Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 16:34, курсовая работа

Описание работы

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні засади аналізу фінансових результатів та використання прибутку підприємства………………….………………………5
Зміст, мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………….5
Методика аналізу формування та використання прибутку підприємства та показників рентабельності………………………………………. …..11
Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу та аудиту……. ..19
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ………………………………………………………….....26
2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства Півненське ССТ……………………………………………………………………………….26
2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку Пнівненського ССТ…..28
2.3 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ……………………………………………………………..34
2.4 Аналіз рентабельності Пнівненського ССТ……………………………..37
Розділ 3. Аудит фінансового стану підприємства Пнівненське ССТ …..41
3.1 Аудит фінансових результатів роботи підприємства Пнівненське ССТ..41
3.2 Аудиторський висновок по підприємству Пнівненське ССТ……….…..45
Висновки…………………………………………………………………………46
Список використаної літератури……………………………………………….48
Додатки………………………………………………………………………….51

Работа содержит 1 файл

Kursova_Analiz_finansovikh_rezultativ_diyalnost.docx

— 102.91 Кб (Скачать)

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

     Розділ 1 Теоретичні засади аналізу фінансових результатів та використання прибутку підприємства………………….………………………5

  1. Зміст, мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………….5
  2. Методика аналізу формування та використання прибутку підприємства та показників рентабельності………………………………………. …..11
  3. Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу та аудиту……. ..19

     Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ………………………………………………………….....26

2.1. Економічно-організаційна характеристика  підприємства Півненське ССТ……………………………………………………………………………….26

2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки  прибутку Пнівненського ССТ…..28

2.3 Оцінка  ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ……………………………………………………………..34

2.4 Аналіз  рентабельності Пнівненського ССТ……………………………..37

    Розділ 3. Аудит фінансового стану підприємства Пнівненське ССТ …..41

3.1 Аудит  фінансових результатів роботи  підприємства Пнівненське ССТ..41

3.2 Аудиторський  висновок по підприємству Пнівненське ССТ……….…..45

Висновки…………………………………………………………………………46

Список  використаної літератури……………………………………………….48

Додатки………………………………………………………………………….51

 

 

 

 

 

 

Вступ

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства. Адже акціонерні, орендні, приватні підприємства, а також підприємства інших форм власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, стали самі вирішувати, на які цілі і в яких розмірах використовувати прибуток, який залишається після сплати податків до бюджету і інших обов'язкових платежів і відрахувань.

Мета роботи полягає  у висвітленні методики аналізу  фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, контролю та аналізу і розробки практично значимих пропозицій щодо його покращення.

Головним завданням  роботи є:

 • розглянути діючу систему аналізу фінансових результатів;
 • провести фінансово-економічний аналіз;
 • сформувати конкретні висновки за предметом дослідження
 • обґрунтувати конкретні пропозиції щодо шляхів збільшення прибутку підприємства.

Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є  бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка пов'язує підприємство з товариством та державою.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої,  

комерційної і фінансової діяльності.

 

   Об'єктом дослідження вибрано  Пнівненське ССТ територіально розміщене в c.Пнівне, вул. Шевченка 6, Камінь-Каширського району,  у Волинської області, в якому наявні можливості всестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування фінансових результатів і прибутку з використанням практичних матеріалів.

Предметом дослідження  є порядок формування фінансових показників для проведення аналізу діяльності підприємства для прийняття відповідних управлінських рішень.

У роботі використовувались такі методи як системний аналіз - для деталізації і розчленування об'єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи; конкретизація - для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою та змістом - для виявлення їхньої відповідності щодо адекватності вимогам стандартів; порівняння - для зіставлення даних підприємства у динаміці; групування - для визначення залежностей одних показників від інших; порівняння - для зіставлення даних звіту про фінансові результати у динаміці; середніх і відносних величин - для глибшого розуміння сутності і причини відхилення його змін; горизонтальний і вертикальний аналізи - для визначення рівня впливу і питомої ваги кожного окремого показника на загальний результат із плином часу.

Основними джерелами інформації фінансових результатів є:

 • Баланс (форма № 1);
 • Звіт про фінансові результати (форма № 2), і інші первинні документи товариства.

 

Розділ 1. Теоретичні засади аналізу фінансових результатів  та використання прибутку підприємств

1.1 Зміст, мета, завдання  та інформаційна база аналізу  фінансових результатів діяльності  підприємств

Фінансовим результатом господарської  діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток ( збиток ) в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

[5. ст.447]

Прибуток є важливішим узагальнюючим  показником, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежать формування оборотних  коштів, виконання зобов'язань перед  бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів тощо. Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить  прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці  між виручкою від реалізації продукції  і витратами на її виробництво та збут.

Метою складання Звіту про фінансові  результати є надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки за звітний період. Цей звіт вважається одним з найбільш інформативних  документів звітності, оскільки містить  інформацію про динаміку прибутку підприємства.

Показники діяльності підприємства у  формі №2 групуються в розрізі  видів діяльності (див. рис. 1.1).

Таким чином, на формування чистого  прибутку підприємства впливають фінансові  результати, отримані в наслідок здійснення операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, та фінансові результати, одержані внаслідок   настання   надзвичайних   подій.   Така   класифікація   фінансових результатів діяльності відіграє важливу роль при розрахунку показників дохідності (рентабельності) підприємства.

 

Види діяльності підприємства 

 

Звичайна

Надзвичайна


  


 

 

 

Операційна

Фінансова

Інвестиційна


 

Рис.1.1 Види діяльності підприємства

На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов'язані з реалізацією  продукції, але збільшують або зменшують  суму прибутку або збитків, - це фінансові  результати, отримані від інвестиційної  та фінансової діяльності, а також  результати, які пов'язані з надзвичайними  подіями [26, с.48].

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО З "Звіт   про    фінансові результати".

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують  пов'язані а ними витрати.

Збитки - перевищення суми витрат над  сумою доходів, для отримання  яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого  прибутку (збитку) звітного періоду, з  цією метою в бухгалтерському  обліку передбачається послідовне зіставлення  доходів та витрат.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від  усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:

- чистий дохід (виручку) від  реалізації продукції (товарів,  послуг);

 • валовий прибуток (збиток);
 • фінансові результати від операційної діяльності;
 • фінансові результати від надзвичайної діяльності;
 • чистий прибуток (збиток).

    Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.[8, с.362]

    Різниця між  чистим доходом і собівартістю  реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).

    Що стосується фінансового  результату від операційної діяльності, то він визначаються   як   алгебраїчна   сума   валового   прибутку   (збитку),   іншого операційного  доходу,  адміністративних  витрат,  витрат  на  збут  та  інших операційних витрат, а фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

    Фінансовий  результат від звичайної діяльності  визначається як різниця між  прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку. [10, с.786]

   Окремо від фінансових  результатів від звичайної діяльності  відображаються невідшкодовані  збитки та прибутки від надзвичайних  подій (стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій тощо).

   Остаточний фінансовий  результат - чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.

   Розмір та характер прибутків  і збитків за кожний період  діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи .

   Зіставлення дебетового  і кредитового оборотів по  рахунку 79 «Фінансові результати» за звітний період відображає кінцевий результат чистий   прибуток(збиток) [25, с.508].

При складанні квартальних звітів порівнюються залишки по дебету та кредиту рахунку 79, і якою кредитовий оборот по рахунку 79 буде більше дебетового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року, який відображається в рядку 350 пасиву «Балансу підприємства» (форма № 1).

Якщо дебетове сальдо по рахунку 79 більше кредитного сальдо то по рахунку  79, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж мало прибутку, то суму збитку поточного року відображають по рядку 350 пасиву «Балансу підприємства» (форма № 1), однак сума записується в дужках, що означає дію віднімання при сумуванні підсумку балансу.

Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку  визначається його здатністю створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку. Аналіз прибутку займає провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним  оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства. Законами України «Про підприємства» та «Про підприємницьку діяльність» отримання  прибутку визначено головною метою  діяльності господарюючих суб'єктів.[20, с.39 ]

Прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, найвагомішим джерелом формування державного бюджету. Тому створеного прибутку повинно бути достатньо не тільки для задоволення  фінансових потреб самого підприємства, а для фінансування суспільних фондів споживання, розвитку науки, освіти, охорони  здоров'я тощо. У збільшенні прибутку зацікавлені підприємство і держава.

Показники прибутковості є визначальними  в оцінках ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за всіма видами діяльності: виробничою, комерційною, фінансовою та інвестиційною. В прибутку акумулюються результати виробництва  й реалізації продукції (робіт, послуг), їх якості й асортименту, ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів,  результати    ділового     партнерства    та    виробничо-фінансового.

Информация о работе Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства