Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 16:34, курсовая работа

Описание работы

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні засади аналізу фінансових результатів та використання прибутку підприємства………………….………………………5
Зміст, мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………….5
Методика аналізу формування та використання прибутку підприємства та показників рентабельності………………………………………. …..11
Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу та аудиту……. ..19
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ………………………………………………………….....26
2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства Півненське ССТ……………………………………………………………………………….26
2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку Пнівненського ССТ…..28
2.3 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ……………………………………………………………..34
2.4 Аналіз рентабельності Пнівненського ССТ……………………………..37
Розділ 3. Аудит фінансового стану підприємства Пнівненське ССТ …..41
3.1 Аудит фінансових результатів роботи підприємства Пнівненське ССТ..41
3.2 Аудиторський висновок по підприємству Пнівненське ССТ……….…..45
Висновки…………………………………………………………………………46
Список використаної літератури……………………………………………….48
Додатки………………………………………………………………………….51

Работа содержит 1 файл

Kursova_Analiz_finansovikh_rezultativ_diyalnost.docx

— 102.91 Кб (Скачать)

 

 

Аудитор повинен впевнитися, що звітні дані про собівартість продукції відповідають фактичним витратам підприємства з кожного елементу і кожної статті калькуляції. До інших операційних доходів підприємства включають такі види доходів:

  • доход від операційної оренди активів;
  • доход від операційних курсових різниць;
  • відшкодування раніше списаних боргів;
  • доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

                 До адміністративних витрат відносять  загальногосподарські витрати, пов'язані  з 
               управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на збут продукції 
                  включають витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), 
                  витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), 
                  рекламу, доставку продукції споживачам. У складі інших операційних витрат 
                  відображають собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) 
                 борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; 
              визнані економічні санкції; відрахування з метою забезпечення наступних 
                 операційних витрат, а також усі інші витрати, які виникають у процесі операційної 
                діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). Тому аудитор має перевірити відповідність цих витрат

              норматив-но-правовим документам про їх склад. Прибуток (збиток) від операційної   діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

На наступному етапі  ревізор повинен перевірити правильність формування прибутку (збитку) від звичайної діяльності. Звичайна діяльність - це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційно діяльності, доходу від участі в капіталі, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

 

Доход від участі в капіталі включає доход, отриманий від  інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі є методом обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Інші фінансові доходи включають дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом з^іасті в капіталі). У складі інших доходів підприємства відображаються доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доходи від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю.

Втрати від участі в  капіталі відображають збиток, спричинений  інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства. Фінансові витрати - це витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу. Інші витрати підприємства включають собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від не операційних. курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю.

Прибуток від звичайної  діяльності визначається як різниця  між прибутком від звичайної  діяльності до оподаткування та сумою  податків з прибутку. Збиток від  звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

На заключному етапі  аудитору слід перевірити формування чистого прибутку -(збитку) підприємства, який розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку.

   До надзвичайних доходів і надзвичайних витрат відносяться відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та аварій, які визначені за вирахуванням із страхового 

відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. До надзвичайних подій відносяться такі операції, яких не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному наступному звітному періоді. Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Аудитор має перевірити також, щоб зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної операції були окремо розкриті в примітках до фінансових звітів підприємства.

Складовою частиною ревізії  фінансових результатів є аналіз фінансового стану підприємства, у процесі якого слід дати оцінку фінансової стійкості й платоспроможності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової активності. Отримані коефіцієнти необхідно порівняти із встановленими оптимальними критеріями, з даними за попередній період і аналогічними показниками на споріднених підприємствах або із середньогалузевими даними. Таким чином, ревізія фінансових результатів дає виявити внутрішні резерви поліпшення фінансового стану підприємства, сприяти попередженню баніфутства та визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах ринкових відносин.

 

 

 

 

 

3.2 Аудиторський висновок по  підприємству «Пнівно ССТ»

Елементи аудиторського висновку

 

1.Заголовок

2.Адресат

3.Вступний параграф:

 

 

 

 

- перелік перевірених  фінансових звітів

 

- відомості про відповідальність  управлінського персоналу та  відповідальність аудитора

 

4.Параграф, що описує обсяг

 

5.Параграф в якому описуються  питання, що впливають на аудиторський  висновок

 

6.Параграф,в якому висловлюється  думка аудитора

7.Дата висновку

 

8.Адреса аудитора

9.Підпис

                                                            Аудитор Євпак Ольга Миколаївна

                              Україна,04053,м. Луцьк, вул. Соборності 26, 711419

               Сертифікат аудитора серії А  №000007 виданий за рішенням

                                  Аудиторської палати № 10 від  13 січня 2008 року

 

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА

                                                                                                        Акціонерам «Пнівно ССТ»

      Аудиторами Євпак Ольгою Миколаївною (сертифікат аудитора серії А №000007 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 10 від 13 січня 1994 року), проведено незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності товариства «Пнівно ССТ» (далі – «Товариство») за період діяльності з 01 січня 2007 року по 31 січня 2009 року з метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства станом на 31 січня 2009 року.

Для перевірки було надано таку фінансову звітність:

 • баланс (форма №1) станом на 31 січня 2009 року;
 • звіт про фінансові результати за 2008 рік;

 

 

Відповідальність за цю фінансову  звітність несе управлінський персонал товариства з обмеженою відповідальністю Пнівненське ССТ.

 

 

 

 

 

У звя’зку з неповною перевіркою всіх фінансових звітів, неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудиторів в інветаризаціі активів, зобов’язань, неможливості підтвердити початкові залишки в балансі станом на 01 січня 2009 року з причин того, що підприємство відмовляється надавати всі дані по фінансовій звітності, ці обмеження мають значний вплив на фінансову звітність та стан справ вцілому.

 

 

  

 

 

Внаслідок суттєвих обмежень , про які йдеться в попередньому параграфі, ми не висловлюємо думки  щодо фінансових результатів товариства з обмеженою відповідальністю Пнівно ССТ станом на 01 січня 2009 року.

20 листопада 2009 року

                             

Україна,04053,м. Луцьк, вул. Соборності 26, 711419

 

Аудитор                                                                      Євпак О.М.


Отже, аудиторський висновок проводиться з метою  перевірки фінансового стану  підприємства.

 

 

 

 

 

Висновок

   Розвиток ринкових відносин підвищує  відповідальність і самостійність  підприємств в розробці і прийнятті  управлінських рішень по забезпеченню  ефективності їх діяльності. Результати  виробничої, комерційної, фінансової  та інших видів господарської  діяльності залежить від різноманітних  факторів, які знаходяться в певному  зв’язку між собою та підсумовуючими  показниками. Їх дія і взаємодія  різноманітні по своїй силі, характеру  та часу. Причини та умови, створюючі ці фактори, також різні. Не визнаючи і не оцінюючи напрямок, активність і час їх дїї, неможна забезпечити ефективність управління. Якісно виконати цю роботу можна тільки з допомогою комплексного аналізу господарської діяльності, який відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової економіки.

На основі проведеного дослідження випливає, що кінцевий фінансовий результат враховує результати за всіма видами діяльності підприємства, підбиваючи загальний  підсумок. Крім того, що прибуток характеризує остаточний фінансовий результат діяльності підприємства, розмір його грошових накопичень, він є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, а платежі  до бюджету за рахунок податку  на прибуток – важливий елемент  доходів держави. Це означає, що доходи підприємства повинні задовольняти не тільки його фінансові потреби, але  й потреби держави на фінансування суспільних фондів споживання, розвиток науки, освіти, охорони здоров’я, проведення екологічних заходів тощо.

Заслуговує  уваги організація ведення бухгалтерського  обліку Пнівно ССТ, зокрема облік фінансових результатів та використання прибутку. Для організації бухгалтерського обліку підприємство використовує 1С:Бухгалтерія, що в сьогоденних умовах є вкрай необхідним та забезпечує достовірність, якість і оперативність обробки та отримання інформації. Внаслідок чого забезпечується та досягається рівність і відповідність аналітичного та синтетичного обліку фінансових результатів.

З проведеного  аналізу фінансових результатів, отриманих  протягом звітного періоду, випливає, що діяльність підприємства є прибутковою. Формування прибутку відбувалося за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції(товарів). Факторний аналіз чистого прибутку Пнівно ССТ показав, що на його позитивну зміну вплинули такі фактори і в такому обсязі: позитивна зміна чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшила чистий прибуток на 44492 тис.грн.; зміна собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшила чистий прибуток на 7631 тис.грн.; зміна операційних витрат зменшила чистий дохід на 21449 тис.грн.; зміна фінансових витрат зменшила чистий дохід на 1339 тис.грн.; зміна податку на прибуток зменшила чистий дохід на 1057 тис.грн.

Позитивної  оцінки заслуговує підвищення рентабельності реалізованої продукції, а зокрема  зростання коефіцієнтів таких як: рентабельність активів за прибутком  від звичайної діяльності, рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком, рентабельність власного капіталу, рентабельність виробничих фондів, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації, рентабельність реалізованої продукції  за чистим прибутком, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної  діяльності.

Загалом аналіз показників рентабельності показав, що дуже мала частина прибутку припадає на різні види економічних показників, зокрема: власний капітал, інвестовані  в активи кошти, виробничі фонди, виручку від реалізації.

Аналіз  резервів збільшення прибутку Пнівно ССТ показав, збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації і зниження собівартості товарної продукції становить 90852 тис.грн.

Отже, проведений аналіз свідчить, що діяльність Пнівно ССТ є прибутковою. Проте, підприємство в своєму розпорядженні, має більше коштів, ніж може ефективно використати, що призводить до погіршення ефективного використання всіх видів активів та впливає на кінцевий фінансовий результат.

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: 2000. - 692с.
 1. Бутинець Ф. Ф., Економічний аналіз. Навчальний посібник, Житомир, ПП «Рута» 2001.
 1. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит». / Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк, Т.В.Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 2-ге вид., перероб. і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2002. - 544с.
 2. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид. перероб. і доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 544с.
 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Балаж-клуб»,2000.
 4. Ю.Бухгалтерський облік в галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Загожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась; За ред. В.Б.Загожая, М.Ф.Базася. - К.: МАУП, 2005. - 968с.
 5. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. P.Л. Хом'яка. -2-ге вид., доп.  і перероб.  -   Львів: Національний університет «Львівська політехніка»   (Інформаційно-видавничий   центр    «ІНТЕЛЕКТ+»   Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2007. - 820с.
 6. 12. Бухгалтерський    фінансовий    облік.    Підручник    /    За   ред.    проф. Ф.Ф.Бутинця; 6-тє вид. перероб. і доп. - Житомир: ПП «Рута», 2005.

Информация о работе Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства