Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 16:34, курсовая работа

Описание работы

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні засади аналізу фінансових результатів та використання прибутку підприємства………………….………………………5
Зміст, мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………….5
Методика аналізу формування та використання прибутку підприємства та показників рентабельності………………………………………. …..11
Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу та аудиту……. ..19
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ………………………………………………………….....26
2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства Півненське ССТ……………………………………………………………………………….26
2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку Пнівненського ССТ…..28
2.3 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ……………………………………………………………..34
2.4 Аналіз рентабельності Пнівненського ССТ……………………………..37
Розділ 3. Аудит фінансового стану підприємства Пнівненське ССТ …..41
3.1 Аудит фінансових результатів роботи підприємства Пнівненське ССТ..41
3.2 Аудиторський висновок по підприємству Пнівненське ССТ……….…..45
Висновки…………………………………………………………………………46
Список використаної літератури……………………………………………….48
Додатки………………………………………………………………………….51

Работа содержит 1 файл

Kursova_Analiz_finansovikh_rezultativ_diyalnost.docx

— 102.91 Кб (Скачать)

На підприємстві використовується програмне забезпечення «1С: Бухгалтерія».

АРМ бухгалтерна дозволяє вирішувати задачі бухгалтерського обліку в регламентованому  режимі, контролювати результати відрахувань, при виявленні помилок виконує повторний рахунок.

 

2.2 Аналіз рівня, структури  і динаміки прибутку Пнівненського ССТ

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток – це грошовий дохід, утворений у результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції:

 • оцінки підсумків діяльності підприємства;
 • розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);
 • джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Отже, у зростанні прибутку зацікавлені  як підприємство, так і держава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприємства, а за рахунок багатьох інших факторів. Саме тому на кожному підприємстві необхідно систематично аналізувати  формування, розподіл та використання прибутку. Цей аналіз має надзвичайно  важливе значення і для зовнішніх  суб’єктів (місцевих бюджетів, фінансових і податкових органів, банків).

Одним з важливих етапів аналізу  прибутку є вивчення динаміки та структури  доходів та витрат підприємства.

Структуру витрат показано в таблиці 3.1.

 З поміж витрат найбільшу  питому вагу має собівартість  реалізованої продукції-69.3% у 2007 році, 68.54 у звітному році. Значну  частку також становлять витрати  на збут. Так, у 2007 році вони  дорівнювали 17.46, а у 2008 році  трохи збільшилися до 17.98 і в  абсолютному значенні 738500.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Таблиця 3.1

          Аналіз структури витрат і відрахувань, тис. грн., по підприємству «Пнівненське ССТ» на 2007-2009 роки

 

Показник

2007

2008

2009

Відхилення

Темп зростання

Сума, грн

Питома вага, %

Сума, грн

Питома вага, %

Сума, грн

Питома вага, %

ПДВ

292.5

8.38

366.9

8.9

267.5

17

74400

125.43

Собівартість реалізованої продукції

2418.5

69.3

2815.1

68.54

1091.1

70.18

396.6

116.40

Адміністративні витрати

107.1

3.07

135.3

3.29

73.4

4.7

124.6

126.33

Витрати на збут

609.1

17.46

738.5

17.98

-

-

129.4

121.24

Інші операційні витрати

27.9

0.80

20.9

0.51

99.7

6.41

-7.0

74.91

Фінансові витрати

9.1

0.26

14.9

0.36

5.2

0.33

5.8

163.73

Податок на прибуток

24.9

0.14

15.4

0.37

17.8

1.14

9.5

61.85

Усього витрат і відрахувань

3489.1

100

4107

100

1554.7

100

617.9

117.71


 

  Дані таблиці показують,  що найбільшу частку відрахувань  становлять податки на додану  вартість (8.38% , 8.9% і 17 %).

  Виходячи з даних доходів  і витрат прибуток підприємства  має склад показаний в таблиці  3.2.

  Дані таблиці показують,  що найбільшу абсолютну суму  має прибуток від реалізації  продукції (валовий): він зріс  проти минулого року на 111.4 тис.  грн.

Прибуток від операційної діяльності у звітному році становив 16.2 тис. грн. , що на 29.7 тис грн.. більше ніж в  минулому році.

Прибуток до оподаткування зменшився  на 18.8 тис. грн.. і в звітному році становить 15.9 тис. грн..

                                                                                                        Таблиця 3.2

Прибуток підприємства, тис. грн. по підприємству «Пнівненське ССТ» на 2007-2009 роки

 

Показник

2007 рік

      2008 рік

2009 рік

Відхилення

(2009-2008)

Відхилення

(2008-2007)

Валовий прибуток

780.0

891.4

308.0

-583.4

111.4

Фінансовий прибуток від операційної  діяльності

45.9

16200

15.0

-1.2

29.7

Фінансовий прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

34.7

15900

178.0

162.1

-18..8

Фінансовий прибуток від звичайної діяльності

-

-

-

-

-

Чистий прибуток

9.8

0.51

-

-

-9.29


 

У результаті чистий прибуток у 2008 звітному році становить 510 тис. грн., що на 9290 тис. грн. менше ніж у минулому 2007 році. А у 2009 році чистий прибуток також  зменшився.

    Наступним етапом аналізу  прибутку є аналіз звіту про  фінансові результати по структурі,  а також по динаміці.

   Аналіз динаміки та структури  Звіту про фінансові результати  по «Пнівно ССТ» наведено в таблиці 3.3.

   Аналіз динаміки доходу (виручки) від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг) показав,  що реалізація продукції у  2008 році зросла на 58300 тис. грн., відповідно чистий дохід від  реалізації зріс на 50800 тис. грн..

Собівартість реалізації продукції  порівняно з 2007 р. зросла на 396600 тис. грн.. Також є показники, які знизилися

 

                                                                                                      Таблиця 3.3

Аналіз динаміки та структури звіту  про фінансові результати по підприємству «Пнівненське ССТ» на 2007-2009 роки

Найменування статті

Код рядка

Абсолютна величина (тис. грн.)

Питома вага від реалізації %

Зміна(+,-)

%

2007

2008

2009

2007

2008

2009

4-3

6-5

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3494.8

4078.3

1673.4

100

100

100

58.3

-

ПДВ

015

292.5

366.9

267.5

8.4

9.0

4.08

74.4

0.6

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

035

3198.5

3706.5

399.1

0.91

0.91

36.57

508.0

-

Собівартість реалізованої продукції

040

2418.5

2815.1

1091.1

0.69

69.03

0.10

396.6

68.34

Валовий прибуток

050

780.0

891.4

308.0

22.32

21.86

2.82

111.4

-0.46

Адміністративні витрати

070

107.1

135.3

73.4

3.06

3.32

6.72

28.2

0.26

Витрати на збут

080

609.1

738.5

153.4

7.43

18.11

14.05

129.4

0.63

Інші операційні витрати 

090

27.9

20.9

99.7

0.80

0.51

9.14

-7.0

-0.29

Фінансовий прибуток від операційної  діяльності

100

45.9

16.2

15.0

1.31

0.40

1.37

-29.7

-0.91

Фінансові витрати

140

9.1

14.9

5.2

0.26

0.36

0.48

5.8

0.10

Фінансовий прибуток від звичайної  діяльності до оподаткування

170

34.7

15.9

17.8

0.99

0.39

1.63

-18.8

-0.6

Податок на прибуток

180

24.9

15.4

7800

0.71

0.38

.0.71

-9.5

0.33

Фінансові результати від звичайної  діяльності

190

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток

220

9.8

510

-

0.28

0.12

-

-9.79

0.268


 

Питома вага статей у доході (виручці) від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) порівняно з 2007 роком суттєво не змінилась. Як бачимо з таблиці питома вага за 2009 рік  змінилась, тобто зменшилась.

 Прибуток від реалізації  товарної продукції визначається  як різниця між чистим доходом  від реалізації продукції і  собівартістю реалізованої продукції.

Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення  і вимірювання  впливу факторів на величину результативних показників.

  Одним  прийомів проведення  факторного аналізу є прийом  елімінування. Використовуючи цей  прийом, можна визначити вплив  кожного фактора на прибуток  реалізації. [26]

  Аналіз впливу факторів на  чистий прибуток визначається  шляхом поступової і послідовної  зміни показників минулого періоду  на показники звітного. Такий  факторний аналіз можна здійснити  за допомогою такої формули:

  ЧП= Чистий доход (виручка)  від реалізації (Ф.№2, р 035) – собівартість (Ф.№2, р.040) – інші операційні доходи (Ф.№2, р060) – операційні витрати  (Ф.№2, р.070+080+090) + фінансові доходи (Ф.№2, р.110+120+130) – фінансові витрати  (Ф.№2, р.140+150+160) – податок на прибуток (Ф.№2, р.180) + надзвичайні доходи  (Ф.№2, р.200) – податки з надзвичайного  прибутку (Ф.№2, р.210).

ЧП мин. пер. = 9800 грн

  Факторний аналіз чистого  прибутку покує, що на його  позитивну зміну  впливають  такі фактори:

 • позитивна зміна чистого доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшила чистий прибуток.
 • зміна собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
 • зміна операційних витрат зменшилася
 • зміна фінансових витрат
 • зміна податку на прибуток

 

2.3 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ.

  Ділова активність підприємства проявляється в динамічності її розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту.

   Ділову активність підприємства  можна оцінювати як в якісному, так і на кількісному рівні.

    Кількісна оцінка та  аналіз ділової активності можуть  бути проведені за двома напрямками:

 • за ступенем виконання плану за основними показниками;
 • за рівнем ефективності використання ресурсів підприємства.

 

  Для оцінки рівня ефективності  використання ресурсів підприємства, як правило, використовують різні  показники оборотності.

  Рахунок основних показників  ділової активності по Пнівненському ССТ наведено в таблиці 3.5.

1.Коефіцієнт оборотності активів згідно формули 1. 5

  1. рік.: К о. а. 3706500/758200=4.89;
    1. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості згідно формули 1.6:

2008 рік: К д.з.=3706500/11200=330.94.

 1. Період погашення дебіторської заборгованості згідно формули 1.7 2008 рік:

Ч д.з =360/330.94= 1.09

 1. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості згідно формули 1.8 2008 рік:

К з. = 2815100/348400=8.08

 1. Період погашення кредиторської заборгованості (днів) згідно формули 1.9 2008 рік: Ч к.з.=360/8.08=44.55
 2. Коефіцієнт оборотності запасів згідно формули 1.10 2008 рік:

К о. з. = 2815100/324600=8.67

 1. Період одного обороту запасів за формулою 1.11 2008 рік:

Ч з.= 360/8.67=41.52

 1. Фондовіддача за формулою 1.12 2008 рік:

Ф о. ф = 3706500/355400=10.43

 1. Коефіцієнт оборотності обігових коштів (дні) за формулою 1.13 2008 рік:

К о.= 3706500/40300=91.98

 1. Період одного обороту обігових коштів (дні) за формулою 1.14. 2008 рік:

Ч о.=360/91.98=3.92

 1. Тривалість операційного циклу (дні) за формулою 1.15 2008 рік:

Ч о. ц =41.52+1.09=42.61

 1. Тривалість фінансового циклу (дні) за формулою 1.16 2008 рік:

Ч ф.ц. = 43.61-44.55=-0.94

 1. Коефіцієнт оборотності власного капіталу за формулою 1.17 2008 рік:

К о. = 3706500/395700=9.37

Коефіцієнт трансформації (коефіцієнт оборотності активів) у 2007 році -, а  у 2008 році – 4.89. Це означає, що у 2008 році 4грн.89 коп. припадає чистої виручки  від реалізації продукції припадає на 1 грн. активів, у 2007 – 3 грн.,66 коп. Спостерігається  позитивна зміна цього показника.

Информация о работе Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства