Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 16:34, курсовая работа

Описание работы

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні засади аналізу фінансових результатів та використання прибутку підприємства………………….………………………5
Зміст, мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів діяльності підприємства…………………………………….5
Методика аналізу формування та використання прибутку підприємства та показників рентабельності………………………………………. …..11
Фінансова звітність підприємства як об’єкт аналізу та аудиту……. ..19
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та прибутку Пнівненського ССТ………………………………………………………….....26
2.1. Економічно-організаційна характеристика підприємства Півненське ССТ……………………………………………………………………………….26
2.2. Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку Пнівненського ССТ…..28
2.3 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності) Пнівненського ССТ……………………………………………………………..34
2.4 Аналіз рентабельності Пнівненського ССТ……………………………..37
Розділ 3. Аудит фінансового стану підприємства Пнівненське ССТ …..41
3.1 Аудит фінансових результатів роботи підприємства Пнівненське ССТ..41
3.2 Аудиторський висновок по підприємству Пнівненське ССТ……….…..45
Висновки…………………………………………………………………………46
Список використаної літератури……………………………………………….48
Додатки………………………………………………………………………….51

Работа содержит 1 файл

Kursova_Analiz_finansovikh_rezultativ_diyalnost.docx

— 102.91 Кб (Скачать)

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Таблиця 3.5

Розрахунок показників ділової  активності по підприємству «Пнівненське ССТ» на 2007-2009 роки

Показник

2007

2008

2009

1

Коефіцієнт оборотності активів

3.66

4.89

0.4

2

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

394.87

330.94

4.75

3

Період погашення дебіторської заборгованості

0.91

1.09

75.78

4

Коефіцієнт оборотності кредиторської  заборгованості

5.29

8.08

5.43

5

Період погашення кредиторської  заборгованості

68.05

44.55

66.29

6

Коефіцієнт оборотності запасів

5.68

8.67

 

22.59

7

Період одного обороту запасів

63.38

41.52

15.93

8

Фондовіддача

8.9

10.43

1.33

9

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

6.22

9.19

1.36

10

Період одного обороту обігових коштів

57.87

39.17

264.70

11

Тривалість операційного циклу

64.27

42.61

91.71

12

Тривалість фінансового циклу

-58.85

-0.94

25.42

13

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

8.17

9.37

0.96


 

Фондовіддача основних фондів складає  у 2007 році 87.9, а у 2008 році зріс на 1.53 і  складає 10.43. Отже, 1о грн..43 коп. виручки  від реалізації припадає на 1 грн. основних фондів у 2008 році.

  Тривалість одного обороту  обігових коштів 39 день у 2008 році. Це означає, що підприємство  в середньому в 2008р. витрачає 39 днів від закупівлі товарів  у виробників чи посередників  до отримання коштів за реалізовані товари. Тривалість операційного циклу на підприємстві складає 42 дні , що на 22дні менше ніж у минулому році.

 

2.4 Аналіз рентабельності  підприємства «Пнівненське ССТ»

 

Рентабельність - це показник, який характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність – це відносний показник, який порівнює отриманий ефект з  витратами або ресурсами, використаними  для досягнення цього ефекту.

  Для розрахунку рівня рентабельності  підприємств можуть використовуватись:  загальна сума прибутку; прибуток  від реалізації продукції; прибуток  від інших видів діяльності. При  цьому прибуток порівнюється  з авансовою вартістю, яку можна  визначити в різних варіантах  (весь капітал підприємства, власний  капітал, позиковий капітал, основний  капітал, оборотний капітал).

  Показники рентабельності характеризують  ефективність роботи підприємства  в цілому, прибутковість різних  напрямків діяльності, окупність  витрат. Ці показники більш повно,  ніж прибуток, характеризують остаточні  результати господарювання. Показники  рентабельності визначаються у  коефіцієнтах або у відсотках  і показують частку прибутку  в кожній грошовій одиниці  витрат, або частку товарної продукції  в її собівартості.

  На Пнівненському ССТ основним показником характеристики ефективності його роботи, доходності різних напрямків діяльності є рентабельність. Більш повніше, ніж прибуток рентабельність характеризує кінцеві результати господарювання, тому її величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Розрахунок основних показників рентабельності для Півно ССТ за 2007-2008рр. наведено в таблиці 3.6.

  1. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності розраховується за формулою1.18

2008р.: = 6700/894700=0.007

  1. Рентабельність капіталу(активів) за чистим прибутком розраховується формулою 1.19

2008р.: =510/894700=0.0005

  1. Рентабельність власного капіталу розраховується за формулою 1.20

2008р.: =510/395700=0.0012

                                                                                        

                                                                                                  Таблиця 3.6

Розрахунок показників рентабельності підприємства по підприємству «Пнівненське ССТ» на 2007-2009 роки

 

Показник

2007

2008

2009

1

Рентабельність активів за прибутком  від звичайної діяльності (%)

2

0.7

-

2

Рентабельність капіталу(активів) за чистим прибутком (%)

1.3

0.05

-

3

Рентабельність власного капіталу (%)

2.5

0.12

-

4

Рентабельність виробничих фондів (%)

2.3

0.14

-

5

Рентабельність реалізованої продукції  за прибутком від реалізації (%)

47

0.47

-0.106

6

Рентабельність реалізованої продукції  за чистим прибутком (%)

1.4

0.44

0.037

7

Рентабельність реалізованої продукції  за прибутком від операційної  діяльності (%)

3.1

0.013

-

8

Період окупності капіталу (дні)

89.16

148.67

-

9

Період окупності власного капіталу (дні)

39.94

77.59

-


 

  1. Рентабельність виробничих фондів розраховується за формулою 1.21

2008р.: Р в. ф 510/371600=0.0014

5. Рентабельність реалізованої  продукції за прибутком від  реалізації (%)

2008р.: = 891400-135300-738500/3706500=0.0047

  1. Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

2008 р.: =16200/3706500=0.0044

  1. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

2008р. : =510/3706500=0.00013

  1. Період окупності капіталу (дні)

2008р.:=758200/510=1486.67

  1. Період окупності власного капіталу (дні)

20087р.: = 395700/5100=77.59

На  основі таблиці 3.6 можна зробити висновки щодо показників рентабельності Пнівненського ССТ.

В 2007 р., тільки 2 % прибутку від звичайної  діяльності припадає на 1 грн. коштів, інвестованих в активи. У 2008 р. значення цього показника  зменшилось на 1.3%.  На мою думку, цей  показник мав би бути більшим.

  Рентабельність капіталу за  чистим прибутком склала у  2007 році – 1.3%, а у 2008р. –  0.05%, тобто 0.05 % чистого прибутку  припадає на 1 грн. інвестованих  в активи коштів у 2008р.

   Що стосується рентабельності  власного капіталу, у 2007 році цей  показник 2.5%, а у 2008 р. 0.12% чистого  прибутку припадає на 1 грн. власного  капіталу, тобто зменшився на 2.38%.

У 2007р.рентабельність реалізованої продукції  за прибутком від реалізації становив 47%, що на 46.53 % більше ніж у 2008р.

  Аналіз показників рентабельності  показав, що дуже мала частина  прибутку припадає на різні  види економічних показників, зокрема:  власний капітал, інвестовані  в активи кошти, виробничі фонди,ю  виручку від реалізації.

 Основною метою аналізу прибутку  і рентабельності підприємства  є визначення і підрахунок  можливих резервів зростання  прибутку.

Основні резерви збільшення прибутку:

  1. Резерв зростання прибутку від використання резервів обсягів реалізації.

Аналіз обсягу реалізованої продукції  визначив, що Пнівненське ССТ в плановому періоді має резерв збільшення обсягу продажу в обсязі 30000тис. грн.., а рентабельність у звітному періоді становить 47%. Тоді сума резерву становитиме:

30000х47%/100+47=188 грн.

Отже, збільшивши обсяги реалізації до 30000 грн..підприємство отримає зростання  прибутку на 188 грн.

  1. Резерв зростання прибутку від зниження собівартості товарної продукції.

Досліджено, що в плановому періоді  є можливість зниження собівартості продукції на 0.1грн на 1 грн. продукцію  на 844100  грн.. і можливе зростання обсягу реалізації на 30000 тис. грн.. Тоді сума резерву становитиме

0.1 Х (844100+30000)=874109 грн

Отже, зниження собівартості продукції  на 0.1грн на 1 грн. продукції підприємство отримає зростання прибутку на  874109 грн..

Таким чином, загальний резерв збільшення прибутку становить 875987 грн..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Аудит  фінансового стану Пнівненського ССТ

3.1. Аудит фінансових  результатів роботи підприємства  Пнівненського ССТ

Узагальнюючим показником роботи підприємства є прибуток, який характеризує ефективність його діяльності. Тому аудит прибутку та аналіз фінансового стану підприємства є найбільш складною ділянкою контрольної роботи.

Слід зауважити, що нормативно-правові  акти України з фінансових питань виділяють два види прибутку: чистий (балансовий) та прибуток, який є об'єктом оподаткування. Оскільки основним джерелом для аналізу фінансового стану підприємства є форми фінансової звітності, першою з яких як за номером, так і за значенням є баланс підприємства, то в цьому розділі будуть розглянуті саме питання перевірки балансового (чистого) прибутку.

Взагалі ж існування  двох паралельних видів обліку - бухгалтерського та податкового - для визначення різних показників прибутку є негативною рисою сучасного стану економічної роботи в нашій державі.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається із загального доходу від реалізації (тобто доходу без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу) податку на додану вартість та акцизного збору, які враховані у складі виручки від реалізації продукції та інпшх зборів і податків з обороту. Залежно від цього на першому етапі аудиту чистого (балансового) прибутку слід перевірити повноту відображення в бухгалтерському обліку підприємства доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відображається тільки виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованих товарів. На цьому етапі контролю фінансових результатів аудитор.

Аудит виробничої собівартості включає перевірку організації  виробництва та технологічних процесів, якості продукції, а також питань нормування праці та витрат матеріальних ресурсів.

Информация о работе Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства