Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 16:34, курсовая работа

Описание работы

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні засади аналізу фінансових результатів та використання прибутку підприємства………………….………………………5
Зміст, мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………….5
Методика аналізу формування та використання прибутку підприємства та показників рентабельності………………………………………. …..11
Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу та аудиту……. ..19
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ………………………………………………………….....26
2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства Півненське ССТ……………………………………………………………………………….26
2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку Пнівненського ССТ…..28
2.3 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ……………………………………………………………..34
2.4 Аналіз рентабельності Пнівненського ССТ……………………………..37
Розділ 3. Аудит фінансового стану підприємства Пнівненське ССТ …..41
3.1 Аудит фінансових результатів роботи підприємства Пнівненське ССТ..41
3.2 Аудиторський висновок по підприємству Пнівненське ССТ……….…..45
Висновки…………………………………………………………………………46
Список використаної літератури……………………………………………….48
Додатки………………………………………………………………………….51

Работа содержит 1 файл

Kursova_Analiz_finansovikh_rezultativ_diyalnost.docx

— 102.91 Кб (Скачать)

6. Коефіцієнт оборотності запасів

Ко.з.= Собівартість реалізації/середні запаси = Ф.№2,р.040/Ф№1,р.100 + р.120+р.130+р.140                                                                                   (1.10)                                                                                                                                                  

Коефіцієнт показує, скільки оборотів за рік зроблено запасами, тобто  скільки разів вони перенесли  свою вартість на готові вироби.

7. Період одного обороту запасів.

Чз=360/Ко.з (1.11)

Ко.з- коефіцієнт оборотності запасів

Цей показник характеризує період часу, протягом якого запаси перетворюються на реалізовані товари.

Показники оборотності  запасів призначені для того, щ;об показати, наскільки успішно адміністрація використала ресурси компанії.

У цілому чим вище коефіцієнт оборотності  запасів, а отже, менше період обороту  запасів, тим менше коштів пов'язано  в цій найменш ліквідній статті оборотних коштів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні кошти, і тим стійкіший фінансовий стан підприємства (за інших рівних умов). Слід зауважити, що в деяких випадках збільшення оборотності запасів  відображає негативні явища в  діяльності підприємства, наприклад, у  випадку підвищення обсягу реалізації за рахунок реалізації товарів з  мінімальним.

8. Фондовіддача

Фо.ф.= ЧВ/ОВФ= Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.030 (1.12)

Цей показник показує,  скільки  виручки припадає на одиницю основних

виробничих фондів. Для підприємства буде позитивним, якщо цей показник

збільшуватиметься.

9. Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Ко = ЧВ/обігові кошти = Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.260+р.270 (1.13)

Цей коефіцієнт характеризує кількість  оборотів обігових коштів за період; скільки  виручки припадає на одиницю обігових коштів.

10. Період одного обороту обігових коштів

Чо=360/Ко (1.14)

Характеризує   середній   період   від   витрачання   коштів   для   виробництва  продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.

11. Тривалість операційного циклу

На підставі цього показника  визначають, скільки днів у середньому потрібно для виробництва, продажу  і оплати продукції підприємства. Іншими словами, тривалість перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти.

Чоц = сума періодів запасу і дебіторської заборгованості =Чз.+Чдз.    (1.15)

 У  більшості   випадків   підприємству  необхідно   прагнути   до   зменшення значення цього показника, тобто до скорочення тривалості операційного циклу.

12. Тривалість фінансового циклу

Чф.ц=Чо.ц.-Чк,. (1.16)

Показує період обороту коштів. Зменшення, але від'ємне значення цього показника  свідчить вже про нестачу коштів (підприємство живе в «борг»).

13. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Кв.к= МВ/власний капітал = Ф.№2,р.035/Ф.№1,р.380+р.430+р.630 (1.17)

Скільки чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного

капіталу [6, С.210].

Щоб зробити висновок про ефективність роботи підприємства, одержаний

прибуток необхідно порівняти  зі здійсненими витратами.

Співвідношення прибутку з авансованою  вартістю або поточними витратами характеризує «таке поняття, як рентабельність. Вона означає прибутковість, або дохідність, виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності, прибутковість різних галузей економіки.

Рентабельність — це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках, тобто  відносний показник.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в  цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат. Ці показники  більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання.

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: загальна сума прибутку; прибуток від  реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток порівнюється з авансованою вартістю, яку можна визначити в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позиковий капітал, основний капітал, оборотний капітал).

У процесі аналізу фінансових результатів  діяльності підприємства здійснюються розрахунок і аналіз таких показників рентабельності:

  1. рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Кзв= прибуток від звичайної діяльності/активи = Ф.№2,р.190/Ф.№1,р.280

                                                                                                                   (1.18)

Показує скільки прибутку від звичайної  діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи.

2. рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

Ra= чистий прибуток/активи = Ф.№2,р.220/Ф.№ 1 ,р.280 (1.19)

Показує скільки припадає чистого  прибутку на одиницю інвестованих в  активи кошти.

3. рентабельність власного капіталу. Показує скільки припадає чистого

прибутку  на одиницю власного капіталу/

  4.рентабельність  виробничих фондів

Кв.ф=чистий прибуток/виробничі фонди = Ф.№2,р.220/Ф.№1,р.030 
+р.100+р.120                                                                                                (1.21)

Показує скільки припадає чистого  прибутку на одиницю вартості виробничих фондів.

5. рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації = прибуток від реалізації/виручка = Ф.№2,р.050 - р.070 - р.080/Ф.№2, 
р.035                                                                                                 (1.22)

Показує, скільки прибутку від реалізації припадає на одиницю виручки,

    6. рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної 
діяльності = прибуток від операційної діяльності/виручка =Ф.№2,р.100 /Ф.№2, 
р.035 

Показує скільки прибутку від операційної  діяльності припадає на одиницю виручки.

7. рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком = чистий прибуток/виручка = Ф.№2,р.220/Ф.№2,р.035 (1.24)

Показує скільки припадає чистого  прибутку на одиницю виручки.

8. період окупності капіталу

Тк = активи/чистий прибуток =Ф.№ 1 ,р.280/Ф.№2,р.220 (1.25)

Тк - період окупності капіталу.

Характеризує за який період кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком.

9. період окупності власного капіталу '

Тв.к.= власний капітал/чистий прибуток = Ф.№ 1 ,р.З80/Ф.№2,р.220        (1.26)

 За який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком. Важливим етапом в аналізі фінансових результатів є визначення можливих резервів зростання прибутку.

Основними резервами можуть бути:

1. Резерви зростання  прибутку від використання резервів  обсягу реалізації, які були виявлені під час аналізу обсягу реалізації продукції і факторного аналізу продажу.

Резерв збільшення прибутку в результаті збільшення обсягу реалізації (SPj) можна розрахувати за формулою

SРі = Рі - Ц, (1.27)

де Рі- резерв збільшення обсягу реалізації конкретного виду продукції;

Ц- фактичний прибуток від реалізації конкретного виду продукції.

2.Резерви зростання  прибутку від зниження собівартості  товарної продукції. Можуть розраховуватись за кожним видом продукції і загалом за всією товарною, продукцією.

Резерв збільшення прибутку від зниження собівартості кожного  виду продукції визначаються так:

ZPn=APci-VPi, (1.28)

де А Рсі- резерв зниження собівартості конкретного виду продукції;

VPi- можливий обсяг реалізації конкретного виду продукції.

3. Важливим резервом  зростання прибутку є поліпшення  якості продукції. Сума цього резерву розраховується в процесі аналізу показника якості продукції: обчислюється середня ціна реалізації продукції і потім різниця в ціні продукції множиться на обсяг фактичного випуску продукції[6, с 108].

Основним завданням  аналізу є оцінка результатів  господарської діяльності за попередній та поточний роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визначення підприємства платоспроможним (неплатоспроможним).

Джерелами інформації для  здійснення аналізу є форми фінансової звітності, розрахунки нормативу власних  обігових коштів, розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості, бізнес-план, матеріали маркетингових досліджень, інша інформація.

 

1.3 Фінансова  звітність підприємства як об'єкт  аналізу та аудиту

На сьогоднішній день в  Україні утворилась нова економічна система, що побудована на ринкових відносинах. Якісні зміни торкнулися всіх ділянок управління, в тому числі і бухгалтерський облік.

Для здійснення управління підприємством необхідно використовувати  нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. [5]

У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому бухгалтерський облік виконує три самостійні функції: інформаційну ,контрольну , та аналітичну. Діяльність кожного підприємства в, першу чергу будується на раціональній організації бухгалтерського обліку, від цього залежить обгрунтований розподіл грошових коштів, рентабельність та платоспроможність підприємства, а також багато інших показників.

В бухгалтерському обліку використовують всі три види вимірників, але основним для нього є грошовий вимірник, за допомогою якого можна узагальнити всі господарські фактичні явища та процеси. Ті господарські факти, які не мають грошової оцінки, в бухгалтерському обліку не відображаються.

При ринкових відносинах має вплив як внутрішнє так  і зовнішнє середовище. До зовнішнього належать такі зовнішні прямі і посередні змінності: політичні, законодавчі та інші органи; економіка, конкуренція, постачальники, технології; соціальні, культурні та інші відносини. У кожній з них відбуваються постійні зміни обставин, які також впливають на об'єкти управління та його внутрішні змінності (мета, структура, завдання, технологія, працівники).

Щоб зазначені об'єкти управління в умовах ринкової економіки  успішно діяли, надзвичайно важлива компетентність, професійна підготовленість та заповзятість, нарешті, комп'ютерна грамотність як керівників так і фахівців різних рівнів. Для успішного виконання своїх посадових обов'язків зазначеним працівникам в умовах нових економічних відносин потрібно використовувати нові форми та методи організації управління.

До внутрішніх чинників впливу відносяться  такі  чинники як напрямок

продукції чи послуг, а також важливе місце  займає якість та структура внутрішньогосподарського обліку. Це є продовження, а точніше подальше поглиблення , деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в частині затрат та доходів діяльності, коли розкривається вся ефективність придбаних ресурсів, їх переробки, технологічних та організаційних рішень, мотивації, тощо. Цей облік становить комерційну таємницю підприємства. Він будується для конкретного підприємства виходячи з характеру технологій, організаційних рішень. Основними користувачами інформації з внутрішньогосподарського обліку є керівники, власники, замовники, менеджери. Це конфіденційна, таємна, бухгалтерська інформація [10, с. 160].

Особливе місце в прийнятті  управлінських рішень займає бухгалтерська  звітність, на підставі якої розрахувати  такі важливі для підприємства коефіцієнти, як коефіцієнт ліквідності, платоспроможності, фінансової незалежності та інші.

Бухгалтерська звітність підприємства являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць ,квартал ,рік). Вона складається шляхом підрахунку , групування і спеціальної обробки  даних поточного бухгалтерського  обліку і є завершальною його стадією.

Звітність підприємства складається  за єдиними формами та інструкціями Міністерства фінансів України ,погодженими  з Мінстатом України.

Головні вимоги, що ставляться до звітності, - це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, співставленість звітних показників з минулими часами.

Информация о работе Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства