Аналіз фінансової стійкості

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2012 в 15:03, курсовая работа

Описание работы

Мета роботи: з’ясувати теоретичні питання щодо фінансової стійкості підприємств та набути практичного досвіду щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання.
При написанні курсової роботи виникають такі питання:
• з’ясувати сутність і значення фінансової стійкості підприємства;
• ознайомитися з абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості;
• розглянути типи фінансової стійкості підприємств;
• сформувати недоліки методики оцінювання фінансової стійкості;
• викласти організаційно-економічну характеристику торгового товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мега Стайл»;
• розробити конкретні пропозиції, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану господарства.

Содержание

Вступ
1. Поняття фінансової стійкості, характеристика її показників.
2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства.
3. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Фірма Мега Стайл».
4. Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл» за 2010р.
5. Шляхи збільшення показників фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл».
Висновки
Список літератури
Додатки

Работа содержит 1 файл

План.docx

— 103.78 Кб (Скачать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними джерелами інформації фінансових результатів  є:

    • Баланс (форма № 1);
    • Звіт про фінансові результати (форма № 2),

і інші первинні документи товариства.

 

4. Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Фірма «Мега Стайл» за 2010р.

 

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) даного підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості  і незалежності підприємства від  зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Фінансову стійкість  підприємства тісно пов'язано із перспективною його платоспроможністю, її аналіз дає змогу визначити  фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.

 

Баланс

Таблица 2

Показник

31 грудня 2009 р.

31 грудня 2010 р.

Необоротні активи:

227,6

187,7

Основні засоби:

Залишкова вартість

Первісна вартість

Знос

 

227,6

357,3

(129,7)

 

187,7

335,8

(148,1)

Оборотні активи:

967,6

1404,3

Готова продукція

498,7

215,8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

Первісна вартість

 

468,0

468,0

 

1161,5

1161,5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

 

0,9

 

27,0

Власний капітал:

856,9

1032,4

Статутний капітал

10,0

10,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

846,9

1022,4

Довгострокові зобов’язання

125,0

100,0

Поточні зобов’язання:

213,3

459,6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

199,3

406,4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З бюджетом

 

14,0

 

53,2


Відповідно до методики розрахунку показників фінансової стійкості підприємства, розрахуємо показники фінансової стійкості  для ТОВ “Фірма “Мега Стайл”.

Показники

2009

2010

2009/2010

1

Власний капітал

856,9

1032,4

+175,5

2

Необоротні активи

227,6

187,7

-39,9

3

Власні обігові кошти (р.1-р.2)

629,3

844,7

+215,4

4

Довгострокові зобов’язання

125,0

100,0

25

5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття (р.3+р.4)

754,3

944,7

+190,4

6

Короткострокові кредити та позики

0

0

0

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р.5+р.6)

754,3

944,7

+190,4

8

Запаси

498,7

215,8

-282,9

9

Надлишок (+) або нестача (-) власних  обігових коштів

(р.3-р.8)

+130,6

+628,9

+498,3

10

Надлишок (+) або нестача (-) власних  коштів і довгострокових кредитів і  позик

(р.5-р.8)

+255,6

 

+728,9

+473,3

11

Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів (р.7-р.8)

+255,6

+728,9

+473,3

12

Тип фінансової стійкості

Нормальний

Нормальний

 

13

Надлишок (+) або нестача (-) коштів на 1 грн. запасів

(р.11/р.8) , коп.

0,51

0,57

+0,06


 

 

На основі даних балансу здійснюємо аналіз фінансової стійкості, а саме визначаємо:

Коефіцієнт  автономії, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт відношення необоротних і оборотних  активів, коефіцієнт використання власного капіталу, коефіцієнт ефективності використання активів і т.д.

Таблица 2

№ п/п

Назва показника

2009 рік

2010 рік

Відхилення 

1

2

3

4

5

1

Коефіцієнт автономії (незалежності)

0,717

0,649

+0,016

2

Коефіцієнт мультиплікації власного капіталу (залежності)

1,395

1,542

-0,035

3

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,822

0,711

-0,006

4

Коефіцієнт фінансового лівериджу

0,146

0,097

-0,043

5

Коефіцієнт загальної заборгованості

0,283

0,352

-0,016

6

Коефіцієнт довгострокового залучення  позикового капіталу

0,127

0,088

-0,022

7

Коефіцієнт маневрування

0,734

0,818

+0,050

8

Коефіцієнт долі власного капіталу в  оборотних активах

0,65

0,602

+0,005

9

Коефіцієнт структури позикового капіталу

0,369

0,179

-0,030

10

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

0,395

0,542

-0,035

11

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,549

0,533

+0,002

12

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

0,190

0,118

-0,021

13

Коефіцієнт накопиченої амортизації

0,368

0,441

+0,024

14

Коефіцієнт фінансової стабільності (фінансування)

2,902

2,024

+0,139

15

Маневреність робочого капіталу

0,661

0,228

-0,030

16

Маневреність власних обігових коштів

0,0014

0,032

+0,016

17

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими  коштами запасів

1,262

3,914

+0,023


Виходячи з аналізу відносних  показників фінансової стійкості ТОВ  “Фірма “Мега Стайл”, можна зробити висновок, що у 2010 році в порівнянні із даними 2009 року більшість показників, хоч і незначно, знизились, що є негативною тенденцією і свідчить про погіршення використання основного і оборотного капіталу підприємства та зниження фінансової стійкості ТОВ “Фірма “Мега Стайл”.

