад;

виконавчий  директор;

відділ кадрів;

IT-служба.

 

Схему організаційної структури ТОВ «Фірма Мега Стайл» представлено на рис. № 1

 

 

 

Таблица 1

№ п/п

Показник

2009рік

2010рік

Зміна за рік

2009/2010 тис. грн.

%

1

Середньоспискова чисельність працівників , чол..

5,0

5,0

0,0

100,0

2

Середньомісячна заробітна плата  працівників , грн..

240,6

237,5

-3,1

98,7

3

Середньорічна вартість майна , тис. грн..

8248,0

8977,6

+729,6

108,8

4

Середньорічна вартість основних засобів , тис. грн..

227,6

187,7

-39,9

82,5

5

Середньорічна вартість оборотних засобів , тис. грн.

967,6

1404,3

+436,7

145,1

6

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ,АЗ , тис. грн..

4107,4

5400,1

+1292,7

131,5

7

Затрати на придбання реалізованої продукції(робіт, послуг) , тис. грн..

3821,1

4315,9

+494,8

113,0

8

Питома вага затрат у виручці від  реалізації , % (7/6*100)

93,03

79,92

-13,11

х

9

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) , тис. грн..

84,2

175,5

+91,3

208,4

10

Чистий прибуток , тис. грн..

84,2

175,5

+91,3

208,4

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості