Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 16:34, курсовая работа

Описание работы

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні засади аналізу фінансових результатів та використання прибутку підприємства………………….………………………5
Зміст, мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………….5
Методика аналізу формування та використання прибутку підприємства та показників рентабельності………………………………………. …..11
Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу та аудиту……. ..19
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ………………………………………………………….....26
2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства Півненське ССТ……………………………………………………………………………….26
2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку Пнівненського ССТ…..28
2.3 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ……………………………………………………………..34
2.4 Аналіз рентабельності Пнівненського ССТ……………………………..37
Розділ 3. Аудит фінансового стану підприємства Пнівненське ССТ …..41
3.1 Аудит фінансових результатів роботи підприємства Пнівненське ССТ..41
3.2 Аудиторський висновок по підприємству Пнівненське ССТ……….…..45
Висновки…………………………………………………………………………46
Список використаної літератури……………………………………………….48
Додатки………………………………………………………………………….51

Работа содержит 1 файл

Kursova_Analiz_finansovikh_rezultativ_diyalnost.docx

— 102.91 Кб (Скачать)

За періодичністю  складання і подання звітність  поділяється на внутрішньорічну, місячну, квартальну, піврічну, дев'ятимісячну та річну. Внутрішньорічну звітність  називають поточною звітністю або  періодичною. Звітність підприємства використовується самими власниками, підприємствами для аналізу та контролю виконання договірних зобов'язань, аналізу господарської діяльності, для складання планів на майбутнє.

 Бухгалтерська звітність повинна  бути подана підприємством не  пізніше встановленого строку  наступного за звітним періодом  місяця, а річна - не пізніше  встановленого строку наступного  за звітним року. Склад (обсяг  ) та порядок   складання   бухгалтерських   звітів   затверджується   Міністерством фінансів України.

Відповідно до діючого порядку  до складу бухгалтерської звітності ,не залежно від того, за який час  вона складається ,обов'язково входить  баланс.

На практиці більшість підприємств  щомісячно складає для своїх  потреб бухгалтерський баланс та різні  форми ,що потрібні для оперативного керівництва.

За нормативними актами, діючими  в більшості країн світу, підприємства повинні подавати бухгалтерську  звітність обов'язково один раз на рік за результатами діяльності.

Бухгалтерська звітність має бути подана підприємством не пізніше  встановленого строку наступного за звітним періодом місяця, а річна - не пізніше встановленого строку наступного за звітним року. Склад та порядок складання бухгалтерських фінансових звітів затверджується Міністерством фінансів України. Датою подання бухгалтерського балансу вважається для іногородніх підприємств день відправлення за штампом поштового підприємства. Керівник підприємства несе відповідальність за порушення термінів подання звітності [13,с 212].

Розгляд і затвердження балансів ( звітів ) виконуються відповідно до діючого законодавства.

    Організація, яка приймає баланс, виявляє помилки і вносить правки з повідомленням. Правки вносяться в баланс за грудень звітного року. Виявлення помилки після затвердження балансу коректуються в бухгалтерському балансі за січень наступного року.

Першочергову увагу  в управлінні господарством потрібно зосередити на фінансовій діяльності підприємства ,раціональному та ефективному їх використанні фінансових ресурсів. Фінансова діяльність охоплює сукупність операцій по надходженню і витраченню засобів у грошовій оцінці та ефективному їх використанні в процесі виробництва та реалізації продукції і товарів.

Раціональна фінансова  діяльність сприяє здійсненню основного  принципу господарської діяльності самостійності підприємства.

Самостійність передбачає те що, ресурси, вкладенні у підприємство, повинні окупатись прибутком, відповідному нормативному рівню рентабельності, що забезпечує самофінансування, тобто стає можливим забезпечення підприємства у власних фінансових ресурсах по формуванню та ефективному використанню всіх господарських засобів (як основних, так і оборотних), розширення виробництва і поліпшення соціально-культурної сфери за рахунок грошових надходжень від діяльності ( реалізації продукції ,виробів і послуг та товарів ). Але в процесі господарської діяльності використовують не лише власні кошти підприємства, а й залучені кошти у вигляді кредитів банку та інших джерел. Обов'язковою умовою при цьому є своєчасне їх повернення за рахунок власних нагромаджень.

На багатьох малих підприємствах  України використовується спрощена форма обліку. Спрощена форма обліку може вестись: по простій формі бухгалтерського обліку, (без використання регістрів обліку майна малого підприємства) і по формі бухгалтерського обліку з використанням регістрів

обліку  майна малого підприємства. [12, с 44]

Малі підприємства, які здійснюють незначну кількість господарських операцій, не мають власного майна і в процесі виробництва продукції і робіт.

Всіх операцій тільки в книзі  обліку господарських операцій, яка  являється регістром аналітичного і синтетичного обліку на основі якого  можна скласти баланс і звітність.

Малі підприємства можуть застосовувати  для обліку фінансово-господарських  операцій відомості обліку по відповідним  рахункам. Кожна відомість застосовується для обліку операцій по одному із використовуваних рахунків бухгалтерського обліку. Сума любої операції записується в  двох відомостях одночасно: в одній - по дебету рахунка з вказуванням  номера кредитованого рахунку, а  в другій - по кредиту кореспондованого рахунка з аналогічним записом  номера дебетованого рахунка.

До бухгалтерської звітності висувають  наступні вимоги: правдивість, реальність, єдність, ясність.

У звіті про фінансові результати у 1-му розділі по кожній статті зазначаються дані, які базуються на даних бухгалтерського  балансу та іншої зведеної звітності.

У розділі "Використання прибутку" приводять розшифровку сум по основних напрямках використання прибутку, тобто:

 • суми податку на прибуток та інші платежі в бюджет за рахунок прибутку;
 • відрахування на утворення підприємствами резервного фонду;

   - відрахування до фонду  коштів, що направляються на розвиток  і 
вдосконалення виробництва;

 • відрахування до фонду коштів, що направляються на соціальні потреби;
 • відрахування до фонду заохочення;
 • відрахування на благодійні цілі;
 • інші цілі.

У розділі З "Платежі до бюджету" показують платежі до бюджету, що їх вносить підприємство за рахунок  всіх джерел, згідно з інструкцією  Міністерства фінансів України щодо застосування Законів про податки  з підприємств, об'єднань, організацій, з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

У розділі 4 "Затрати і витрати, що враховуються при обчислення пільг з

податку на прибуток" показують суми основних витрат, що одержують за рахунок

чистого прибутку і приймаються при нарахування  пільг за податком на прибуток

підприємства.

Звіт про фінансово-майновий стан включає наступні статті:

І. Рух фондів: статутний фонд, додатковий капітал, резервний фонд, фонд

коштів, що спрямовані на розвиток і вдосконалення виробництва, фонд коштів,

які   спрямовані   на   соціальні   потреби,   фонд   заохочення,   нерозподілений

прибуток минулих років, резерв на покриття наступних витрат і платежів, фонд

охорони праці, цільове фінансування з бюджету,  цільове  фінансування з,

позабюджетних фондів, інші фонди спеціального призначення.

2. Використання коштів  бюджету та позабюджетних фондів.

3. Спрямування коштів  до цільових і позабюджетних  фондів та на споживання.

4. Наявність та рух  основних засобів.

5. Наявність та рух  нематеріальних активів.

6. Фінансові вкладення.

7. Норма власних оборотних  коштів.

8. Наявність власних  оборотних коштів.

9. Переоцінка товарно-матеріальних  цінностей.

10. Іноземні інвестиції.

11. Нестачі, крадіжки і псування  цінностей.

12. 0б'єкти житлово-комунального  і соціально-культурного призначення.

13. Позабалансові  активи і пасиви [19, с 132]. Отже бухгалтерський облік є основним і єдиним видом обліку, за допомого якого фіксація роботи підприємства здійснюється в цілому, як сукупності. Особливістю розвитку економіки сьогодні є те, що керівникам необхідно навчитись самостійно приймати управлінські рішення, щодо подальших шляхів розвитку підприємств. Ці труднощі пов'язані з більш як семи десятирічним функціонуванням планової економіки в нашій державі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ

2.1 Економічно – організаційна  характеристика Пнівненського ССТ.

  Пнівнеське ССТ є самостійним господарюючим суб’єктом з усіма правами юридичної особи, може від свого імені набувати майнових, особистих немайнових прав і нести відповідні обов’язки, виступає юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банківській установі, а також є самостійним суб’єктом господарської діяльності, виступає від свого імені позивачем і відповідачем в суді.

    Метою діяльності є:  поєднання економічних інтересів  та фінансових результатів засновників  для ведення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку. Задоволення потреб народного  господарства та населення в  продукції, товарах народного  споживання, роботах, послугах та  забезпечення прибутковості виробництва  та стійкого положення на ринку,  забезпечення інтересів засновників,  населення та підприємств на  основі створення сприятливих  умов для інвестування і виготовлення  конкурентоспроможності продукції.

     Пнівнеське ССТ територіально розміщене в с. Пнівно, вул. Шевченка 6, Камінь- Каширського району, Волинської області.

    Розмір Статутного фонду  Пнівно ССТ складає:

    У відповідності з  основною метою та предметом  діяльності Пнівно ССТ здійснює такі види діяльності:

 • роздрібна торгівля промисловими і продовольчими товарами.

Джерелами формування  майна Пнівненського ССТ є:

 • доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
 • доходи від цінних паперів;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • безоплатні або благодійні внески;
 • іншого майна, набутого на підставах, не забороннених законодавством.

Підприємство Пнівно ССТ має право:

 1. Самостійно заключати договори з підприємствами різних форм власності, громадянинами на проведення робіт, поставку матеріалів, обладнання, продукції, а також надання послуг.
 2. Закупляти майно і матеріали, необхідні для виконання статутних завдань і здійснювати право володіння, використання і розпорядження ним.
 3. Визначати і планувати напрямки своєї діяльності, обєми іструктуру виробництва на основі программ, що приймаються засновниками.
 4. Купувати за рахунок власних коштів імпортне обладнання, технічну документацію, технологію, матеріали і сировину.
 5. Залучати до роботи по трудовому договору громадян з оплатою праці за згодою сторін.
 6. Самостійно визначати форми і системи оплатим праці, розпорядок робочого дня, приймати заходи щодо соціального захисту членів трудового коллективу.

  Продукція Товариства має виробничу марку і товарний знак, який зареєстрований у встановленому порядку. Виробництво продукції має індивідуальний характер.

Прибуток, який створюється підприємством  за підсумками його господарської діяльності полягає в передбаченому законодавством  порядку оподаткуванню і після  розрахунків з бюджетом, відрахувань, платежів, а також санкцій та штрафів, використовується для утворення  фондів Товариства.

 

   Товариство реалізує свою продукцію, виконує роботи і надає послуги по встановлених цінах (тарифах), а також по домовленості із споживачем або самостійно.

Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, матеріальні цінності, фінансові  ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно  у відповідності з законодавчими  актами України належить Товариству на правах приватної власності.

Пнівненське ССТ має таку структуру управління:

 • загальні збори акціонерів;
 • правління товариства;
 • начальники виробничих підрозділів;
 • спеціалісти.

Організаційна структура підприємства є лінійно-функціональною. Лінійному  керівнику в розробці відповідних  рішень, програм, планів допомагають  його функціональні замісники. Вони проводять свої рішення через  вище керівництво  і доводять їх до виконавців нижчого рівня, їх роль на підприємстві дуже значна, оскільки вони здійснюють технічну підготовку діяльності, розробляють варіанти рішень питань, пов’язаних  з керівництвом діяльності, звільняють генерального директора від планування, фінансових розрахунків, матеріально-технічного забезпечення і та ін.

Бухгалтерський облік господарської  діяльності підприємства здійснюється бухгалтерією, яка підпорядкована керівнику  підприємства. Для роботи бухгалтерії  виділяються окремі приміщення, обладнані  меблями, інвентарем, електронно-обчислюваною технікою й іншим майном.

Основними функціями бухгалтерії  Пнівно ССТ є:

 • опрацювання первинних документів, здійснення синтетичного та аналітичного обліку;
 • складання та аналіз звітності підприємства;
 • приймання перевірка та аналіз звітності виробничих підрозділів, що входять до складу підприємства;
 • складання та аналіз зведеної  в цілому по підприємству;
 • здійснення внутрішньогосподарського контролю за діяльністю підприємства та виробничих підрозділів.

Информация о работе Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства