Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2015 в 12:05, курсовая работа

Описание работы

Завданням роботи є пошук напрямків для покращення фінансового стану підприємства, їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.
Об’єктом досліджень виступає Національна акціонерна страхова компанія „Оранта”. Предметом є фінансова діяльність страхової компанії.
В процесі виконання роботи були застосовані такі методи дослідження: спостережний, розрахунково-аналітичний, монографічний, статистичного аналізу та порівняльний.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………..………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ…………………………………………………………...6
1.1. Економічна суть аналізу фінансового стану страхової компанії….…….6
1.2. Особливості актуарних розрахунків в страховій організації……………17
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ СТАН СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ СК «ОРАНТА»)…………………………………………………………….20
2.1. Загальна характеристика операційно-фінансової діяльності досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….20
2.2. Аналіз фінансової стійкості досліджуваного страховика………………..22
2.3. Оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності досліджуваної страхової компанії………………………………………………………………….33
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ………………………………………………………………………….37
3.1. Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією……………...……………………………………………………………37
3.2. Напрями підвищення ефективності податкового регулювання страхової діяльності……………………………………………………………………………42
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………...48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..51

Работа содержит 1 файл

курсова.docx

— 77.66 Кб (Скачать)

   *  відрахування у технічні резерви;

   *  витрати на проведення страхування;

   *  інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг.

Головним елементом витрат є виплати страхового відшкодування і викупних сум. Вивчимо їх динаміку в розрізі страхових ризиків, видів страхування, страхових організацій (Табл.2.2).

 

Таблиця 2.2

 

Динаміка страхових виплат СК "ОРАНТА" за 1 півріччя 2010 та 2011 рр., тис. грн.

 Показник

 Види страхування

Базовий період

(2010)

Звітний період

(2011)

Абсолютне відхилення, (ст.4-ст.3)

Темп зростання, %, (ст.4/ст.3) *100%

 Страхові виплати

Особисте страхування

3076,7

3836,8

760,1

124,7

 

 

 Майнове страхування

121399,9

95938,2

-25461,7

79,0

 

 

Страхування відповідальності

330,0

568,4

238,4

172,2

 

 

Обов’язкове страхування

43629,3

58721,8

15092,5

134,6

 РАЗОМ

168468,4

159065,2

-9403,2

94,4

 

 

Згідно рейтингу страхових компаній Insurance Top СК "ОРАНТА" посідає 3 місце по страховим виплатам у 2010 році і цієї позиції не змінює і в 2011 році.

Страхові виплати, як видно з Табл.2.2 знизилися. Особливого зниження зазнало майнове страхування. Водночас, страхові виплати з обов’язкового страхування дещо підвищились, але загалом все таки результат менший, ніж в 2010 році.

Прибуток і рентабельність є основними показниками фінансових результатів страхових організацій. Зокрема, розраховуються такі показники прибутку: прибуток страхової діяльності; балансовий прибуток; чистий прибуток; прибуток, що оподатковується. При цьому, прибуток від страхової діяльності визначається як різниця між валовими доходами та сумою витрат і відрахувань. Балансовий прибуток страхової організації дорівнює сумі прибутку від страхової діяльності та доходів (витрат) від нестрахової діяльності. Доходи (витрати) від нестрахової діяльності складаються з доходів, отримання від участі у діяльності суспільних підприємств, орендної плати, дивідендів за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, суми відсотків по депозитах та інших доходів, пов’язаних із нестраховою діяльністю. А відносно чистий прибуток і прибуток, який обкладається податком, розраховується за загальною методикою (табл.2.3).

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3

 

Показники прибутку СК "ОРАНТА" за 2010-2011 рр. тис. грн.

 Показник

Рядок балансу

Базовий період

Звітний період

Абсолютне відхилення

 Темп зростання %

 Чистий дохід від  реалізації продукції

 Ф.2 р.035

579700

608997

29297

105,05

 Собівартість реалізації  продукції

Ф.2 р.040

390310

329579

-60731

84,44

 Валовий прибуток

Ф.2р.050

189390

279418

90028

147,54

 Прибуток від страхової  діяльності

Ф.2р.100

19937

13809

-6128

69,26

 Прибуток від звичайної  діяльності

Ф.2р.170

(213219)

28901

-184318

13,55

 Прибуток, що оподатковується 

Ф.2р. 190

8570

466

-8104

5,44

 Чистий прибуток

Ф.2р.220

8570

466

-8104

5,44


 

Для оцінки прибутковості в страхуванні використовують кілька показників рентабельності: рентабельність страхових організацій; рентабельність страхової діяльності; рентабельність окремих видів страхування (Табл..2.4). Проаналізуймо їхню ефективність.

Насамперед, рентабельність страхової організації розраховується як відношення прибутку до власного капіталу. Рентабельність страхової діяльності обчислюється відношенням прибутку, отриманого від страхової діяльності, до суми витрат і відрахувань страхової організації. Розрахунок рентабельності за будь-яким видом страхування (коефіцієнт виплат) можна виконати шляхом порівняння прибутку, отриманого від відповідного виду страхування (страхового ризику), і страхової суми або суми страхових платежів за цим же видом страхування. Отримані показники помістимо до розрахунково-аналітичної Табл. 2.4. При цьому зазначимо, що рентабельність страхової організації є найзагальнішим показником порівняно з рентабельністю страхової діяльності, тому що перший показник відображає фінансові результати як страхової, так і не страхової діяльності.

 

Таблиця 2.4

 

Показники рентабельності за 2010-2011 рр. тис. грн.

 

 Показники

 Базовий період(2010)

Звітний період(2011)

Абсолютне відхилення,

Темп зростання, %,

 Надходження страхових  платежів

374372,2

317862,8

-56509,4

85,0

 Страхові виплати

168468,4

159065,2

-9403,2

94,4

 Прибуток/збиток (п.1 - п.2.)

205903,8

158797,6

-47106,2

77,1

 Рентабельність діяльності,%,(п.3/п.1) * 100%

55,0

50,0

-5,0

91,0

 Чистий прибуток/збиток 

8570

466

-8104

5,44

 Власний капітал 

801922

812247

 10325

101,29

 Рентабельність організації (п.5/п.6) * 100 %

1,07

0,06

-1,01

5,61

 Коефіцієнт виплат, %(п.2/п.1) *100 %

45,0

50,0

5,0

111,0


 

Наявність динамічно змінюваних загроз і ризиків у ринковій діяльності страхової компанії потребує наявності коштів для забезпечення платоспроможності. Платоспроможність страхової компанії, у широкому розумінні цього слова, означає здатність за будь-яких обставин до своєчасного виконання грошових зобов’язань згідно із законом або договором. Особливо це стосується зобов’язань за укладеними договорами страхування. Іншими словами, платоспроможність означає, що вартість активів страхової компанії перевищує вартість її зобов’язань чи дорівнює їй. Страховик вважається неплатоспроможним, якщо його активи неадекватні або недоступні (що не менш важливо) в певний час, щоб здійснити виплати на вимогу страхувальників.

Гарантією забезпечення майбутніх страхових виплат є наявність сплаченого статутного фонду. При цьому мінімальний розмір статутного фонду страховика обов’язково встановлюється законодавством. Інформація про наявний розмір статутного фонду міститься у Формі 1 "Баланс" страховика (рядок 300). Приміром, статутний капітал страхової компанії у 2010 році становив 775125 тис. грн. Це значення не змінюється і в 2011 році.

До гарантійного фонду страховика належить додатковий (ф.1 р.320) та резервний (ф.1 р.340) капітали, а також сума нерозподіленого прибутку (ф.1 р.350). Зокрема, гарантійний фонд СК "ОРАНТА" у 2010 році складає (173182) тис. грн., а у 2011 році - (180933) тис. грн., що на 7751 тис. грн. більший за попередній рік.[19].  На нашу думку, його розміру достатньо для гарантування стабільної платоспроможності. При цьому страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).

Фактичний запас платоспроможності (ФЗП) страховика визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у тому числі страхових. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам узгоджено із  страховими резервами, які страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому законом. Розрахуймо фактичний запас платоспроможності (ФЗП):

ФЗП = Активи (ряд.280) - (нематеріальні активи (ряд.010) + загальна сума зобов'язань (ряд.415))

ФЗП 2009 року = 1197165 - (22408+335050) = 839707 тис. грн.

ФЗП 2010 року = 1154473 - (10630+261569) = 882274 тис. грн.

ФЗП 2011 року = 1130872 – (6593+262958) = 861321 тис. грн.

 

Таблиця 2.5

 

Забезпечення платоспроможності СК "ОРАНТА" у 2010-2011 рр., тис. грн.

 Показники

Базовий період(2010)

Звітний період(2011)

Абсолютне відхилення, (ст.4-ст.3)

Темп зростання, %, (ст.4/ст.3) *100%

2

3

4

  5

6

 Статутний капітал

775125

775125

-

-

 Гарантійний фонд

(173182)

(180933)

7751

104,48

 Фактичний запас платоспроможності

882274

861321

-20953

97,63

 Нормативний запас  платоспроможності

64017,6

54354,5

9663,1

85,0


 

Зробивши аналіз фінансової діяльності страхової компанії можна зробити висновок, що чистий прибуток зменшився на 8104 тис. грн., який в 2010р. становить 8570 тис. грн., а в 2011 р. - 466тис. грн.

Власний капітал збільшився на 10325 тис. грн., у порівнянні з попереднім роком.

Рентабельність страхової організації має дуже суттєве зниження, а саме, в 2010 році становить 1,07%, а вже у 2011 році складає 0,06%.

Коефіцієнт виплат дещо збільшився, а саме на 5% у зрівнянні з 2010 роком і становить 50,0%.

 

 

2.3. Оцінювання  ефективності фінансово-економічної  діяльності досліджуваної страхової  компанії

 

Кількісна міра фінансового стану страхової компанії, а тим більше ефективність роботи її фінансового менеджменту визначається в ході оцінювання якості страхових послуг та фінансового економічної діяльності. Слід враховувати, що ефективність діяльності будь-якого підприємства насамперед означає досягнення поставлених економічних завдань, отримання позитивних результатів діяльності. А стосовно фінансової діяльності – це означає отримання позитивного фінансового результату внаслідок якісної  організації управління та використання фінансових відносин. Проведемо дослідження рівня ефективності фінансово-економічної діяльності досліджуваної страхової компанії.

Насамперед, відзначимо,  що ефективність діяльності страхової компанії визначається багатьма показниками. Серед них провідними є  фінансова стійкість та рентабельність здійснення  операцій. В першу чергу, страхових, оскільки основне завдання страхової компанії - забезпечення здійснення страхових виплат при настанні страхових випадків в учасників формування страхового фонду.

Особливість страхового процесу полягає в тому, що грошові ресурси страхувальників сплачуються наперед при формуванні страхових резервів та тимчасово затримуються у страховика, який їх розміщує та використовує з метою забезпечення страхових виплат та отримання належного доходу. Тому завжди необхідна певна гарантія щодо здатності страховика відповідати за своїми зобов'язаннями в межах прийнятих на страхування ризиків та обсягів відповідальності за ними. Такою основною гарантією є фінансова стійкість страховика, яка пов'язана з його тарифною, фінансовою, інвестиційною та перестрахувальною діяльністю.

Під фінансовою стійкістю страхових операцій розуміють постійну перевагу доходів над витратами в межах розрахунків за страховим фондом, яка забезпечується платоспроможністю страховика. Основою фінансової стійкості страховиків на кількісному рівні оцінки є наступні показники:

Информация о работе Вірогідні заходи вдосконалення організації управління страховою компанією