Коефіцієнт автономії (незалежності) свідчить, що питома вага власних коштів у загальній сумі до ресурсів збільшилась  на невеликий відсоток (0,016).

Коефіцієнт фінансової стійкості  незначно знизився на 0,006, тобто це означає, що знизилась частка стабільних джерел фінансування обігових коштів для погашення  боргів господарства протягом 2010 року. Хоча цей показник знизився, він  не нижчий за нормальне значення, яке  становить 0,85 – 0,9.

Що ж стосується коефіцієнта  фінансового лівериджу, то його оптимальне значення повинно бути менше за 0,25 і хоча простежується його зменшення на 0,043, він перевищує нормальне значення, що свідчить про підвищення фінансового ризику.

Коефіцієнт довгострокового залучення  позикового капіталу у 2010 році порівняно  з даними 2009 року знизився на 0,022, та все ж він не виходить за встановлену  норму, яка встановлена на рівні 0,5.

Коефіцієнт долі власного капіталу в оборотних активах збільшився на 0,005, та не нижчий за нормальне значення (0,2), що свідчить про абсолютну можливість перетворення активів у ліквідні кошти.

Оптимальне значення коефіцієнта  фінансової стабільності (фінансування) має бути більше за одиницю і цей  показник у 2010 році щодо 2009 року збільшився на 0,139, він не нижчий за встановлений критерій, і показує вартість залучених господарством коштів у розрахунку на 1 грн. власних.

Зробивши розрахунки слід зазначити, що господарство не є досить залежним від своїх поточних зобов’язань перед постачальниками, бюджетом, про що свідчить коефіцієнт автономії (незалежності). Така незалежність говорить про те, що господарство має високої гарантованості за розрахунками з кредиторами і можливо зможе вчасно погасити свої борги.

Аналізуючи викладене, можна зазначити, що господарство має нормальну фінансову  стійкість, оскільки в результаті вищої фінансової незалежності у 2010 році зменшилась залежність господарства від залучених коштів.

Господарству необхідно проводити  спрямовані дії на зменшення запасів  і затрат, поповнення власних оборотних  коштів та прискорення обертання  капіталу в поточних активах, які  призведуть до підвищення фінансової стійкості.

 

  1. Шляхи удосконалення фінансової стійкості ТОВ “Фірма “Мега Стайл”

 

Нестабільність економіки, законодавства, політичної ситуації всередині країни і за рубежем зумовлена тим, що немає чітко визначеної моделі розвитку України, призводить до переважання  на підприємствах діяльності, спрямованої  на розв’язання тимчасових завдань  виживання, підтримки стійкості. Довгострокові  стратегічні рішення відкладаються  на невизначений час. Це може призвести  підприємство в майбутньому до втрати стійкості, неспроможності, банкрутства  та інших негативних наслідків.

У сучасних умовах доцільне виділення  таких стратегій:

  • стратегія подолання нестійкості, або стратегія виживання, що використовується в умовах економічної кризи, нестабільності та інфляції, і до якої вдаються, коли показники діяльності підприємства набувають стійкої тенденції до погіршення ;
  • стратегія підтримки стійкості або стабілізації, що використовується в умовах нестабільності обсягів продажів і прибутку та застосовується переважно в галузях із стабільною технологією, коли керівництво задовольняється в цілому станом свого підприємства ;
  • стратегія розвитку або стійкого зростання, що виражає прагнення підприємства до зростання обсягів продажу, підвищення рентабельності й інших показників ефективності виробництва.

Важливу роль при виборі стратегії  відіграє забезпеченість товариства власними і позиковими коштами, можливість і  ефективність їхнього використання в своєму обороті у сформованих  економічних умовах. У зв’язку  з цим при розробці стратегічних альтернатив підприємства мають  керуватися показниками фінансової стійкості.

Фінансова стійкість передбачає здатність  підприємства зберігати заданий  режим функціонування за найважливішими фінансово-економічними показниками. Вона може розглядатися як результуюча  категорія, що характеризує рівень стійкості роботи підприємства, його здатність забезпечити стабільні техніко-економічні показники й ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому оточенні та внутрішньому середовищі. Рівень фінансової стійкості впливає і на можливості підприємства. Визначення меж фінансової стійкості належить до найбільш важливих економічних проблем, тому що недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства й відсутності засобів для розвитку виробництва, а надлишкова буде перешкоджати розвитку, формуючи на підприємстві зайві запаси і резерви. Фінансова стійкість має характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, який відповідає вимогам ринку, а їхній розподіл і використання мають забезпечувати розвиток підприємства на основі зростання прибутку й капіталу при збереженні платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості