Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2015 в 12:05, курсовая работа

Описание работы

Завданням роботи є пошук напрямків для покращення фінансового стану підприємства, їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.
Об’єктом досліджень виступає Національна акціонерна страхова компанія „Оранта”. Предметом є фінансова діяльність страхової компанії.
В процесі виконання роботи були застосовані такі методи дослідження: спостережний, розрахунково-аналітичний, монографічний, статистичного аналізу та порівняльний.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………..………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ…………………………………………………………...6
1.1. Економічна суть аналізу фінансового стану страхової компанії….…….6
1.2. Особливості актуарних розрахунків в страховій організації……………17
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ СТАН СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ СК «ОРАНТА»)…………………………………………………………….20
2.1. Загальна характеристика операційно-фінансової діяльності досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….20
2.2. Аналіз фінансової стійкості досліджуваного страховика………………..22
2.3. Оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….33
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ………………………………………………………………………….37
3.1. Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією……………...……………………………………………………………37
3.2. Напрями підвищення ефективності податкового регулювання страхової діяльності……………………………………………………………………………42
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………...48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..51

Работа содержит 1 файл

курсова.docx

— 77.66 Кб (Скачать)

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………..………4

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ…………………………………………………………...6

      1.1. Економічна  суть аналізу фінансового стану  страхової компанії….…….6

      1.2. Особливості  актуарних розрахунків  в  страховій організації……………17

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ СТАН СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ СК «ОРАНТА»)…………………………………………………………….20

2.1.   Загальна характеристика  операційно-фінансової діяльності  досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….20

   2.2.   Аналіз фінансової стійкості досліджуваного страховика………………..22

2.3.  Оцінювання ефективності  фінансово-економічної діяльності  досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….33

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ………………………………………………………………………….37

3.1. Вірогідні заходи вдосконалення  організації управління страховою  компанією……………...……………………………………………………………37

3.2.   Напрями підвищення  ефективності податкового регулювання  страхової діяльності……………………………………………………………………………42

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………...48

                                                                                     СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..51

ДОДАТКИ

 

ВСТУП

 

Аналіз фінансового стану страхової компанії охоплює складну сукупність організаційно-економічних відносин страхування та аналізу фінансових результатів, економічна сутність якого полягає в розчленуванні показників фінансового стану та їх відокремленому вивченні.

Процес страхування органічно включає постійну взаємодію суб’єктів, які діють як страховики, надаючи страхові послуги, а також застрахованих, тобто юридичних та фізичних осіб, яким належить страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.

Унікальна взаємодія страхових внесків і суми відшкодування визначає фінансовий стан страхової компанії, що досліджується в курсовій роботі та вимагає оволодіння теоретичними основами аналізу фінансового стану страхової компанії, проведення досліджень рівня фінансової стійкості та оцінки ефективності фінансового-економічної діяльності страхової компанії. А виявлені недоліки і загрози зумовили обґрунтування напрямків зміцнення фінансового стану досліджуваної страхової компанії.

Надання страхових послуг в умовах ринкового середовища забезпечує надійний страховий захист усім застрахованим. В колишньому СРСР і до початку 90-х рр. існувала монополія держави. А всі страхові операції здійснювала єдина державна організація – Держстрах СРСР. Проголошення незалежності України та розпочатий перехід до ринкових відносин створили умови для створення страхових компаній, що були засновані комерційними, торгівельними, банківськими та іншими підприємницькими структурами у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю. Особливості кожного з них визначені Законом України «Про господарські товариства», а предметом безпосередньої діяльності страховиків визначено лише страхування, перестрахування та фінансова діяльність, що пов’язана з формуванням і розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Якраз ці аспекти діяльності страхової компанії належить проаналізувати у курсовій роботі.

Мета досліджень курсової роботи є комплексна оцінка фінансового стану в страховій компанії, визначення основних фінансово – економічних показників, аналіз і оцінка балансу, та дослідити динаміку, виявити причини фінансово-економічних процесів, спрогнозувати очікувані зміни на перспективу.

Завданням роботи є пошук напрямків для покращення фінансового стану підприємства, їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.

Об’єктом досліджень виступає Національна акціонерна страхова компанія „Оранта”. Предметом є фінансова діяльність страхової компанії.

В процесі виконання роботи були застосовані такі методи дослідження: спостережний, розрахунково-аналітичний, монографічний, статистичного аналізу та порівняльний.

В якості джерел інформації було використано підручники, навчальні посібники, наукові статті, методичні рекомендації, нормативні матеріали, законодавство України з питань страхування та платоспроможності страховика, а також фінансову звітність НАСК «Оранта» за період 2009-2011 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

 

      1.1. Економічна  суть аналізу фінансового стану  страхової компанії

 

З розвитком страхового ринку посилюється роль фінансового аналізу діяльності страхових компаній, визначення рівня їхньої надійності та платоспроможності, оцінки їх фінансових результатів. Для правильного вибору страхової компанії необхідно знати такі чотири важливі моменти: умови страхування (правила та договір страхування), розмір страхового тарифу, порядок здійснення страхових виплат, реальний фінансовий стан страховика.

Закон України "Про страхування" (2001) встановив систему контролю за рівнем платоспроможності страховиків і порядком розрахунку резервів, посилив норми, що регулюють нагляд за страховою діяльністю, впорядкував види обов'язкового страхування та рекомендований перелік добровільних видів страхування. Завданням кожного страховика є максимально скористатися цими можливостями. Разом із тим, для успішного функціонування в конкурентному середовищі, визначення перспектив свого розвитку, проведення ефективного планування та прогнозування мають бути враховані чинники, що впливають на роботу страховиків.[1] Важливе місце у вирішенні цих завдань займає фінансовий аналіз, який спрямований на дослідження фінансової надійності страховика.

Дослідження стійкості страхової компанії зводиться до аналізу звітності на предмет достатності власного капіталу страхової компанії, її платоспроможності та ліквідності балансу, тобто до оцінки фінансового стану страховика. Нині в економічній літературі трапляються різні терміни в оцінці фінансової діяльності та фінансового стану страховика: "фінансова надійність", "фінансова стійкість", "фінансова стабільність", "платоспроможність", "ліквідність", "фінансова спрямованість" тощо, що дає можливість довільно їх трактувати.

Розглядаючи сутність поняття "фінансовий стан підприємства" з точки зору науковців, слід відзначити, що єдиної думки з у даному питанні не існує і до сьогодні. Багатогранність дефініції полягає саме в індивідуальному баченні відповідного поняття.

Так, Е.А. Маркар'ян і Г.П. Герасименко вбачають у відповідному понятті сукупність показників, за наявністю яких підприємство може покривати свої боргові зобов'язання. Таке визначення не розкриває економічну сутність цього поняття, а лише вказує на одну із його характеристик - відповідний рівень показника ліквідності [7].

В. В. Осмоловський, характеризуючи поняття "фінансового стану підприємства", на перше місце ставить його комплексність. Основний акцент зроблено не лише на забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами, що досить важливо, а й на доцільності й ефективності їх розміщення та використання, платоспроможності підприємства і фінансовій стійкості.

Досить повним є визначення сутності "фінансового стану підприємства" з погляду М.Я. Коробова. Він стверджує, що фінансовий стан підприємства - це складна та інтегрована за багатьма показниками характеристика якості діяльності підприємства [16].

Доволі вагомим, але дещо суперечливим є трактування "фінансового стану підприємства" М. Г. Чумаченка, який на перше місце ставить показник фінансової конкурентоспроможності у сутності фінансового стану підприємства. Слід відзначити, що фінансовий стан підприємства є більш змістовним поняттям, яке не обмежується лише платоспроможністю, кредитоспроможністю, або ж виконанням зобов'язань перед державою та іншими підприємствами [25].

Г.В. Савицька визначає дане поняття як складову економічної категорії. Особливість відповідного трактування полягає в тому, що автор вперше визнає фінансовий стан економічною категорією та підкреслює, що дана категорія відображає стан капіталу у процесі його кругообігу і спроможність підприємства до саморозвитку саме на фіксований проміжок часу [19].

В.І. Іващенко та М.А. Болюх наводять таке поняття: "Фінансовий стан підприємства - це результат фінансової діяльності. Він характеризується розмірами коштів підприємств, їх розміщенням й джерелами надходження". З цього визначення не зрозуміло, чому фінансовий стан підприємства є наслідком лише його фінансової діяльності, чому він не є наслідком також операційної та інвестиційної, і зовсім випускаються з поля зору якісні характеристики даного визначення [15].

Універсальним можна вважати підхід, за яким фінансова стійкість страховика характеризується такими ознаками фінансового стану:

по-перше, високою платоспроможністю, тобто здатністю вчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями;

по-друге, високою ліквідністю балансу, тобто достатнім рівнем покриття залучених пасивів активами;

по-третє, високою рентабельністю, тобто значною прибутковістю, яка забезпечує необхідний розвиток підприємства.

В той же час, особливості страхового бізнесу потребують включення до системи показників фінансової стійкості, поряд із названими, низки специфічних показників, характерних лише для цієї сфери діяльності.

Найбільш адаптованою методикою можна вважати методику, яка передбачає оцінку фінансової стійкості за двома напрямами. Перший з них оцінює фінансову стійкість, виходячи з міри покриття запасів і витрат джерелами коштів:

 

                                         ЗЗ < (СС + ДЗ) – ОС,                                  (1.1)

 

де ОС — основні засоби і необігові активи, тис. грн;

ЗЗ— запаси і витрати (підсумок другого розділу активу балансу);

СС — джерела власних коштів, тис. грн;

ДЗ — довгострокові кредити і позикові кошти, тис. грн.

 

Другий напрям надає можливість оцінювати фінансову стійкість компанії, виходячи з міри покриття основних засобів і не обігових активів джерелами коштів:

                                         ОС < (СС + ДЗ) – ЗЗ                                          (1.2)

З урахуванням цих передумов виділяють чотири типи фінансової стійкості: абсолютну, нормальну, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан. Для аналізу фінансової стійкості, зокрема, оцінки динаміки рівня фінансової стійкості страховика доцільно також використовувати узагальнюючий показник фінансової стійкості (Фст мг), а саме:

 

Фст.заг= 1+ Кdn1+ 1+ Кзс1+ Крс1+ Кпа11+ Кdn0+ Зсос0+ 1+ Кзс0+ Крс0+ Кпа0                        (1.3)

 

де Фст..заг — показник зміни фінансової стійкості у звітному періоді;

Kdn0 та Кdn1— коефіцієнти  довгострокового залучення позикових  коштів відповідно у базовому  та звітному періодах;

Зсос0 та Зсос1— коефіцієнти покриття запасів власними обіговими коштами відповідно у базовому та звітному періодах;

Кзс0 та Кзс1 — коефіцієнти співвідношення позичених та власних коштів відповідно у базовому та звітному періодах;

Крс0 та Kpc1 — коефіцієнти реальної вартості майна відповідно у базовому та звітному періодах;

Кпа0 та Кnа1 — коефіцієнти постійного активу відповідно у базовому та звітному періодах.

Аналіз рентабельності (збитковості) страхової діяльності доцільно здійснювати на основі розрахунку системи показників ефективності страхової діяльності. Серед них: рівень співвідношення доходів і витрат страхової компанії, маржа прибутку страхової компанії, рівень прибутковості витрат страхової компанії.

На основі визначених показників ефективності проводиться аналіз їх динаміки, а також оцінюється вплив результатів діяльності з окремих видів страхування на середні результати всієї страхової діяльності.

Важливим етапом аналізу страхової діяльності є оцінка страхового портфеля. Поняття "страховий портфель" вживається для встановлення фактичної кількості застрахованих об'єктів або чинних договорів страхування на певній території. Структура страхового портфеля може аналізуватись в аспекті питомої ваги чинних договорів і новоукладених, договорів з мінімальними (малими) та максимальними (великими) страховими сумами, групових страхувань та індивідуальних. При аналізі страхового портфеля необхідно звертати увагу на його динамічність, що характеризується співвідношенням між договорами, які вже закінчуються, і договорами, які знову укладаються.

Кінцевим етапом фінансового аналізу повинна бути оцінка ринкового профілю страхової компанії, яка може включати: оцінку ризику страхового ринку, оцінку конкурентної позиції страхової компанії на ринку, аналіз ризику страхової діяльності та його диверсифікації.

Дещо інші класифікаційні ознаки показників фінансової стійкості реалізуються в зарубіжних методиках. Так, за методикою Національної асоціації страхових організацій США (NAIC) виділяють абсолютні та відносні фінансові показники (під якими розуміють показники фінансової стійкості):

   - абсолютні показники (статутний фонд і власний капітал, нетто-премія, технічні резерви, виплати, видатки на ведення справи і комісійні надходження від інвестицій);

Информация о работе Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією