Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 16:34, курсовая работа

Описание работы

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні засади аналізу фінансових результатів та використання прибутку підприємства………………….………………………5
Зміст, мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………….5
Методика аналізу формування та використання прибутку підприємства та показників рентабельності………………………………………. …..11
Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу та аудиту……. ..19
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ………………………………………………………….....26
2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства Півненське ССТ……………………………………………………………………………….26
2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку Пнівненського ССТ…..28
2.3 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ……………………………………………………………..34
2.4 Аналіз рентабельності Пнівненського ССТ……………………………..37
Розділ 3. Аудит фінансового стану підприємства Пнівненське ССТ …..41
3.1 Аудит фінансових результатів роботи підприємства Пнівненське ССТ..41
3.2 Аудиторський висновок по підприємству Пнівненське ССТ……….…..45
Висновки…………………………………………………………………………46
Список використаної літератури……………………………………………….48
Додатки………………………………………………………………………….51

Работа содержит 1 файл

Kursova_Analiz_finansovikh_rezultativ_diyalnost.docx

— 102.91 Кб (Скачать)

9. Виноградська A.M. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку. Монографія, Київ, КНЕУ 2004.

10. И.Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2004. - 880с.

 

11.Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001. Навч. посібник / За ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К.,2001. - 272с. - (Економіка. Фінанси. Право)

І2. Грицай О.М. Інформаційно-пошукові системи податкового і бухгалтерського обліку. // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - 18 грудня. -с 19-

13. Гуцайлюк 3. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. -№11.

14. Економічний аналіз: Навчальне видання / В.Я. Дмитрук, В.Г. Магас, Л.В.Соловйова, CM. Яременко. - К.: НМЦ Укоопспілки «Укоопосвіта», 2000. -54с.

15. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурачевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. ПАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. - К.: КНЕУ, 2001. -540с.

16. Єлейно Я.1., Кандиба О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. - Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. - 141с.

17. 3агородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням нац. стандартів): Підручник для студентів вузів / 5-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К.,2001.

18. Закон  України  «Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  в   І Україні». - Урядовий кур'єр. - 2000. - 18 травня,

19. Іхватенко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - 3-те вид., доп. і перероб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 190с.

20. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152с.

21. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Знання, 2004. -473с.

22. Косміна Р. Деякі дискусні питання сучасного бухгалтерського обліку в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №3.

23. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Видавництво „Центр навчальної літератури", 2005. - 632с.

24. Контроль і ревізія. Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. -^ 3-те  вид.,  доп.  і  перероб.  - Львів:  Національний  університет  «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004. - 328с.

25. Коробов М.Я.  Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000 - 378с.

  1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок подання фінансової

звітності» - Урядовий кур'єр. - 2000. - 28 лютого.

  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». - ВВР. - 1999.
  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку З «Звіт про фінансові

 результати». - ВВР. - 1999

 

 

 

 

 

 

Додатки


Информация о работе Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства